เศรษฐกิจบ้านเรา

​หาดใหญ่โพล ชี้ชาวบ้านต้องการให้รัฐบาลจัดการฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย

เมื่อ: 11:40 น. 15 พ.ค. 63   1345 ครั้ง

หาดใหญ่โพล สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อปัญหา โอกาส และมาตรการแก้ปัญหาเศรษฐกิจในสถานการณ์โควิด-19 กลุ่มตัวอย่างในการสำรวจครั้งนี้เป็นประชาชนใน 14 จังหวัดภาคใต้ จำนวน 400 คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม จำนวน 200 คน และด้วยวิธีแบบสอบถามออนไลน์ จำนวน 200 คน ระหว่างวันที่ 27 เมษายน 2563 -7 พฤษภาคม 2563 ผลการสำรวจสรุปได้ดังนี้

รองศาสตราจารย์ทัศนีย์ ประธาน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปิดเผยผลการสำรวจหาดใหญ่โพล พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 31.75 พอใจการแก้ปัญหาโควิด-19ของรัฐบาลในระดับมากถึงมากที่สุด และพอใจการแก้ปัญหาโควิด-19ของรัฐบาลในระดับน้อยถึงน้อยที่สุด ร้อยละ 31.25

ส่วนผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากสภาพจิตใจจากการรับรู้ข่าวโควิด-19 กับค่าไฟฟ้าแพงขึ้นในช่วงเดือนมีนาตมและเมษายน มากที่สุด (ร้อยละ 94.25) รองลงมาเป็นการระบาดของโรคที่ไม่สามารถเดินทางได้ตามปกติ (ร้อยละ 93.50) และสินค้าอุปโภคขึ้นราคา (ร้อยละ 91.00) ทั้งนี้เมื่อสอบถามถึงโอกาสจากสถานการณ์โควิด-19 พบว่า ประชาชนร้อยละ 28.25 เห็นว่าเกิดความร่วมมือและความสามัคคีของคนไทยในการช่วยเหลือผู้เดือดร้อนในสถานการณ์โควิด-19 รองลงมา โอกาสของธุรกิจออนไลน์ และโอกาสของสถาบันการศึกษาในการเรียนออนไลน์และนวัตกรรมการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 24.75 และ 10.25 ตามลำดับ

ประชาชนร้อยละ 50.75 เห็นว่าเหมาะสมกับวิธีการและมาตรการเยียวยาประชาชน 5,000 บาท 3 เดือนของรัฐบาล และไม่เหมาะสมกับวิธีการและมาตรการเยียวยาประชาชน 5,000 บาท 3 เดือนของรัฐบาล (ร้อยละ 49.25) ส่วนมาตรการที่ประชาชนพึงพอใจในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาล พบว่า ประชาชนพอใจมาตรการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ต่างๆ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.28 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน) รองลงมา คือ มาตรการลดการส่งเงินประกันสังคมของนายจ้าง/ลูกจ้าง และมาตรการใช้ฟรีและลดค่าน้ำ-ไฟ มีค่าเฉลี่ย 3.25 และ 3.23 ตามลำดับ

ประชากรต้องการให้รัฐบาลจัดการฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจหลังสถานการณ์โควิด-19 มากที่สุด (ร้อยละ 55.25) รองลงมา คือ พัฒนาระบบสาธารณสุขและการแพทย์ให้ก้าวไกลสู่สากลและวางแผนพัฒนาไทยเป็นครัวโลกอย่างจริงจัง คิดเป็นร้อยละ 20.00 และ 8.50 ตามลำดับ

 
เมื่อ: 11:40 น. 15 พ.ค. 63   1345 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

