รอบรั้วการศึกษา

​ก้าวสำคัญ กัญชาทางการแพทย์ในภาคใต้ ม.อ.พร้อม ปลูก ผลิต สกัด วิจัย กัญชาเพื่อรักษาผู้ป่วย

เมื่อ: 16:12 น. 12 มี.ค. 62   1587 ครั้ง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงานแถลงข่าวความพร้อมในการ ปลูก ผลิต สกัด วิจัย กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง ระดมศักยภาพทางวิชาการจากคณะต่างๆที่เกี่ยวข้อง มั่นใจความพร้อมตั้งแต่การปลูก การนำมาใช้เป็นอาหารยาและใช้กับผู้ป่วยทางการแพทย์ ประเดิมจัดสัมมนาด้านกฎหมาย พร้อม ชวนทุกท่านก้าวขา ออกวิ่งสมทบทุนโครงการวิจัยเพื่อนำใช้กับผู้ป่วย “วิ่งกัญ(ชา) Run to fight cancer” วิ่งสะสมระยะทาง 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2562

วันที่12 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระบารมี ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระบารมี โรงพยาบาลสงขลานครินทร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีการจัดแถลงข่าว “ความพร้อมในการปลูก ผลิต สกัดใช้และวิจัยกัญชาทางการแพทย์เพื่อผู้ป่วย โดยมี ผศ.นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ,รศ.นพ.พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ , ผศ.ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ , ผศ.ดร.วันดี อุดมอักษร ผู้แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ , รศ.ดร.วิโรจน์ ยูรวงศ์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร และ รศ.ดร.สนั่น ศุภธีรสกุลคณบดีคณะการแพทย์แผนไทย ร่วมกันแถลงข่าวในครั้งนี้

ผศ.นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เปิดเผยว่า หลังจากที่ได้มีกฎหมายเปิดโอกาสให้สามารถนำกัญชาเพื่อวิจัยและประโยชน์ทางการแพทย์ได้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้มีการประชุมคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเห็นโอกาสในการใช้ศักยภาพทางวิชาการของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ที่สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์จากกัญชาเพื่อสังคมและสุขภาพอนามัยของประชาชน เนื่องจากสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมได้ตั้งแต่การเพาะปลูก การวิจัยเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ การผลิตยา จนถึงการนำมาใช้ทางการแพทย์ โดยจากนี้ไปจะเห็นความร่วมมือกันในด้านที่เกี่ยวข้องกับเรื่องกัญชาทางการแพทย์มากขึ้น เพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ตามปณิธานของมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมีคณะแพทยศาสตร์ซึ่งมีการเรียนการสอนและให้การรักษาพยาบาล รวมทั้งการวิจัยทางด้านการแพทย์ มีนักวิชาการและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ มีโรงพยาบาลที่ทันสมัยที่สุดในภาคใต้ ที่สามารถนำประโยชน์จากกัญชามาใช้กับผู้ป่วย โดยเบื้องต้นจะเน้นการศึกษาทางคลินิกโดยที่ศึกษาผลการลดความเจ็บปวดเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย และการตรวจปริมาณกัญชาในปัสสาวะ

ในส่วนการผลิตต้นพันธุ์ที่มีคุณภาพ มหาวิทยาลัยมีคณะทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งมีประสบการณ์ในการทำงานด้านพืช ดินปุ๋ยและศัตรูพืช ที่จะเป็นนำความรู้จากงานวิจัยสู่การผลิตต้นพันธุ์ที่มีคุณภาพ และปลอดภัยเพื่อส่งต่อวัตถุดิบไปยังฝ่ายสกัดสารสำคัญ และใช้ในด้านการแพทย์ มีสถานที่ทำการวิจัยที่เป็นโรงเรือนแบบปิดมีระบบอัตโนมัติ ควบคุมการให้น้ำ ให้ปุ๋ย ตลอดจนการควบคุมอุณหภูมิโดยระบบพ่นหมอก และพัดลมระบายอากาศ มีอาคารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ พร้อมครุภัณฑ์ครบสำหรับการขยายพันธุ์กัญชาโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อให้ได้ต้นที่ตรงตามพันธุ์จำนวนมากในระยะเวลาสั้นๆ

เรามีคณะเภสัชศาสตร์ ที่มีความเป็นเลิศด้านระบบนำส่งและยาสมุนไพร มีอุปกรณ์ในการสกัดขนาดกึ่งอุตสาหกรรม และเครื่องมือในการวิเคราะห์สารสกัด มีเทคโนโลยีการนำส่งยาแบบสูดพ่น และเทคโนโลยีด้านการเตรียมยารูปแบบอื่นๆ มีความรู้เรื่องการสังเคราะห์และการดัดแปลงโครงสร้างทางเคมีของสารเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ โดยจะมีโครงการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารสกัดกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และวิจัยการดัดแปลงสูตรโครงสร้างของสารสำคัญจากกัญชาเพื่อการตั้งตำรับยาเตรียมและการศึกษาเภสัชจลนศาสตร์

มีภาควิชาเภสัชวิทยาของคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งสามารถศึกษาปริมาณยาหรือสารสกัดที่ถูกดูดซึม การกระจายยา การกำจัดยา การกำหนดขนาด การทดสอบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาหรืออาการไม่พึงประสงค์ของยาเตรียมหรือสารสกัดสมุนไพร

คณะอุตสาหกรรมเกษตรและบัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารสุขภาพ มีบุคลากรทีมีความพร้อมและความสามารถทางด้านการวิจัยและพัฒนาอาหารทางการแพทย์และอาหารทางโภชนาการ มีเทคโนโลยีและเครื่องสกัดสารออกฤทธิ์จากกัญชาและวัตถุดิบอื่นๆระดับกึ่งอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความพร้อมทางห้องปฏิบัติการสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์ให้มีความเหมาะสมกับผู้ป่วย รวมทั้งมีเทคโนโลยีและโรงงานระดับกึ่งอุตสาหกรรมสำหรับผลิตอาหารแปรรูปให้สามารถเก็บรักษาได้นานมีความเหมาะสมและปลอดภัยต่อการบริโภค


นอกจากนั้นยังมีคณะการแพทย์แผนไทย ที่มีความพร้อมในด้านวิชาการในส่วนขององค์ความรู้ทางการแพทย์แผนไทยในการใช้สมุนไพรกัญชาในเชิงตำรับยา ซึ่งอาจได้ผลดีกว่าการใช้สารสกัดกัญชาเพียงอย่างเดียว ในการช่วยรักษาอาการเจ็บป่วยต่างๆที่เกิดในผู้ป่วยที่มีร่างกายเสื่อมโทรมจากโรคเรื้อรังต่างๆ จนร่างกายผ่ายผอม นอนไม่หลับ กินข้าวไม่ได้ และมีอาการปวดเรื้อรัง ช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยสามารถนำสู่งานวิจัยทั้งในเชิงการศึกษาผลการรักษา และศึกษาความปลอดภัยการพัฒนารูปแบบตำรับยาแผนไทย

ระหว่างการเตรียมความพร้อมด้านการวิจัยและการรักษา กองทุนวิจัยและรักษาผู้ป่วยมะเร็งด้วยกัญชา มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จะมีการรับลงทะเบียนผู้สนใจที่จะรับทราบข้อมูลและความคืบหน้าในทุกด้านที่เกี่ยวกับการวิจัยและการรักษาด้วยกัญชาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยผู้สนใจสามารถสมัครออนไลน์หรือทางอีเมล์ หรือทางจดหมายเท่านั้น โดยเจ้าหน้าที่จะจัดส่งข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับการวิจัยและการรักษาด้วยกัญชาและประสานงานเรื่องอื่นๆ ต่อไป

ทั้งนี้ในช่วงระยะเวลาอันใกล้นี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะจัดหลายกิจกรรมเพื่อนำร่องสู่การปลูก ผลิต สกัดใช้ วิจัยกัญชาทางการแพทย์เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง โดยกิจกรรมแรกคือ การสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “กัญชา...งานวิจัยและข้อกฎหมาย” วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. – 16.30 น. ที่ห้อง A501 ชั้น 5 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้เกี่ยวกับทิศทางการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพืชกัญชาและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพืชกัญชา เพื่อนำมาพัฒนาหรือเป็นแนวทางในการวิจัยที่เกี่ยวกับพืชกัญชา และกิจกรรมงานวิ่ง “วิ่งกัญ(ชา) Run to fight cancer” ซึ่งเป็นการวิ่งสะสมระยะทาง ระยะเวลาระหว่าง 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2562

สถานที่ติดต่อ ข้อมูลทางวิชาการด้านการทำวิจัยทางการแพทย์และการรักษา ด้วยกัญชา ฝ่ายข้อมูลข่าวสารด้านกัญชา หน่วยวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ E-mail : researchmedpsu@gmail.com Web site : http://apdu.medicine.psu.ac.th


