เศรษฐกิจบ้านเรา

​ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนตุลาคม 2564

เมื่อ: 14:54 น. 1 พ.ย. 64   1373 ครั้ง


ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้ดำเนินการจัดทำดัชนีความ เชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดการเปลี่ยนแปลงของ สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนในภาคใต้ เก็บแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ จำนวน 420 ตัวอย่าง

ผลการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนตุลาคม เปรียบเทียบเดือนกันยายน และคาดการณ์ในอีก 3 เดือนข้างหน้า

ความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนสิงหาคม กันยายน และตุลาคม 2564

ผศ.ดร.วิวัฒน์จันทร์กิ่งทอง ผู้จัดการศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ รายงานผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนตุลาคม 2564 พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนโดยรวมเดือนตุลาคม (40.20) ปรับตัวเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกันยายน (39.70)เดือนสิงหาคม (39.40) โดยดัชนีที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม รายได้จากการทำงาน รายจ่ายเพื่อซื้อสินค้าอุปโภค บริโภครายจ่ายด้านการท่องเที่ยว ฐานะการเงิน (รายได้หักรายจ่าย) การออมเงิน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ โดยปัจจัยบวกที่ส่งผลได้แก่ สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด -19 เดือนตุลาคม มีแนวโน้มที่ดีขึ้นกว่าเดือนกันยายนส่งผลให้มีการผ่อนคลายมาตรการคุมเข้มการระบาดบางส่วน เช่น ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร และในเดือนพฤศจิกายน สถานที่ท่องเที่ยวที่เริ่มกลับมาเปิดทำการเพื่อตอบรับนโยบายภาครัฐในการเปิดประเทศโดยมีเป้าหมายเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยไม่ต้องกักตัว (สำหรับประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำ) รวมถึงจะมีการผ่อนคลายกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ในประเทศต่อเนื่องอย่างค่อยเป็นค่อยไป ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมาสถานการณ์การได้รับวัคซีนมีความคืบหน้าไปในทิศทางที่ดี การส่งมอบและการจัดหาวัคซีนเป็นไปตามแผนการของภาครัฐ แม้ว่าอัตราการฉีดวัคซีนจะยังมีการกระจุกตัวอยู่ในบางพื้นที่เสี่ยง แต่เริ่มมีการจัดสรรไปยังพื้นที่อื่น ๆ เพิ่มขึ้น โดยล่าสุดอัตราการฉีดวัคซีนของไทยเข็มแรกครอบคลุม 58 % และเข็มที่สองครอบคลุม 42 % ของจำนวนประชากร จำนวนผู้ติดเชื้อที่เริ่มทรงตัวและอัตราการฉีดวัคซีนที่คืบหน้าส่งผลให้ภาครัฐอนุมัติมาตรการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวทั้งโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 และทัวร์เที่ยวไทย และการปรับระดับพื้นที่จังหวัดความเสี่ยง เพื่อรองรับการเปิดประเทศ

นอกจากนี้ รายได้ภาคการเกษตรของพืชเศรฐกิจภาคใต้มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น จากความต้องการบริโภคทั่วโลกที่เศรษฐกิจเริ่มกลับมาฟื้นตัวขึ้น สร้างรายได้และเงินหมุนเวียนในเศรษฐกิจภาคใต้ได้อย่างมาก ซึ่งได้แก่ ราคายางพาราที่ปรับตัวสูงขึ้นในระดับ 50 บาทต่อกิโลกรัมและยังทรงตัวในช่วงราคานี้ตลอดเดือนตุลาคม อีกทั้ง ราคาผลไม้ภาคใต้ก็มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นตามความต้องการบริโภคเพิ่มขึ้น รวมทั้งราคาปาล์มน้ำมันได้มีการปรับสูงขึ้นต่อเนื่อง ตลอดเดือนตุลาคม ล่าสุดกิโลกรัมละ 9 บาท ซึ่งเป็นราคาที่สูงสุดในรอบหลายปีที่ผ่านมา สร้างรายได้ให้ชาวสวนเป็นอย่างดี ทำให้ชาวสวนต้องเพิ่มการเฝ้าระวัง ป้องกัน เนื่องจากมีคนร้ายเข้าขโมยตัดผลปาล์มเป็นจำนวนมาก โดยราคาปาล์มน้ำมันที่ปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ ซึ่งเป็นผลจากตลาดโลกมีความต้องการปาล์มมากขึ้น รวมทั้งสหภาพยุโรปที่นำเข้าปาล์มไปผลิตไบโอดีเซล ขณะที่ประเทศผู้ปลูกปาล์มน้ำมันมีผลผลิตลดลงโดยเฉพาะบราซิลประสบภัยแล้ง ทำให้ราคาน้ำมันปาล์มดิบในต่างประเทศขยับขึ้นเป็น กิโลกรัมละ 42 บาท และในประเทศไทยขยับขึ้นเป็น กิโลกรัมละ 44 บาท

