รอบรั้วการศึกษา

​ก้าวสำคัญ กัญชาทางการแพทย์ในภาคใต้ ม.อ.พร้อม ปลูก ผลิต สกัด วิจัย กัญชาเพื่อรักษาผู้ป่วย

เมื่อ: 16:12 น. 12 มี.ค. 62   3756 ครั้ง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงานแถลงข่าวความพร้อมในการ ปลูก ผลิต สกัด วิจัย กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง ระดมศักยภาพทางวิชาการจากคณะต่างๆที่เกี่ยวข้อง มั่นใจความพร้อมตั้งแต่การปลูก การนำมาใช้เป็นอาหารยาและใช้กับผู้ป่วยทางการแพทย์ ประเดิมจัดสัมมนาด้านกฎหมาย พร้อม ชวนทุกท่านก้าวขา ออกวิ่งสมทบทุนโครงการวิจัยเพื่อนำใช้กับผู้ป่วย “วิ่งกัญ(ชา) Run to fight cancer” วิ่งสะสมระยะทาง 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2562

วันที่12 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระบารมี ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระบารมี โรงพยาบาลสงขลานครินทร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีการจัดแถลงข่าว “ความพร้อมในการปลูก ผลิต สกัดใช้และวิจัยกัญชาทางการแพทย์เพื่อผู้ป่วย โดยมี ผศ.นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ,รศ.นพ.พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ , ผศ.ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ , ผศ.ดร.วันดี อุดมอักษร ผู้แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ , รศ.ดร.วิโรจน์ ยูรวงศ์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร และ รศ.ดร.สนั่น ศุภธีรสกุลคณบดีคณะการแพทย์แผนไทย ร่วมกันแถลงข่าวในครั้งนี้

ผศ.นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เปิดเผยว่า หลังจากที่ได้มีกฎหมายเปิดโอกาสให้สามารถนำกัญชาเพื่อวิจัยและประโยชน์ทางการแพทย์ได้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้มีการประชุมคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเห็นโอกาสในการใช้ศักยภาพทางวิชาการของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ที่สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์จากกัญชาเพื่อสังคมและสุขภาพอนามัยของประชาชน เนื่องจากสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมได้ตั้งแต่การเพาะปลูก การวิจัยเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ การผลิตยา จนถึงการนำมาใช้ทางการแพทย์ โดยจากนี้ไปจะเห็นความร่วมมือกันในด้านที่เกี่ยวข้องกับเรื่องกัญชาทางการแพทย์มากขึ้น เพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ตามปณิธานของมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมีคณะแพทยศาสตร์ซึ่งมีการเรียนการสอนและให้การรักษาพยาบาล รวมทั้งการวิจัยทางด้านการแพทย์ มีนักวิชาการและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ มีโรงพยาบาลที่ทันสมัยที่สุดในภาคใต้ ที่สามารถนำประโยชน์จากกัญชามาใช้กับผู้ป่วย โดยเบื้องต้นจะเน้นการศึกษาทางคลินิกโดยที่ศึกษาผลการลดความเจ็บปวดเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย และการตรวจปริมาณกัญชาในปัสสาวะ

ในส่วนการผลิตต้นพันธุ์ที่มีคุณภาพ มหาวิทยาลัยมีคณะทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งมีประสบการณ์ในการทำงานด้านพืช ดินปุ๋ยและศัตรูพืช ที่จะเป็นนำความรู้จากงานวิจัยสู่การผลิตต้นพันธุ์ที่มีคุณภาพ และปลอดภัยเพื่อส่งต่อวัตถุดิบไปยังฝ่ายสกัดสารสำคัญ และใช้ในด้านการแพทย์ มีสถานที่ทำการวิจัยที่เป็นโรงเรือนแบบปิดมีระบบอัตโนมัติ ควบคุมการให้น้ำ ให้ปุ๋ย ตลอดจนการควบคุมอุณหภูมิโดยระบบพ่นหมอก และพัดลมระบายอากาศ มีอาคารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ พร้อมครุภัณฑ์ครบสำหรับการขยายพันธุ์กัญชาโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อให้ได้ต้นที่ตรงตามพันธุ์จำนวนมากในระยะเวลาสั้นๆ

