รอบรั้วการศึกษา

ม.อ.พาสื่อเยี่ยมชม วิทยาเขตภูเก็ต โชว์ความเป็นนานาชาติ มุ่งเป็นศูนย์ความรู้ ด้านบริการท่องเที่ยวของเอเชีย

เมื่อ: 12:20 น. 3 พ.ค. 62   1216 ครั้ง

ม.อ.พาสื่อเยี่ยมชม วิทยาเขตภูเก็ต โชว์ความเป็นนานาชาติ มุ่งเป็นศูนย์ความรู้ ด้านบริการท่องเที่ยวของเอเชีย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เชิญสื่อเยี่ยมชมศักยภาพทางวิชาการของวิทยาเขตภูเก็ตในโครงการ “เครือข่ายประชาสัมพันธ์สงขลานครินทร์ ครั้งที่ 2” นำเสนอ PSU Airlines และ PSU Lodge สอนเด็กด้วยประสบการณ์ เน้นภารกิจสนองการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนภาคใต้ฝั่งอันดามัน มุ่งสู่ศูนย์กลางความรู้ด้านการบริการท่องเที่ยวของเอเชีย และความโดดเด่นด้านภาษา ไอที สิ่งแวดล้อมและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนภายใต้ยุทธศาสตร์ของ ม.อ. ที่มุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการสร้างบัณฑิตที่มีสมรรถนะ และ พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต มีการจัดโครงการเครือข่ายสัมพันธ์ สงขลานครินทร์ ครั้งที่ 2 (The 2nd PSU Network on Phuket Campus) ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2562 โดยมี ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการพร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต และทีมงาน ร่วมต้อนรับคณะสื่อมวลชนที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพทางวิชาการในทุกวิทยาเขตเพื่อให้ไปในทิศทางของยุทธศาสตร์เดียวกันคือเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ การสร้างความรู้และนวัตกรรม เพื่อการขับเคลื่อนสังคม โดยมีการวิจัยเป็นฐานสร้างบัณฑิตที่มีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพในระดับสากล และ พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม และหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานใน 3 ด้าน คือ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านการวิจัยนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเพื่อพัฒนาประเทศ และด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยชุดนี้ได้วางแผนเอาไว้ ในรอบการทำงานระหว่างปี 2561-2565

ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ก็มีการเรียนการสอนที่เน้นสนองการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจและสังคม ของชุมชนภาคใต้ฝั่งอันดามัน ทำให้มีหลายสาขาวิชาที่มีความโดดเด่น และต่างจากวิทยาเขตอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยและการนำสื่อมวลชนเยี่ยมชมครั้งนี้นอกจากจะมีการจัดให้ได้ชมผลงานเด่นๆ ห้องปฏิบัติการสำหรับการเรียนการสอนสาขาวิชาต่างๆ ภายในวิทยาเขตแล้วยังได้มีโอกาสไปลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมชมสถานที่สำคัญของจังหวัดที่มหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมพัฒนา เช่น การท่องเที่ยวย่านเมืองเก่า และ ฟาร์มผลิตภัณฑ์จากทะเลที่เป็นสินค้าขึ้นชื่อของภูเก็ต เช่นมุก เป็นต้นโดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากวิทยาเขตภูเก็ตซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ซึ่งหากท่านสื่อมวลชน ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถพูดคุยกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย และ เจ้าของผลงาน ที่เข้านำเสนองาน หรือจะประสานเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้เกี่ยวข้องในภายหลัง

ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต เปิดเผยว่า วิทยาเขตภูเก็ต มีจุดเน้นทิศทางหลักที่จะพัฒนาเป็นวิทยาเขตนานาชาติที่สมบูรณ์แบบ และเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านการบริการและการท่องเที่ยวของเอเชีย (Asia’s Education Hub of Hospitality and Tourism) มีความโดดเด่นด้านภาษาและวัฒนธรรมของไทยและอาเซียนศึกษา เน้นผลงาน การวิจัย การบริการวิชาการ การช่วยเหลือชุมชน และการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจ (นานาชาติ) ซึ่งมีห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย โดยเฉพาะ PSU Airlines ห้องปฏิบัติการเครื่องบินที่เดียวของภาคใต้ และ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม PSU Lodge โรงแรม ห้องพัก ที่ให้นักศึกษาได้ทดลองปฎิบัติงานจริง มีห้องปฏิบัติการครัว Kitchen Lab ห้องอาหาร The Campus ให้ได้เรียนรู้แบบที่มีใช้งานจริงกันอีกด้วย

นอกจากนี้ยังมีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติทางธรรมชาติ การเสริมสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสนองตลาดแรงงานระดับสากล และสร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนในพื้นที่ เพื่อเป็นเสาหลักแห่งการพัฒนาคนภาคใต้ฝั่งอันดามัน

