เศรษฐกิจบ้านเรา

​เปิดเวทีดึงภาคธุรกิจร่วมรับฟังแนวทางขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษจะนะ ด้านกลุ่มต้านร่วมแสดงพลังด้วย

เมื่อ: 14:20 น. 8 มิ.ย. 63   1005 ครั้ง

ห่วงเศรษฐกิจภาคใต้ชายแดนตกตำหนักขึ้นหลังวิกฤติโควิต -19 ธปท. ชี้แรงงานเสี่ยงตกงานกว่า 1.7 ล้านคนเครื่องยนต์เศรษฐกิจฉุดไม่ติดทุกตัวหวังอุตสาหกรรมแห่งอนาคตช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจอนุภูมิภาคได้

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2563 ณ โรงแรมบุรีศรีภูบูติกโฮเต็ล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มีการเปิดเวทีเชิญชวนนักธุรกิจร่วมรับฟังแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลา ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ“ กระบวนการสร้างการรับรู้และสร้างการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในพื้นที่การขับเคลื่อนโครงการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา” นายสันติ รังสิยาภรณ์รัตน์ ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ และอีกหลายภาคส่วนร่วมนำเสนอข้อมูลเศรษฐกิจและการลงทุนที่น่าสนใจ

โดยนายสันติ รังสิยาภรณ์รัตน์ ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ นำเสนอข้อมูลเศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจภาคใต้ และเศรษฐกิจจังหวัดสงขลา ว่าทั้ง 3 ส่วนล้วนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า -2019 (โควิด -19) พบว่าเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจ 5 ตัวหลักในภาพรวมหดตัวสูงขึ้น / หดตัวต่อเนื่องส่งผลต่อเสถียรภาพเศรษฐกิจของประเทศ ทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อติดลบและจำนวนการว่างงานเพิ่มมากขึ้น ที่น่าห่วงคือโครงสร้างเศรษฐกิจภาคใต้กว่าร้อยละ 60 ยังคงพึ่งพาภาคการเกษตรท่องเที่ยวการค้าและการผลิตเป็นหลัก

เครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจทั้งหมดล้วนหดตัวมากขึ้นในขณะที่รายจ่ายภาครัฐกลับมาหดตัวสวนทางกับประเทศ และคาดการณ์กันว่าจะมีกลุ่มแรงงานที่มีความเสี่ยงต่อการถูกเลิกจ้างกว่า 1.7 ล้านคน ดังนั้นทุกภาคส่วนต้องให้ความสำคัญกับมาตรการฟื้นฟูต่อจากการเยียวยาไม่ว่าจะเป็นการฟื้นฟูกำลังซื้อในระบบเศรษฐกิจแรงงานภูมิคุ้มกันให้ภาครัวเรือนและ SMEs ที่เปราะบาง แต่ที่สำคัญที่สุดต้องรับมือความท้าทายของโลกหลังโควิต -19 ที่จะก่อให้เกิดธุรกิจ Sector ใหม่และการโยกย้ายคนและทุนทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

ด้านนายคณิต แสงสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ได้มีการประชุมทางไกลผ่านสัญญาณโทรทัศน์ (Video Television Conference: VTC) เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก โดยนำเสนอความก้าวหน้าการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ตามเป้าหมายของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายเป้าหมายเพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต โดยขณะนี้ได้มีความก้าวหน้าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคเพื่อเพิ่มศักยภาพรองรับการลงทุน และการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจและการอำนวยความสะดวกต่างๆในพื้นที่ รวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการจัดระบบการสะสมเทคโนโลยีเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม


ขณะที่ ศอ.บต. หน่วยงานรับผิดชอบด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มีการนำเสนอที่มาและความสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่จากการมีเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ (Growth Engine) ตามที่รัฐบาลได้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 ประกอบมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 ที่ผ่านมาโดยเน้นย้ำว่าการดำเนินการในเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมพื้นที่อำเภอจะนะ เพื่อเป็นเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนั้น

