ประชุมขับเคลื่อนคณะกรรมการประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา


2 ส.ค. 2565

จังหวัดสงขลา ประชุมขับเคลื่อนคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 1/2565 เพื่อระดมความคิดเห็นนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม


(1 ส.ค. 65) ที่ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมขับเคลื่อนคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 1/2565 เพื่อระดมความคิดเห็นในการพิจารณาให้ความเห็นชอบดำเนินการปรับปรุงแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา พ.ศ. 2566 - 2570 เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากจังหวัดพัทลุงและจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง

. ปัจจุบันกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ดำเนินการประกาศเขตพัฒนาการท่องเที่ยวไปแล้วจำนวน 15 เขต โดยในปี พ.ศ. 2553 - 2560 ได้ดำเนินการประกาศเขตพัฒนาการท่องเที่ยวจำนวน 9 เขต และต่อมาในปี พ.ศ. 2563 ได้ดำเนินการประกาศเขตพัฒนาการท่องเที่ยวเพิ่มเติม ประกอบด้วย เขตพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองเก่ามีชีวิต, เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตชายฝั่งอ่าวไทย, เขตพัฒนาการท่องเที่ยวผืนป่ามรดกโลกดงพยาเย็น-เขาใหญ่, เขตพัฒนาการท่องเที่ยวธรณีวิทยาถิ่นอีสาน, เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา และเขตพัฒนาการท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้

. สำหรับเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ประกอบด้วย จังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุงและจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีจังหวัดสงขลาเป็นศูนย์ปฏิบัติการของเขตการพัฒนาการท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เนื่องจากพื้นที่ใน 3 จังหวัดลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพค่อนข้างสูง มีทรัพยากรธรรมชาติที่หลายหลายสวยงาม การคมนาคมสะดวก เข้าถึงได้ง่าย มีโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งสนับสนุนที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังมีวิถีชีวิตที่โดดเด่นร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นวิถีศรัทธา วิถีศิลปะการแสดง และวิถีเขา ป่า นา เล เป็นต้น

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว-ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา