รอบรั้วการศึกษา

ม.อ.พาสื่อเยี่ยมชม วิทยาเขตภูเก็ต โชว์ความเป็นนานาชาติ มุ่งเป็นศูนย์ความรู้ ด้านบริการท่องเที่ยวของเอเชีย

เมื่อ: 12:20 น. 3 พ.ค. 62   784 ครั้ง

ม.อ.พาสื่อเยี่ยมชม วิทยาเขตภูเก็ต โชว์ความเป็นนานาชาติ มุ่งเป็นศูนย์ความรู้ ด้านบริการท่องเที่ยวของเอเชีย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เชิญสื่อเยี่ยมชมศักยภาพทางวิชาการของวิทยาเขตภูเก็ตในโครงการ “เครือข่ายประชาสัมพันธ์สงขลานครินทร์ ครั้งที่ 2” นำเสนอ PSU Airlines และ PSU Lodge สอนเด็กด้วยประสบการณ์ เน้นภารกิจสนองการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนภาคใต้ฝั่งอันดามัน มุ่งสู่ศูนย์กลางความรู้ด้านการบริการท่องเที่ยวของเอเชีย และความโดดเด่นด้านภาษา ไอที สิ่งแวดล้อมและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนภายใต้ยุทธศาสตร์ของ ม.อ. ที่มุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการสร้างบัณฑิตที่มีสมรรถนะ และ พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต มีการจัดโครงการเครือข่ายสัมพันธ์ สงขลานครินทร์ ครั้งที่ 2 (The 2nd PSU Network on Phuket Campus) ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2562 โดยมี ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการพร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต และทีมงาน ร่วมต้อนรับคณะสื่อมวลชนที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพทางวิชาการในทุกวิทยาเขตเพื่อให้ไปในทิศทางของยุทธศาสตร์เดียวกันคือเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ การสร้างความรู้และนวัตกรรม เพื่อการขับเคลื่อนสังคม โดยมีการวิจัยเป็นฐานสร้างบัณฑิตที่มีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพในระดับสากล และ พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม และหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานใน 3 ด้าน คือ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านการวิจัยนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเพื่อพัฒนาประเทศ และด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยชุดนี้ได้วางแผนเอาไว้ ในรอบการทำงานระหว่างปี 2561-2565

ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ก็มีการเรียนการสอนที่เน้นสนองการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจและสังคม ของชุมชนภาคใต้ฝั่งอันดามัน ทำให้มีหลายสาขาวิชาที่มีความโดดเด่น และต่างจากวิทยาเขตอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยและการนำสื่อมวลชนเยี่ยมชมครั้งนี้นอกจากจะมีการจัดให้ได้ชมผลงานเด่นๆ ห้องปฏิบัติการสำหรับการเรียนการสอนสาขาวิชาต่างๆ ภายในวิทยาเขตแล้วยังได้มีโอกาสไปลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมชมสถานที่สำคัญของจังหวัดที่มหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมพัฒนา เช่น การท่องเที่ยวย่านเมืองเก่า และ ฟาร์มผลิตภัณฑ์จากทะเลที่เป็นสินค้าขึ้นชื่อของภูเก็ต เช่นมุก เป็นต้นโดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากวิทยาเขตภูเก็ตซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ซึ่งหากท่านสื่อมวลชน ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถพูดคุยกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย และ เจ้าของผลงาน ที่เข้านำเสนองาน หรือจะประสานเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้เกี่ยวข้องในภายหลัง

ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต เปิดเผยว่า วิทยาเขตภูเก็ต มีจุดเน้นทิศทางหลักที่จะพัฒนาเป็นวิทยาเขตนานาชาติที่สมบูรณ์แบบ และเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านการบริการและการท่องเที่ยวของเอเชีย (Asia’s Education Hub of Hospitality and Tourism) มีความโดดเด่นด้านภาษาและวัฒนธรรมของไทยและอาเซียนศึกษา เน้นผลงาน การวิจัย การบริการวิชาการ การช่วยเหลือชุมชน และการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจ (นานาชาติ) ซึ่งมีห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย โดยเฉพาะ PSU Airlines ห้องปฏิบัติการเครื่องบินที่เดียวของภาคใต้ และ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม PSU Lodge โรงแรม ห้องพัก ที่ให้นักศึกษาได้ทดลองปฎิบัติงานจริง มีห้องปฏิบัติการครัว Kitchen Lab ห้องอาหาร The Campus ให้ได้เรียนรู้แบบที่มีใช้งานจริงกันอีกด้วย

นอกจากนี้ยังมีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติทางธรรมชาติ การเสริมสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสนองตลาดแรงงานระดับสากล และสร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนในพื้นที่ เพื่อเป็นเสาหลักแห่งการพัฒนาคนภาคใต้ฝั่งอันดามัน

โดยมีผลงานเด่นของคณะและหน่วยงานในวิทยาเขตภูเก็ต เช่น ผลการศึกษาผลตอบแทนเชิงเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ย่านการค้าเมืองเก่าภูเก็ต , โมเดลการเงินเพื่อขออนุมัติสินเชื่อสำหรับ Boutique hotel และคาเฟ่ในภูเก็ต ,การวิจัยเพื่อบริหารการจัดการน้ำ ,การวิจัยเพื่อบริหารการจัดการชายหาด ผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อกลุ่มชาติพันธุ์: กรณีเปรียบเทียบมอแกนกับซาไก,การปรับตัวทางสังคมและวัฒนธรรม, วัฒนธรรมการบริโภคกาแฟในภาคใต้ จากยุคโกปี๊เตี่ยมสู่อาหารเชิงศิลป์ ,บทบาทของหน่วยงานภาครัฐต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอาหารอย่างยังยืนในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีน กรณีศึกษา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โครงการเส้นทางเดินรถสาธารณะภูเก็ต (รถโพถ้อง) ระบบคำแนะนำคำที่ใช้ทดแทนสำหรับงานเขียนภาษาอังกฤษ เกมแบบเล่นตามบทบาทสำหรับข้อสอบปรนัย และเกมวิ่งไปคิดไปและการแสดงเครื่องดนตรีกู่เจิง การเขียนพู่กันจีน และการวาดภาพจีน เป็นต้น

นอกจากนั้น ยังมีการนำสื่อมวลชนลงพื้นที่จริงในชุมชน เพื่อเข้าชมผลงานที่ทำร่วมกับเอกชนและชุมชน เช่น ผลงานวิจัยผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ “ไข่มุกอันดามัน” งานวิจัยรายได้เพื่อชุมชน “สาหร่ายพวงองุ่น”การวิจัยเพื่อร่วมผลักดัน 7 เส้นทางท่องเที่ยวชุมชน และการเยี่ยมชมย่านเมืองเก่า-ถนนถลาง โดยมีคุณกวี ตันสุคตานนท์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครภูเก็ตและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตให้เกียรติมาร่วมต้อนรับ

 
เมื่อ: 12:20 น. 3 พ.ค. 62   784 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

ม.อ.จับมือกรมประมง พัฒนาด้านวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ม.อ.ร่วม Teleste ฟินแลนด์ พัฒนาความร่วมมือสร้างนวัตกรรมสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล
ไม่ตามอาเซียนแล้ว ม.อ.จะขยับเวลาเปิดเทอมกลับไปแบบเดิมตั้งแต่ปี 63
ม.อ.จริงจัง รวมพลังทุกฝ่าย ลดการใช้พลาสติก
Tags: ม.อ.
ข่าวล่าสุด
ขอเชิญชวนผู้สนใจ ประกวดภาพถ่ายภายใต้หัวข้อ "50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ in Memory"​
เมื่อ: 15:56รอบรั้วการศึกษา
เกิดเหตุคนขับรถจักรยานยนต์รับจ้างมีเรื่องและใช้มีดแทงเด็กปั้มได้รับบาดเจ็บ มีกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ตลอด
เมื่อ: 15:51ข่าวสารบ้านเรา
ม.อ.ตรัง ลงพื้นที่บริการวิชาการ ให้ความรู้ด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ แก่กลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติบ้านคีรีวง
เมื่อ: 15:37รอบรั้วการศึกษา
มรภ.สงขลา จัดสัมมนาเครือข่ายสมาพันธ์นิสิต นศ. “ราชภัฏ” ทั่วประเทศ สุดยิ่งใหญ่
เมื่อ: 15:34รอบรั้วการศึกษา

 1. นาหม่อม รักไร้พรมแดน ทอมหล่อสุดเท่แต่งงานกับเจ้าสาวสุดสวยท่ามกลางความชื่นมื่นทั้ง 2ฝ่าย
  32051 ครั้ง
 2. ขนส่งสงขลาแห่งที่2 (หาดใหญ่)​แจ้งเลื่อนการย้ายกลับมาเปิดที่เดิมออกไปก่อน
  10492 ครั้ง
 3. ​ไม่ทนแล้ว ถาวร-นายกชาย แจ้งความโรงงานแอบปล่อยน้ำเสียลงคลอง ด้านผู้ว่าฯ เรียกหน่วยงานเกี่ยวข้องประชุมด่วน
  7832 ครั้ง
 4. เปิดใหม่โรงแรมดับเบิ้ลยูทรี ( W3 hotel ) สวยหรู7 ชั้น เผยห้อง 5 รูปแบบแห่งการพักผ่อน
  7740 ครั้ง
 5. เด็ก1ขวบติดในรถเก๋ง แม่ไม่ยอมให้ทุบกระจกและจะเอาเรื่องคนที่ช่วยทำให้รถมีรอยขูดขีด
  7011 ครั้ง
 6. ทรัพย์สิน 175 ล.‘ไพร พัฒโน’ก่อนถูก ป.ป.ช.สอบเชิงลึก-โดนฟันหาทุนซื้อทองคำปิดองค์พระ
  5305 ครั้ง
 7. ​ลูกบ้านอิงกมลบ้านพรุ รวมตัวร้องเร่งแก้ปัญหาฝุ่นจาก 2โรงงานใหญ่ทำสุขภาพย่ำแย่
  5267 ครั้ง
 8. หมายกำหนดการ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
  4508 ครั้ง
 9. จับได้แล้วผู้ต้องหายิงถล่มอดีตสารวัตรกำนันกลางตลาดควนเนียง ผบช.ภ.9 นำทำแผนที่เกิดเหตุ
  4498 ครั้ง
 10. เปิดตลาดถนนคนเดิน อู่หลินไนท์มาร์เก็ต ตลาดวัฒนธรรมจีนหนึ่งเดียวในสงขลาที่ด่านนอก
  3976 ครั้ง
 1. ขอเชิญชวนผู้สนใจ ประกวดภาพถ่ายภายใต้หัวข้อ "50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ in Memory"​
  0 ครั้ง
 2. เกิดเหตุคนขับรถจักรยานยนต์รับจ้างมีเรื่องและใช้มีดแทงเด็กปั้มได้รับบาดเจ็บ มีกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ตลอด
  0 ครั้ง
 3. ม.อ.ตรัง ลงพื้นที่บริการวิชาการ ให้ความรู้ด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ แก่กลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติบ้านคีรีวง
  0 ครั้ง
 4. มรภ.สงขลา จัดสัมมนาเครือข่ายสมาพันธ์นิสิต นศ. “ราชภัฏ” ทั่วประเทศ สุดยิ่งใหญ่
  0 ครั้ง
 5. โอกาสเป็นนักเตะอาชีพมาแล้ว ร่วมเปิดประสบการณ์ระดับเจลีก ในโครงการ ยูเมะพลัส โรดทู เซเรโซ่ ปี 2
  0 ครั้ง
 6. ชาวสงขลาร่วมชมการแสดงงานมหรสพสมโภช เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอย่างคึกคัก
  0 ครั้ง
 7. จับได้แล้ว2คนร้าย ตามตีและแทงพนักงานในหาดใหญ่ที่เดินเล่นมือถือ สารภาพคนตีเพิ่งออกจากคุก
  0 ครั้ง
 8. เกิดอุบัติเหตุรถตู้โดยสารสายหาดใหญ่-สตูล ชนต้นไม้กลางถนนสายเอเชียแถวบางกล่ำ
  0 ครั้ง
 9. กปภ.เขต 5 รักษ์ชุมชน จัดกิจกรรมวางซึ้งกอ สร้างบ้านให้ปลา คืนสัตว์น้ำสู่ทะเล@เก้าเส้งสงขลา
  0 ครั้ง
 10. เปิดโอกาสธุรกิจฮาลาล ชวนผู้ประกอบการร่วมออกบูธในงานWorld HAPEX 2019
  0 ครั้ง