เศรษฐกิจบ้านเรา

กกพ.จัดเวทีนำร่องพบปะสื่อสงขลา รับฟังมุมมองข้อเสนอแนะด้านต่างๆ

เมื่อ: 16:30 น. 16 มี.ค. 66   451 ครั้ง

กกพ.ส่วนกลาง ร่วมกับกกพ.เขต 12 พื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง จัดเวทีพบปะรับฟังความคิดเห็นจากสื่อมวลชนภูมิ นำเสนอบทบาทและรับฟังข้อคิดเห็นด้านต่างๆ

(16 มี.ค.66) ณ โรงแรมบุรีศรีภู อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)โดย สำนักงาน กกพ. ประจำเขต 12 (สงขลา) ร่วมกับฝ่ายยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร สำนักงาน กกพ. จัดเวทีพบปะและรับฟังความคิดเห็นสื่อมวลชนภูมิภาคในพื้นที่ผู้ใช้พลังงานเขต 12 ภาคใต้ตอนล่าง ที่จังหวัดสงขลา ดดยมี นายนพพร ทรัพย์เห็นสว่าง ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงาน กกพ. นายประสิทธิ์ สิริทิพย์รัศมี ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงาน กกพ. นายเอกประพันธ์ อักษรพันธ์ ผู้อำนวยการเขต สำนักงาน กกพ. ประจำเขต 12 (สงขลา) ผู้แทนคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต 12 (คพข.) จังหวัดสงขลา พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสื่อมวลชนเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

นายนพพร ทรัพย์เห็นสว่าง ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงาน กกพ.เปิดเผยว่า สำนักงาน กกพ.จัดงานสัมมนาผู้มีส่วนได้เสียเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของสำนักงาน กกพ.ในพื้นที่ (นำร่อง) ครั้งที่ 2 จังหวัดสงขลา เพื่อสร้างเครือข่ายและสร้างสัมพันธภาพของสำนักงาน กกพ. ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค กับสื่อมวลชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่นำร่องผ่านเวทีพบปะฯ“สำนักงาน กกพ. ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการได้รับการสนับสนุนที่ดีผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ของกลุ่มผู้มีส่วนได้่เสียของสำนักงาน กกพ. โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกลุ่มสื่อมวลชนซึ่งเป็นกลุ่ม ผู้มีส่วนได้เสียหลักในภาคพลังงานของประเทศที่มีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้แทนประชาชนผู้ใช้พลังงานสะท้อนความต้องการ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการยกระดับงานกำกับกิจการพลังงานภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) และสำนักงาน กกพ. ได้เป็นอย่างดี” นายนพพร กล่าว

นายประสิทธิ์ สิริทิพย์รัศมี ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงาน กกพ. กล่าวว่า สื่อมวลชนส่วนภูมิภาคเป็นภาคีหลักที่สำคัญของ กกพ. และสำนักงาน กกพ. ในการเข้ามาสนับสนุนการกำกับดูแล ตรวจสอบ และถ่วงดุลกิจการพลังงานมาโดยตลอด ด้วยการสะท้อนปัญหาผลกระทบต่างๆ ที่เกิดจาการประกอบกิจการพลังงานในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นประเด็นมาตรฐานความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ ซึ่งคาดหวังว่าจะมีการนำเอาองค์ความรู้ด้านพลังงาน และการกำกับกิจการพลังงานที่ได้รับในเวทีไปขยายผลถ่ายทอดต่อให้กับประชาชนผู้ใช้พลังงานในพื้นที่เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องได้อย่างแพร่หลาย

“กกพ. มีนโยบายให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ เพื่อสนับสนุนประสิทธิภาพและความยั่งยืนในการการกำกับกิจการพลังงาน และสื่อมวลชนถือเป็นภาคีเครือข่ายกระบวนการมีส่วนร่วมที่สำคัญในลำดับต้นๆ ที่ กกพ. ให้ความสำคัญในการติดตามรับฟัง สะท้อนความคิดเห็น และสภาพปัญหามาโดยตลอด รวมทั้ง มาตรการ กฎ ระเบียบที่ได้มีการประกาศและบังคับใช้หลายๆ อย่างก็นำเอาความคิดเห็นของสื่อมวลชนมาประกอบการพิจารณาด้วย และงานสัมมานาในวันนี้เช่นกัน เราคาดหวังว่าผู้แทนสื่อมวลชนที่เข้าร่วมจะมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่อไปยังประชาชนได้อย่างกว้างขวาง” นายประสิทธิ์ กล่าว

นายเอกประพันธ์ อักษรพันธ์ ผู้อำนวยการเขต สำนักงาน กกพ. ประจำเขต 12 (สงขลา)กล่าวว่า ยินดีที่เลือกจังหวัดสงขลาเป็นเวทีนำร่องในการพบปะและรับฟังความคิดเห็นสื่อมวลชนภูมิภาค โดยจังหวัดสงขลาเป็นพื้นที่ผู้ใช้พลังงานเขต 12 ภาคใต้ตอนล่างครอบคลุมพื้นที่ 6 จังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ จังหวัดพัทลุงจังหวัดปัตตานี จังหวัดสตูล จังหวัดยะลา จังหวัดสงขลา และจังหวัดนราธิวาส และมีเขตพื้นที่ในความรับผิดชอบครอบคลุมประชาชนผู้ใช้พลังงานที่มีความหลากหลายในวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี เป็นพื้นที่ตั้งของโรงไฟฟ้าพลังน้ำบางลาง จ.ยะลา รวมไปถึงโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจำนวนมากในพื้นที่

นอกจากนี้ ยังมีกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในเขตพื้นที่ประกาศ ซึ่งสำนักงาน กกพ. ได้ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) ประจำเขต 12 (สงขลา) ในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าปีละกว่า 100 ล้านบาท เพื่อสร้างและยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนชุมชนรอบโรงไฟฟ้า “รู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสต้อนรับคณะสื่อมวลชนในพื้นที่ซึ่งถือเป็นผู้แทนของประชาชนผู้ใช้พลังงาน ตลอดจนได้มีโอกาสรับฟังเสียงสะท้อนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อร่วมกันพัฒนางานกำกับกิจการพลังงานในพื้นที่เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับผู้ใช้พลังงานในพื้นที่” นายเอกประพันธ์ กล่าว

ในวันนี้ยังได้รับเกียรติจากผู้แทนคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต 12 (คพข.) จังหวัดสงขลา ซี่งเป็นผู้แทนประชาชนจิตอาสาผู้แทนผู้ใช้พลังงานในพื้นที่ที่ได้รับแต่งตั้งจาก กกพ. ให้ทำหน้าที่รับร้องเรียนปัญหาการใช้บริการพลังงาน ตลอดจนการเป็นกลไกที่สำคัญในการสนับสนุนการกำกับกิจการพลังงานให้กับ กกพ. ได้กรุณาเข้าร่วมรับฟังและสังเกตการณ์เวที ตลอดจนได้มีโอกาสแนะนำตัวกับคณะผู้แทนสื่อมวลชน เพื่อนำไปสู่การทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดมากขึ้นอีกด้วย

 
เมื่อ: 16:30 น. 16 มี.ค. 66   451 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

พลังงานบ้านเราเอาไงดี? เกิดหรือแท้งโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา
มอบโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนชาวประมงพื้นบ้านหัวเขา สิงหนคร
พลังงาน รณรงค์มาตรการ 4 ป. ในช่วงหน้าร้อนหวังช่วยลดพีคไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้นกับประเทศ
ซี อี ซี มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดวาดภาพน้อมรำลึกถึง รัชกาลที่ 9
ข่าวล่าสุด
จังหวัดสงขลา ร่วมกับ ภาคเอกชน แถลงข่าวการจัดงาน Venue Standards in Songkhla MICE City
เมื่อ: 17:52ข่าวสารบ้านเรา
เทศกาลเที่ยวสงขลากินปลากะพง 3 น้ำ Songkhla Seafood Festival ครั้งที่ 3
เมื่อ: 15:12ประชาสัมพันธ์
​มรภ.สงขลา จัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรมระดับชาติ-นานาชาติ
เมื่อ: 14:53รอบรั้วการศึกษา
สร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ (แม่น้ำ ลำคลอง) กิจกรรมน้ำคือชีวิต
เมื่อ: 14:38ข่าวสารบ้านเรา

