รอบรั้วการศึกษา

อาจารย์ ม.ทักษิณ ผู้ส่งต่อศิลปะ การแทงหยวก ลุ่มทะเลสาบสงขลาให้เยาวชนได้เรียนรู้

เมื่อ: 09:54 น. 23 ม.ค. 62   5024 ครั้ง

เปิดประวัติ “อาจารย์ดำรงค์ ชีวะสาโร” อาจารย์ประจําคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ หนึ่งในช่างถวายงานแทงหยวกประดับ “พระจิตกาธาน” พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง ร.9  ผู้ปลุก “การแทงหยวก” ลุ่มทะเลสาบสงขลาให้ตื่นมามีบทบาทกับชุมชน

we.jpg

ตลอด 20 ที่ผ่าน ในวงการศิลปะไทยน้อยคนนักไม่รู้จัก ดำรงค์  ชีวะสาโรผู้ฟื้นคืนศิลปะไทยโบราณของลุ่มทะเลสาบสงขลาให้ตื่นขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปะการแทงหยวกที่เลือนหายไปให้กลับมามีบทบาทกับชุมชนท้องถิ่นในปัจจุบัน และนับได้ว่าเป็นหนึ่งในผู้บันทึกซ้ำประวัติศาสตร์การสร้างสรรค์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยโบราณให้ดำรงคงอยู่สืบมา และยังเป็นหนึ่งในช่างแทงหยวกจากสงขลาที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ ให้ร่วมถวายงานแทงหยวกประดับ พระจิตกาธานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง ร.9 ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบการแทงหยวกชั้นบัวจงกล รัดเอว และงานแทงหยวกชั้นปากฐาน ร่วมกับช่างหลวงของสำนักพระราชวัง 

Untitled-1-149-696x403.jpg

อาจกล่าวได้ว่า หลังล่วงผ่านงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ศิลปะการแทงหยวกได้กลับมาเป็นที่รู้จักและกลับมาอยู่ในความสนใจอย่างเป็นปรากฏการณ์อีกครั้งจากที่เงียบเหงาไปแล้วเกือบชั่วอายุคน และวาระสำคัญของชาติในครั้งนี้ อาจารย์ดำรงค์  ชีวะสาโร อาจารย์ประจําคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ก็เป็นหนึ่งในผู้ได้รับคัดเลือกให้ถวายงานแทงหยวกประดับพระจิตกาธานร่วมกับช่างแทงหยวกที่ได้รับการคัดเลือกมาจากทั่วประเทศ

 

 “งานแทงหยวกเป็นศิลปะของชาติที่ทรงคุณค่า เราทุกคนควร สืบสานไว้ให้ดำรงคงอยู่  การฝึกอบรมให้เยาวชนได้เรียนรู้และเพื่อให้พวกเขาได้เป็นผู้สืบทอดการแทงหยวกที่เป็นมรดกของชาติต่อไปนั้นมันทำให้ชีวิตเรามีคุณค่าขึ้น” อาจารย์ดำรงค์  ชีวะสาโร กล่าว

