เศรษฐกิจบ้านเรา

กกพ.จัดเวทีนำร่องพบปะสื่อสงขลา รับฟังมุมมองข้อเสนอแนะด้านต่างๆ

เมื่อ: 16:30 น. 16 มี.ค. 66   1927 ครั้ง

กกพ.ส่วนกลาง ร่วมกับกกพ.เขต 12 พื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง จัดเวทีพบปะรับฟังความคิดเห็นจากสื่อมวลชนภูมิ นำเสนอบทบาทและรับฟังข้อคิดเห็นด้านต่างๆ

(16 มี.ค.66) ณ โรงแรมบุรีศรีภู อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)โดย สำนักงาน กกพ. ประจำเขต 12 (สงขลา) ร่วมกับฝ่ายยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร สำนักงาน กกพ. จัดเวทีพบปะและรับฟังความคิดเห็นสื่อมวลชนภูมิภาคในพื้นที่ผู้ใช้พลังงานเขต 12 ภาคใต้ตอนล่าง ที่จังหวัดสงขลา ดดยมี นายนพพร ทรัพย์เห็นสว่าง ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงาน กกพ. นายประสิทธิ์ สิริทิพย์รัศมี ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงาน กกพ. นายเอกประพันธ์ อักษรพันธ์ ผู้อำนวยการเขต สำนักงาน กกพ. ประจำเขต 12 (สงขลา) ผู้แทนคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต 12 (คพข.) จังหวัดสงขลา พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสื่อมวลชนเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

นายนพพร ทรัพย์เห็นสว่าง ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงาน กกพ.เปิดเผยว่า สำนักงาน กกพ.จัดงานสัมมนาผู้มีส่วนได้เสียเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของสำนักงาน กกพ.ในพื้นที่ (นำร่อง) ครั้งที่ 2 จังหวัดสงขลา เพื่อสร้างเครือข่ายและสร้างสัมพันธภาพของสำนักงาน กกพ. ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค กับสื่อมวลชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่นำร่องผ่านเวทีพบปะฯ“สำนักงาน กกพ. ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการได้รับการสนับสนุนที่ดีผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ของกลุ่มผู้มีส่วนได้่เสียของสำนักงาน กกพ. โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกลุ่มสื่อมวลชนซึ่งเป็นกลุ่ม ผู้มีส่วนได้เสียหลักในภาคพลังงานของประเทศที่มีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้แทนประชาชนผู้ใช้พลังงานสะท้อนความต้องการ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการยกระดับงานกำกับกิจการพลังงานภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) และสำนักงาน กกพ. ได้เป็นอย่างดี” นายนพพร กล่าว

นายประสิทธิ์ สิริทิพย์รัศมี ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงาน กกพ. กล่าวว่า สื่อมวลชนส่วนภูมิภาคเป็นภาคีหลักที่สำคัญของ กกพ. และสำนักงาน กกพ. ในการเข้ามาสนับสนุนการกำกับดูแล ตรวจสอบ และถ่วงดุลกิจการพลังงานมาโดยตลอด ด้วยการสะท้อนปัญหาผลกระทบต่างๆ ที่เกิดจาการประกอบกิจการพลังงานในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นประเด็นมาตรฐานความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ ซึ่งคาดหวังว่าจะมีการนำเอาองค์ความรู้ด้านพลังงาน และการกำกับกิจการพลังงานที่ได้รับในเวทีไปขยายผลถ่ายทอดต่อให้กับประชาชนผู้ใช้พลังงานในพื้นที่เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องได้อย่างแพร่หลาย

