เศรษฐกิจบ้านเรา

เปิดงาน “นัดพบแรงงานสงขลา ประจำปี 2564 “Songkhla Job Fair 2021”

เมื่อ: 15:28 น. 8 เม.ย. 64   350 ครั้ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดงาน “นัดพบแรงงานสงขลา ประจำปี 2564 “Songkhla Job Fair 2021” ระหว่างวันที่ 7-8 เมษายน หวังเพิ่มโอกาสการมีงานทำให้แก่ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้างและผู้ที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาได้เข้าสู่ระบบการจ้างงานอย่างมีประสิทธิภาพ


(7 เม.ย. 64) ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดงาน “นัดพบแรงงานสงขลา ประจำปี 2564 “Songkhla Job Fair 2021” ระหว่างวันที่ 7-8 เมษายน 2564 เพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำให้แก่ผู้ประสงค์จะหางานทำ ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้างและผู้ที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาได้เข้าสู่ระบบการจ้างงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนางชวนชม บัวอนนท์ จัดหางานจังหวัดสงขลา นำคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งกล่าวรายงานข้อมูลของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีประชาชนและผู้สนใจร่วมกิจกรรมและร่วมเข้าลงทะเบียนสมัครงานกันเป็นจำนวนมาก ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ปัญหาการว่างงาน และปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม ถือเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศ สาเหตุจากปัญหาเศรษฐกิจโลกส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง นอกจากนี้ยังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 ซึ่งปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อการประกอบอาชีพและการหางานทำของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย รัฐบาลจึงได้ให้ความสำคัญและมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม จึงได้มีนโยบายที่มุ่งเน้นและส่งเสริมการลงทุนและการขยายฐานการผลิตให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าและการลงทุน ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการและนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุน และการพัฒนารูปแบบการลงทุนโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศที่เรียกว่า New Economy Model ด้วยการตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ โดยมีจุดมุ่งหมายในการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ลดความเหลื่อมล้ำ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ซึ่งการจัดงานนัดพบแรงงานสงขลา ประจำปี 2564 “Songkhla Job Fair 2021” นับเป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของประเทศ โดยเฉพาะการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชนในการช่วยเหลือ ผู้ว่างงาน ผู้ที่จบการศึกษาใหม่ ได้มีโอกาสพบกับผู้ประกอบการโดยตรง สามารถเข้าถึงแหล่งงานได้ง่ายขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล และนโยบายของกระทรวงแรงงาน ที่มุ่งส่งเสริมและขยายโอกาสการมีงานทำ และสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศได้

ด้านนางชวนชม บัวอนนท์ จัดหางานจังหวัดสงขลา กล่าวว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จัดงาน “Songkhla Job Fair 2021” เพื่อส่งเสริมการจ้างงาน ช่วยลดปัญหาการว่างงานให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ให้บริการจัดหางานเพื่อตอบสนองความต้องการของนายจ้าง สถานประกอบการในพื้นที่อุตสาหกรรมต่าง ๆ และในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให้ได้รับบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ เหมาะสมกับตำแหน่งที่ต้องการ พร้อมเพิ่มโอกาสให้ผู้สมัครงานได้เลือกตำแหน่งงานที่ตรงกับความรู้ ความสามารถ และความถนัดของตนเอง อีกทั้งเป็นการอำนวยความสะดวก ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายให้แก่นายจ้าง สถานประกอบการ และผู้สมัครงานให้มีโอกาสพบและพิจารณาคัดเลือกกันโดยตรง รวมถึงเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน อันเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาล ลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ ยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

สำหรับการจัดงานนัดพบแรงงานสงขลาในครั้งนี้ มีนายจ้าง และสถานประกอบการชั้นนำในพื้นที่จังหวัดสงขลา กรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมรับสมัครงาน จำนวน 73 บริษัท มีตำแหน่งงานว่าง จำนวน 423 ตำแหน่ง 2,905 อัตรา วุฒิการศึกษาที่นายจ้างมีความต้องการสูงสุด 3 ลำดับ คือ ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.3 ) ตำแหน่งงานที่นายจ้าง และสถานประกอบการต้องการมากที่สุด 5 อันดับ ได้แก่ พนักงานทั่วไป, ช่างสาขาต่างๆ, พนักงานขาย ที่ปรึกษาด้านงานขาย, ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้าแผนกต่างๆ และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ (QA/QC) ส่วนประเภทกิจการที่สถานประกอบการเข้าร่วมรับสมัครงานมากที่สุด ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร, ธุรกิจค้าปลีก/ค้าส่ง, อุตสาหกรรมบริการ, อุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง

ทั้งนี้ ภายในงานนอกจากการนัดพบแรงงานแล้ว ยังมีการให้บริการแนะแนวอาชีพ ทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสมัครงาน ทดสอบวัดบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาต่อและ การเลือกอาชีพด้วยระบบคอมพิวเตอร์ การรับลงทะเบียนผู้ประสงค์จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศ การขึ้นทะเบียนแจ้งความประสงค์จะทำงานช่วงว่างจากการเรียนหรือช่วงปิดภาคเรียนของนักเรียนนักศึกษา บริการจัดหางานแก่ผู้สูงอายุและคนพิการ การฝึกและสาธิตการประกอบอาชีพอิสระ การจัดนิทรรศการการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน อีกด้วย

