เศรษฐกิจบ้านเรา

​เปิดแล้ว Field Day สตูล เริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่สุดยิ่งใหญ่เกษตรกรแห่เรียนรู้แน่น

เมื่อ: 15:06 น. 10 ม.ค. 63   1541 ครั้ง

เปิดแล้ว Field Day สตูล สุดยิ่งใหญ่เกษตรกรแห่เรียนรู้แน่น

เริ่มแล้ว Field Day จังหวัดสตูล กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ร่วมกับ สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอละงู หมู่ที่ 6 ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยมีนายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธาน เปิดงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 และมีนายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา นายวิฑูร อินทรมณี เกษตรจังหวัดสตูล ให้การต้อนรับและร่วมงาน โดยมีเกษตรกรและผู้ร่วมงานคึกคักกว่า 500 คน


นายสุพิท จิตรภักดี ให้ข้อมูลว่า จากสถานการณ์การผลิตสินค้าเกษตรในปัจจุบัน เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีการแข่งขันค่อนข้างสูง ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ ในขณะเดียวกันพี่น้องเกษตรกรส่วนใหญ่ เป็นเกษตรกรรายย่อย ยังมีการผลิตและการจำหน่ายสินค้าเกษตรตลอดจนโอกาสการเข้าถึงข้อมูล แหล่งทุน ทรัพยากร และการตลาดได้น้อย ที่สำคัญที่สุดพี่น้องเกษตรกรยังทำการเกษตรในลักษณะต่างคนต่างทำ ผลิตสินค้าไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ขาดการรวมกลุ่ม จึงทำให้ยากต่อการจัดการผลผลิต รัฐบาลมีความตระหนัก และเข้าใจในปัญหาที่พี่น้องเกษตรกรต้องเผชิญอยู่ จึงมีนโยบายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ซึ่งเป็นศูนย์ที่มีการสร้างกระบวนการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับสินค้าหลักและเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ หรือ Zoning โดยมีองค์ประกอบของศูนย์ ได้แก่

เกษตรกรต้นแบบ แปลงเรียนรู้ หลักสูตรการเรียนรู้ และฐานการเรียนรู้ สำหรับองค์ความรู้ที่มีอยู่ในศูนย์เรียนรู้ฯ เป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีที่หน่วยงานราชการส่งเสริมกับภูมิปัญญาของเกษตรกร และได้มีการประยุกต์ใช้ให้มีความเหมาะสมอย่างเฉพาะเจาะจงกับสภาพแวดล้อมของพื้นที่นั้น ๆ จึงได้จัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) เพื่อช่วยเตรียมความพร้อมของพี่น้องเกษตรกร ก่อนเข้าสู่การเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2563 โดยให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีองค์ความรู้เพื่อวางแผนการผลิต เข้าถึงปัจจัยการผลิต บริหารจัดการความเสี่ยง และสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร ซึ่งหากสามารถทำให้เกษตรกร นำองค์ความรู้ที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ ไปประยุกต์ใช้จะทำให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้เป็นอย่างดี การจัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) จะดำเนินการในทุกอำเภอของภาคใต้ จำนวน 151 อำเภอ ขอให้เกษตรกรเข้าร่วมและสอบถามข้อมูลได้ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอและสำนักงานเกษตรจังหวัด

นายวิฑูร อินทรมณี เกษตรจังหวัดสตูล ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอละงู มีสินค้าหลัก คือข้าว ซึ่งเกษตรกรในพื้นที่อำเภอละงู ส่วนใหญ่มีการทำนาเป็นอาชีพหลัก จังหวัดได้ส่งเสริมให้ดำเนินการเป็นแปลงใหญ่ข้าว มีสมาชิกจำนวน 106 ราย พื้นที่ 596 ไร่ เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ 900 บาทต่อไร่ เพิ่มผลผลิตได้ 75 กิโลกรัมต่อไร่ พันธุ์ข้าวที่เกษตรกรนิยมใช้ คือ พันธุ์ปทุมธานี 1 การจัดงานวันนี้มีเป้าหมายในการพัฒนาการผลิตข้าวที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ต้องการของตลาด โดยผ่านกระบวนการกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มส่งเสริมอาชีพ กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ และวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรมีการพัฒนาการผลิตข้าวในด้านต่าง ๆ เช่น การพัฒนาคุณภาพผลผลิต การแปรรูปผลผลิต การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การผลิตนำการเกษตร (การพัฒนาตลาดโดยเน้นตลาดออนไลน์)


เทคโนโลยีที่นำมาถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร จำนวน 5 ประเด็น โดยผ่านสถานีเรียนรู้ต่าง ๆ ดังนี้

1) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว ซึ่งมีนิทรรศการความรู้จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง การเลือกใช้พันธุ์ข้าวที่เหมาะสม, การใช้พันธุ์ข้าวพื้นเมือง, การคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว และกระบวนการดูแลและการผลิตข้าว ถ่ายทอดความรู้โดยเกษตรกรต้นแบบในพื้นที่

2) การจัดการดินและปุ๋ยในนาข้าว แสดงเนื้อหาองค์ความรู้ ผ่านแปลงสาธิตและบอร์ดเรียนรู้ เช่น การจัดการดิน การใช้ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ในนาข้าว การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน และความต้องการของพืช การใช้เทคโนโลยีด้านเครื่องจักรกลในนาข้าว และการใช้จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช PGPR (Plant Growth Promoting Rhizobacteria) โดยเกษตรกรต้นแบบในพื้นที่

3) การผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบหมักแห้งและหมักน้ำ โดยการสาธิตวิธีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดต้นทุน จากเกษตรกรต้นแบบในพื้นที่