เป็นการบังคับใช้มาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2553 ให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อร่วมกันกำหนดและเชื่อมโยงมิติการพัฒนาไปพร้อมกัน เน้นการจัดทำโครงการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนไปพร้อมกับแผนพัฒนาของเอกชน ซึ่งผู้บริหารของภาคเอกชนที่ประสงค์จะเข้ามาร่วมพัฒนาพื้นที่ร่วมกับรัฐและประชาชน เพื่อยกระดับเมืองจะนะให้เป็นศูนย์กลางการขนส่งครบวงจร ศูนย์กลางพลังงานไฟฟ้า อุตสาหกรรมสีเขียว อุตสาหกรรมฐานชีวภาพอุ ตสาหกรรมเกษตร อาหารปลอดภัย และอุตสาหกรรมขนส่งทางราง เป็นต้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาในพื้นที่ไปพร้อมกันอย่างสร้างสรรค์และเน้นย้ำธุรกิจสีเขียว-สีน้ำเงิน ไม่มีปิโตรเคมีในแผนการพัฒนาแน่นอนตามที่ผู้บริหารระดับสูงสุด ได้มีเอกสารที่แสดงเจตนารมณ์ในการดูแลช่วยเหลือประชาชนให้เติบโตไปพร้อมกัน

อย่างไรก็ตามในช่วงก่อนเริ่มการประชุม กลุ่มผู้คัดค้านโครรงการได้มีการรวมตัวที่บริเวณด้านหน้าโรงแรมม เพื่อออกแถลงการณ์เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น เรื่องให้ยกเลิกโครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคตจะนะ เพราะเป็นโครงการที่ถูกสร้างขึ้นจากกระบวนการเท็จตั้งแต่ต้น และกำลังกลายเป็นโครงการที่สร้างความขัดแย้งในชุมชนที่อาจจะหนักขึ้นในอนาคต

พร้อมย้ำว่า โครงการดังกล่าวถือเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่จะส่งผลกระทบกับประชาชนในวงกว้าง ศอ.บต. จึงควรให้ความสำคัญกับการดำเนินการดังกล่าวอย่างมีมาตรฐานมากว่าที่เป็นอยู่ ให้มีความเป็นธรรมาภิบาลที่ไม่ใช่แค่คิดจะเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนเท่านั้น เพราะท้ายที่สุดแล้วผู้ที่จะต้องแบกรับผลกระทบทั้งหมดคือชุมชนในพื้นที่ทั้ง 3 ตำบลของอำเภอจะน ะและคนทั้งจังหวัดสงขลา จึงขอเรียกร้องให้ ศอ. บต. ยกเลิกโครงการนี้ในทันที

 
เมื่อ: 14:20 น. 8 มิ.ย. 63   1005 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

​องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดสงขลา
ชาวบ้าน​นับพันร่วมถกโครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าจะนะ ศอ.บต.ยันพร้อมฟังเสียงหนุน-ค้าน
​การเลี้ยงหอยนางรมแบบคอนโดชั้นเดียว อาชีพเสริม เพิ่มรายได้ของชาวบ้านตำบลนาทับ จะนะ
​ลิวงค์ พร้อมยกระดับสู่แหล่งท่องเที่ยวใหม่สมญาสวิตเซอร์แลนด์แดนจะนะ
ข่าวล่าสุด
ปชป.แทคทีมติดตามการสร้างอควาเรียมสงขลา "ถาวร" คาดสร้างเสร็จภายใน 3 ปี
เมื่อ: 17:12คอลัมน์แนะนำ
ถาวร ตรวจเยี่ยมโครงการฝายกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรคลองหลำนุ้ย ปาดังเบซาร์
เมื่อ: 17:05ประชาสัมพันธ์
​"นิพนธ์" ติดตามการแก้ไขน้ำเสียคลองสำโรง พร้อมมอบถังดักจับไขมันแก่ชาวบ้านริมคลอง
เมื่อ: 17:01ข่าวสารบ้านเรา
​นิพนธ์-ถาวร นำพสกนิกรร่วมปลูกต้นไม้แนวชายแดนไทย-มาเลเซีย เฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ
เมื่อ: 16:55ข่าวสารบ้านเรา