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว /ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

 
เมื่อ: 15:28 น. 8 เม.ย. 64   350 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

เปิดงาน "มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพสาน สร้าง เสริมสุขแรงงานไทย" ที่สงขลา
Tags: งาน
ข่าวล่าสุด
สงขลา ร่วมรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
เมื่อ: 16:23ข่าวสารบ้านเรา
ฝ่ายปกครองสงขลา ออกตรวจสถานประกอบการย่านชายทะเลแนะนำแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด -19
เมื่อ: 16:19ข่าวสารบ้านเรา
นิพนธ์ นำทัพ "วิ่งส่งธงชาติไทย...รวมใจสู่ชัยชนะ" เพื่อส่งต่อกำลังใจในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ประเทศญี่ปุ่น
เมื่อ: 15:43ข่าวสารบ้านเรา
​สคร.12 สงขลา เน้นย้ำ สงกรานต์การ์ดไม่ตก ขอ ปชช. เคร่งครัดมาตรการป้องกันโรคโควิด 19
เมื่อ: 15:26คอลัมน์แนะนำ

 1. ​ส่องกระแสเปลี่ยน 48 เทศบาลของสงขลา มีนายกใหม่ถึง 27 คน
  1360 ครั้ง
 2. ​หาดใหญ่ก็มี ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นแก้มตุ่ย "หนุ่ม กะลา" การันตีว่าหรอยอย่างแรง
  1095 ครั้ง
 3. เริ่มฉีดแล้ว วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มแรกของสงขลา พร้อมฉีดให้กลุ่มเสี่ยง 5,000 ราย
  1005 ครั้ง
 4. ​อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ยกระดับศักยภาพผู้บริหารระดับสูงด้วยหลักสูตรผู้จัดการนวัตกรรม
  820 ครั้ง
 5. ​เริ่มแล้วมอเตอร์โชว์หาดใหญ่ 1-4 เม.ย.ทุกค่ายขนแคมเปญเด็ดกระตุ้นยอดขาย
  787 ครั้ง
 6. ​เปิดเป็นทางการลู่วิ่งยางรอบอ่างเก็บน้ำ ม.อ. พร้อมกิจกรรม VIRTUAL RUN เติมฝันผู้ป่วยอาคารเย็นศิระ
  694 ครั้ง
 7. ​จัดใหญ่ 8-9 เม.ย.มหกรรมมวย "ศึกรวมพลคนจะนะ" มท.2 รับประกันมันส์ทุกคู่
  690 ครั้ง
 8. ​จุรินทร์ ย้ำแก้รัฐธรรมนูญกับปัญหาเศรษฐกิจทำควบคู่กันได้ พร้อมหนุนพรบ.ประชามติ
  676 ครั้ง
 9. เปิดงาน“ลองเล่น ” SONGKHLA BEACH JAM 2021 กระตุ้นท่องเที่ยวตามเทรนด์ใหม่
  628 ครั้ง
 10. ประชุมความพร้อมจัดงานกาชาดสงขลาและประเมินสถานการณ์โควิด-19 อย่างใกล้ชิด
  604 ครั้ง
 1. สงขลา ร่วมรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
  0 ครั้ง
 2. ฝ่ายปกครองสงขลา ออกตรวจสถานประกอบการย่านชายทะเลแนะนำแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด -19
  0 ครั้ง
 3. นิพนธ์ นำทัพ "วิ่งส่งธงชาติไทย...รวมใจสู่ชัยชนะ" เพื่อส่งต่อกำลังใจในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ประเทศญี่ปุ่น
  0 ครั้ง
 4. ​สคร.12 สงขลา เน้นย้ำ สงกรานต์การ์ดไม่ตก ขอ ปชช. เคร่งครัดมาตรการป้องกันโรคโควิด 19
  0 ครั้ง
 5. สืบสานประเพณีวันว่าง ขึ้นเบญจาสรงน้ำสามสมเด็จเจ้าแห่งลุ่มทะเลสาบสงขลา
  0 ครั้ง
 6. โควิดเป็นเหตุ แจ้ง "เลื่อนไม่มีกำหนด" จัดงาน​กาชาดจังหวัดสงขลา ปี 2564
  0 ครั้ง
 7. ​มรภ.สงขลา สัมมนายกระดับจัดการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์
  0 ครั้ง
 8. สงขลา เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564
  0 ครั้ง
 9. ​ม.หาดใหญ่ จัดงานวันสถาปนาครบ 24 ปี พร้อมมอบทุนการศึกษา
  0 ครั้ง
 10. นิพนธ์ เช็คความพร้อม จ.นครศรีฯ - พัทลุง มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ 64
  0 ครั้ง