ดำรงค์-1024x768.jpg

อาจารย์ดำรงค์  ชีวะสาโร อาจารย์ประจําคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ทุ่มเททั้งกำลังกาย กำลังใจ และแรงงานแห่งรักร่วมกับกลุ่ม “ร่องลายไทย” ซึ่งก่อกำเนิดขึ้นมาจากการรวมตัวกันของกลุ่มคนที่มาศึกษาวิชาช่างสิบหมู่ ณ ศูนย์พัฒนาอาชีพ จังหวัดสงขลา (ศูนย์ศรีเกียรติพัฒน์ โดยศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ในขณะนั้น) ที่ได้ขยายโอกาสมาจากวิทยาลัยในวังเพื่อถ่ายทอดศิลปะไทยโบราณแก่กลุ่มเยาวชนในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศเพื่อทำนุบำรุงภูมิปัญญาศิลปะไทยโบราณแขนงต่าง ๆ หลังจากนั้นไม่นาน กิจกรรมส่งเสริม ฝึกหัด เรียนรู้ศิลปะการแทงหยวกก็แพร่หลาย  ทั้งจากการสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  กล่าวโดยเฉพาะบริเวณรอบลุ่มทะเลสาบสงขลาที่ได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากสถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ที่มีโครงการสืบสานศิลปกรรมท้องถิ่นเพื่อเยาวชน และโครงการรดน้ำขึ้นเบญจาสามสมเด็จเจ้าแห่งลุ่มทะเลสาบ อันมีงานแทงหยวกมาประดับประดาอย่างวิจิตรสวยงาม ติดต่อกันเรื่อยมา ในฐานะเป็นศิลปะพื้นบ้านที่คงค่าคู่ควรรักษาอนุรักษ์ไว้ให้สืบทอดต่อไป

จากนั้นงานแทงหยวกที่เคยเงียบหายไปก็หวนกลับมาอีกครั้งในงานพิธีรดน้ำขึ้นเบญจา งานแห่เรือพระ แห่เทียน งานศพและวาระอื่น ๆ ของชุมชนรอบลุ่มทะเลสาบสงขลา รวมถึงการออก งานสาธิต และอบรมฝึกฝนเยาวชนเพื่อเป็นการบริการทางวิชาการโดยหน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมุ่งมั่นตระเวรถ่ายทอดความรู้และฝึกอบรมศิลปะการแทงหยวกของกลุ่มร่องลายไทยโดยมีอาจารย์ดำรงค์ ชีวะสาโรเป็นคนขับเคลื่อน และทุ่มเทให้กับการเผยแพร่ศิลปะการแทงหยวกมาร่วม 20 ปี หรือก่อนปรากฏการณ์การ กลับมาเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

 

“เราจะเพาะปลูกศิลปะไทยโบราณเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้นี้ให้สืบสานต่อไป”

20881920_1662678823742399_1762957462831037743_n.jpg

งานบริการสังคม

– สาธิตการแทงหยวกตามหน่วยงานต่าง ๆ

– เป็นวิทยากรฝึกอบรมการแทงหยวก ให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ สถาบันทักษิณคดีศึกษา วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

– สอนการแทงหยวกให้แก่กลุ่มผู้สนใจในวันหยุด ได้แก่ กลุ่มเยาวชนร่องลายไทย กลุ่มชาวบ้านวัดดอกสร้อยเพื่อใช้สำหรับการจัดทำเรือพระ

– บริการแทงหยวกประดับตกแต่ง ทั้งเบญจา เมรุชั่วคราว เรือพระ กระทง ตามความต้องการของชุมชนในจังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง และ นครศรีธรรมราช เป็นต้น

การเผยแพร่ผลงานแทงหยวกในระดับชาติและนานาชาติ

– ร่วมกับกลุ่มช่างในจังหวัดสงขลาแทงหยวกประดับตกแต่งรถแห่เทียนพรรษา ของภาคใต้ ณ พุทธมณฑล ศาลายา จังหวัดนครปฐม ปี 2549

– สาธิตและสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจากการแทงหยวกในโครงการสัมมนาเชิง ปฏิบัติการทางทัศนศิลป์และนิทรรศการนานาชาติ ครั้งที่ 10-12 ณ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร

– สาธิตงานแทงหยวก ณ พิพิธภัณฑ์ข้าว รัฐเคดาห์ เนื่องในงานเฉลิมฉลองวันพิพิธ ภันฑ์แห่งชาติของมาเลเซีย ปี 2558

535761_424039294276660_797886245_n.jpg

เกียรติคุณที่เคยได้รับ

– สาธิตการแทงหยวกถวายต่อหน้าพระพักตร์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในคราวเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎร ณ ริมทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง

– เป็น 1 ในคณะจิตรกรเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง ณ พระพุทธรัตนสถาน ในพระบรมมหาราชวัง ตามโครงการพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เมื่อปี 2546

– เป็น 1 ในคณะแทงหยวกจัดทำเครื่อสดประดับจิตกาธานงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

– รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันแทงหยวกประดับตกแต่งเบญจา เนื่องในงานวันอนุรักษ์มรดกไทย ของจังหวัดสงขลา ประจำปี 2548

– รางวัลดีเด่น ระดับประชาชน การประกวดศิลปกรรม ป.ต.ท. ครั้งที่ 11 ปี 2539

– รางวัลดีเด่น ระดับประชาชน การประกวดศิลปกรรม “สุขภาพดีถ้วนหน้าด้วยพระบารมี” โดยกระทรวงสาธารณสุข ปี 2540

– รางวัลเกียรติยศ ระดับประชาชน การประกวดศิลปกรรม ป.ต.ท. ครั้งที่ 18 ปี 2546

– ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นคนดีศรีขรรค์ชัย สาขาส่งเสริมอาชีพ ประจำปี 2555 เนื่องในวันขรรค์ชัยรำลึก (สืบเนื่องจากการเผยแพร่และการฝึกอบรมการแทงหยวกให้แก่นักเรียนจนเกิดการรวมกลุ่มในนามกลุ่มเยาวชนร่องลายไทย และได้รับรางวัลกลุ่มเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาการศึกษาและวิชาการ ประจำปี 2554)

—- ศึกษา เรียนรู้ ศิลปะการแทงหยวกจากผลงานของช่างในอดีต และกลุ่มช่างในปัจจุบัน จากลุ่มทะเลสาบสงขลา เพิ่มเติมที่ ช่างแทงหยวก สกุลช่างจังหวัดสงขลา https://www.facebook.com/groups/419661971472639/

19222594_1379842275427474_4316797310803476242_o-1024x685.jpg43880477_1508202452656531_3285629099309006848_o-996x1024.jpg

ข้อมูลและที่มาจาก https://we.tsu.ac.th/?p=2911&fbclid=IwAR1Wx_UKdhBqn3HT-m8dx4TD-lnYb6EIV64ED9ZQqRpJ1y1M9oc3SR4CNbc

 

 

 

 
เมื่อ: 09:54 น. 23 ม.ค. 62   5024 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

มนุษยศาสตร์ฯ ม.ทักษิณ จับมือ UUM มาเลเซีย สัมมนาผู้นำนักศึกษา..สู่ความเป็นผู้นำในอาเซียน
​๕๐ ปีจาก วศ. มศว.สู่มหาวิทยาลัยทักษิณ เชิญชวนศิษย์เก่าร่วมเฉลิมฉลองครั้งยิ่งใหญ่
ครูไทยใจอาสา กลุ่มนิสิต ม.ทักษิณ แก้ปัญหาเด็กด้อยโอกาส อ่าน-เขียนไม่ได้
ทุกเพศเสมอภาค ม.ทักษิณ ให้สิทธิแต่งกายตามเพศวิถี
ข่าวล่าสุด
​ผู้ว่าฯ สงขลา ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างต่อเนื่อง พร้อมขอความร่วมมือประชาชนดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคแบบ New Normal
เมื่อ: 15:31ข่าวสารบ้านเรา
​"สงขลา" พร้อมรับการประเมินยกระดับสู่ MICE City เมืองแห่งการจัดประชุมและนิทรรศนาการ
เมื่อ: 11:09รายงานพิเศษ
ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดสงขลา ชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม
เมื่อ: 11:57ข่าวสารบ้านเรา
​ขอเชิญชวนประกวดคลิปวิดีโอ NIA Creative Contest 2020 ในหัวข้อ Images of Futures: FUTURELAND (ภาคใต้)
เมื่อ: 11:51ประชาสัมพันธ์