“กกพ. มีนโยบายให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ เพื่อสนับสนุนประสิทธิภาพและความยั่งยืนในการการกำกับกิจการพลังงาน และสื่อมวลชนถือเป็นภาคีเครือข่ายกระบวนการมีส่วนร่วมที่สำคัญในลำดับต้นๆ ที่ กกพ. ให้ความสำคัญในการติดตามรับฟัง สะท้อนความคิดเห็น และสภาพปัญหามาโดยตลอด รวมทั้ง มาตรการ กฎ ระเบียบที่ได้มีการประกาศและบังคับใช้หลายๆ อย่างก็นำเอาความคิดเห็นของสื่อมวลชนมาประกอบการพิจารณาด้วย และงานสัมมานาในวันนี้เช่นกัน เราคาดหวังว่าผู้แทนสื่อมวลชนที่เข้าร่วมจะมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่อไปยังประชาชนได้อย่างกว้างขวาง” นายประสิทธิ์ กล่าว

นายเอกประพันธ์ อักษรพันธ์ ผู้อำนวยการเขต สำนักงาน กกพ. ประจำเขต 12 (สงขลา)กล่าวว่า ยินดีที่เลือกจังหวัดสงขลาเป็นเวทีนำร่องในการพบปะและรับฟังความคิดเห็นสื่อมวลชนภูมิภาค โดยจังหวัดสงขลาเป็นพื้นที่ผู้ใช้พลังงานเขต 12 ภาคใต้ตอนล่างครอบคลุมพื้นที่ 6 จังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ จังหวัดพัทลุงจังหวัดปัตตานี จังหวัดสตูล จังหวัดยะลา จังหวัดสงขลา และจังหวัดนราธิวาส และมีเขตพื้นที่ในความรับผิดชอบครอบคลุมประชาชนผู้ใช้พลังงานที่มีความหลากหลายในวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี เป็นพื้นที่ตั้งของโรงไฟฟ้าพลังน้ำบางลาง จ.ยะลา รวมไปถึงโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจำนวนมากในพื้นที่

นอกจากนี้ ยังมีกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในเขตพื้นที่ประกาศ ซึ่งสำนักงาน กกพ. ได้ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) ประจำเขต 12 (สงขลา) ในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าปีละกว่า 100 ล้านบาท เพื่อสร้างและยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนชุมชนรอบโรงไฟฟ้า “รู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสต้อนรับคณะสื่อมวลชนในพื้นที่ซึ่งถือเป็นผู้แทนของประชาชนผู้ใช้พลังงาน ตลอดจนได้มีโอกาสรับฟังเสียงสะท้อนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อร่วมกันพัฒนางานกำกับกิจการพลังงานในพื้นที่เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับผู้ใช้พลังงานในพื้นที่” นายเอกประพันธ์ กล่าว

ในวันนี้ยังได้รับเกียรติจากผู้แทนคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต 12 (คพข.) จังหวัดสงขลา ซี่งเป็นผู้แทนประชาชนจิตอาสาผู้แทนผู้ใช้พลังงานในพื้นที่ที่ได้รับแต่งตั้งจาก กกพ. ให้ทำหน้าที่รับร้องเรียนปัญหาการใช้บริการพลังงาน ตลอดจนการเป็นกลไกที่สำคัญในการสนับสนุนการกำกับกิจการพลังงานให้กับ กกพ. ได้กรุณาเข้าร่วมรับฟังและสังเกตการณ์เวที ตลอดจนได้มีโอกาสแนะนำตัวกับคณะผู้แทนสื่อมวลชน เพื่อนำไปสู่การทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดมากขึ้นอีกด้วย

 
เมื่อ: 16:30 น. 16 มี.ค. 66   1927 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

พลังงานบ้านเราเอาไงดี? เกิดหรือแท้งโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา
มอบโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนชาวประมงพื้นบ้านหัวเขา สิงหนคร
พลังงาน รณรงค์มาตรการ 4 ป. ในช่วงหน้าร้อนหวังช่วยลดพีคไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้นกับประเทศ
ซี อี ซี มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดวาดภาพน้อมรำลึกถึง รัชกาลที่ 9
ข่าวล่าสุด
“หลาดใต้สน คนบ่อยาง” ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (Songkhla Camping)
เมื่อ: 20:12ข่าวสารบ้านเรา
​หนึ่งเดียวในสยามประเทศ พิธีลอดซุ้มประตูป่าวัดห้วยหลาด ปีที่ 68
เมื่อ: 13:22คอลัมน์แนะนำ
​อว.ม.อ. ฝึกอาชีพชุมชน สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างความยั่งยืน
เมื่อ: 16:06ข่าวสารบ้านเรา
หาดทิพย์ จัดบรรยายพิเศษ “การส่งเสริมพลังสตรีเพื่อขับเคลื่อนองค์กร”
เมื่อ: 14:37ข่าวสารบ้านเรา

 1. “หลาดใต้สน คนบ่อยาง” ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (Songkhla Camping)
  1082 ครั้ง
 2. ขอเชิญร่วมงาน "เกษตรแฟร์ และ OTOP อบจ.สงขลา สงขลามหานครการเกษตร "
  974 ครั้ง
 3. ​"อบจ.สงขลา ผนึก ทน.หาดใหญ่" ทำแผนใช้พื้นที่หน้าหอนาฬิกาสร้างหอชมเมืองหาดใหญ่
  953 ครั้ง
 4. สภาพัฒน์-ม.อ. ประชุมระดมความเห็นจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่สงขลา-ปัตตานี
  809 ครั้ง
 5. จังหวัดสงขลาเปิดงานเจรจาธุรกิจ Business Matching ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการตลาดออนไลน์และจรจาจับคู่ธุรกิจ
  745 ครั้ง
 6. ผอ.โรงเรียนศรีสว่างวงศ์รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 66
  741 ครั้ง
 7. ​ภูมิใจไทย ปราศรัยเขต 2 สงขลา ขอปักธงขับเคลื่อนท่องเที่ยวสร้างเศรษฐกิจหาดใหญ่
  737 ครั้ง
 8. แม่ทัพภาคใต้ประชาธิปัตย์" อ้อนชาวเขต 5 สงขลากาเบอร์ 3 สานภารกิจ 3 พัฒนา
  652 ครั้ง
 9. ​ถึงเวลาคนรุ่นใหม่ "สรรเพชญ" เบอร์ 4 อาสาผลักดัน 4 การพัฒนาเมืองสงขลา
  640 ครั้ง
 10. ​กระทรวงพาณิชย์และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุงยกระดับราคาสินค้า Local Plus ภาคใต้
  639 ครั้ง
 1. “หลาดใต้สน คนบ่อยาง” ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (Songkhla Camping)
  0 ครั้ง
 2. ​หนึ่งเดียวในสยามประเทศ พิธีลอดซุ้มประตูป่าวัดห้วยหลาด ปีที่ 68
  0 ครั้ง
 3. ​อว.ม.อ. ฝึกอาชีพชุมชน สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างความยั่งยืน
  0 ครั้ง
 4. หาดทิพย์ จัดบรรยายพิเศษ “การส่งเสริมพลังสตรีเพื่อขับเคลื่อนองค์กร”
  0 ครั้ง
 5. จังหวัดสงขลา น้อมรำลึก “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” ประจำปี 2566
  0 ครั้ง
 6. ​โรงไฟฟ้าจะนะร่วมกิจกรรมงานประจำปีของดีเมืองจะนะ ครั้งที่ 19
  0 ครั้ง
 7. ​"อบจ.สงขลา ผนึก ทน.หาดใหญ่" ทำแผนใช้พื้นที่หน้าหอนาฬิกาสร้างหอชมเมืองหาดใหญ่
  0 ครั้ง
 8. ​มรภ.สงขลา เข้ารับถ้วยรางวัลพระราชทาน รางวัลที่ 2
  0 ครั้ง
 9. บรรลุผลเจรจาไทย-มาเลเซีย พร้อมทำถนนเชื่อมต่อสะเดา-บูกิตกายูฮีตัม หวังก่อสร้างแล้วเสร็จใน 1.6 ปี
  0 ครั้ง
 10. ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตหนึ่งหยดโลหิต เพื่อชีวิต เพื่อนมนุษย์
  0 ครั้ง