รอบรั้วการศึกษา

รัฐประศาสนศาสตร์ ม.ทักษิณ สานฝัน ขจรศักดิ์ ณ นรินทร์ เป็นปลัดอำเภอรุ่นใหม่ไฟแรง

เมื่อ: 14:26 น. 29 ม.ค. 62   1959 ครั้ง

รัฐประศาสนศาสตร์ ม.ทักษิณ สานฝัน “ขจรศักดิ์ ณ นรินทร์” เป็นปลัดอำเภอรุ่นใหม่ไฟแรง

ตลอดระยะเวลา 12 ปีของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มุ่งมั่นพัฒนาบัณฑิตเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐรับใช้สังคมท้องถิ่น สร้างบุคลากรของประเทศและพัฒนาต่อเนื่องเป็นแหล่งเพาะสร้างความรู้คู่สังคม

001.jpg

ขจรศักดิ์ ณ นรินทร์  ปลัดอำเภอหนุ่มไฟแรงแห่งกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จังหวัดระนอง เด็กหนุ่มผู้มุ่งมั่นและมาดหมายจะเดินในเส้นทางปลัดอำเภอมาตั้งแต่วัยเยาว์   เส้นทางฝันผ่านการบ่มเพาะและการเลือกเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยทักษิณก็ปูทางไปสู่ถนนแห่งความสำเร็จ  วันนี้ WETSU มีโอกาสได้พูดคุยกับเขา ขจรศักดิ์ ณ นรินทร์ อดีตนิสิตรหัส 561011005 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ที่ได้เดินอยู่บนถนนแห่งความฝันของตัวเองอย่างภาคภูมิแล้ว

wetsu : คุณมีแรงจูงใจอะไรที่เลือกที่จะเป็นปลัดอำเภอ

การเป็นปลัดอำเภอเป็นหนึ่งในอาชีพในฝันของนิสิตสายรัฐประศาสนศาสตร์และรัฐศาสตร์ โดยส่วนใหญ่  ผมก็มีความฝันนี้ตั้งแต่เข้าเรียนชั้นปีที่ 1 แล้วครับ อีกทั้งปลัดอำเภอเป็นตำแหน่งที่มีบทบาทและมีหน้าที่ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ร่วมแก้ไขปัญหา พัฒนาความเป็นอยู่ และสร้างความสุขให้กับประชาชน

wetsu : ทำไมจึงเลือกเรียนที่ ม.ทักษิณ เพื่อสานฝันการเป็นปลัดอำเภอ

แม้ว่าหลักสูตรทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ จะมีการเปิดสอนอยู่หลายที่ แต่ผมก็ตัดสินใจเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยทักษิณ เพราะเป็นมหาวิทยาลัยแห่งภาคใต้ ชื่อเสียงและเกียรติประวัติของมหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จัก ตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนจนกระทั่งจบชั้นปีที่ 4 ผมมั่นใจว่า หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต จะช่วยพัฒนาความรู้และศักยภาพ เพื่อให้ผมมีความพร้อมที่จะก้าวไปสู่ความฝันของการเป็นปลัดอำเภอได้สำเร็จ

wetsu : ม.ทักษิณ เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของคุณอย่างไร

ดังที่กล่าวมาข้างต้น มหาวิทยาลัยทักษิณเปรียบเสมือนแสงส่องทาง ที่ช่วยให้ผมก้าวไปสู่ความสำเร็จ ผมต้องขอขอบคุณมหาวิทยาลัย ขอบคุณครูบาอาจารย์ ขอบคุณเพื่อนร่วมรุ่น ขอบคุณกิจกรรมและประสบการณ์ต่างๆ ทั้งในห้องเรียน การออกพื้นที่ผ่านกิจกรรมนอกชั้นเรียนเพื่อร่วมกันพัฒนาชุมชน การฝึกงานแบบเข้มข้น เหล่านี้ช่วยบ่มเพาะเมล็ดพันธ์เมล็ดนี้ ให้สามารถเติบใหญ่ขึ้นได้อย่างมั่นคง

wetsu : สาขา รปศ. มีส่วนช่วยสนับสนุนและผลักดันอย่างไรบ้าง

สาขารัฐประศาสนศาสตร์เป็นแหล่งก่อเกิดและสร้างความรู้พื้นฐานในการสอบเข้าแข่งขันให้กับตัวผม ทั้งยังมีแรงผลักดันและกำลังแรงใจที่ดีจากครูบาอาจารย์ เพื่อนพ้องน้องพี่ในหลักสูตร และส่วนหนึ่งผมอยากจะเป็นแรงบันดาลใจให้รุ่นน้องๆ ว่าเราสามารถทำฝันของเราให้สำเร็จได้ด้วยความพยายาม เพราะผมทราบดีว่าหากผมทำได้ น้องๆ ในหลักสูตร ก็จะต้องทำได้

we-Pic-NEws-ปลัด-3-1-1024x683.jpg

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เรามุ่งมั่นพัฒนาบัณฑิตเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐรับใช้สังคมท้องถิ่นภาคใต้ โดยอาศัยกระบวนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลายทั้งการบรรยายในชั้นเรียน การปฏิบัติการภาคสนามโดยใช้องค์กรภาครัฐและชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ การศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนการปฏิบัติงานจริงในราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างทักษะที่รอบด้าน ทั้งด้านการเข้าใจกฎหมายและระเบียบราชการ เทคโนโลยี ดังจะเห็นว่าเมื่อนิสิตออกไปฝึกงานหรือทำงานในองค์กรทั้งเอกชนและองค์กรของรัฐ เขาจะปรับตัวเข้ากับงานได้รวดเร็ว