 1. ทวงหนี้โหด ติดป้ายประจานกลางเมืองหาดใหญ่
  33754 ครั้ง
 2. ​นับถอยหลังสู่การปิดตำนาน 26 ปี เซ็นทรัลหาดใหญ่ เซ็นทรัลสาขาแรกของภาคใต้
  2996 ครั้ง
 3. ​ถาวร เสนเนียม ยันได้ผู้ชนะประมูลโครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองสนามบิน-บ้านพรุแล้ว จะเริ่มสร้างเร็วๆ นี้
  1746 ครั้ง
 4. เวียตเจ็ท แถลงความพร้อมเปิดเส้นทางบินใหม่ หาดใหญ่-สุวรรณภูมิ 17 ก.ค.ต่อด้วยเชียงรายปลายปีนี้
  682 ครั้ง
 5. เปิดงานอ่าวไทย เอ็กซ์โป 2020 ขนสินค้าดี 5 จังหวัดขายกระตุ้นเศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว
  622 ครั้ง
 6. โรงเรียนนานาชาติบลูมส์เบอรี่-หาดใหญ่ ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรด้านวิชาการกับโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ (SISB)
  583 ครั้ง
 7. ศูนย์ประชุมนานาชาติ พร้อมรับการจัดงานในรูปแบบ New Normal ดูแลใส่ใจทุกขั้นตอน
  566 ครั้ง
 8. ผู้ว่าฯ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนแสงทองวิทยา ที่เปิดภาคเรียนวันแรก ภายใต้การจัดการเรียนการสอนแบบ New Normal
  412 ครั้ง
 9. ธปท.ขอเชิญชวนท่านที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมชมงานสัมมนาออนไลน์ “ชวนคุยชวนคิด ปรับวิถีธุรกิจท้องถิ่นในโลกใหม่อย่างยั่งยืน”
  368 ครั้ง
 10. ​หาดทิพย์ แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ โค้ก ออร์เร้นจ์ และสแปลซ เลมอน บิงซู
  366 ครั้ง
 1. ​ผู้ว่าฯ สงขลา ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างต่อเนื่อง พร้อมขอความร่วมมือประชาชนดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคแบบ New Normal
  0 ครั้ง
 2. ​"สงขลา" พร้อมรับการประเมินยกระดับสู่ MICE City เมืองแห่งการจัดประชุมและนิทรรศนาการ
  0 ครั้ง
 3. ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดสงขลา ชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม
  0 ครั้ง
 4. ​ขอเชิญชวนประกวดคลิปวิดีโอ NIA Creative Contest 2020 ในหัวข้อ Images of Futures: FUTURELAND (ภาคใต้)
  0 ครั้ง
 5. โรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนแก่วัด 7 แห่งรอบโรงไฟฟ้า
  0 ครั้ง
 6. ​โรงไฟฟ้าจะนะ จัดกิจกรรมมอบสิ่งของป้องกันและควบคุมการระบาดโรค COVID-19 โครงการ "EGAT Care Back to School"
  0 ครั้ง
 7. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ชวนชมดาวพฤหัสบดีใกล้โลกที่สุดในรอบปี 14 ก.ค.63
  0 ครั้ง
 8. ​นับถอยหลังสู่การปิดตำนาน 26 ปี เซ็นทรัลหาดใหญ่ เซ็นทรัลสาขาแรกของภาคใต้
  0 ครั้ง
 9. ​อสส. จัดโปรโมชั่น ลด 50% เที่ยวสวนสัตว์วิถีใหม่ Zoo New Normal หวังสร้างสุขให้ประชาชนช่วงโควิด-19
  0 ครั้ง
 10. ​หาดทิพย์ เคียงข้างชาวใต้ สู้ภัยโควิด-19​ พร้อมสู้และส่งความห่วงใยไม่เคยห่าง​
  0 ครั้ง