 1. มหกรรมว่าวสงขลา เดินชิว กินลม ชมว่าว
  3700 ครั้ง
 2. ​คณะแพทยศาสตร์ ม.อ.ผนึก ศจย. จัดประชุมวิชาการ "คนใต้ไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า"
  1406 ครั้ง
 3. ​เปิดงาน “Songkhla Signature" เทศกาลอาหารคู่เมืองสงขลา
  1286 ครั้ง
 4. ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำข้าราชการส่วนท้องถิ่น "วางพานพุ่มดอกไม้" ถวายรัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่น
  1251 ครั้ง
 5. ​ซีแพค เปิดบ้านต้อนรับส.อสังหาฯ สงขลา โชว์นวัตกรรมการก่อสร้างสีเขียวย้ำแนวคิด ‘ล้ำ เปลี่ยน โลก’
  1149 ครั้ง
 6. ​แถลงข่าวความพร้อมจัดงาน “วันสงขลา” 9-11 มี.ค.66
  1117 ครั้ง
 7. ​ประเดิมที่สงขลา "ทีเส็บ" จัดโรดโชว์โครงการ ประชุมเมืองไทย เร่งสร้างเศรษฐกิจไทย
  1081 ครั้ง
 8. วันสงขลา (โครงการสืบสานอัตลักษณ์ เมืองสงขลา) วันที่ 9 - 11 มีนาคม 2566
  1081 ครั้ง
 9. Festival Economy for Songkhla MICE CITY ยกระดับสงขลาสู่การเป็นศูนย์กลางการจัด Event
  976 ครั้ง
 10. ​ก.พาณิชย์ ลุยช่วยดันสินค้าท้องถิ่นสู่ตลาดโลกเปิดรับสมัครชิงรางวัลการันตีคุณภาพแบรนด์
  954 ครั้ง
 1. จังหวัดสงขลา ร่วมกับ ภาคเอกชน แถลงข่าวการจัดงาน Venue Standards in Songkhla MICE City
  0 ครั้ง
 2. เทศกาลเที่ยวสงขลากินปลากะพง 3 น้ำ Songkhla Seafood Festival ครั้งที่ 3
  0 ครั้ง
 3. ​มรภ.สงขลา จัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรมระดับชาติ-นานาชาติ
  0 ครั้ง
 4. สร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ (แม่น้ำ ลำคลอง) กิจกรรมน้ำคือชีวิต
  0 ครั้ง
 5. ​ม.ทักษิณ มุ่งอนุรักษ์พันธุกรรมดอกดาหลา ส้มจุก และมะพร้าวน้ำหอมพันธุ์แท้ เพื่อยกระดับเป็นพืชเศรษฐกิจ
  0 ครั้ง
 6. จังหวัดสงขลาจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ฟื้นฟูคลองสำโรง (คลองสามกอง) เฉลิมพระเกียรติ
  0 ครั้ง
 7. OTOP ทั่วไทยร่วมใจสู่ชายแดนใต้ มหกรรม สินค้า OTOP & SMEs
  0 ครั้ง
 8. นศ. IBM คว้ารางวัลชนะเลิศ Thailand 60-Second Pitch 2023
  0 ครั้ง
 9. ​อบจ.สงขลา จัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2566 "กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก"
  0 ครั้ง
 10. ​มรภ.สงขลา เปิดโอกาสเด็กสถานสงเคราะห์บ้านสงขลา ฝึก “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต”
  0 ครั้ง