รอบรั้วการศึกษา

ม.อ.พาสื่อเยี่ยมชม วิทยาเขตภูเก็ต โชว์ความเป็นนานาชาติ มุ่งเป็นศูนย์ความรู้ ด้านบริการท่องเที่ยวของเอเชีย

เมื่อ: 12:20 น. 3 พ.ค. 62   989 ครั้ง

ม.อ.พาสื่อเยี่ยมชม วิทยาเขตภูเก็ต โชว์ความเป็นนานาชาติ มุ่งเป็นศูนย์ความรู้ ด้านบริการท่องเที่ยวของเอเชีย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เชิญสื่อเยี่ยมชมศักยภาพทางวิชาการของวิทยาเขตภูเก็ตในโครงการ “เครือข่ายประชาสัมพันธ์สงขลานครินทร์ ครั้งที่ 2” นำเสนอ PSU Airlines และ PSU Lodge สอนเด็กด้วยประสบการณ์ เน้นภารกิจสนองการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนภาคใต้ฝั่งอันดามัน มุ่งสู่ศูนย์กลางความรู้ด้านการบริการท่องเที่ยวของเอเชีย และความโดดเด่นด้านภาษา ไอที สิ่งแวดล้อมและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนภายใต้ยุทธศาสตร์ของ ม.อ. ที่มุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการสร้างบัณฑิตที่มีสมรรถนะ และ พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต มีการจัดโครงการเครือข่ายสัมพันธ์ สงขลานครินทร์ ครั้งที่ 2 (The 2nd PSU Network on Phuket Campus) ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2562 โดยมี ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการพร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต และทีมงาน ร่วมต้อนรับคณะสื่อมวลชนที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพทางวิชาการในทุกวิทยาเขตเพื่อให้ไปในทิศทางของยุทธศาสตร์เดียวกันคือเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ การสร้างความรู้และนวัตกรรม เพื่อการขับเคลื่อนสังคม โดยมีการวิจัยเป็นฐานสร้างบัณฑิตที่มีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพในระดับสากล และ พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม และหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานใน 3 ด้าน คือ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านการวิจัยนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเพื่อพัฒนาประเทศ และด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยชุดนี้ได้วางแผนเอาไว้ ในรอบการทำงานระหว่างปี 2561-2565

ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ก็มีการเรียนการสอนที่เน้นสนองการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจและสังคม ของชุมชนภาคใต้ฝั่งอันดามัน ทำให้มีหลายสาขาวิชาที่มีความโดดเด่น และต่างจากวิทยาเขตอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยและการนำสื่อมวลชนเยี่ยมชมครั้งนี้นอกจากจะมีการจัดให้ได้ชมผลงานเด่นๆ ห้องปฏิบัติการสำหรับการเรียนการสอนสาขาวิชาต่างๆ ภายในวิทยาเขตแล้วยังได้มีโอกาสไปลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมชมสถานที่สำคัญของจังหวัดที่มหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมพัฒนา เช่น การท่องเที่ยวย่านเมืองเก่า และ ฟาร์มผลิตภัณฑ์จากทะเลที่เป็นสินค้าขึ้นชื่อของภูเก็ต เช่นมุก เป็นต้นโดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากวิทยาเขตภูเก็ตซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ซึ่งหากท่านสื่อมวลชน ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถพูดคุยกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย และ เจ้าของผลงาน ที่เข้านำเสนองาน หรือจะประสานเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้เกี่ยวข้องในภายหลัง

ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต เปิดเผยว่า วิทยาเขตภูเก็ต มีจุดเน้นทิศทางหลักที่จะพัฒนาเป็นวิทยาเขตนานาชาติที่สมบูรณ์แบบ และเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านการบริการและการท่องเที่ยวของเอเชีย (Asia’s Education Hub of Hospitality and Tourism) มีความโดดเด่นด้านภาษาและวัฒนธรรมของไทยและอาเซียนศึกษา เน้นผลงาน การวิจัย การบริการวิชาการ การช่วยเหลือชุมชน และการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจ (นานาชาติ) ซึ่งมีห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย โดยเฉพาะ PSU Airlines ห้องปฏิบัติการเครื่องบินที่เดียวของภาคใต้ และ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม PSU Lodge โรงแรม ห้องพัก ที่ให้นักศึกษาได้ทดลองปฎิบัติงานจริง มีห้องปฏิบัติการครัว Kitchen Lab ห้องอาหาร The Campus ให้ได้เรียนรู้แบบที่มีใช้งานจริงกันอีกด้วย

นอกจากนี้ยังมีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติทางธรรมชาติ การเสริมสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสนองตลาดแรงงานระดับสากล และสร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนในพื้นที่ เพื่อเป็นเสาหลักแห่งการพัฒนาคนภาคใต้ฝั่งอันดามัน

โดยมีผลงานเด่นของคณะและหน่วยงานในวิทยาเขตภูเก็ต เช่น ผลการศึกษาผลตอบแทนเชิงเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ย่านการค้าเมืองเก่าภูเก็ต , โมเดลการเงินเพื่อขออนุมัติสินเชื่อสำหรับ Boutique hotel และคาเฟ่ในภูเก็ต ,การวิจัยเพื่อบริหารการจัดการน้ำ ,การวิจัยเพื่อบริหารการจัดการชายหาด ผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อกลุ่มชาติพันธุ์: กรณีเปรียบเทียบมอแกนกับซาไก,การปรับตัวทางสังคมและวัฒนธรรม, วัฒนธรรมการบริโภคกาแฟในภาคใต้ จากยุคโกปี๊เตี่ยมสู่อาหารเชิงศิลป์ ,บทบาทของหน่วยงานภาครัฐต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอาหารอย่างยังยืนในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีน กรณีศึกษา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โครงการเส้นทางเดินรถสาธารณะภูเก็ต (รถโพถ้อง) ระบบคำแนะนำคำที่ใช้ทดแทนสำหรับงานเขียนภาษาอังกฤษ เกมแบบเล่นตามบทบาทสำหรับข้อสอบปรนัย และเกมวิ่งไปคิดไปและการแสดงเครื่องดนตรีกู่เจิง การเขียนพู่กันจีน และการวาดภาพจีน เป็นต้น

นอกจากนั้น ยังมีการนำสื่อมวลชนลงพื้นที่จริงในชุมชน เพื่อเข้าชมผลงานที่ทำร่วมกับเอกชนและชุมชน เช่น ผลงานวิจัยผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ “ไข่มุกอันดามัน” งานวิจัยรายได้เพื่อชุมชน “สาหร่ายพวงองุ่น”การวิจัยเพื่อร่วมผลักดัน 7 เส้นทางท่องเที่ยวชุมชน และการเยี่ยมชมย่านเมืองเก่า-ถนนถลาง โดยมีคุณกวี ตันสุคตานนท์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครภูเก็ตและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตให้เกียรติมาร่วมต้อนรับ

 
เมื่อ: 12:20 น. 3 พ.ค. 62   989 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

​เอไอเอส จับมือ ม.อ.พัฒนา 5G ที่ภาคใต้ โชว์สาธิตบังคนรถไร้คนขับจากกรุงเทพมาวิ่งหาดใหญ่
ม.อ.จับมือกรมประมง พัฒนาด้านวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ม.อ.ร่วม Teleste ฟินแลนด์ พัฒนาความร่วมมือสร้างนวัตกรรมสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล
ไม่ตามอาเซียนแล้ว ม.อ.จะขยับเวลาเปิดเทอมกลับไปแบบเดิมตั้งแต่ปี 63
Tags: ม.อ.
ข่าวล่าสุด
​สส.ศาสตรา วอนทุกฝ่ายช่วยกันสร้างจุดขายใหม่เมืองหาดใหญ่ก่อนจะกลายเป็นแค่เมืองผ่าน
เมื่อ: 14:40เศรษฐกิจบ้านเรา
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒
เมื่อ: 13:51G-SPECIAL
โรงเรียนพัทลุง คว้าถ้วยรางวัลพระราชทาน กรมสมเด็จพระเทพฯ 3 ปีซ้อน การประกวดทักษะการใช้ภาษาไทย
เมื่อ: 13:43รอบรั้วการศึกษา
สคร.12 สงขลา เตือน ระวังการทำงานในที่อับอากาศ เสี่ยงอันตรายสูง
เมื่อ: 13:39คอลัมน์แนะนำ

 1. ​ย้ายฟ้าผ่าสลับตำแหน่งผู้ว่าฯสงขลากับสตูล หลังทำงานได้ไม่ถึง 1 ปี
  10199 ครั้ง
 2. ​โกยาว ป้าหวิน คู่ชีวิตดีกรีทีมชาติเปิดสอนบาสเก็ตบอลฟรีแก่เยาวชนหาดใหญ่มายาวนานกว่า 25ปี
  3173 ครั้ง
 3. ​ชื่นชม น้องท็อปกัน เด็กเก่งโรงเรียนนานาชาติบลูมส์เบอรี่-หาดใหญ่ คว้าแชมป์กอล์ฟเยาวชนโลก
  1405 ครั้ง
 4. ​คณะวิทย์ ม.อ. รับสมัครคัดเลือกผู้เข้าประกอบกิจการร้านอาหาร/เครื่องดื่ม/ถ่ายเอกสาร
  1190 ครั้ง
 5. ขนส่งสงขลา เปิดประมูลเลขทะเบียนสวยหมวด ขม นำรายได้ช่วยการกุศล
  1170 ครั้ง
 6. อดีตสส.​ชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว ผลักดันสร้างถนนเลียบชายทะเลสิงหนคร-ระโนด
  1157 ครั้ง
 7. พิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ๗-๙ ก.ย.๖๒
  1127 ครั้ง
 8. ​๕๐ ปีจาก วศ. มศว.สู่มหาวิทยาลัยทักษิณ เชิญชวนศิษย์เก่าร่วมเฉลิมฉลองครั้งยิ่งใหญ่
  1080 ครั้ง
 9. การเงินน่ารู้กับ ธปท.ใต้ ตอน สลากออมทรัพย์ ลุ้นอย่างไรให้ตอบโจทย์
  1018 ครั้ง
 10. ขอเชิญร่วมงาน "รถโรงหนัง" จัดฉายภาพยนต์เพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กและประชาชนที่สงขลา
  997 ครั้ง
 1. ​สส.ศาสตรา วอนทุกฝ่ายช่วยกันสร้างจุดขายใหม่เมืองหาดใหญ่ก่อนจะกลายเป็นแค่เมืองผ่าน
  0 ครั้ง
 2. พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒
  0 ครั้ง
 3. โรงเรียนพัทลุง คว้าถ้วยรางวัลพระราชทาน กรมสมเด็จพระเทพฯ 3 ปีซ้อน การประกวดทักษะการใช้ภาษาไทย
  0 ครั้ง
 4. สคร.12 สงขลา เตือน ระวังการทำงานในที่อับอากาศ เสี่ยงอันตรายสูง
  0 ครั้ง
 5. ​มรภ.สงขลา เปิดเวทีประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ฯ ระดับชาติ ครั้งที่ 2
  0 ครั้ง
 6. ​ประสบการณ์คุณครูฝึกสอนมือใหม่ "ครูนิว" ทำไมถึงเลือกไปฝึกสอนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษา
  0 ครั้ง
 7. ​เอไอเอส จับมือ ม.อ.พัฒนา 5G ที่ภาคใต้ โชว์สาธิตบังคนรถไร้คนขับจากกรุงเทพมาวิ่งหาดใหญ่
  0 ครั้ง
 8. ​ปภ.สงขลา ผนึกกำลังภาคส่วนที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สอบสวนหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุบริเวณหมวดทางหลวงกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ พร้อมประชุมสรุปวิเคราะห์การเกิดอุบัติเหตุ
  0 ครั้ง
 9. ใครว่าท่องเที่ยวสงขลาแย่ โปรดดูใหม่เราทำรายได้ท่องเที่ยวเติบโตสุดในครึ่งแรกปี 62
  0 ครั้ง
 10. เอไอเอส ผนึก วิศวะ จุฬาฯ-ม.อ.เดินหน้าทดสอบ 5G VDO Call ข้ามภูมิภาค ครั้งแรก! จากกรุงเทพฯ ถึง หาดใหญ่
  0 ครั้ง