ยกระดับสงขลาไมซ์ซิตี้ สู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และส่งเสริมสุขภาพ


5 ม.ค. 2566

จังหวัดสงขลา ประชุมคณะกรรมการการยกระดับสงขลาไมซ์ซิตี้สู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ (Medical and Wellness Tourism ) เพื่อวางแนวทางการขับเคลื่อนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ


(5 ม.ค. 66) ณ ห้อง CEO ชั้น5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายกองเอก พุทธ กฤชคงพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการยกระดับสงขลาไมซ์ซิตี้สู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ (Medical and Wellness Tourism) ครั้งที่ 2/2566 เพื่อวางแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนางสาวดุษฎี พฤกษเศรษฐ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา นางสาวธัญพร น้อยเสงี่ยม ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ นายแพทย์สาธารณสุข หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีการเสนอพิจารณา ผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Medical tourism) ในสงขลาไมซ์ซิตี้ เพื่อผลักดันสงขลาไมซ์ซิตี้สู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ยอดนิยม รวมถึงพิจารณาผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ wellness tourism ในสงขลาไมซ์ซิตี้

นอกจากนี้ มีการเสนอยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ (Medical and Wellness Tourism) ในสงขลาไมซ์ซิตี้ โดยดำเนินงานผ่าน 4 กลยุทธ์หลัก อยู่ภายใต้กรอบเวลา 3ปี (พ.ศ.2566-2568) รวมทั้งสิ้น 9,255,000 บาท ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์หลัก 19โครงการ อาทิ กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบอำนวยความสะดวกและระบบบริหารจัดการให้มีความพร้อม เพื่อสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและโปรแกรมการบริการ (Product & wellness Tourism Program) กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาสมรรถนะ และเพิ่มจำนวนบุคลากรในอุตสาหกรรม Medical & wellness Tourism และกลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์

ทั้งนี้ในที่ประชุม ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีการแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็นของคณะทำงาน เพื่อผลักดันสงขลาไมซ์ซิตี้สู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ (Medical and Wellness เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ณ.กัลย์ ณะช้อย /ข่าว วิทยา สันบู /ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา