อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หนุนผู้ประกอบการสู่ SMEs ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ-สังคมไทยอย่างยั่งยืน


4 ก.ย. 2566

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์คำรณ พิทักษ์ และบุคลากร รวมถึงผู้ประกอบการในความดูแลและพัฒนาของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมจัดแสดงผลงานผลิตภัณฑ์นวัตกรรม และเข้ารับรางวัลสุดยอดนวัตกรรม “7 Innovation Awards 2023” ภายในงาน Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย ประจำปี 2023 ณ ภิรัช ฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา

โดยในครั้งนี้มี ผู้ประกอบการนวัตกรรมคว้ารางวัลสุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards 2023 ใน 2 ด้าน ได้แก่   บริษัท แม่ทมของอร่อย จำกัด ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะม่วงเบา ได้รับรางวัล ประเภท Inventor Awards ด้านสังคม บริษัท พาริช สกิน จำกัด ผลิตภัณฑ์ Vincent's Probiotic Revitalize Serum ได้รับรางวัล ประเภท Inventor Awards ด้านเศรษฐกิจ  บริษัท ซีโฟร์ เกรท อินโนเวชั่น จำกัด ผลิตภัณฑ์ C-Shortz คอลาเจนพร้อมดื่ม ได้รับรางวัล ประเภท Creator Awards ด้านเศรษฐกิจ บริษัท ไทยนาโนเซลลูโลส จำกัด ผลิตภัณฑ์ แผ่นเส้นใยนาโนเซลลูโลสจากข้าว ได้รับรางวัล ประเภท Creator Awards ด้านเศรษฐกิจ

โดย งาน “Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย ประจำปี 2023” จัดภายใต้วัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อเฟ้นหาสินค้านวัตกรรมจาก SMEs และบริษัทสตาร์ทอัพไทยที่มีศักยภาพ ในการพัฒนาและต่อยอดให้เป็นนวัตกรรมสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคจนได้รับการยอมรับในระดับประเทศหรือในระดับโลก อีกทั้งเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs ได้ทดสอบศักยภาพของตนเองในการยกระดับขีดความสามารถด้านนวัตกรรมในระดับประเทศ รวมถึงสะท้อนความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการรวมพลังขับเคลื่อนและสนับสนุน SMEs ที่มีนวัตกรรม พร้อมงานประกาศผลรางวัลสุดยอดนวัตกรรม “7 Innovation Awards 2023” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 โดยในปีนี้มีผู้ประกอบการส่งผลงานเข้าประกวดเพื่อชิงรางวัลสุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards ประจำปี 2023 รวม 182 ผลงาน และมีผลงานที่ผ่านการตัดสินให้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 33 รางวัล แบ่งเป็น 2 ประเภทรางวัล ได้แก่ รางวัลนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ ครอบคลุมด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบริการ หรือด้านกระบวนการ จำนวน 19 รางวัล และรางวัลนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา รวมถึงโครงการเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) จำนวน 14 รางวัล  

โดยผู้ชนะการประกวดจะได้รับโอกาสต่อยอดความสำเร็จทางธุรกิจ ผ่านช่องทางจัดจำหน่ายอันหลากหลายได้แก่ ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ที่มีสาขากระจายอยู่ทั่วประเทศ ช่องทาง All Online ,7 Delivery ในแอปพลิเคชั่น 7- Eleven และ ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง รวมถึงบริษัทในเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการ SMEs และสตาร์ทอัพไทย สอดคล้องกับ กลยุทธ์ 3 ให้ ได้แก่ 1. ให้ช่องทางขาย 2. ให้ความรู้ และ 3. ให้การเชื่อมโยงเครือข่าย ตามแนวทางของเซเว่น อีเลฟเว่นที่มุ่งมั่นให้การสนับสนุนและส่งเสริม SMEs มาอย่างต่อเนื่อง