เร่งสร้างถนนเชื่อมด่านใหม่ ขับเคลื่อนการดำเนินโครงการพัฒนาด่านพรมแดนสะเดา


9 ก.พ. 2566

จังหวัดสงขลา ขับเคลื่อนการดำเนินโครงการพัฒนาด่านพรมแดนสะเดา เพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตามนโยบายรัฐบาล ในการพัฒนาเมืองชายแดนสร้างฐานการผลิตเชื่อมโยงกับอาเซียน การดำเนินโครงการก่อสร้างถนนเพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ อ.สะเดา จ.สงขลา (ถนนเชื่อมด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่กับด่านบูกิตกายูฮิตัมของประเทศมาเลเซีย)


เมื่อวันที่ (8 ก.พ.66) จังหวัดสงขลาได้จัดประชุมคณะทำงานจัดทำข้อเสนอเพื่อเร่งรัดดำเนินการเปิดให้บริการและการอำนวยความสะดวก ณ ด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการก่อสร้างและจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ขอรับการจัดสรรเป็นรายเดือน ส่วนในเรื่องการสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการพัฒนาด่านพรมแดนสะเดา ข้อเสนอโครงการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อทางหลวงหมายเลข 4 กับทางหลวงสายพรุเตียว-ด่านสะเดา แห่งที่ 2 ที่รัฐบาลได้กำหนดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อพัฒนาเมืองชายแดนสร้างฐานการผลิตเชื่อมโยงกับอาเซียน

สำหรับจังหวัดสงขลาได้กำหนดให้พื้นที่ 4 ตำบลของอำเภอสะเดา ประกอบด้วย ตำบลสะเดา ตำบลสำนักขาม ตำบลสำนักแต้ว และตำบลปาดังเบซาร์ เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา สำหรับโครงการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อทางหลวงหมายเลข 4 กับทางหลวงสายพรุเตียว - ด่านสะเดาแห่งใหม่ ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร แบ่งออกเป็น 2 แนว ประกอบด้วย แนวที่ 1 ระยะทาง 1.4 กิโลเมตร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 8 ช่องจราจร ทิศทางละ 4 ช่องจราจร เขตทางกว้าง 40 เมตรและแนวที่ 2 ระยะทาง 600 เมตร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 2 ช่องจราจร เขตทางกว้าง 12 เมตร รวมงบประมาณ ทั้งสิ้น 185,800,000 บาท