เศรษฐกิจบ้านเรา

เปิดงาน “นัดพบแรงงานสงขลา ประจำปี 2564 “Songkhla Job Fair 2021”

เมื่อ: 15:28 น. 8 เม.ย. 64   977 ครั้ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดงาน “นัดพบแรงงานสงขลา ประจำปี 2564 “Songkhla Job Fair 2021” ระหว่างวันที่ 7-8 เมษายน หวังเพิ่มโอกาสการมีงานทำให้แก่ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้างและผู้ที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาได้เข้าสู่ระบบการจ้างงานอย่างมีประสิทธิภาพ


(7 เม.ย. 64) ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดงาน “นัดพบแรงงานสงขลา ประจำปี 2564 “Songkhla Job Fair 2021” ระหว่างวันที่ 7-8 เมษายน 2564 เพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำให้แก่ผู้ประสงค์จะหางานทำ ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้างและผู้ที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาได้เข้าสู่ระบบการจ้างงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนางชวนชม บัวอนนท์ จัดหางานจังหวัดสงขลา นำคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งกล่าวรายงานข้อมูลของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีประชาชนและผู้สนใจร่วมกิจกรรมและร่วมเข้าลงทะเบียนสมัครงานกันเป็นจำนวนมาก ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ปัญหาการว่างงาน และปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม ถือเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศ สาเหตุจากปัญหาเศรษฐกิจโลกส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง นอกจากนี้ยังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 ซึ่งปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อการประกอบอาชีพและการหางานทำของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย รัฐบาลจึงได้ให้ความสำคัญและมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม จึงได้มีนโยบายที่มุ่งเน้นและส่งเสริมการลงทุนและการขยายฐานการผลิตให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าและการลงทุน ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการและนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุน และการพัฒนารูปแบบการลงทุนโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศที่เรียกว่า New Economy Model ด้วยการตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ โดยมีจุดมุ่งหมายในการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ลดความเหลื่อมล้ำ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ซึ่งการจัดงานนัดพบแรงงานสงขลา ประจำปี 2564 “Songkhla Job Fair 2021” นับเป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของประเทศ โดยเฉพาะการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชนในการช่วยเหลือ ผู้ว่างงาน ผู้ที่จบการศึกษาใหม่ ได้มีโอกาสพบกับผู้ประกอบการโดยตรง สามารถเข้าถึงแหล่งงานได้ง่ายขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล และนโยบายของกระทรวงแรงงาน ที่มุ่งส่งเสริมและขยายโอกาสการมีงานทำ และสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศได้

ด้านนางชวนชม บัวอนนท์ จัดหางานจังหวัดสงขลา กล่าวว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จัดงาน “Songkhla Job Fair 2021” เพื่อส่งเสริมการจ้างงาน ช่วยลดปัญหาการว่างงานให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ให้บริการจัดหางานเพื่อตอบสนองความต้องการของนายจ้าง สถานประกอบการในพื้นที่อุตสาหกรรมต่าง ๆ และในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให้ได้รับบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ เหมาะสมกับตำแหน่งที่ต้องการ พร้อมเพิ่มโอกาสให้ผู้สมัครงานได้เลือกตำแหน่งงานที่ตรงกับความรู้ ความสามารถ และความถนัดของตนเอง อีกทั้งเป็นการอำนวยความสะดวก ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายให้แก่นายจ้าง สถานประกอบการ และผู้สมัครงานให้มีโอกาสพบและพิจารณาคัดเลือกกันโดยตรง รวมถึงเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน อันเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาล ลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ ยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

สำหรับการจัดงานนัดพบแรงงานสงขลาในครั้งนี้ มีนายจ้าง และสถานประกอบการชั้นนำในพื้นที่จังหวัดสงขลา กรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมรับสมัครงาน จำนวน 73 บริษัท มีตำแหน่งงานว่าง จำนวน 423 ตำแหน่ง 2,905 อัตรา วุฒิการศึกษาที่นายจ้างมีความต้องการสูงสุด 3 ลำดับ คือ ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.3 ) ตำแหน่งงานที่นายจ้าง และสถานประกอบการต้องการมากที่สุด 5 อันดับ ได้แก่ พนักงานทั่วไป, ช่างสาขาต่างๆ, พนักงานขาย ที่ปรึกษาด้านงานขาย, ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้าแผนกต่างๆ และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ (QA/QC) ส่วนประเภทกิจการที่สถานประกอบการเข้าร่วมรับสมัครงานมากที่สุด ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร, ธุรกิจค้าปลีก/ค้าส่ง, อุตสาหกรรมบริการ, อุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง

ทั้งนี้ ภายในงานนอกจากการนัดพบแรงงานแล้ว ยังมีการให้บริการแนะแนวอาชีพ ทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสมัครงาน ทดสอบวัดบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาต่อและ การเลือกอาชีพด้วยระบบคอมพิวเตอร์ การรับลงทะเบียนผู้ประสงค์จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศ การขึ้นทะเบียนแจ้งความประสงค์จะทำงานช่วงว่างจากการเรียนหรือช่วงปิดภาคเรียนของนักเรียนนักศึกษา บริการจัดหางานแก่ผู้สูงอายุและคนพิการ การฝึกและสาธิตการประกอบอาชีพอิสระ การจัดนิทรรศการการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน อีกด้วย

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว /ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

 
เมื่อ: 15:28 น. 8 เม.ย. 64   977 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