4) การจัดการศัตรูข้าว อาทิ การผลิตและการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา การจัดการโรคและแมลง โดยแสดงตัวอย่างแมลงศัตรูข้าว ลักษณะการเข้าทำลายของโรคพืช โดยเกษตรกรต้นแบบในพื้นที่

5) การแปรรูปผลผลิตข้าว อาทิ น้ำนมข้าว ข้าวเม่า ข้าวเม่าทอด และการผลิตข้าวกล้อง เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและยืดอายุการเก็บรักษา


 
เมื่อ: 15:06 น. 10 ม.ค. 63   1541 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
ม.อ. พร้อมช่วยนักศึกษาจากผลกระทบ COVID ต่อเนื่อง ย้ำทุกคนต้องจบการศึกษา
เมื่อ: 14:08รอบรั้วการศึกษา
​ส่องผลงานหลังมาตรการล๊อกดาวน์ 12-25 ก.ค.ติดเชื้อใหม่ 2,605 เสียชีวิต 24 ราย
เมื่อ: 13:28ข่าวสารบ้านเรา
​มรภ.สงขลา สุดปลื้ม “ดร.รัชชพงษ์ ชัชวาลย์” คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ ศิษย์เก่าดีเด่นด้านความสำเร็จในอาชีพ คณะ วจก. ม.อ.
เมื่อ: 11:36รอบรั้วการศึกษา
​คนเก่งจากนานาชาติบลูมส์เบอรี่ "พิพิชชญะ ศรีดำ" เหรียญทองการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกฯ
เมื่อ: 09:02รอบรั้วการศึกษา

 1. ยลเสน่ห์เกาะยอ กับ​ชุมชนท่องเที่ยวบ้านท่าไทร ต.เกาะยอ อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
  5793 ครั้ง
 2. ​"สมพล ชีววัฒนาพงศ์" ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวฯ หวังเห็นการพัฒนาสงขลาพร้อมรับการท่องเที่ยวรอบใหม่
  3647 ครั้ง
 3. โรงพยาบาลสนามศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ.ขยายพื้นที่รองรับผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มเติมอีกกว่า 400 เตียง
  2213 ครั้ง
 4. ​สโมสรไลออนส์หาดใหญ่+ชมรมกอล์ฟ​ G20 ร่วมบริจาคสนับสนุนศูนย์รวมน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19 อบจ.สงขลา
  2109 ครั้ง
 5. ​ทน.หาดใหญ่ จัดระเบียบถนนรัถการห้ามขายของบนถนนตลอดแนวสองข้างทาง
  1968 ครั้ง
 6. ​"ธีระการช่าง" เราคือผู้เชี่ยวชาญงานโช้คอัพ ช่วงล่าง รถมีปัญหามาที่นี่แก้ไขได้
  1846 ครั้ง
 7. ​หาดทิพย์ บันทึกเทปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564
  1540 ครั้ง
 8. ครม.อนุมัติชุดแบบอักษรพระราชทาน “จุฬาภรณ์ลิขิต” เป็นชุดแบบอักษรมาตรฐานราชการไทยแบบที่ 14
  1513 ครั้ง
 9. โปรเดือน 7 ออกรถกับพิธาน-อริยะ ไม่ว่าสาขาไหนก็รับไปเลย ส่วนลดสูงสุดถึง 50,000 บาท
  1460 ครั้ง
 10. มทร.ศรีวิชัย ส่งมอบเครื่องสแกนอุณหภูมิ สามารถแสดงผลใบหน้า อุณหภูมิ และเวลา ของผู้ใช้งานแบบเรียลไทม์
  1456 ครั้ง
 1. ม.อ. พร้อมช่วยนักศึกษาจากผลกระทบ COVID ต่อเนื่อง ย้ำทุกคนต้องจบการศึกษา
  0 ครั้ง
 2. ​ส่องผลงานหลังมาตรการล๊อกดาวน์ 12-25 ก.ค.ติดเชื้อใหม่ 2,605 เสียชีวิต 24 ราย
  0 ครั้ง
 3. ​มรภ.สงขลา สุดปลื้ม “ดร.รัชชพงษ์ ชัชวาลย์” คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ ศิษย์เก่าดีเด่นด้านความสำเร็จในอาชีพ คณะ วจก. ม.อ.
  0 ครั้ง
 4. ​คนเก่งจากนานาชาติบลูมส์เบอรี่ "พิพิชชญะ ศรีดำ" เหรียญทองการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกฯ
  0 ครั้ง
 5. ​23-07-64 โควิด-19 สงขลายังพบผู้ป่วยสูงถึง 234 ราย ยอดสะสมใกล้แตะหลักหมื่น
  0 ครั้ง
 6. ​สคร.12 สงขลา ชวน ปชช. “งดเหล้า ห่างโควิด ชีวิตจะปลอดภัย” วันงดดื่มสุราแห่งชาติ 2564
  0 ครั้ง
 7. ​กิมหยงชงข่าว ส่องสถานการณ์โควิด-19 และการระดมความช่วยเหลือจากภาคส่วนต่างๆ
  0 ครั้ง
 8. ​ 22-07-64 โควิด-19 สงขลายอดพุ่ง 253 ราย คลัสเตอร์โรงงาน 103 ราย
  0 ครั้ง
 9. ​กาชาดสงขลาร่วมกับวัดไทรงาม ส่งมอบข้าวกล่องแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ในเขตเทศบาลนครสงขลา
  0 ครั้ง
 10. ​20-07-64 โควิด-19 สงขลา เริ่มลดลงแต่ยังสูงพบผู้ป่วยรายใหม่ 121 ราย
  0 ครั้ง