เศรษฐกิจบ้านเรา

​กระทรวงพาณิชย์ เดินสายชี้แจงโครงการประกันรายได้สินค้าเกษตร 5 สินค้าปี 2

เมื่อ: 12:43 น. 27 มี.ค. 64   1599 ครั้ง

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จัดเวทีชี้แจงโครงการประกันรายได้สินค้าเกษตร 5 สินค้าปี 2 ที่หาดใหญ่ เน้นสร้างความมั่นคงยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร พร้อมวางแผนระยะยาวรักษาระดับราคาสินค้าเกษตรให้มั่นคง


(27 มี.ค.64) ณ โรงแรมบุรีศรีภูบูติคโฮเต็ล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จัดเวทีชี้แจงโครงการประกันรายได้สินค้าเกษตร 5 สินค้าปี 2 โดยมีนายวิชัย โภชนกิจ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีและนำเสวนาร่วมกับนางสาวพัชรี พยัควงษ์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน นายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร นายประสาน พูลเวช ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนโยบายรัฐ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) และนายพิสิษฐ สุขอนันต์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการผลิต การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) และผู้แทนเกษตรกรอาชีพต่างๆ ประมาณ 400 คน ร่วมรับฟังการชี้แจง

นายวิชัย โภชนกิจ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงแผนการดูแลราคาสินค้าเกษตรในปี 2564 ว่า กรมการค้าภายในยังคงเดินหน้าตามนโยบายรัฐบาล ในการดำเนินโครงการประกันรายได้สินค้าเกษตร 5 ชนิด คือ ข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพด ปาล์มน้ำมัน และยางพารา ได้ดำเนินมาตรการคู่ขนานโครงการประกันรายได้ของพืชแต่ละชนิด เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาด้วย เช่น การรับฝากเก็บข้าวไว้ในยุ้งฉาง เพื่อให้เกษตรกรชะลอการจำหน่ายในช่วงราคาลดลง การบริหารการนำเข้า และมาตรการดูแลตรวจสอบติดตามปริมาณสต๊อก โดยเลือกใช้มตรการที่เหมาะสมกับสินค้าแต่ละชนิด

สำหรับการดำเนินโครงการประกันรายได้สินค้าเกษตรตามนโยบายที่รัฐบาลแถลงไว้ต่อรัฐสภาในปี 2 ที่ผ่านมา สินค้าข้าว ประกันรายได้ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาประกันตันละ 15,000 บาท ปริมาณไม่เกิน 14 ตัน ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคาประกันตันละ 14,000 บาท ปริมาณไม่เกิน 16 ตัน ข้าวเปลือกเจ้า ราคาประกันตันละ 10,000 บาท ปริมาณไม่เกิน 30 ตัน ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคาประกันตันละ 11,000 บาท ปริมาณไม่เกิน 25 ตัน ข้าวเปลือกเหนียว ราคาประกันตันละ 12,000 บาท ปริมาณไม่เกิน 16 ตัน

โดยเริ่มจ่ายส่วนต่างแล้วงวดที่ 1 จ่ายเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 และจ่ายทุกสัปดาห์ ซึ่งขณะนี้ ธ.ก.ส. โอนเงินชดเชยให้เกษตรกรไปแล้ว 4.66 ล้านครัวเรือน จำนวนเงิน 48,073.92 ล้านบาท คงเหลือการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงอีก 10 งวด สำหรับสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ประกันรายได้ กิโลกรัมละ 8.50 บาทที่ความชื้น 14.5% งวดแรกจ่ายวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 งวดต่อไปจะจ่ายทุกเดือน โดย ธ.ก.ส. โอนเงินชดเชยให้เกษตรกรไปแล้ว 0.313 ล้านครัวเรือน จำนวนเงิน 1,219.80 ล้านบาท คงเหลือการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงอีก 7 งวด

ส่วนสินค้ายางพารานั้นยางแผ่นชั้น 3 กิโลกรัมละ 60 บาท น้ำยางข้นกิโลกรัมละ 57 บาท และยางก้อนถ้วยกิโลกรัมละ 23 บาท โดย ธ.ก.ส. โอนเงินชดเชยให้เกษตรกรไปแล้ว 1.45 ล้านครัวเรือน จำนวนเงิน 7,169.143 ล้านบาท คงเหลือการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงอีก 1 งวด ด้านสินค้ามันสำปะหลัง ประกันกิโลกรัมละ 2.50 บาท โดยจ่ายทุกเดือน 12 งวด งวดแรกจ่าย เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 โดย ธ.ก.ส. โอนเงินชดเชยให้เกษตรกรไปแล้ว 0.158 ล้านครัวเรือน จำนวนเงิน 1,377.21 ล้านบาท คงเหลือการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงอีก 7 งวด ด้านสินค้าปาล์มน้ำมัน ประกันกิโลกรัมละ 4 บาท โดยเริ่มจ่ายงวดแรก 15 มกราคม 2564 ซึ่งที่ผ่านมาราคาตลาดสูงของปาล์มน้ำมันกว่าราคาประกัน จึงไม่มีการจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างให้เกษตรกร

โดยผลการดำเนินโครงการประกันรายได้สินค้าเกษตร ปี 2 ในพื้นที่จังหวัดสงขลา สำหรับสินค้าข้าว ธ.ก.ส. โอนเงินชดเชยให้เกษตรกรไปแล้ว 15,715 ครัวเรือน จำนวนเงิน 22.99 ล้านบาท นอกจากนี้ ธ.ก.ส. ได้โอนเงินให้เกษตรกรตามโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 20 ไร่ เรียบร้อยแล้ว สำหรับสินค้ายางพารา ธ.ก.ส. โอนเงินชดเชยให้เกษตรกรไปแล้ว 104,547 ครัวเรือน จำนวนเงิน 616.20 ล้านบาท ยกเว้นราคาตลาดยางพารางวดที่ 5 และปาล์มน้ำมันซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการคู่ขนานต่าง ๆ ของรัฐบาล ส่งผลให้เกษตรกรสามารถจำหน่ายผลผลิตทั้งหมดได้ในราคาที่สูงกว่าราคาที่รัฐบาลประกันไว้ ทำให้เกษตรกรมีรายได้สูงกว่าที่รัฐบาลช่วยเหลือ ทั้งนี้ ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตรได้กำชับให้พี่น้องเกษตรกรขึ้นทะเบียนเกษตรกรตรงตามความเป็นจริง ซึ่งหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนเกษตรกรสามารถสอบถามได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดในพื้นที่

จากการสอบถามพี่น้องเกษตรกรที่เข้าร่วมงาน พบว่า พี่น้องเกษตรกรมีความพึงพอใจในโครงการประกันรายได้สินค้าเกษตร และมาตรการเสริมต่าง ๆ รวมทั้งเรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินโครงการดังกล่าวในปีต่อไปควบคู่กับแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาพี่น้องเกษตรกรในการรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร และยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรย่างยั่งยืน ทั้งนี้ หากพี่น้องเกษตรกรมีปัญหาข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการหรือมาตรการต่าง ๆ ของรัฐบาล หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมในการรับซื้อสินค้าเกษตร สามารถสอบถามหรือร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่

 
เมื่อ: 12:43 น. 27 มี.ค. 64   1599 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

เฉลิมชัย ศรีอ่อน ลงพื้นที่สงขลาติดตามการจัดการน้ำและงานของกระทรวงเกษตร 2 วันเต็มๆ
ปรากฏการณ์ช้อปสนุกทั่วไทยสไตล์ใหม่ “มหกรรม Live สด ของดี ของเด่น 5 จังหวัดชายแดนใต้”
ปัญหาที่พบจากการปลูกผักในกล่องสายไฟขนาดเล็ก
ลองปลูกผักวาซาบิเมืองไทย นึกว่าหายาก ที่แท้แถวบ้านก็มีขายเกลื่อนตลาด
ข่าวล่าสุด
มทร.ศรีวิชัย ส่งมอบ เครื่องแยกขุยและเส้นใยมะพร้าวแบบกึ่งอัตโนมัติ ให้กับชุมชน
เมื่อ: 16:42รอบรั้วการศึกษา
มรภ.สงขลา จับมือเครือข่ายผู้ร่วมพัฒนาวิชาชีพฯ ปั้น นศ.ครุฯ สู่ครูมิติใหม่
เมื่อ: 16:37รอบรั้วการศึกษา
เฉลิมชัย ศรีอ่อน ลงพื้นที่สงขลาติดตามการจัดการน้ำและงานของกระทรวงเกษตร 2 วันเต็มๆ
เมื่อ: 13:56ข่าวสารบ้านเรา
​"เฉลิมชัย-นิพนธ์" ตรวจคลองอาทิตย์-ขยายคลองร.1 พร้อมระบายน้ำหน้าฝน-เก็บน้ำใช้หน้าแล้ง
เมื่อ: 07:38ข่าวสารบ้านเรา