จากการสัมภาษณ์ประชาชนภาคใต้ในหลายสาขาอาชีพ เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้น แนวทางการแก้ไข และความคิดเห็นต่อมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐ รวมถึงข้อเสนอแนะต่าง ๆ มีดังนี้

 • การฉีดวัคซีนแล้วของจำนวนประชากรยังไม่ถึงเป้า 70% ตามที่รัฐบาลตั้งเป้าหมายไว้ เสนอให้รัฐบาล

จัดทำแผนการฉีดวัคซีนอย่างเป็นระบบ และกระจายไปทั่วทุกพื้นที่ของประเทศ เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ในประเทศโดยเร็ว อันจะทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเกิดความมั่นใจในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย

2. ประชาชนส่วนหนึ่งมองว่า การเปิดประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวนั้น ในช่วงปลายปี 2564 และต้นปี 2565 นักท่องเที่ยวจีน ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทย อาจจะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวไม่มากนัก เนื่องจากมีข้อจำกัดหลายประการดังนั้น ภาครัฐควรจะสนับสนุนการท่องเที่ยวแบบไทยเที่ยวไทย โดยการเพิ่มสิทธิ์ในโครงการเราเที่ยวด้วยกัน และเพิ่มสิทธิ์ให้แก่ประชาชนที่ใช้สิทธิ์ครบแล้ว เพื่อจูงใจให้คนไทยท่องเที่ยวและใช้จ่ายในช่วงปลายปี 2564 และต้นปี 2565 มากขึ้นทั้งนี้ ภาครัฐควรมีมาตรการที่รัดกุมและเด็ดขาดเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวกระทำการทุจริตได้

3. ราคาพลังงานที่ปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อค่าครองชีพของประชาชนที่สูงขึ้น จึงเสนอให้ภาครัฐกำหนดมาตรการควบคุมราคาพลังงาน และควบคุมราคาสินค้าต่าง ๆ เพื่อไม่ให้ค่าครองชีพสูงขึ้นจนทำให้ประชาชนเกิดความเดือดร้อน

4. ประชาชนส่วนหนึ่งเสนอให้ภาครัฐทบทวนการเปิดสถานบันเทิงในเดือนธันวาคม 2564 เนื่องจากการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของประชาชนยังไม่ครอบคลุมจนเกิดเป็นภูมิคุ้มกันหมู่อีกทั้ง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่ระลอก 1 ถึงระลอก 4 ล้วนมาจากสถานบันเทิงแทบทั้งสิ้น โดยเฉพาะสถานบันเทิงที่ขายแอลกอฮอล์ โดยประชาชนมีความกังวลว่า สถานบันเทิงอาจจะเป็นคลัสเตอร์ของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่อีก และส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจอื่น ๆ ทำให้ธุรกิจต่าง ๆ ต้องถูกสั่งปิดกิจการอีกโดยประชาชนส่วนหนึ่งกล่าวว่า หากภาครัฐยังยืนยันจะเปิดสถานบันเทิง และเกิดการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ภาครัฐจะต้องชดเชยรายได้ให้แก่ภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด

ผลคาดการณ์ในอีก 3 เดือนข้างหน้า พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่เชื่อว่าภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และรายได้จากการทำงานจะเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 31.70 และ 34.60 ตามลำดับ ส่วนความเชื่อมั่นต่อรายจ่ายเพื่อซื้อสินค้าอุปโภค บริโภคที่จำเป็นในครัวเรือน และรายจ่ายด้านการท่องเที่ยว ในอีก 3 เดือนข้างหน้า จะเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 36.70 และ 33.50 ตามลำดับ ส่วนความเชื่อมั่นด้านความสุขในการดำเนินชีวิต การแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการแก้ปัญหาเศรษฐกิจในอีก 3 เดือนข้างหน้า จะเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 36.80 , 38.60 และ 32.40 ตามลำดับ

ปัจจัยที่ประชาชนส่วนใหญ่มองว่ามีผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันมากที่สุด คือ การเปิดประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ คิดเป็นร้อยละ 27.40 รองลงมา คือ มาตรการควบคุมการดำเนินงานของธุรกิจ และค่าครองชีพ คิดเป็นร้อยละ 21.30 และ17.60 ตามลำดับ ขณะที่ปัญหาเร่งด่วนที่ประชาชนส่วนใหญ่มองว่ารัฐบาลควรให้ความช่วยเหลือเป็นอันดับแรก คือ มาตรการรองรับการเปิดประเทศรองลงมา คือ การปรับมาตรการให้ธุรกิจดำเนินงานได้ปกติการพักหนี้ของประชาชน และการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ ตามลำดับ


 
เมื่อ: 14:54 น. 1 พ.ย. 64   1373 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