 1. ​SILVANO ทาวน์โฮมสไตล์ลอฟท์ ตอบโจทย์เรื่องปลอดภัย บนทำเลใกล้ม.อ.หาดใหญ่
  716 ครั้ง
 2. ถาวร เป็นประธานเปิดโครงการศึกษาการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา กระเเสสินธุ์-เขาชัยสน
  584 ครั้ง
 3. ​​สตูล ชวนเที่ยวงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและงานกาชาดวิถีใหม่ 14-23 ส.ค.63
  519 ครั้ง
 4. นักมวยพร้อมคืนสังเวียน คณะทำงานตรวจความพร้อมสนามหาดใหญ่ในการจัดศึกรอบใหม่หลังโควิด-19
  512 ครั้ง
 5. เปิดงาน “เที่ยวท่าหิน กินปลามิหลัง นั่งเรือแลบัวชมพู เรียนรู้วิถีตาลโตนด”
  473 ครั้ง
 6. ​ธปท.แถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจภาคใต้ ชี้เริ่มเห็นแสงสว่างหลังโควิด-19 คลี่คลาย
  449 ครั้ง
 7. ​ศึกษาอีกเส้นทาง กรมทางหลวงชนบท เปิดแผนสร้างถนนใหม่เชื่อมสนามบิน-บางกล่ำ
  408 ครั้ง
 8. ปชป.แทคทีมติดตามการสร้างอควาเรียมสงขลา "ถาวร" คาดสร้างเสร็จภายใน 3 ปี
  369 ครั้ง
 9. รพ.หาดใหญ่ เปิดศูนย์รักสุขภาพ...ห่างมะเร็ง ยกระดับการตรวจคัดกรองค้นหามะเร็งในระยะที่ยังไม่แสดงอาการ
  339 ครั้ง
 10. ​เริ่มแล้วงาน “Summer Bitter Sweet 2020” เทศกาลความหวานที่คุณห้ามพลาด
  337 ครั้ง
 1. ปชป.แทคทีมติดตามการสร้างอควาเรียมสงขลา "ถาวร" คาดสร้างเสร็จภายใน 3 ปี
  0 ครั้ง
 2. ถาวร ตรวจเยี่ยมโครงการฝายกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรคลองหลำนุ้ย ปาดังเบซาร์
  0 ครั้ง
 3. ​"นิพนธ์" ติดตามการแก้ไขน้ำเสียคลองสำโรง พร้อมมอบถังดักจับไขมันแก่ชาวบ้านริมคลอง
  0 ครั้ง
 4. ​นิพนธ์-ถาวร นำพสกนิกรร่วมปลูกต้นไม้แนวชายแดนไทย-มาเลเซีย เฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ
  0 ครั้ง
 5. ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาและพี่น้องประชาชน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ร่วมส่งคลิปวิดีโอ "ของดีบ้านฉัน" เข้าประกวดชิงเงินรางวัลรวม 3 แสนบาท
  0 ครั้ง
 6. ปาล์มสปริงส์ พาร์ควิลล์ จัด Pre-sale 8-9 ส.ค. ที่สุดแห่งคุณค่าและความสมบูรณ์แบบ บนทำเลใหม่ใกล้แยกควนลัง
  0 ครั้ง
 7. เตรียมเปิดแผนที่ท่องเที่ยววัฒนธรรมชุมชน ม.อ.นำร่องร่วมฟื้นฟูเศรษฐกิจเมืองหาดใหญ่
  0 ครั้ง
 8. ​องคมนตรี ติดตามความก้าวหน้าและการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา
  0 ครั้ง
 9. รพ.สงขลา รับมอบ “ห้องความดันอากาศบวก” นวัตกรรมป้องกัน Covid-19 จากเครือเอสซีจี
  0 ครั้ง
 10. ผู้ตรวจราชการลงพื้นที่จังหวัดสงขลา รับฟังการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ
  0 ครั้ง