— ดร.ทวนธง  ครุฑจ้อน ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ —

we-Pic-NEws-ปลัด-5.-1024x683.jpg

wetsu : ปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่สามารถสร้างความสำเร็จในการเป็นปลัดอำเภอ

สำหรับผมแล้ว สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ ความพยายาม และกำลังใจจากคนรอบข้าง เพราะสนามการสอบแข่งขันปลัดอำเภอ เป็นสนามที่ค่อนข้างยาก ในขณะเดียวกันคู่แข่งก็เยอะ

wetsu : การสอบปลัดอำเภอมีขั้นตอนหลักอะไรบ้าง

ขั้นตอนหลักๆ ขั้นตอนแรกก็คือ การค้นคว้าและรวบรวมเนื้อหา กฎหมายหลักที่ระบุไว้ในระเบียบประกาศการรับสมัครสอบ ซึ่งมีปริมาณเยอะ ต้องใช้เวลาค่อนข้างมากในรวบรวมเพื่อสรุปเนื้อหา และขั้นตอนสำคัญก็คือ การอ่านและทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ด้วยเนื้อหาที่เยอะ และคล้ายคลึงกัน จึงจำเป็นอย่างมากที่ต้องทำความเข้าใจเนื้อหาให้มากกว่าการท่องจำ

wetsu : เตรียมความพร้อมอย่างไรก่อนสอบปลัดอำเภอ

สิ่งแรกที่ผมทำคือการตั้งความหวัง ซึ่งผมมองว่าการที่เรามีความหวังและมีเป้าหมายที่ชัดเจน จะช่วยให้เราเดินไม่หลงทิศและช่วยสร้างแรงผลักดันให้เราเกิดความพยายามมากยิ่งขึ้น อีกอย่างหนึ่งคือการแบ่งเวลา ด้วยเนื้อหาที่เยอะ การแบ่งเวลาด้วยการลดเวลาเที่ยว เพิ่มเวลาอ่าน จึงจำเป็นอย่างมาก

wetsu : กระบวนการใดของการสอบที่มีความสำคัญมากที่สุด เพราะเหตุใด

กระบวนการที่สำคัญที่สุดคือ กระบวนการอ่านและทำความเข้าใจกฎหมาย เพราะ ภาค ข (การทดสอบความรู้ประจำตำแหน่ง) เปรียบเสมือนประตูที่จะเข้าไปสู่ตำแหน่งปลัดอำเภอครับ

อนาคตของหลักสูตรฯ ที่ต้องมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องคือ การมุ่งขับเคลื่อนความเข้มแข็งทางเชิงวิชาการและเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารภาครัฐให้แก่นิสิตด้วยการเพิ่มกลุ่มวิชานอกเหนือจากกลุ่มวิชาการปกครองท้องถิ่นแล้วยังมี กลุ่มวิชาการจัดการภาครัฐและกิจการระหว่างประเทศ และกลุ่มวิชากฎหมายสำหรับภาครัฐ รวมถึงสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศในการสนับสนุนการฝึกสหกิจศึกษา  

— ดร.ทวนธง  ครุฑจ้อน ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ —

wetsu : สาขา รปศ. และ ม.ทักษิณ ต้องเพิ่มเติมเรื่องใดอีกบ้างที่ส่งเสริมให้นิสิตสามารถสอบเป็นปลัดอำเภอได้

สิ่งที่ต้องเพิ่มเติมคือ เนื้อหาความรู้ในหลักของกฎหมายที่จะต้องใช้ในการสอบปลัดอำเภอ เพราะ โดยส่วนใหญ่เนื้อหากฎหมายที่ใช้ในการสอบ จะเป็นกฎหมายที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง อาจจะนอกเหนือจากวิชาเรียน การเพิ่มเติมหรือปูพื้นฐานตั้งแต่เนิ่นๆ จะเป็นตัวช่วยที่ดีที่จะทำให้นิสิตที่มีความฝัน อยากเป็นปลัดอำเภอ สามารถเข้าใจเนื้อหาเบื้องต้น และเตรียมความพร้อมได้ดียิ่งขึ้น

we-Pic-NEws-ปลัด-6-1024x683.jpgwe-Pic-NEws-ปลัด-4-1024x683.jpg

ข้อมูลและที่มาจาก https://we.tsu.ac.th/?p=3186&fbclid=IwAR3WnsHCdCBJhvQZi9UsqrAjMwhpUklPq8uqpCXVIyxfPgLJUNkw7KjDBAI

 

 
เมื่อ: 14:26 น. 29 ม.ค. 62   1959 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

