โรงไฟฟ้าจะนะให้การต้อนรับคณะจากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่


3 มิ.ย. 2567

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา โรงไฟฟ้าจะนะ ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มาศึกษาดูงานในส่วนของการตรวจวัดสุขศาสตร์อุตสาหกรรมในโรงไฟฟ้า

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับงานทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ โดยมีนางสาวฟีรดาวซ์ หะยียูโซะ นักวิทยาศาสตร์ระดับ 5 แผนกความความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นวิทยากรบรรยาย พร้อมทั้งผู้ปฏิบัติงานท่านอื่นๆ ที่มาร่วมช่วยตอบข้อซักถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้