เศรษฐกิจบ้านเรา

สตูลเปิดงาน ‘OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน’ (ไทย - มาเลเซีย) ขานรับนโยบายรัฐฯ เดินหน้าเพิ่มช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ระหว่าง 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2563

เมื่อ: 13:24 น. 21 ก.พ. 63   1494 ครั้ง

จังหวัดสตูล เปิดงาน “การแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน (ไทย - มาเลเซีย) ประจำปี 2563” ขานรับนโยบายรัฐบาล โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (One Tambon One Product : OTOP) เดินหน้าเพิ่มช่องทางการตลาดแก่ผู้ประกอบการ พร้อมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศทีมีชายแดนติดกัน


(20 ก.พ. 63) ที่ สนามบินกองทัพอากาศจังหวัดสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดงาน “การแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน (ไทย - มาเลเซีย) ประจำปี 2563” โดยมี นางศุภมาส เหล็นเรือง พัฒนาการจังหวัดสตูล พร้อมด้วย นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เครือข่าย OTOP จังหวัดสตูล เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล กล่าวว่า จังหวัดสตูลเป็นจังหวัดที่สำคัญทางภาคใต้ มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นโอกาสในการพัฒนาด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวกับต่างประเทศ กอปรกับนโยบายรัฐบาลมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ให้มีศักยภาพด้วยการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการชุมชน วิสาหกิจชุมชนใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น ผนวกกับองค์ความรู้สมัยใหม่ เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการ การเข้าถึงแหล่งทุนและการตลาดเชิงรุกทั้งในประเทศและต่างประเทศ

การจัดงานในครั้งนี้นับเป็นกิจกรรมที่ดี มีการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน สามารถตอบสนองนโยบายรัฐบาลและกระแสการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเห็นผลเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการเพิ่มช่องทางการตลาด และพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน และจะทำให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ มีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น สามารถเพิ่มช่องทางการจำหน่ายไปสู่ตลาดในประเทศเพื่อนบ้านและตลาดสากลได้

ด้าน นางศุภมาส เหล็นเรือง พัฒนาการจังหวัดสตูล กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้ให้การสนับสนุนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (One Tambon One Product : OTOP) โดยอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการผลิตสินค้า เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้เกิดขึ้น โดยรัฐบาลสนับสนุน ส่งเสริมความรู้ ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการและการตลาดเพื่อเชื่อมโยงสินค้า จากชุมชนสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะจังหวัดที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน กรมการพัฒนาชุมชนได้สนับสนุนงบประมาณให้มีการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน (ไทย - มาเลเซีย ) เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีด้านการค้าและความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน


สำหรับการจัดงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์ สองแผ่นดิน (ไทย - มาเลเซีย) ของจังหวัดสตูล ประจำปี 2562 จัดขึ้นระหว่าง 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 21.00 น. ณ สนามบินกองทัพอากาศจังหวัดสตูล ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้ผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อให้ OTOP Trader และผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ของจังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อชายแดนได้เรียนรู้แนวทางในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้ OTOP Trader และผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ของจังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อชายแดนได้มีโอกาสเจรจาทำการค้ากับนักธุรกิจของประเทศเพื่อบ้าน และเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างการค้า และความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP จากจังหวัดสตูล จำนวน 60 ราย OTOP Trader และผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ของจังหวัดใกล้เคียง จำนวน 30 ราย การเจรจาธุรกิจ และกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน อีกด้วย

 
เมื่อ: 13:24 น. 21 ก.พ. 63   1494 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

​พาสัมผัสชุมชนท่องเที่ยวบ้านจังโหลน ม.11 ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา (ตอนที่ 2)
​นายกสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ ขอโอกาสอีกสมัยในสนาม อบจ.สตูล
ภูมิใจไทย ยกทัพบุกสตูล เปิดโครงการนำร่องการนำยางพารามาใช้เพื่อปรับปรุงเพิ่มความปลอดภัยทางถนน
​​สตูล ชวนเที่ยวงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและงานกาชาดวิถีใหม่ 14-23 ส.ค.63
ข่าวล่าสุด
ยลเสน่ห์เกาะยอ กับ​ชุมชนท่องเที่ยวบ้านท่าไทร ต.เกาะยอ อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
เมื่อ: 14:58รายงานพิเศษ
สงขลาเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน กรณีเกิดอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่มเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ประจำปี 2563
เมื่อ: 14:06ข่าวสารบ้านเรา
​เปิดเสน่ห์ชุมชนท่องเที่ยวบ้านเกาะแลหนัง ม.3 ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา (ตอนที่ 2)
เมื่อ: 14:19รายงานพิเศษ
​ราคายางพุ่งไม่หยุด ลุ้นถึง 100 บาท/กก. จับตา แรงจริงหรือปรากฎการณ์ช๊อคตลาด?
เมื่อ: 11:48ข่าวสารบ้านเรา