 
เมื่อ: 16:12 น. 12 มี.ค. 62   1587 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
ทัพเรือเรือภาค2 ประชุมเตรียมความพร้อมจัดไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ "ทหารเรือบินหลา ป้องสมุททารักษาเมืองใต้"
เมื่อ: 10:22รายงานพิเศษ
จัดงาน อภัยให้กันนะ สังคมไทยต้องทบทวนภัยจากน้ำเมา เปิดใจ บังฉ่ำ ผู้เสียหาย 80 ล้านจากคนเมาแล้วขับ
เมื่อ: 16:41รายงานพิเศษ
ผู้ว่าฯ นำประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานฤดูร้อนและงานกาชาดจังหวัดสงขลา
เมื่อ: 16:22เศรษฐกิจบ้านเรา
​ชาวคลองหอยโข่ง บุกศาลากลางเรียกร้องหยุดโครงการโรงไฟฟ้าขยะชี้กระทบโครงการพระราชดำริ
เมื่อ: 16:18ข่าวสารบ้านเรา

 1. สาวปัตตานีสุดช้ำถูกหญิงสาวมอมยารูดทรัพย์ชิงทอง 3บาท นำตัวมาทิ้งไว้ที่หน้าหอนาฬิกาหาดใหญ่
  20853 ครั้ง
 2. ตชด.และตำรวจบุกเข้าจับกุมเอเย่นต์ค้ายาบ้า วัยรุ่นเทพาวัย 19 ปี ถูกจับพร้อมยาบ้า 800 เม็ด
  9484 ครั้ง
 3. ​นอภ.รัตภูมิ นำทีมสนธิกำลังปฏิบัติการฟ้าสางกวาดล้างยาเสพติด 4จุดยึดยาบ้า 2พันเม็ด+ไอซ์
  6219 ครั้ง
 4. หนุ่มหาดใหญ่โร่แจงไม่ได้เป็นผู้ต้องหาขับรถชน 2 ผัวเมียตกสะพาน เป็นญาติที่ไปรับเอกสารเท่านั้น
  3490 ครั้ง
 5. ​ส่องสนามเขต1 จับตานราเดช-วันชัย แข็งแกร่งพอที่จะสู้ความเหนียวของปชป.ได้หรือไม่
  3292 ครั้ง
 6. ​ฝากขังผู้ต้องหาที่ก่อเหตุยิงในตลาดสดพลาซ่าหาดใหญ่ แจ้งข้อหาเพิ่มเป็น 4 ข้อหา
  2846 ครั้ง
 7. เปิดจองเหรียญกษาปณ์และเหรียญที่ระลึกในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562
  2664 ครั้ง
 8. ​กระแสคนรุ่นใหม่สนใจฟีเวอร์ ธนาธร นำทัพอนาคตใหม่บุกหาเสียงที่สงขลา
  2434 ครั้ง
 9. พสกนิกรชาวสงขลาจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะฯ รัชกาลที่9 พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย
  2413 ครั้ง
 10. ​ยังขลังแฟนคลับตรึม มาร์ค เปิด 2เวทีช่วยศิริโชค-สรรเพชญ เดินตลาดช่วยภิรพล
  2365 ครั้ง
 1. ทัพเรือเรือภาค2 ประชุมเตรียมความพร้อมจัดไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ "ทหารเรือบินหลา ป้องสมุททารักษาเมืองใต้"
  0 ครั้ง
 2. จัดงาน อภัยให้กันนะ สังคมไทยต้องทบทวนภัยจากน้ำเมา เปิดใจ บังฉ่ำ ผู้เสียหาย 80 ล้านจากคนเมาแล้วขับ
  0 ครั้ง
 3. ผู้ว่าฯ นำประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานฤดูร้อนและงานกาชาดจังหวัดสงขลา
  0 ครั้ง
 4. ​ชาวคลองหอยโข่ง บุกศาลากลางเรียกร้องหยุดโครงการโรงไฟฟ้าขยะชี้กระทบโครงการพระราชดำริ
  0 ครั้ง
 5. 18 มีนาคม “วันท้องถิ่นไทย” น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  0 ครั้ง
 6. ​สงขลา เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เน้นแก้ไขความเดือดร้อนชาวบ้านให้ได้ทันที
  0 ครั้ง
 7. คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. ส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน จัดโครงการเกษตรกรตัวน้อย ปีที่ 5
  0 ครั้ง
 8. พลังประชารัฐ เปิดเวทีที่หาดใหญ่ บอกชาวบ้านให้ลืมพรรคเดิมที่ไม่เคยทำอะไรให้สงขลาได้แล้ว
  0 ครั้ง
 9. เปิดตัว Mesane’ Cleansing serum ในหาดใหญ่ นวัตกรรมใหม่แห่งการล้างหน้า
  0 ครั้ง
 10. จับกุมเสี่ยนากุ้งที่หันมาค้ายาบ้าอ้างขาดทุนจากนากุ้งนับล้านบาท ยึดของกลางกว่า2,000 เม็ด
  0 ครั้ง