หารือแนวทางการพัฒนาและบริหารจัดการท่องเที่ยวเกาะหนู เกาะแมว ผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่


5 มิ.ย. 2564

จังหวัดสงขลา หารือแนวทางการพัฒนาและบริหารจัดการท่องเที่ยวเกาะหนู เกาะแมว ผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่

(4 มิ.ย.64) ที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานการประชุมหารือการบริหารจัดการท่องเที่ยวเกาะหนู เกาะแมว โดยมี สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา ภาคีคนรักเมืองสงขลา สำนักงานทรัพยากรทางทะเล และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

จังหวัดสงขลา ร่วมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาและบริหารจัดการท่องเที่ยวเกาะหนู เกาะแมว โดยมีความต้องการที่จะผลักดันให้เกาะหนู เกาะแมว เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ของจังหวัดสงขลา ซึ่งจะต้องมีการบริหารจัดการที่เป็นระบบให้มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว โดยการหารือในวันนี้ มีประเด็นที่น่าสนใจ อาทิ เกี่ยวกับอำนาจการดูแลและรับผิดชอบพื้นที่เกาะหนู เกาะแมว ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะมีการตรวจสอบข้อมูล หลักฐานเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในการดูแลรับผิดชอบ พื้นที่เกาะหนู เกาะแมว จะได้ดำเนินการขอใช้พื้นที่ให้ถูกต้องตามขั้นตอน ประเด็นการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆบนพื้นที่เกาะหนู เกาะแมว ที่ผ่านมากรมประมงเคยใช้พื้นที่ก่อสร้างอาคารเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งปัจจุบันได้ยกเลิกดำเนินการ ทำให้พื้นที่ดังกล่าวรกร้างไม่ได้ใช้งาน

นอกจากนี้ ในที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการพัฒนาและบริหารจัดการท่องเที่ยวเกาะหนู เกาะแมว โดยมีการเสนอให้เกาะหนู และเกาะแมว เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ไปพร้อมๆกัน เนื่องจากทั้งสองเกาะประวัติเชื่อมโยง และมีเสน่ห์ที่แตกต่างกัน ทั้งในด้านความสวยงามของธรรมชาติ และประวัติศาสตร์ ซึ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้มอบหมายให้ทางท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา สรุปแนวทางการดำเนินงานให้ครอบคลุมในทุกด้าน เช่น สิ่งอำนวยความสะดวก ความปลอดภัย แนวทางการท่องเที่ยว การจัดการระบบโดยให้ชุมชน ชาวบ้าน มีส่วนร่วม แล้วนำมาเสนอเพื่อแต่งตั้งหน่วยงานที่ต้องดูแลรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันดำเนินการให้เกาะหนู เกาะแมว เกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดสงขลาต่อไป

ฟารีด้า รอดกุบ /ข่าว จิรพัฒน์ – นฤมล /ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา