เศรษฐกิจบ้านเรา

​หาดใหญ่โพล ชี้ชาวบ้านต้องการให้รัฐบาลจัดการฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย

เมื่อ: 11:40 น. 15 พ.ค. 63   1181 ครั้ง

หาดใหญ่โพล สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อปัญหา โอกาส และมาตรการแก้ปัญหาเศรษฐกิจในสถานการณ์โควิด-19 กลุ่มตัวอย่างในการสำรวจครั้งนี้เป็นประชาชนใน 14 จังหวัดภาคใต้ จำนวน 400 คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม จำนวน 200 คน และด้วยวิธีแบบสอบถามออนไลน์ จำนวน 200 คน ระหว่างวันที่ 27 เมษายน 2563 -7 พฤษภาคม 2563 ผลการสำรวจสรุปได้ดังนี้

รองศาสตราจารย์ทัศนีย์ ประธาน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปิดเผยผลการสำรวจหาดใหญ่โพล พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 31.75 พอใจการแก้ปัญหาโควิด-19ของรัฐบาลในระดับมากถึงมากที่สุด และพอใจการแก้ปัญหาโควิด-19ของรัฐบาลในระดับน้อยถึงน้อยที่สุด ร้อยละ 31.25

ส่วนผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากสภาพจิตใจจากการรับรู้ข่าวโควิด-19 กับค่าไฟฟ้าแพงขึ้นในช่วงเดือนมีนาตมและเมษายน มากที่สุด (ร้อยละ 94.25) รองลงมาเป็นการระบาดของโรคที่ไม่สามารถเดินทางได้ตามปกติ (ร้อยละ 93.50) และสินค้าอุปโภคขึ้นราคา (ร้อยละ 91.00) ทั้งนี้เมื่อสอบถามถึงโอกาสจากสถานการณ์โควิด-19 พบว่า ประชาชนร้อยละ 28.25 เห็นว่าเกิดความร่วมมือและความสามัคคีของคนไทยในการช่วยเหลือผู้เดือดร้อนในสถานการณ์โควิด-19 รองลงมา โอกาสของธุรกิจออนไลน์ และโอกาสของสถาบันการศึกษาในการเรียนออนไลน์และนวัตกรรมการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 24.75 และ 10.25 ตามลำดับ

ประชาชนร้อยละ 50.75 เห็นว่าเหมาะสมกับวิธีการและมาตรการเยียวยาประชาชน 5,000 บาท 3 เดือนของรัฐบาล และไม่เหมาะสมกับวิธีการและมาตรการเยียวยาประชาชน 5,000 บาท 3 เดือนของรัฐบาล (ร้อยละ 49.25) ส่วนมาตรการที่ประชาชนพึงพอใจในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาล พบว่า ประชาชนพอใจมาตรการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ต่างๆ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.28 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน) รองลงมา คือ มาตรการลดการส่งเงินประกันสังคมของนายจ้าง/ลูกจ้าง และมาตรการใช้ฟรีและลดค่าน้ำ-ไฟ มีค่าเฉลี่ย 3.25 และ 3.23 ตามลำดับ

ประชากรต้องการให้รัฐบาลจัดการฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจหลังสถานการณ์โควิด-19 มากที่สุด (ร้อยละ 55.25) รองลงมา คือ พัฒนาระบบสาธารณสุขและการแพทย์ให้ก้าวไกลสู่สากลและวางแผนพัฒนาไทยเป็นครัวโลกอย่างจริงจัง คิดเป็นร้อยละ 20.00 และ 8.50 ตามลำดับ

 
เมื่อ: 11:40 น. 15 พ.ค. 63   1181 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

​ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนพฤษภาคม 2563
82 ปีครูของครู อาจารย์ประณีต ดิษยะศริน ปันน้ำใจ สู่ชุมชน สู้ภัยโควิด
​หาดใหญ่โพล ชี้ประชาชนมีความพร้อมรับการเปิดเมือง-เปิดธุรกิจของจังหวัดสงขลา
ม.หาดใหญ่ เผย​ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนเมษายน 2563
ข่าวล่าสุด
​สส.สงขลาลงพื้นที่ติดตาม แก้ไขปัญหาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งหาดม่วงงาม
เมื่อ: 15:43ข่าวสารบ้านเรา
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานห้องคัดกรองและห้องตรวจเชื้อแก่โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา
เมื่อ: 15:39G-SPECIAL
ชวนคิดนโยบายนอกกรอบ … Work from Anywhere (บทความการเงิน)
เมื่อ: 14:57คอลัมน์แนะนำ
​ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนพฤษภาคม 2563
เมื่อ: 14:15เศรษฐกิจบ้านเรา

 1. สงขลาโมเดล คณะแพทย์ ม.อ. ร่วมกับสมาคมโรงแรม หนุนเปิดบริการในแบบ New Normal
  220 ครั้ง
 2. ชวนคิดนโยบายนอกกรอบ … Work from Anywhere (บทความการเงิน)
  118 ครั้ง
 3. "นิพนธ์" ลงพื้นที่ดูการแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง-เน่าเสีย ชุมชนเก้าเส้ง สั่งเร่งแก้ไขก่อนถึงหน้ามรสุม
  83 ครั้ง
 4. ​ข่าวดี รัฐปรับจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างให้กับชาวสวนปาล์มเร็วขึ้นจากเดิมทุก 45 วันเป็นทุก 30 วัน
  63 ครั้ง
 5. ​สส.สงขลาลงพื้นที่ติดตาม แก้ไขปัญหาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งหาดม่วงงาม
  56 ครั้ง
 6. ​มรภ.สงขลา เสริมรายได้เกษตรกรเกาะแต้ว ปลูกพืชหลังนาอินทรีย์
  52 ครั้ง
 7. กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานห้องคัดกรองและห้องตรวจเชื้อแก่โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา
  48 ครั้ง
 8. ​ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนพฤษภาคม 2563
  46 ครั้ง
 1. ​สส.สงขลาลงพื้นที่ติดตาม แก้ไขปัญหาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งหาดม่วงงาม
  0 ครั้ง
 2. กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานห้องคัดกรองและห้องตรวจเชื้อแก่โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา
  0 ครั้ง
 3. ชวนคิดนโยบายนอกกรอบ … Work from Anywhere (บทความการเงิน)
  0 ครั้ง
 4. ​ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนพฤษภาคม 2563
  0 ครั้ง
 5. ​มรภ.สงขลา เสริมรายได้เกษตรกรเกาะแต้ว ปลูกพืชหลังนาอินทรีย์
  0 ครั้ง
 6. "นิพนธ์" ลงพื้นที่ดูการแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง-เน่าเสีย ชุมชนเก้าเส้ง สั่งเร่งแก้ไขก่อนถึงหน้ามรสุม
  0 ครั้ง
 7. ​ข่าวดี รัฐปรับจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างให้กับชาวสวนปาล์มเร็วขึ้นจากเดิมทุก 45 วันเป็นทุก 30 วัน
  0 ครั้ง
 8. สงขลาโมเดล คณะแพทย์ ม.อ. ร่วมกับสมาคมโรงแรม หนุนเปิดบริการในแบบ New Normal
  0 ครั้ง