มนุษยศาสตร์ฯ ม.ทักษิณ จับมือ UUM มาเลเซีย สัมมนาผู้นำนักศึกษา..สู่ความเป็นผู้นำในอาเซียน
​๕๐ ปีจาก วศ. มศว.สู่มหาวิทยาลัยทักษิณ เชิญชวนศิษย์เก่าร่วมเฉลิมฉลองครั้งยิ่งใหญ่
ครูไทยใจอาสา กลุ่มนิสิต ม.ทักษิณ แก้ปัญหาเด็กด้อยโอกาส อ่าน-เขียนไม่ได้
ทุกเพศเสมอภาค ม.ทักษิณ ให้สิทธิแต่งกายตามเพศวิถี
ข่าวล่าสุด
​"สงขลา" พร้อมรับการประเมินยกระดับสู่ MICE City เมืองแห่งการจัดประชุมและนิทรรศนาการ
เมื่อ: 11:09รายงานพิเศษ
ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดสงขลา ชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม
เมื่อ: 11:57ข่าวสารบ้านเรา
​ขอเชิญชวนประกวดคลิปวิดีโอ NIA Creative Contest 2020 ในหัวข้อ Images of Futures: FUTURELAND (ภาคใต้)
เมื่อ: 11:51ประชาสัมพันธ์
โรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนแก่วัด 7 แห่งรอบโรงไฟฟ้า
เมื่อ: 11:11ประชาสัมพันธ์

 1. ทวงหนี้โหด ติดป้ายประจานกลางเมืองหาดใหญ่
  33337 ครั้ง
 2. ​นับถอยหลังสู่การปิดตำนาน 26 ปี เซ็นทรัลหาดใหญ่ เซ็นทรัลสาขาแรกของภาคใต้
  2938 ครั้ง
 3. ​ถาวร เสนเนียม ยันได้ผู้ชนะประมูลโครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองสนามบิน-บ้านพรุแล้ว จะเริ่มสร้างเร็วๆ นี้
  1736 ครั้ง
 4. เวียตเจ็ท แถลงความพร้อมเปิดเส้นทางบินใหม่ หาดใหญ่-สุวรรณภูมิ 17 ก.ค.ต่อด้วยเชียงรายปลายปีนี้
  672 ครั้ง
 5. เปิดงานอ่าวไทย เอ็กซ์โป 2020 ขนสินค้าดี 5 จังหวัดขายกระตุ้นเศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว
  614 ครั้ง
 6. โรงเรียนนานาชาติบลูมส์เบอรี่-หาดใหญ่ ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรด้านวิชาการกับโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ (SISB)
  577 ครั้ง
 7. ศูนย์ประชุมนานาชาติ พร้อมรับการจัดงานในรูปแบบ New Normal ดูแลใส่ใจทุกขั้นตอน
  558 ครั้ง
 8. ผู้ว่าฯ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนแสงทองวิทยา ที่เปิดภาคเรียนวันแรก ภายใต้การจัดการเรียนการสอนแบบ New Normal
  398 ครั้ง
 9. ธปท.ขอเชิญชวนท่านที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมชมงานสัมมนาออนไลน์ “ชวนคุยชวนคิด ปรับวิถีธุรกิจท้องถิ่นในโลกใหม่อย่างยั่งยืน”
  361 ครั้ง
 10. ​หาดทิพย์ แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ โค้ก ออร์เร้นจ์ และสแปลซ เลมอน บิงซู
  360 ครั้ง
 1. ​"สงขลา" พร้อมรับการประเมินยกระดับสู่ MICE City เมืองแห่งการจัดประชุมและนิทรรศนาการ
  0 ครั้ง
 2. ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดสงขลา ชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม
  0 ครั้ง
 3. ​ขอเชิญชวนประกวดคลิปวิดีโอ NIA Creative Contest 2020 ในหัวข้อ Images of Futures: FUTURELAND (ภาคใต้)
  0 ครั้ง
 4. โรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนแก่วัด 7 แห่งรอบโรงไฟฟ้า
  0 ครั้ง
 5. ​โรงไฟฟ้าจะนะ จัดกิจกรรมมอบสิ่งของป้องกันและควบคุมการระบาดโรค COVID-19 โครงการ "EGAT Care Back to School"
  0 ครั้ง
 6. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ชวนชมดาวพฤหัสบดีใกล้โลกที่สุดในรอบปี 14 ก.ค.63
  0 ครั้ง
 7. ​นับถอยหลังสู่การปิดตำนาน 26 ปี เซ็นทรัลหาดใหญ่ เซ็นทรัลสาขาแรกของภาคใต้
  0 ครั้ง
 8. ​อสส. จัดโปรโมชั่น ลด 50% เที่ยวสวนสัตว์วิถีใหม่ Zoo New Normal หวังสร้างสุขให้ประชาชนช่วงโควิด-19
  0 ครั้ง
 9. ​หาดทิพย์ เคียงข้างชาวใต้ สู้ภัยโควิด-19​ พร้อมสู้และส่งความห่วงใยไม่เคยห่าง​
  0 ครั้ง
 10. ทวงหนี้โหด ติดป้ายประจานกลางเมืองหาดใหญ่
  0 ครั้ง