​“มะม่วงเบาสงขลา“ ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) แล้ว


23 ธ.ค. 2565

“มะม่วงเบาสงขลา“ ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) แล้ว! รวมทั้งผลสด แช่อิ่ม ดองเกลือ ช่วยสร้างรายได้ในคนพื้นที่กว่า 58 ล้านบาทต่อปี

#กระทรวงพาณิชย์ โดย #กรมทรัพย์สินทางปัญญา ประกาศขึ้นทะเบียน “มะม่วงเบาสงขลา” เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) มะม่วงเบาสงขลาที่ได้รับการขึ้นทะเบียน GI นี้ ครอบคลุมพื้นที่ปลูก 4 อำเภอของจังหวัด คือ อำเภอสิงหนคร อำเภอสทิงพระ อำเภอกระแสสินธุ์ และอำเภอระโนด เป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งในแง่ของคุณภาพ และอัตลักษณ์รสชาติโดดเด่นมีรสชาติเปรี้ยว เนื้อสีขาวแน่นและกรอบ เกิดจากการปลูกในสภาพดินร่วนปนทรายที่มีการทับถมของซากเปลือกหอย ส่งผลให้มะม่วงเบาสงขลามีรสชาติดีกว่าพื้นที่อื่น ๆการขึ้นทะเบียน #มะม่วงเบาสงขลา ในครั้งนี้ นอกจากขึ้นทะเบียนผลสดแล้ว ยังรวมถึงมะม่วงเบาแช่อิ่ม และมะม่วงเบาดองเกลือด้วย ซึ่งเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมักซื้อไปเป็นของฝากจากจังหวัดสงขลา ที่ผ่านมา มะม่วงเบาสดและแปรรูป สามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรนพื้นที่กว่า 58 ล้านบาทต่อปี