 1. ​"เจษฎา จิตรัตน์" ลูกหม้อชายแดนใต้ย้ายจากนราฯ เป็นผู้ว่าราชจังหวัดสงขลา คนใหม่
  16816 ครั้ง
 2. ​"นายกนัย ธัชพล หวังชูแก้ว" ขอสานต่อพัฒนาอบต.ทุ่งขมิ้น นาหม่อม เชื่อมั่นผลงานเดิมเป็นที่ประจักษ์
  2085 ครั้ง
 3. “เปลี่ยนโช้คอัพ ที่ธีระการช่าง” เดือน 10 ลด 10% ตลอดเดือนตุลาคมนี้เท่านั้น
  1776 ครั้ง
 4. ​ปชป.สงขลา จัดประชุมจัดตั้งกรรมการสาขาเขต 2 ดันนิพัฒน์ อุดมอักษร ลงสนามใหญ่เที่ยวหน้า
  1736 ครั้ง
 5. ​6 ต.ค.64 โควิด-19 สงขลาทำสถิติผู้ติดเชื้อรายวันสูงสุด 666 ราย นาทีนี้ดูแลตัวเองสำคัญที่สุด
  1438 ครั้ง
 6. ​พบโปรปลดล็อคช่วยผ่อน 2.4 แสนกับคอนโดพร้อมอยู่ 2 ทำเลใจกลางเมืองในเครือศุภาลัย
  1357 ครั้ง
 7. นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองในโอกาสมารับตำแหน่งใหม่
  1331 ครั้ง
 8. ​พบกับการประมูลเลขทะเบียนสวยหมวด ขล ผ่านระบบออนไลน์ 31 ต.ค.วันเดียวเท่านั้น
  1209 ครั้ง
 9. ​รับสมัครเลือกตั้งอบต.คึกคัก-กกต.เตือนผู้ขาดคุณสมบัติอย่าฝืนระวังเจอโทษหนัก
  1162 ครั้ง
 10. ​ปชป.เขต 2 สงขลา ทำงานเชิงรุกจัดอบรมสร้างอาชีพแก่ชาวหาดใหญ่ร่วมสู้ภัยช่วงโควิด-19
  1154 ครั้ง
 1. มทร.ศรีวิชัย ส่งมอบ เครื่องแยกขุยและเส้นใยมะพร้าวแบบกึ่งอัตโนมัติ ให้กับชุมชน
  0 ครั้ง
 2. มรภ.สงขลา จับมือเครือข่ายผู้ร่วมพัฒนาวิชาชีพฯ ปั้น นศ.ครุฯ สู่ครูมิติใหม่
  0 ครั้ง
 3. เฉลิมชัย ศรีอ่อน ลงพื้นที่สงขลาติดตามการจัดการน้ำและงานของกระทรวงเกษตร 2 วันเต็มๆ
  0 ครั้ง
 4. ​"เฉลิมชัย-นิพนธ์" ตรวจคลองอาทิตย์-ขยายคลองร.1 พร้อมระบายน้ำหน้าฝน-เก็บน้ำใช้หน้าแล้ง
  0 ครั้ง
 5. หาดทิพย์ ภาคเอกชนหนึ่งเดียวในภาคใต้ รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประเภทภาคธุรกิจ (ขนาดใหญ่) ระดับรางวัลดีเด่น ประจำปี 2564
  0 ครั้ง
 6. นิสิต ม.ทักษิณ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ "Best of the best" ประเภทใช้ดี และได้รับยกย่องเป็น "ทีมยุวพัฒน์ต้นแบบ" โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น
  0 ครั้ง
 7. ​ตรวจเข้มพื้นที่ชายแดนใต้เดินทางเข้าสงขลาต้องฉีดวัคซีนแล้วหรือมีผลตรวจภายใน 72 ชม.
  0 ครั้ง
 8. ​SCG HOME หาดใหญ่ จับมือ 2 โครงการบ้านดังเปิดตัว Q-CHANG HOME BUDDY
  0 ครั้ง
 9. เปิดอาคารสำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลาแห่งใหม่ พร้อมให้บริการประชาชนแบบครบวงจร (On Stop Service)
  0 ครั้ง
 10. ​ปล่อยคาราวานธงฟ้าช่วยประชาชน ฝ่าภัยโควิด-19 บรรเทาความเดือดร้อน
  0 ครั้ง