 1. ทุ่ม 630 ล้าน เปิดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง พร้อมรับนักเรียนใหม่ปี 64
  1676 ครั้ง
 2. ​ชัยวุฒิ-อับดลรอหมาน-สุภาพร นั่งว่าที่รองนายก ทีมไพเจน มากสุวรรณ์
  1293 ครั้ง
 3. ​นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา คนใหม่ลูกระโนด ศิษย์เก่าวิศวะฯ ม.อ.
  1206 ครั้ง
 4. ​"นิพนธ์"แจงทำหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของรัฐ ไม่หวั่นปปช.ไต่สวนละเลยปฏิบัติหน้าที่ครั้งนั่งนายกอบจ.สงขลา
  1046 ครั้ง
 5. ​เอกชนสร้างจุดขนถ่ายตู้สินค้าทางรางเจ้าแรกในสงขลา ที่สถานีรถไฟบางกล่ำ
  882 ครั้ง
 6. ​การบ้านข้อใหญ่ของปลัดเทศบาล ผอ.กองช่าง คนใหม่ของเทศบาลนครหาดใหญ่
  847 ครั้ง
 7. ​ก่อนถึงวันเข้าคูหามาทำความรู้จักกับ 36 เขตเลือกตั้ง ส.อบจ.สงขลากันก่อน
  800 ครั้ง
 8. ​มทร.ศรีวิชัย นำนักศึกษาลงพื้นที่สาย 1 หาดใหญ่ เก็บข้อมูลเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
  716 ครั้ง
 9. ​นายกสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ ขอโอกาสอีกสมัยในสนาม อบจ.สตูล
  634 ครั้ง
 10. "​นิพนธ์" นำพุทธศาสนิกชนทำบุญทอดกฐินสำนักสงฆ์แหลมขวัญ พะวง
  622 ครั้ง
 1. ยลเสน่ห์เกาะยอ กับ​ชุมชนท่องเที่ยวบ้านท่าไทร ต.เกาะยอ อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
  0 ครั้ง
 2. สงขลาเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน กรณีเกิดอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่มเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ประจำปี 2563
  0 ครั้ง
 3. ​เปิดเสน่ห์ชุมชนท่องเที่ยวบ้านเกาะแลหนัง ม.3 ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา (ตอนที่ 2)
  0 ครั้ง
 4. ​ราคายางพุ่งไม่หยุด ลุ้นถึง 100 บาท/กก. จับตา แรงจริงหรือปรากฎการณ์ช๊อคตลาด?
  0 ครั้ง
 5. เปิดเสน่ห์ชุมชนท่องเที่ยวบ้านเกาะแลหนัง ม.3 ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา
  0 ครั้ง
 6. ​"ทุเรียนเมืองสะเดา" ดร.ถาวร รวมกลุ่มเกษตรกรร่วมสร้างสะเดาเป็นศูนย์รวมทุเรียนพันธุ์ดี
  0 ครั้ง
 7. แต่งหน้าลดอายุ ทริคง่าย ๆ แต่งยังไงให้เด็กลง ???
  0 ครั้ง
 8. พาสัมผัส ​ชุมชนท่องเที่ยวบ้านโคกเมือง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา (ตอนที่ 2)
  0 ครั้ง
 9. ​อีซูซุหาดใหญ่ จัดปาร์ตี้รถแต่งสุดมันส์กับงาน X-SERIES DAY 2020 & ISUZU RACE PARTY
  0 ครั้ง
 10. CHANGE MASTER อาหารเสริมของคุณหมอ เปิดตัวยิ่งใหญ่ที่ไดอาน่า
  0 ครั้ง