เปิดงาน "มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพสาน สร้าง เสริมสุขแรงงานไทย" ที่สงขลา
Tags: งาน
ข่าวล่าสุด
มทร.ศรีวิชัย ส่งมอบ เครื่องแยกขุยและเส้นใยมะพร้าวแบบกึ่งอัตโนมัติ ให้กับชุมชน
เมื่อ: 16:42รอบรั้วการศึกษา
มรภ.สงขลา จับมือเครือข่ายผู้ร่วมพัฒนาวิชาชีพฯ ปั้น นศ.ครุฯ สู่ครูมิติใหม่
เมื่อ: 16:37รอบรั้วการศึกษา
เฉลิมชัย ศรีอ่อน ลงพื้นที่สงขลาติดตามการจัดการน้ำและงานของกระทรวงเกษตร 2 วันเต็มๆ
เมื่อ: 13:56ข่าวสารบ้านเรา
​"เฉลิมชัย-นิพนธ์" ตรวจคลองอาทิตย์-ขยายคลองร.1 พร้อมระบายน้ำหน้าฝน-เก็บน้ำใช้หน้าแล้ง
เมื่อ: 07:38ข่าวสารบ้านเรา

 1. ​"เจษฎา จิตรัตน์" ลูกหม้อชายแดนใต้ย้ายจากนราฯ เป็นผู้ว่าราชจังหวัดสงขลา คนใหม่
  16816 ครั้ง
 2. ​"นายกนัย ธัชพล หวังชูแก้ว" ขอสานต่อพัฒนาอบต.ทุ่งขมิ้น นาหม่อม เชื่อมั่นผลงานเดิมเป็นที่ประจักษ์
  2089 ครั้ง
 3. “เปลี่ยนโช้คอัพ ที่ธีระการช่าง” เดือน 10 ลด 10% ตลอดเดือนตุลาคมนี้เท่านั้น
  1779 ครั้ง
 4. ​ปชป.สงขลา จัดประชุมจัดตั้งกรรมการสาขาเขต 2 ดันนิพัฒน์ อุดมอักษร ลงสนามใหญ่เที่ยวหน้า
  1739 ครั้ง
 5. ​6 ต.ค.64 โควิด-19 สงขลาทำสถิติผู้ติดเชื้อรายวันสูงสุด 666 ราย นาทีนี้ดูแลตัวเองสำคัญที่สุด
  1439 ครั้ง
 6. ​พบโปรปลดล็อคช่วยผ่อน 2.4 แสนกับคอนโดพร้อมอยู่ 2 ทำเลใจกลางเมืองในเครือศุภาลัย
  1357 ครั้ง
 7. นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองในโอกาสมารับตำแหน่งใหม่
  1331 ครั้ง
 8. ​พบกับการประมูลเลขทะเบียนสวยหมวด ขล ผ่านระบบออนไลน์ 31 ต.ค.วันเดียวเท่านั้น
  1213 ครั้ง
 9. ​รับสมัครเลือกตั้งอบต.คึกคัก-กกต.เตือนผู้ขาดคุณสมบัติอย่าฝืนระวังเจอโทษหนัก
  1166 ครั้ง
 10. ​ปชป.เขต 2 สงขลา ทำงานเชิงรุกจัดอบรมสร้างอาชีพแก่ชาวหาดใหญ่ร่วมสู้ภัยช่วงโควิด-19
  1155 ครั้ง
 1. มทร.ศรีวิชัย ส่งมอบ เครื่องแยกขุยและเส้นใยมะพร้าวแบบกึ่งอัตโนมัติ ให้กับชุมชน
  0 ครั้ง
 2. มรภ.สงขลา จับมือเครือข่ายผู้ร่วมพัฒนาวิชาชีพฯ ปั้น นศ.ครุฯ สู่ครูมิติใหม่
  0 ครั้ง
 3. เฉลิมชัย ศรีอ่อน ลงพื้นที่สงขลาติดตามการจัดการน้ำและงานของกระทรวงเกษตร 2 วันเต็มๆ
  0 ครั้ง
 4. ​"เฉลิมชัย-นิพนธ์" ตรวจคลองอาทิตย์-ขยายคลองร.1 พร้อมระบายน้ำหน้าฝน-เก็บน้ำใช้หน้าแล้ง
  0 ครั้ง
 5. หาดทิพย์ ภาคเอกชนหนึ่งเดียวในภาคใต้ รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประเภทภาคธุรกิจ (ขนาดใหญ่) ระดับรางวัลดีเด่น ประจำปี 2564
  0 ครั้ง
 6. นิสิต ม.ทักษิณ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ "Best of the best" ประเภทใช้ดี และได้รับยกย่องเป็น "ทีมยุวพัฒน์ต้นแบบ" โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น
  0 ครั้ง
 7. ​ตรวจเข้มพื้นที่ชายแดนใต้เดินทางเข้าสงขลาต้องฉีดวัคซีนแล้วหรือมีผลตรวจภายใน 72 ชม.
  0 ครั้ง
 8. ​SCG HOME หาดใหญ่ จับมือ 2 โครงการบ้านดังเปิดตัว Q-CHANG HOME BUDDY
  0 ครั้ง
 9. เปิดอาคารสำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลาแห่งใหม่ พร้อมให้บริการประชาชนแบบครบวงจร (On Stop Service)
  0 ครั้ง
 10. ​ปล่อยคาราวานธงฟ้าช่วยประชาชน ฝ่าภัยโควิด-19 บรรเทาความเดือดร้อน
  0 ครั้ง