​ม.หาดใหญ่ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ-นานาชาติ แบบออนไลน์ตอบโจทย์ New Normal
​ม.หาดใหญ่ ร่วมสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนแห่งสายคลองบ้านบางเหรียงใต้ ควนเนียง
​ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนมิถุนายน 2563
​นักศึกษา ม.หาดใหญ่ พัฒนาแอปพลิเคชันสุดเจ๋ง คว้ารางวัลระดับประเทศ
ข่าวล่าสุด
บรูณาการความร่วมมือทุกหน่วยงานเพื่อขับเคลื่อนศูนย์การศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลา (อควาเรียม)
เมื่อ: 14:34ข่าวสารบ้านเรา
จังหวัดเคลื่อนที่ ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่บ้านทุ่งสบายใจ อำเภอสะเดา
เมื่อ: 14:23ข่าวสารบ้านเรา
อบจ.สงขลา เชิญรับฟังการประชุมสภาสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ในวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563
เมื่อ: 14:06ข่าวสารบ้านเรา
มทร.ศรีวิชัย ให้ความรู้ใน “กิจกรรมฝึกอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น” ณ ชุมชนคุณธรรมวัดพะโคะ
เมื่อ: 13:28รอบรั้วการศึกษา

 1. ​แต่งตั้งผู้ว่าใหม่ "เอกรัฐ" ย้ายมาสตูล "ขจรศักดิ์" ขึ้นตรัง "เจษฎา" นั่งนราธิวาส
  3543 ครั้ง
 2. ​เปิดตัวยางพาราสายพันธุ์ใหม่ RRIT 3904 กยท.ส่งเสริมการปลูกพืชร่วมลดความเสี่ยงด้านราคา
  1490 ครั้ง
 3. ทน.หาดใหญ่ อัดงบ 6.2 ล.​ปรับโฉมใหม่ "ถนนเสน่หานุสรณ์ " ปิดถนน 9 ก.ย.-17 ต.ค.63
  970 ครั้ง
 4. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย พร้อมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 3
  868 ครั้ง
 5. "​นิพนธ์" เช็คความพร้อมสวนสาธารณะเมืองสงขลาพร้อมเชื่อมโยงสนามติณสูลานนท์
  807 ครั้ง
 6. เชิญสมัครร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
  722 ครั้ง
 7. "ถาวร เสนเนียม" ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการเปิดให้บริการท่าอากาศยานเบตง
  656 ครั้ง
 8. สงขลา จัดใหญ่ Hatyai Hard Sale 2020 ลดสุดแรงกระตุ้นท่องเที่ยวตลอดเดือนกันยายน
  600 ครั้ง
 9. ​ผู้ว่าฯ นำคณะร่วมพิธีประกาศเมืองไมซ์ซิตี้ใหม่ และรับมอบโล่ไมซ์ซิตี้อย่างเป็นทางการ
  575 ครั้ง
 10. เปิดกิจกรรม “ปั่นปันรัก พักภาคใต้ ” สร้าง Sport Tourism ส่งเสริมการออกกาลังกายและกระตุ้นการท่องเที่ยว
  529 ครั้ง
 1. บรูณาการความร่วมมือทุกหน่วยงานเพื่อขับเคลื่อนศูนย์การศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลา (อควาเรียม)
  0 ครั้ง
 2. จังหวัดเคลื่อนที่ ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่บ้านทุ่งสบายใจ อำเภอสะเดา
  0 ครั้ง
 3. อบจ.สงขลา เชิญรับฟังการประชุมสภาสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ในวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563
  0 ครั้ง
 4. มทร.ศรีวิชัย ให้ความรู้ใน “กิจกรรมฝึกอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น” ณ ชุมชนคุณธรรมวัดพะโคะ
  0 ครั้ง
 5. ​มรภ.สงขลา เปิดรับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพืชพื้นเมือง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  0 ครั้ง
 6. ​หาดทิพย์ (HTC) ติดอันดับหุ้นยั่งยืน ESG100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
  0 ครั้ง
 7. ​True มอบหุ่นยนต์ให้ วิศวฯ ม.อ. เพื่อต่อยอดให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะการพัฒนาแอปพลิเคชั่นภายใต้โครงการ “TRUE 5G ROBOT BOOT CAMP”
  0 ครั้ง
 8. ​เชิญร่วมโครงการ เปลี่ยนน้ำเสีย คืนน้ำใส ให้สงขลา
  0 ครั้ง
 9. สวท.สงขลา จัดพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดคลิปวิดีโอ โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและโครงการสร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
  0 ครั้ง
 10. อบจ.สงขลา เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการ “ก่อสร้างลานกีฬา และอาคารเพื่อนันทนาการ Songkhla Extreme Sport Park”
  0 ครั้ง