สมัครเรียน ม.หาดใหญ่ 7 สาขาสุดฮิต! รับทุนการศึกษาทันที
​ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนกันยายน 2564
​ม.หาดใหญ่ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ DEK 65 พร้อมทุนการศึกษาสุดพิเศษ!
​ม.หาดใหญ่ MOU สอต.3, เทพไทย, ไดอาน่า ร่วมพัฒนาศักยภาพบัณฑิต
Tags: มญ.
ข่าวล่าสุด
​นิพนธ์ เตือนจังหวัดภาคใต้เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน สั่งการปภ.ผู้ว่าฯ เฝ้าระวังอย่างเนื่อง
เมื่อ: 18:08ข่าวสารบ้านเรา
ชาวสงขลาออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอบต.อย่างต่อเนื่องไม่หวั่นสายฝนตกเกือบทั้งวัน
เมื่อ: 11:50รายงานพิเศษ
​มทร.ศรีวิชัย นำเสนอผลงานเด่น คว้ารางวัลวิจัยในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ
เมื่อ: 10:38รอบรั้วการศึกษา
เตือนภัยฉบับใหม่ ฝนตกหนักคลื่นลมแรงพื้นที่ภาคใต้ 29 พ.ย.-2 ธ.ค.64
เมื่อ: 09:52ข่าวสารบ้านเรา

 1. ​"อ่างเก็บน้ำคลองหลา" ใกล้ชิดธรรมชาติที่โครงการพระราชดำริ
  1830 ครั้ง
 2. ​จับเข่าคุย "นิพัฒน์ อุดมอักษร" เกิด เติบโต สร้างธุรกิจที่หาดใหญ่ ขออาสารับใช้บ้านเกิด (ตอนที่ 1)
  1785 ครั้ง
 3. ​“นิพนธ์” ยันไม่ใช่เรื่องทุจริตแต่เป็นการปกป้องผลประโยชน์รัฐมั่นใจไม่กระทบคุณสมบัติรัฐมนตรี
  1750 ครั้ง
 4. ฉายแล้ววันนี้ Dark World เกม ล่า ฆ่า รอด
  1596 ครั้ง
 5. ​พาไปแลแม่หมาเลี้ยงลูกแมว ที่วัดป่าคงคาเลี้ยว รัตภูมิ
  1536 ครั้ง
 6. สถาบันฮาลาล ม.อ. จับมือโรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS) ลงนาม MOU ด้านโลจิสติกส์ฮาลาล
  1443 ครั้ง
 7. ​ส่งมอบแท็บเล็ต โครงการ “กองทุนไอทีพี่ ม.อ. ช่วยน้องเรียนออนไลน์” แก่ 23 โรงเรียนภาคใต้
  1420 ครั้ง
 8. ​ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนตุลาคม 2564
  1374 ครั้ง
 9. มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือแฟลช เอ็กซ์เพรส ปั้นบัณฑิตคุณภาพรองรับธุรกิจโลจิสติกส์
  1370 ครั้ง
 10. ชายแดนใต้หลังโควิด เอกชนขานรับเวทีศอ.บต.ร่วมแก้เศรษฐกิจ
  1328 ครั้ง
 1. ​นิพนธ์ เตือนจังหวัดภาคใต้เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน สั่งการปภ.ผู้ว่าฯ เฝ้าระวังอย่างเนื่อง
  0 ครั้ง
 2. ชาวสงขลาออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอบต.อย่างต่อเนื่องไม่หวั่นสายฝนตกเกือบทั้งวัน
  0 ครั้ง
 3. ​มทร.ศรีวิชัย นำเสนอผลงานเด่น คว้ารางวัลวิจัยในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ
  0 ครั้ง
 4. เตือนภัยฉบับใหม่ ฝนตกหนักคลื่นลมแรงพื้นที่ภาคใต้ 29 พ.ย.-2 ธ.ค.64
  0 ครั้ง
 5. ​โออาร์ จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์สื่อมวลชนสงขลา แลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาธุรกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สังคม
  0 ครั้ง
 6. ​จังหวัดสงขลา มอบสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ จำนวน 400 ถุง
  0 ครั้ง
 7. ครุศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ลงพื้นที่อบรมเชิงปฏิบัติการ การติดตั้งนวัตกรรมระบบพลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อใช้ในชุมชน
  0 ครั้ง
 8. มรภ.สงขลา ผนึก รพ.สงขลา เปิดศูนย์ “CI ราชภัฏ” เปลี่ยนหอพัก นศ. เป็นศูนย์แยกกักตัวในชุมชน
  0 ครั้ง
 9. มรภ.สงขลา เชิญร่วมอุดหนุนเสื้อที่ระลึก “เล่าขานตำนาน เรือยาวลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา”
  0 ครั้ง
 10. จังหวัดสงขลา กำชับทุกอำเภอเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย 26-30 พ.ย.นี้
  0 ครั้ง