เศรษฐกิจบ้านเรา

​เกษตรเขต 5 คว้าผลการประกวดบุคคลและหน่วยงานดีเด่นระดับประเทศหลายประเภท

เมื่อ: 11:53 น. 5 ต.ค. 62   1208 ครั้ง

กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานดีเด่นประจำทุกปี เพื่อเป็นการยกย่อง สร้างขวัญกำลังใจ เผยแพร่เกียรติคุณ ส่งเสริมให้บุคคลและหน่วยงานพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และในปี 256 ผลการคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานดีเด่นระดับประเทศ กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีการประกาศแล้ว โดยภาคใต้ ได้รับรางวัลที่ 1 เกือบทุกประเภท

นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ให้ข้อมูลว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ให้ความสำคัญกับการทำงานแบบมีส่วนร่วมและการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการทำงาน ทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่ เกษตรกร หน่วยงานราชการและภาคเอกชน ซึ่งต่างก็มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่แตกต่างกันออกไป การทำงานร่วมกันจึงเป็นการใช้จุดแข็งของแต่ละหน่วยงานมาช่วยเสริมสร้างให้เกิดเป็นผลงานและความสำเร็จร่วมกัน โดยยึดหลัก “Smart & Strong Together” ในลักษณะร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหา และร่วมรับประโยชน์ เจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตรจะต้องร่วมมือร่วมใจในการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ให้เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง

อันจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายสำคัญของงานส่งเสริมการเกษตร คือ “เกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน” และได้เล่งเห็นว่าบุคคลและหน่วยงานเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ ดังนั้น เพื่อสนับสนุนการสร้างนักส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานให้สามารถทำงานตามบทบาทหน้าที่ให้เกิดผลสำเร็จ มีการบริหารทีมงานในหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้บุคคลและหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ได้รับการยกย่อง เผยแพร่เกียรติคุณ สร้างความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร จึงได้ดำเนินการจัดให้มีการคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานดีเด่นทุกปี โดยแบ่งการคัดเลือกเป็น 2 กลุ่ม 8 ประเภท ดังนี้ 1. กลุ่มบุคคลดีเด่น ได้แก่ ประเภทเกษตรตำบลดีเด่น อำเภอดีเด่น นักส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัดดีเด่น นักส่งเสริมการเกษตรส่วนกลางดีเด่น เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสนับสนุนดีเด่น 2. กลุ่มหน่วยงานดีเด่น ได้แก่ ประเภทศูนย์ปฏิบัติการดีเด่น สำนักงานเกษตรอำเภอดีเด่น สำนักงานเกษตรจังหวัดดีเด่น

ในส่วนของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ได้ส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานได้มีการพัฒนาสมรรถนเจ้าหน้าที่และหน่วยงาน พร้อมส่งเสริมให้ทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้ ได้เข้าร่วมการประกวดต่าง ๆ ซึ่งการคัดเลือกต่าง ๆ ของกรมส่งเสริมการเกษตร จะต้องผ่านการคัดเลือกผ่านระดับเขต ซึ่งเป็นการคัดกรองผลงานก่อนเป็นการเบื้องต้น เพื่อคัดเลือกระดับประเทศต่อไป ผลการคัดเลือกในปี 2562 ครั้งนี้ 14 จังหวัดภาคใต้ ได้รับการคัดเลือกรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ 4 ประเภท

บุคคลดีเด่น 3 รางวัล เกษตรอำเภอดีเด่น ได้แก่ นางเจษฎา ธัมมิกะกุล เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) สำนักงานเกษตรอำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี และนักส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัดดีเด่น ได้แก่ นางสุภาภรณ์ คงฉิม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา

หน่วยงานดีเด่น 2 รางวัล สำนักงานเกษตรอำเภอดีเด่น ได้แก่ สำนักงานเกษตรอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา และสำนักงานเกษตรจังหวัดดีเด่น ได้แก่ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช

 
เมื่อ: 11:53 น. 5 ต.ค. 62   1208 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
บรูณาการความร่วมมือทุกหน่วยงานเพื่อขับเคลื่อนศูนย์การศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลา (อควาเรียม)
เมื่อ: 14:34ข่าวสารบ้านเรา
จังหวัดเคลื่อนที่ ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่บ้านทุ่งสบายใจ อำเภอสะเดา
เมื่อ: 14:23ข่าวสารบ้านเรา
อบจ.สงขลา เชิญรับฟังการประชุมสภาสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ในวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563
เมื่อ: 14:06ข่าวสารบ้านเรา
มทร.ศรีวิชัย ให้ความรู้ใน “กิจกรรมฝึกอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น” ณ ชุมชนคุณธรรมวัดพะโคะ
เมื่อ: 13:28รอบรั้วการศึกษา

 1. ​แต่งตั้งผู้ว่าใหม่ "เอกรัฐ" ย้ายมาสตูล "ขจรศักดิ์" ขึ้นตรัง "เจษฎา" นั่งนราธิวาส
  3523 ครั้ง
 2. ​เปิดตัวยางพาราสายพันธุ์ใหม่ RRIT 3904 กยท.ส่งเสริมการปลูกพืชร่วมลดความเสี่ยงด้านราคา
  1415 ครั้ง
 3. ทน.หาดใหญ่ อัดงบ 6.2 ล.​ปรับโฉมใหม่ "ถนนเสน่หานุสรณ์ " ปิดถนน 9 ก.ย.-17 ต.ค.63
  965 ครั้ง
 4. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย พร้อมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 3
  848 ครั้ง
 5. "​นิพนธ์" เช็คความพร้อมสวนสาธารณะเมืองสงขลาพร้อมเชื่อมโยงสนามติณสูลานนท์
  783 ครั้ง
 6. เชิญสมัครร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
  714 ครั้ง
 7. "ถาวร เสนเนียม" ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการเปิดให้บริการท่าอากาศยานเบตง
  621 ครั้ง
 8. สงขลา จัดใหญ่ Hatyai Hard Sale 2020 ลดสุดแรงกระตุ้นท่องเที่ยวตลอดเดือนกันยายน
  591 ครั้ง
 9. ​ผู้ว่าฯ นำคณะร่วมพิธีประกาศเมืองไมซ์ซิตี้ใหม่ และรับมอบโล่ไมซ์ซิตี้อย่างเป็นทางการ
  571 ครั้ง
 10. เปิดกิจกรรม “ปั่นปันรัก พักภาคใต้ ” สร้าง Sport Tourism ส่งเสริมการออกกาลังกายและกระตุ้นการท่องเที่ยว
  525 ครั้ง
 1. บรูณาการความร่วมมือทุกหน่วยงานเพื่อขับเคลื่อนศูนย์การศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลา (อควาเรียม)
  0 ครั้ง
 2. จังหวัดเคลื่อนที่ ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่บ้านทุ่งสบายใจ อำเภอสะเดา
  0 ครั้ง
 3. อบจ.สงขลา เชิญรับฟังการประชุมสภาสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ในวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563
  0 ครั้ง
 4. มทร.ศรีวิชัย ให้ความรู้ใน “กิจกรรมฝึกอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น” ณ ชุมชนคุณธรรมวัดพะโคะ
  0 ครั้ง
 5. ​มรภ.สงขลา เปิดรับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพืชพื้นเมือง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  0 ครั้ง
 6. ​หาดทิพย์ (HTC) ติดอันดับหุ้นยั่งยืน ESG100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
  0 ครั้ง
 7. ​True มอบหุ่นยนต์ให้ วิศวฯ ม.อ. เพื่อต่อยอดให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะการพัฒนาแอปพลิเคชั่นภายใต้โครงการ “TRUE 5G ROBOT BOOT CAMP”
  0 ครั้ง
 8. ​เชิญร่วมโครงการ เปลี่ยนน้ำเสีย คืนน้ำใส ให้สงขลา
  0 ครั้ง
 9. สวท.สงขลา จัดพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดคลิปวิดีโอ โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและโครงการสร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
  0 ครั้ง
 10. อบจ.สงขลา เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการ “ก่อสร้างลานกีฬา และอาคารเพื่อนันทนาการ Songkhla Extreme Sport Park”
  0 ครั้ง