เศรษฐกิจบ้านเรา

​เปิดแล้ว Field Day สตูล เริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่สุดยิ่งใหญ่เกษตรกรแห่เรียนรู้แน่น

เมื่อ: 15:06 น. 10 ม.ค. 63   1259 ครั้ง

เปิดแล้ว Field Day สตูล สุดยิ่งใหญ่เกษตรกรแห่เรียนรู้แน่น

เริ่มแล้ว Field Day จังหวัดสตูล กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ร่วมกับ สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอละงู หมู่ที่ 6 ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยมีนายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธาน เปิดงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 และมีนายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา นายวิฑูร อินทรมณี เกษตรจังหวัดสตูล ให้การต้อนรับและร่วมงาน โดยมีเกษตรกรและผู้ร่วมงานคึกคักกว่า 500 คน


นายสุพิท จิตรภักดี ให้ข้อมูลว่า จากสถานการณ์การผลิตสินค้าเกษตรในปัจจุบัน เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีการแข่งขันค่อนข้างสูง ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ ในขณะเดียวกันพี่น้องเกษตรกรส่วนใหญ่ เป็นเกษตรกรรายย่อย ยังมีการผลิตและการจำหน่ายสินค้าเกษตรตลอดจนโอกาสการเข้าถึงข้อมูล แหล่งทุน ทรัพยากร และการตลาดได้น้อย ที่สำคัญที่สุดพี่น้องเกษตรกรยังทำการเกษตรในลักษณะต่างคนต่างทำ ผลิตสินค้าไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ขาดการรวมกลุ่ม จึงทำให้ยากต่อการจัดการผลผลิต รัฐบาลมีความตระหนัก และเข้าใจในปัญหาที่พี่น้องเกษตรกรต้องเผชิญอยู่ จึงมีนโยบายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ซึ่งเป็นศูนย์ที่มีการสร้างกระบวนการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับสินค้าหลักและเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ หรือ Zoning โดยมีองค์ประกอบของศูนย์ ได้แก่

เกษตรกรต้นแบบ แปลงเรียนรู้ หลักสูตรการเรียนรู้ และฐานการเรียนรู้ สำหรับองค์ความรู้ที่มีอยู่ในศูนย์เรียนรู้ฯ เป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีที่หน่วยงานราชการส่งเสริมกับภูมิปัญญาของเกษตรกร และได้มีการประยุกต์ใช้ให้มีความเหมาะสมอย่างเฉพาะเจาะจงกับสภาพแวดล้อมของพื้นที่นั้น ๆ จึงได้จัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) เพื่อช่วยเตรียมความพร้อมของพี่น้องเกษตรกร ก่อนเข้าสู่การเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2563 โดยให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีองค์ความรู้เพื่อวางแผนการผลิต เข้าถึงปัจจัยการผลิต บริหารจัดการความเสี่ยง และสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร ซึ่งหากสามารถทำให้เกษตรกร นำองค์ความรู้ที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ ไปประยุกต์ใช้จะทำให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้เป็นอย่างดี การจัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) จะดำเนินการในทุกอำเภอของภาคใต้ จำนวน 151 อำเภอ ขอให้เกษตรกรเข้าร่วมและสอบถามข้อมูลได้ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอและสำนักงานเกษตรจังหวัด

นายวิฑูร อินทรมณี เกษตรจังหวัดสตูล ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอละงู มีสินค้าหลัก คือข้าว ซึ่งเกษตรกรในพื้นที่อำเภอละงู ส่วนใหญ่มีการทำนาเป็นอาชีพหลัก จังหวัดได้ส่งเสริมให้ดำเนินการเป็นแปลงใหญ่ข้าว มีสมาชิกจำนวน 106 ราย พื้นที่ 596 ไร่ เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ 900 บาทต่อไร่ เพิ่มผลผลิตได้ 75 กิโลกรัมต่อไร่ พันธุ์ข้าวที่เกษตรกรนิยมใช้ คือ พันธุ์ปทุมธานี 1 การจัดงานวันนี้มีเป้าหมายในการพัฒนาการผลิตข้าวที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ต้องการของตลาด โดยผ่านกระบวนการกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มส่งเสริมอาชีพ กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ และวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรมีการพัฒนาการผลิตข้าวในด้านต่าง ๆ เช่น การพัฒนาคุณภาพผลผลิต การแปรรูปผลผลิต การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การผลิตนำการเกษตร (การพัฒนาตลาดโดยเน้นตลาดออนไลน์)


เทคโนโลยีที่นำมาถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร จำนวน 5 ประเด็น โดยผ่านสถานีเรียนรู้ต่าง ๆ ดังนี้

1) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว ซึ่งมีนิทรรศการความรู้จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง การเลือกใช้พันธุ์ข้าวที่เหมาะสม, การใช้พันธุ์ข้าวพื้นเมือง, การคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว และกระบวนการดูแลและการผลิตข้าว ถ่ายทอดความรู้โดยเกษตรกรต้นแบบในพื้นที่

2) การจัดการดินและปุ๋ยในนาข้าว แสดงเนื้อหาองค์ความรู้ ผ่านแปลงสาธิตและบอร์ดเรียนรู้ เช่น การจัดการดิน การใช้ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ในนาข้าว การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน และความต้องการของพืช การใช้เทคโนโลยีด้านเครื่องจักรกลในนาข้าว และการใช้จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช PGPR (Plant Growth Promoting Rhizobacteria) โดยเกษตรกรต้นแบบในพื้นที่

3) การผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบหมักแห้งและหมักน้ำ โดยการสาธิตวิธีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดต้นทุน จากเกษตรกรต้นแบบในพื้นที่

4) การจัดการศัตรูข้าว อาทิ การผลิตและการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา การจัดการโรคและแมลง โดยแสดงตัวอย่างแมลงศัตรูข้าว ลักษณะการเข้าทำลายของโรคพืช โดยเกษตรกรต้นแบบในพื้นที่

5) การแปรรูปผลผลิตข้าว อาทิ น้ำนมข้าว ข้าวเม่า ข้าวเม่าทอด และการผลิตข้าวกล้อง เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและยืดอายุการเก็บรักษา


 
เมื่อ: 15:06 น. 10 ม.ค. 63   1259 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
อบจ.สงขลา เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการ “ก่อสร้างลานกีฬา และอาคารเพื่อนันทนาการ Songkhla Extreme Sport Park”
เมื่อ: 13:41ข่าวสารบ้านเรา
​กรมสมเด็จพระเทพฯ จะเสด็จฯ ทรงเปิด อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ พื้นที่ส่วนขยาย ม.สงขลานครินทร์
เมื่อ: 13:06G-SPECIAL
สร้างหอเทียนถานจำลองสูง 10 เมตร รับประเพณีไหว้พระจันทร์หาดใหญ่ 30 ก.ย.-2 ต.ค.นี้
เมื่อ: 12:30เศรษฐกิจบ้านเรา
ตามหารองเท้าวิ่งสุดคุ้มจากจีน
เมื่อ: 06:15Gimyong Style

 1. ​แต่งตั้งผู้ว่าใหม่ "เอกรัฐ" ย้ายมาสตูล "ขจรศักดิ์" ขึ้นตรัง "เจษฎา" นั่งนราธิวาส
  3469 ครั้ง
 2. ​เปิดตัวยางพาราสายพันธุ์ใหม่ RRIT 3904 กยท.ส่งเสริมการปลูกพืชร่วมลดความเสี่ยงด้านราคา
  1232 ครั้ง
 3. ทน.หาดใหญ่ อัดงบ 6.2 ล.​ปรับโฉมใหม่ "ถนนเสน่หานุสรณ์ " ปิดถนน 9 ก.ย.-17 ต.ค.63
  956 ครั้ง
 4. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย พร้อมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 3
  768 ครั้ง
 5. "​นิพนธ์" เช็คความพร้อมสวนสาธารณะเมืองสงขลาพร้อมเชื่อมโยงสนามติณสูลานนท์
  730 ครั้ง
 6. เชิญสมัครร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
  686 ครั้ง
 7. สงขลา จัดใหญ่ Hatyai Hard Sale 2020 ลดสุดแรงกระตุ้นท่องเที่ยวตลอดเดือนกันยายน
  576 ครั้ง
 8. ​ผู้ว่าฯ นำคณะร่วมพิธีประกาศเมืองไมซ์ซิตี้ใหม่ และรับมอบโล่ไมซ์ซิตี้อย่างเป็นทางการ
  567 ครั้ง
 9. "ถาวร เสนเนียม" ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการเปิดให้บริการท่าอากาศยานเบตง
  534 ครั้ง
 10. เปิดกิจกรรม “ปั่นปันรัก พักภาคใต้ ” สร้าง Sport Tourism ส่งเสริมการออกกาลังกายและกระตุ้นการท่องเที่ยว
  509 ครั้ง
 1. อบจ.สงขลา เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการ “ก่อสร้างลานกีฬา และอาคารเพื่อนันทนาการ Songkhla Extreme Sport Park”
  0 ครั้ง
 2. ​กรมสมเด็จพระเทพฯ จะเสด็จฯ ทรงเปิด อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ พื้นที่ส่วนขยาย ม.สงขลานครินทร์
  0 ครั้ง
 3. สร้างหอเทียนถานจำลองสูง 10 เมตร รับประเพณีไหว้พระจันทร์หาดใหญ่ 30 ก.ย.-2 ต.ค.นี้
  0 ครั้ง
 4. ตามหารองเท้าวิ่งสุดคุ้มจากจีน
  0 ครั้ง
 5. ​กรรมาธิการคมนาคม ส.ว.รับเรื่องปัญหาด่านสะเดาสะดุดสร้างเสร็จแต่ยังไร้ทางเชื่อม
  0 ครั้ง
 6. ​สคร.12 สงขลา เตือน เล่นน้ำทะเล ระวังแมงกะพรุนไฟ
  0 ครั้ง
 7. ผู้ว่าฯ รับรางวัลผู้สนับสนุนทั้งด้านกิจกรรมต่างๆ ของคณะแพทยศาสตร์ ม.อ.
  0 ครั้ง
 8. "อภิสิทธิ์" ​เปิดการแข่งขันฟุตบอลอะคาเดมี่คัพ ปั้นเด็กรุ่นใหม่สู่ทีมนาทวีซิตี้
  0 ครั้ง
 9. ​ผู้ว่าฯ ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ5 แสนตัว เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ณ พรุค้างคาว ตลาดน้ำบ้านพรุ
  0 ครั้ง
 10. ​ผู้การชาติ เปิดตัวทีมงานฝ่ายบริหารพร้อมลุยด้วยสโลแกน มาเพื่อพัฒนาไม่ได้มาเพื่อผลประโยชน์
  0 ครั้ง