ประชุมศึกษาเสนอแผนสร้างสะพานหรือทางลอดทดแทนแพข้ามฟากสงขลา-สิงหนคร


21 ก.พ. 2566

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประชุมคณะทำงานศึกษาความเหมาะสมในเบื้องต้น โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา ณ บริเวณท่าแพขนานยนต์สงขลา เพื่อเชื่อมต่ออำเภอเมืองสงขลากับอำเภอสิงหนคร


(20 ก.พ.66) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานศึกษาความเหมาะสมในเบื้องต้น สำหรับโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาหรืออุโมงค์ลอดทะเลสาบสงขลา ณ บริเวณท่าแพขนานยนต์สงขลา เพื่อเชื่อมต่ออำเภอเมืองสงขลากับอำเภอสิงหนคร ครั้งที่ 1/2566 โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม อาทิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สำนักงานทางหลวงที่ 18 ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 16

โดยในที่ประชุมแจ้งเพื่อทราบ เรื่องข้อสั่งการสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย นายเจือ ราชสีห์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกราบเรียน นายกรัฐมนตรีเพื่อกรุณาขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา โดยสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้กราบเรียนพิจารณาแล้ว มีบัญชาให้กระทรวงมหาดไทย จังหวัดสงขลาและสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมชาติ พิจารณาและเสนอความคิดเห็น ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 และในส่วนขอรับการสนับสนุนการศึกษาความเหมาะในการสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาหรืออุโมงค์ลอดทะเลสาบสงขลา ณ บริเวณท่าแพขนานยนต์สงขลา เพื่อเชื่อมต่ออำเภอเมืองสงขลากับอำเภอสิงหนครของจังหวัดสงขลา ให้จังหวัดสงขลารวบรวมและจัดทำความเห็นสำหรับโครงการฯ ให้กระทรวงมหาดไทยภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบเสนอสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีต่อไป

สำหรับเรื่องเพื่อพิจารณา ผลการสำรวจความคิดเห็นต่อโครงการฯ แจ้งอำเภอทุกอำเภอเพื่อสำรวจความคิดเห็น ในรูปแบบเอกสาร และรูปแบบ google from รวม 16 อำเภอ อำเภอละ 35 ชุด รวมถึงรวบรวมรายชื่อประชาชนที่มีความต้องการในการดำเนินโครงการฯ แจ้งจังหวัดทราบเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการเสนอโครงการต่อไป ส่วนเรื่องการขอความอนุเคราะห์แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนกรณีเส้นทางจราจรเข้า - ออก ตัวเมืองสงขลา ถนนติณสูลานนท์ และถนน อบจ.สงขลา 2051(ถนนสามสิบเมตร)มีช่องทางการจราจรคับแคบและชำรุดเสียหายเป็นปัญหาและอุปสรรคในการสัญจร เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ขอความอนุเคราะห์ให้จังหวัดสงขลาสนับสนุนการขยายช่องจราจรและซ่อมแซมผิวจราจร ถนนติณสูลานนท์ และถนน อบจ.สงขลา 2051(ถนนสามสิบเมตร) ซึ่งอยู่ในการดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

ณ.กัลย์ ณะช้อย /ข่าว ทีปรกร-วิทยา /ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา