เศรษฐกิจบ้านเรา

เปิดเวทีพลังงานบ้านเราเอาไงดี หาทางออกสร้างพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ให้ยั่งยืน

เมื่อ: 13:00 น. 3 มี.ค. 61   2892 ครั้ง

สมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทย จัดสัมมนาสื่อมวลชนและกลุ่มองค์กรในพื้นที่ภาคใต้ ร่วมคิด “พลังงานบ้านเรา...เอาไงดี?” พร้อมร่วมออกแบบพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ให้ยั่งยืน มีผู้เข้าร่วมเสวนาคับคั่ง บรรยากาศเป็นไปอย่างสร้างสรรค์

78.jpg

( 2 มีนาคม 2560) สมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทย จัดสัมมนาสื่อมวลชนและกลุ่มองค์กรในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อร่วมกันคิด “พลังงานบ้านเรา...เอาไงดี?” และ เสวนา หัวข้อ “ร่วมออกแบบพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ให้ยั่งยืน” สร้างความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าภาคใต้และประเทศไทย ปัจจัยที่ทำให้พลังงานไฟฟ้ามีความมั่นคง และการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment : SEA) โดยมีสื่อมวลชนและกลุ่มองค์กรในพื้นที่ภาคใต้ร่วมสัมมนากว่า 235 คน ณ โรงแรมบีพีแกรนด์ทาวเวอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทย กล่าวว่า พลังงานไฟฟ้าภาคใต้ เป็นเรื่องที่สังคมให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ในฐานะสื่อมวลชน ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการนำเสนอข้อเท็จจริง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับสังคม โดยการจัดสัมมนาในครั้งนี้ได้เชิญนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพลังงาน ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน มาร่วมให้ข้อเท็จจริงแก่สื่อมวลชนและกลุ่มองค์กรในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อนำข้อมูลเกี่ยวกับพลังงานไปสื่อสารให้สังคมได้รับทราบ สามารถนำข้อเท็จจริงไปออกแบบแนวทางการพัฒนาพลังงานของประเทศไทยให้ยั่งยืนร่วมกันต่อไป

สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้ มีการบรรยายสร้างความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าภาคใต้และประเทศไทย ได้แก่ เรื่อง “การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าของประเทศ” โดย นายอุทัย ม่วงศรีเมืองดี นักวิชาการประจำสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน เรื่อง “ทำอย่างไรให้ไฟฟ้ามั่นคง” โดย อาจารย์มนูญ ศิริวรรณ นักวิชาการด้านพลังงานและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน และเรื่อง การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment : SEA) โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชัย ลีเผ่าพันธุ์ คณะทำงานการจัดทำแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์

นายอุทัย ม่วงศรีเมืองดี นักวิชาการประจำสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ปัจจุบันภาคใต้มีกำลังการผลิตไฟฟ้าในพื้นที่ประมาณ 2,600 เมกะวัตต์ ร่วมกับการส่งไฟฟ้าเชื่อมโยงจากภาคกลาง ประมาณ 600 เมกะวัตต์ ซึ่งอาจมองว่าเพียงพอ แต่ถ้าไม่มีการจัดการใด ๆ เลย ในอนาคต ภาคใต้จะมีความเสี่ยงเรื่องความมั่นคงในระบบไฟฟ้า เพราะความต้องการใช้ไฟฟ้าของภาคใต้เพิ่มขึ้นปีละประมาณร้อยละ 3 โดยมีการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในภาคธุรกิจท่องเที่ยว ซึ่งคาดการณ์อนาคตในปี 2579 ความต้องการใช้ไฟฟ้าของภาคใต้จะเพิ่มสูงขึ้นถึง 5,500 เมกะวัตต์ 

ดังนั้น การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าให้เพียงพอจึงเป็นเรื่องจำเป็น แต่จะเป็นในรูปแบบใดนั้น จำเป็นต้องศึกษาให้รอบคอบ และมองถึงภาพรวมของประเทศ ไม่มองแบบแยกส่วน ต้องคำนึงถึงราคาที่เหมาะสม และเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าที่เหมาะสมด้วย เพราะมีเชื้อเพลิงให้เลือกหลายชนิด ทั้งก๊าซธรรมชาติ ถ่านหินนำเข้า ก๊าซธรรมชาติเหลวนำเข้า (LNG) น้ำ ลม และแสงอาทิตย์ ซึ่งมีราคาต้นทุนที่แตกต่างกัน และมีข้อดีข้อด้อยที่ต่างกัน

75.jpg

นายมนูญ ศิริวรรณ นักวิชาการด้านพลังงานและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน วิทยากรบรรยายในหัวข้อ ทำอย่างไรให้ไฟฟ้ามั่นคง กล่าวว่า การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าต้องคำนึงถึงความมั่นคง โดยมีโรงไฟฟ้าเพียงพอและระบบไฟฟ้ามั่นคง นอกจากนี้ต้องมีราคาที่เป็นธรรม ประชาชนทุกคนสามารถจ่ายได้ และผลิตพลังงานที่เป็นมิตรต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม สามารถดำเนินการได้โดย 1) การลดความเสี่ยงด้านพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่พึ่งพาเชื้อเพลิงชนิดใดชนิดหนึ่งมากเกินไป และลดการพึ่งพาพลังงานจากภายนอก 2) เสริมสร้างความมั่นคงของระบบ โดยการมีกำลังผลิตสำรองอย่างพอดี มีกำลังผลิตพึ่งพาได้เพียงพอตลอด 24 ชั่วโมง และมีสายส่งที่เพียงพอ

3) มีราคาที่เป็นธรรมและเป็นที่ยอมรับของสังคม สามารถแข่งขันกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคได้ และอยู่ร่วมกับชุมชนได้ ซึ่งมีการออกแบบการพัฒนาพลังงานได้หลายรูปแบบ โดยควรเลือกใช้เชื้อเพลิงในสัดส่วนที่เหมาะสม กับบริบทของประเทศนั้น ๆ เพราะในแต่ละประเทศมีลักษณะที่แตกต่างกัน ในการคิดไม่ควรอิงกับกระแสโลกมากจนเกินไป ต้องศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลให้ถูกต้อง รอบด้าน เพราะเชื้อเพลิงแต่ละชนิดมีข้อดีข้อด้อยต่างกัน ต้องเลือกสัดส่วนเชื้อเพลิงให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย

ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชัย ลีเผ่าพันธุ์ คณะทำงานการจัดทำแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ให้ความรู้เกี่ยวกับ การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ว่า เป็นเครื่องมือให้รัฐบาลตัดสินใจก่อนการวางนโยบายและแผนการพัฒนาในภาพกว้าง โดยมีกระบวนการพิจารณาครอบคลุม 4 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาอย่างสมดุล หาแนวทางที่ดีที่สุดที่สังคมยอมรับร่วมกันในทุกด้าน โดยมีกระทรวงพลังงาน ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐเป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งปัจจัยสำคัญคือทางเลือกที่เปิดกว้างมากขึ้น ข้อสรุปของการพัฒนามีทางออกเป็นไปได้หลายรูปแบบอย่างเปิดกว้าง อาทิ

อาจมีการเปลี่ยนแปลงขนาด เทคโนโลยี ระยะเวลาดำเนินการ หรือยกเลิก จึงส่งผลให้การพัฒนามีความคลอบคลุมมากขึ้น ซึ่งควรจัดทำควบคู่ไปกับการวางนโยบายและแผนพัฒนาของรัฐบาล เพื่อให้สังคมได้เรียนรู้ร่วมกันและรัฐบาลได้ทบทวนการดำเนินงานให้รอบคอบ มองรอบด้านในเชิงยุทธศาสตร์มากขึ้น และลดความขัดแย้งที่เกิดในสังคมลง ทั้งนี้ การทำ SEA มีความแตกต่างจากการทำ EIA และ EHIA ที่ประเมินผลกระทบในระดับโครงการที่มีโจทย์ในการพัฒนาอยู่แล้ว”

นอกจากนี้ ในภาคบ่ายมีการเสวนา หัวข้อ “ร่วมออกแบบพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ให้ยั่งยืน” โดยได้รับเกียรติจาก นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ผศ.ดร.ฐิติศักดิ์ บุญปราโมทย์ ผู้อำนวยการหลักสูตรสหสาขาวิทยาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายกวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา ดร.สมพร ช่วยอารีย์ นักวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และ รศ.ดร.ชินสัคค์ สุวรรณอัจฉริยะ อาจารย์มหาวิทยาลัยทักษิณ

ดำเนินการเสวนาโดย คุณสร้อยฟ้า โอสุคนธ์ทิพย์ อดีตผู้ดำเนินรายการข่าวไอทีวี และปัจจุบันเป็นเจ้าของรายการ SMART ENERGY ทางไทยรัฐทีวี โดยมีผู้เข้ารับฟังการเสวนา ร่วมแสดงความคิดเห็นในบรรยากาศที่สร้างสรรค์ โดยภาพรวมเชื่อมั่นในเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าสมัยใหม่ แต่ปัญหาของประเทศไทยคือการรับรู้ข้อมูลที่ไม่เหมือนกันและไม่รอบด้านทำให้เกิดความเข้าใจที่แตกต่างกันมาก ส่งผลให้พัฒนาโครงการต่าง ๆ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

77.jpg76.jpg

 
เมื่อ: 13:00 น. 3 มี.ค. 61   2892 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

กฟผ.ร่วมมอบเสื้อ(ชุดรายอ) และผ้าถุง เนื่องในเทศกาลฮารีรายอกับผู้ยากไร้ในอำเภอเทพา
รวมพลัง 3 การไฟฟ้า เปิดตัวมาตรการอนุรักษ์พลังงาน ตั้งเป้าประหยัดไฟฟ้าให้ถึง 206 ล้านหน่วยในระยะเวลา 5 ปี
กลุ่มคนเทพารวมพลังคัดค้านกิจกรรมกลุ่มกรีนพีช-ประกาศจุดยืนให้คนในชาติตัดสินอนาคตตัวเอง
กฟผ.ร่วมงานเข้าค่ายฝึกอบรมโครงการเยาวชนคุณธรรม สัจจะ สันติสุข (ยุวพุทธบุตร)
ข่าวล่าสุด
หลายหน่วยงานได้ร่วมให้ความช่วยเหลือหนุ่มพิการที่ลุกนั่งไม่ได้ในพื้นที่รัตภูมิ ที่มีการแชร์ในโซเชียลแล้ว
เมื่อ: 17:14ข่าวสารบ้านเรา
พบประทัดยักษ์ประกอบเลียบแบบระเบิดนำไปวางไว้ใกล้โรงรถจักรริมทางรถไฟหาดใหญ่
เมื่อ: 17:05ข่าวสารบ้านเรา
เปิดงาน ONE STOP SHOPPING EXPO 4 งานใหญ่ในงานเดียว ครบจบทุกความต้องการ
เมื่อ: 16:28เศรษฐกิจบ้านเรา
เปิดร้านกาแฟพันธุ์ไทย สาขาโอเดียน เสิร์ฟความเป็นไทยสู่กลุ่มลูกค้ากลางเมือง
เมื่อ: 16:00เศรษฐกิจบ้านเรา

 1. โรงเรียนบ้านบ่อหิน กับมื้อกลางวัน สพป.สตูล เผยสุขภาพต้องมาก่อน โดย ผักไร้สารพิษ
  6348 ครั้ง
 2. เข้ารอบชัวร์ๆ (ชื่อวง) ประกวด Hot Wave วงดนตรีน่ารักๆ จาก 4 นักเรียนโรงเรียนธิดานุเคราะห์
  6307 ครั้ง
 3. หนุ่มเจ้าของร้านรับซื้อของเก่าผูกคอตายคาร้านจากอาการป่วยด้วยโรคซึมเศร้า
  5950 ครั้ง
 4. รองผบ.ตร.ลงพื้นที่ติดตามคดีฆ่าเผานั่งยางนักธรกิจสาว พร้อมสั่งไล่ล่าอดีตสามีซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัย
  5767 ครั้ง
 5. ลงตรวจสอบร้านอาหารริมหาดสมิหลา หลังโลกโซเชียลแชร์ภาพขายอาหารแพง
  5534 ครั้ง
 6. สั่งย้าย ผอ.สะเดาขรรค์ชัย หลังเครือข่ายประชาคมบุกอำเภอประท้วงขับไล่
  5007 ครั้ง
 7. เหตุเกิดหน้ารพ.หาดใหญ่วินจยย.รับจ้างโหดชักมีปาดตาลแทงกันต่อหน้าผู้คนหลังเคลียร์ปัญหาเรื่องคิวกันไม่ลง
  4689 ครั้ง
 8. หนีผิดทาง หนุ่มขับรถเจอตำรวจตกใจเลี้ยวหนีเข้าวัดควนลัง เจอจนท.เต็มหมดเพราะมีงานศพพ่อนักการเมือง
  4193 ครั้ง
 9. ดีลเลอร์ใหม่วอลโว่หาดใหญ่ ทุุ่มทุนสร้าง 60ล้าน มั่นใจแบรนด์แกร่ง-ตลาดยังเปิดกว้าง
  3723 ครั้ง
 10. บุกรวบนักค้ายาทิ้งเมียสาวรับเคราะห์แทนคนเดียวแม้ร่ำให้อ้อนวอนให้มามอบตัว
  3168 ครั้ง
 1. เข้ารอบชัวร์ๆ (ชื่อวง) ประกวด Hot Wave วงดนตรีน่ารักๆ จาก 4 นักเรียนโรงเรียนธิดานุเคราะห์
  815 ครั้ง
 2. รองผบ.ตร.ลงพื้นที่ติดตามคดีฆ่าเผานั่งยางนักธรกิจสาว พร้อมสั่งไล่ล่าอดีตสามีซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัย
  755 ครั้ง
 3. เหตุเกิดหน้ารพ.หาดใหญ่วินจยย.รับจ้างโหดชักมีปาดตาลแทงกันต่อหน้าผู้คนหลังเคลียร์ปัญหาเรื่องคิวกันไม่ลง
  453 ครั้ง
 4. คืบหน้าคดีเผานั่งยาง จนท.ลงงมหาชิ้นส่วนกระดูกในคลองร.5 แต่ไม่พบ-อดีตสามียังให้การปฏิเสธ
  373 ครั้ง
 5. หนีผิดทาง หนุ่มขับรถเจอตำรวจตกใจเลี้ยวหนีเข้าวัดควนลัง เจอจนท.เต็มหมดเพราะมีงานศพพ่อนักการเมือง
  351 ครั้ง
 6. ดีลเลอร์ใหม่วอลโว่หาดใหญ่ ทุุ่มทุนสร้าง 60ล้าน มั่นใจแบรนด์แกร่ง-ตลาดยังเปิดกว้าง
  235 ครั้ง
 7. บิดานายถาวร เสนเนียม เสียชีวิตด้วยโรคชรา มีพิธีรดน้ำศพ 4 มิ.ย.16.00 น. ณ วัดควนลัง
  148 ครั้ง
 8. แม่เตือนแล้วแต่ไม่ฟัง ตร.บุกจับหนุ่ม23 คดีค้ายาเสพติดในพื้นที่คลองหอยโข่ง
  126 ครั้ง
 9. คุมตัวฝากขังผลัดแรกผู้ตองหาคดีฆ่าเผานั่งยางอดีตภรรยา-เจ้าตัวยังปฏิเสธ ตร.ค้านประกัน
  104 ครั้ง
 10. แม็คโคร ต่อลมหายใจคนเลี้ยงกุ้งสงขลา เปิดเทศกาล แม็คโครชวนกินกุ้งไทย
  82 ครั้ง