เรามีคณะเภสัชศาสตร์ ที่มีความเป็นเลิศด้านระบบนำส่งและยาสมุนไพร มีอุปกรณ์ในการสกัดขนาดกึ่งอุตสาหกรรม และเครื่องมือในการวิเคราะห์สารสกัด มีเทคโนโลยีการนำส่งยาแบบสูดพ่น และเทคโนโลยีด้านการเตรียมยารูปแบบอื่นๆ มีความรู้เรื่องการสังเคราะห์และการดัดแปลงโครงสร้างทางเคมีของสารเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ โดยจะมีโครงการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารสกัดกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และวิจัยการดัดแปลงสูตรโครงสร้างของสารสำคัญจากกัญชาเพื่อการตั้งตำรับยาเตรียมและการศึกษาเภสัชจลนศาสตร์

มีภาควิชาเภสัชวิทยาของคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งสามารถศึกษาปริมาณยาหรือสารสกัดที่ถูกดูดซึม การกระจายยา การกำจัดยา การกำหนดขนาด การทดสอบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาหรืออาการไม่พึงประสงค์ของยาเตรียมหรือสารสกัดสมุนไพร

คณะอุตสาหกรรมเกษตรและบัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารสุขภาพ มีบุคลากรทีมีความพร้อมและความสามารถทางด้านการวิจัยและพัฒนาอาหารทางการแพทย์และอาหารทางโภชนาการ มีเทคโนโลยีและเครื่องสกัดสารออกฤทธิ์จากกัญชาและวัตถุดิบอื่นๆระดับกึ่งอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความพร้อมทางห้องปฏิบัติการสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์ให้มีความเหมาะสมกับผู้ป่วย รวมทั้งมีเทคโนโลยีและโรงงานระดับกึ่งอุตสาหกรรมสำหรับผลิตอาหารแปรรูปให้สามารถเก็บรักษาได้นานมีความเหมาะสมและปลอดภัยต่อการบริโภค


นอกจากนั้นยังมีคณะการแพทย์แผนไทย ที่มีความพร้อมในด้านวิชาการในส่วนขององค์ความรู้ทางการแพทย์แผนไทยในการใช้สมุนไพรกัญชาในเชิงตำรับยา ซึ่งอาจได้ผลดีกว่าการใช้สารสกัดกัญชาเพียงอย่างเดียว ในการช่วยรักษาอาการเจ็บป่วยต่างๆที่เกิดในผู้ป่วยที่มีร่างกายเสื่อมโทรมจากโรคเรื้อรังต่างๆ จนร่างกายผ่ายผอม นอนไม่หลับ กินข้าวไม่ได้ และมีอาการปวดเรื้อรัง ช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยสามารถนำสู่งานวิจัยทั้งในเชิงการศึกษาผลการรักษา และศึกษาความปลอดภัยการพัฒนารูปแบบตำรับยาแผนไทย

ระหว่างการเตรียมความพร้อมด้านการวิจัยและการรักษา กองทุนวิจัยและรักษาผู้ป่วยมะเร็งด้วยกัญชา มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จะมีการรับลงทะเบียนผู้สนใจที่จะรับทราบข้อมูลและความคืบหน้าในทุกด้านที่เกี่ยวกับการวิจัยและการรักษาด้วยกัญชาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยผู้สนใจสามารถสมัครออนไลน์หรือทางอีเมล์ หรือทางจดหมายเท่านั้น โดยเจ้าหน้าที่จะจัดส่งข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับการวิจัยและการรักษาด้วยกัญชาและประสานงานเรื่องอื่นๆ ต่อไป

ทั้งนี้ในช่วงระยะเวลาอันใกล้นี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะจัดหลายกิจกรรมเพื่อนำร่องสู่การปลูก ผลิต สกัดใช้ วิจัยกัญชาทางการแพทย์เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง โดยกิจกรรมแรกคือ การสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “กัญชา...งานวิจัยและข้อกฎหมาย” วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. – 16.30 น. ที่ห้อง A501 ชั้น 5 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้เกี่ยวกับทิศทางการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพืชกัญชาและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพืชกัญชา เพื่อนำมาพัฒนาหรือเป็นแนวทางในการวิจัยที่เกี่ยวกับพืชกัญชา และกิจกรรมงานวิ่ง “วิ่งกัญ(ชา) Run to fight cancer” ซึ่งเป็นการวิ่งสะสมระยะทาง ระยะเวลาระหว่าง 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2562

สถานที่ติดต่อ ข้อมูลทางวิชาการด้านการทำวิจัยทางการแพทย์และการรักษา ด้วยกัญชา ฝ่ายข้อมูลข่าวสารด้านกัญชา หน่วยวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ E-mail : researchmedpsu@gmail.com Web site : http://apdu.medicine.psu.ac.th


 
เมื่อ: 16:12 น. 12 มี.ค. 62   3756 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
​คณะมโนราห์ 800 ชีวิต ร่วมแสดงมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
เมื่อ: 10:07ข่าวสารบ้านเรา
เชิญร่วมโครงการ PA-GUN-MA-RUN เดินวิ่งพากันมารัน ครั้งที่ 1
เมื่อ: 09:49ประชาสัมพันธ์
​ปตท.บ้านไร่ กำลังเร่งก่อสร้างอีกไม่นานคงได้แวะ7-11 และกินกาแควกันหล่าว
เมื่อ: 12:55Gimyong Style
เปิดการสัมมนาวิชาการฯ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 มุ่งพัฒนางานวิจัยพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
เมื่อ: 11:44ข่าวสารบ้านเรา

 1. นาหม่อม รักไร้พรมแดน ทอมหล่อสุดเท่แต่งงานกับเจ้าสาวสุดสวยท่ามกลางความชื่นมื่นทั้ง 2ฝ่าย
  31861 ครั้ง
 2. ขนส่งสงขลาแห่งที่2 (หาดใหญ่)​แจ้งเลื่อนการย้ายกลับมาเปิดที่เดิมออกไปก่อน
  10424 ครั้ง
 3. ​ไม่ทนแล้ว ถาวร-นายกชาย แจ้งความโรงงานแอบปล่อยน้ำเสียลงคลอง ด้านผู้ว่าฯ เรียกหน่วยงานเกี่ยวข้องประชุมด่วน
  7814 ครั้ง
 4. เปิดใหม่โรงแรมดับเบิ้ลยูทรี ( W3 hotel ) สวยหรู7 ชั้น เผยห้อง 5 รูปแบบแห่งการพักผ่อน
  7704 ครั้ง
 5. เด็ก1ขวบติดในรถเก๋ง แม่ไม่ยอมให้ทุบกระจกและจะเอาเรื่องคนที่ช่วยทำให้รถมีรอยขูดขีด
  6991 ครั้ง
 6. ทรัพย์สิน 175 ล.‘ไพร พัฒโน’ก่อนถูก ป.ป.ช.สอบเชิงลึก-โดนฟันหาทุนซื้อทองคำปิดองค์พระ
  5273 ครั้ง
 7. ​ลูกบ้านอิงกมลบ้านพรุ รวมตัวร้องเร่งแก้ปัญหาฝุ่นจาก 2โรงงานใหญ่ทำสุขภาพย่ำแย่
  4883 ครั้ง
 8. หมายกำหนดการ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
  4502 ครั้ง
 9. จับได้แล้วผู้ต้องหายิงถล่มอดีตสารวัตรกำนันกลางตลาดควนเนียง ผบช.ภ.9 นำทำแผนที่เกิดเหตุ
  4490 ครั้ง
 10. เปิดตลาดถนนคนเดิน อู่หลินไนท์มาร์เก็ต ตลาดวัฒนธรรมจีนหนึ่งเดียวในสงขลาที่ด่านนอก
  3955 ครั้ง
 1. ​คณะมโนราห์ 800 ชีวิต ร่วมแสดงมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
  0 ครั้ง
 2. เชิญร่วมโครงการ PA-GUN-MA-RUN เดินวิ่งพากันมารัน ครั้งที่ 1
  0 ครั้ง
 3. ​ปตท.บ้านไร่ กำลังเร่งก่อสร้างอีกไม่นานคงได้แวะ7-11 และกินกาแควกันหล่าว
  0 ครั้ง
 4. เปิดการสัมมนาวิชาการฯ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 มุ่งพัฒนางานวิจัยพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
  0 ครั้ง
 5. AIS ผนึก พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมพัฒนา Smart Meter ด้วยนวัตกรรม IoT สำเร็จเป็นรายแรกในไทย
  0 ครั้ง
 6. เล่าเรื่องเชฟรอนพลังใจพลังคน เพื่อชุมชนเข้มแข็งปลดหนี้ชุมชน สำเร็จจากเมืองนคร
  0 ครั้ง
 7. สงขลา เตรียมจัดงานมหรสพสมโภชเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 22-26 พ.ค.นี้
  0 ครั้ง
 8. คนงานก่อสร้างเครียดเงินไม่พอใช้ผูกคอตายลาโลก
  0 ครั้ง
 9. หาดทิพย์ สานต่อ โครงการ แต่งแต้มกำแพงด้วยสีสันเพื่อโลกสวยปี 2
  0 ครั้ง
 10. ปี62 ยุงลายดุ มีแนวโน้มพบโรคไข้เลือดออกได้เร็วขึ้น สธ.สงขลาพบผู้ป่วยแล้วกว่า 590 ราย
  0 ครั้ง