โดยมีผลงานเด่นของคณะและหน่วยงานในวิทยาเขตภูเก็ต เช่น ผลการศึกษาผลตอบแทนเชิงเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ย่านการค้าเมืองเก่าภูเก็ต , โมเดลการเงินเพื่อขออนุมัติสินเชื่อสำหรับ Boutique hotel และคาเฟ่ในภูเก็ต ,การวิจัยเพื่อบริหารการจัดการน้ำ ,การวิจัยเพื่อบริหารการจัดการชายหาด ผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อกลุ่มชาติพันธุ์: กรณีเปรียบเทียบมอแกนกับซาไก,การปรับตัวทางสังคมและวัฒนธรรม, วัฒนธรรมการบริโภคกาแฟในภาคใต้ จากยุคโกปี๊เตี่ยมสู่อาหารเชิงศิลป์ ,บทบาทของหน่วยงานภาครัฐต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอาหารอย่างยังยืนในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีน กรณีศึกษา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โครงการเส้นทางเดินรถสาธารณะภูเก็ต (รถโพถ้อง) ระบบคำแนะนำคำที่ใช้ทดแทนสำหรับงานเขียนภาษาอังกฤษ เกมแบบเล่นตามบทบาทสำหรับข้อสอบปรนัย และเกมวิ่งไปคิดไปและการแสดงเครื่องดนตรีกู่เจิง การเขียนพู่กันจีน และการวาดภาพจีน เป็นต้น

นอกจากนั้น ยังมีการนำสื่อมวลชนลงพื้นที่จริงในชุมชน เพื่อเข้าชมผลงานที่ทำร่วมกับเอกชนและชุมชน เช่น ผลงานวิจัยผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ “ไข่มุกอันดามัน” งานวิจัยรายได้เพื่อชุมชน “สาหร่ายพวงองุ่น”การวิจัยเพื่อร่วมผลักดัน 7 เส้นทางท่องเที่ยวชุมชน และการเยี่ยมชมย่านเมืองเก่า-ถนนถลาง โดยมีคุณกวี ตันสุคตานนท์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครภูเก็ตและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตให้เกียรติมาร่วมต้อนรับ

 
เมื่อ: 12:20 น. 3 พ.ค. 62   1216 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

​Hatyai Eat Play Love ม.อ.จัดทำแผนที่วัฒนธรรมนครหาดใหญ่ นำร่อง 4 ชุมชนกลางเมือง
​ม.อ.ลุยศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาปากร่องน้ำบ้านน้ำเค็ม พังงา ที่ระบบนิเวศน์เปลี่ยนจากสึนามิ
​ม.อ. ถวายปริญญาเกษตรศาสตร์ แด่พระสมเด็จราชาธิบดีเลโซโท
​เอไอเอส จับมือ ม.อ.พัฒนา 5G ที่ภาคใต้ โชว์สาธิตบังคนรถไร้คนขับจากกรุงเทพมาวิ่งหาดใหญ่
Tags: ม.อ.
ข่าวล่าสุด
​เกษตรกรยุคใหม่ ร่วมใจ หยุดเผา ช่วยลดวิกฤตหมอกควัน
เมื่อ: 14:32คอลัมน์แนะนำ
เตรียมจัดงาน "วันสงขลา" ครบรอบ 178 ปี 10 มีนาคม 63 สร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิดและระลึกถึงการสถาปนาเมืองสงขลา
เมื่อ: 14:17รายงานพิเศษ
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลดีหลวง อำเภอสทิงพระ
เมื่อ: 14:12G-SPECIAL
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา จัดงานเปิดโลกอาชีพ 2020 แสดงศักยภาพของนักศึกษาอาชีวศึกษา
เมื่อ: 14:05รอบรั้วการศึกษา

 1. ​งบมาแล้ว 570 ล.เริ่มสร้างถนนสายเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ช่วงบ้านพรุ-สนามบิน
  20417 ครั้ง
 2. ​เปิดแล้ว ร้านครัวโชเล่ย์ @หาดใหญ่ เมนูปักษ์ใต้สไตล์ซีฟู๊ดและอาหารบ้านบ้าน โชเลย์ ดอกกระโดน รับประกันว่าอา...หร่อย
  5345 ครั้ง
 3. อลังการด่านนอก มหกรรมหุ่นโคมไฟ นานาชาติ แลนเทิร์นส เฟสติวัล 2020
  2615 ครั้ง
 4. ​2 คนเก่งศรีสว่างวงศ์ ได้รับทุนการศึกษาจาก ม.อ.วิทยานุสรณ์ จนจบหลักสูตร
  2065 ครั้ง
 5. ​กิมหยงรีวิว มาแลตะ ยังไหรมั่งที่ มากินตะ จุดเช็คอินใหม่ใจกลางเมืองหาดใหญ่
  2048 ครั้ง
 6. ผู้การชาติ ชูนโยบายสู้ศึกเลือกตั้งอบจ.สงขลา ดันรถไฟฟ้าสงขลา-หาดใหญ่-ด่านสะเดา
  1672 ครั้ง
 7. อุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ สงขลาเกิดมากที่สุด 116 ครั้งเจ็บ 121 ราย ตาย 7 ราย
  1363 ครั้ง
 8. แจ้งราคามาตรฐาน อัตราค่าโดยสารรถโดยสารไม่ประจำทาง "รถตุ๊กตุ๊ก" ในหาดใหญ่
  1298 ครั้ง
 9. ps ประสิทธิ์แอร์ - ช่างแอร์ในตำนานเมืองหาดใหญ่
  1284 ครั้ง
 10. ภูมิปัญญาระโนด เปลี่ยนหัตถกรรมลูกปัดมโนราห์ ต่อยอดสู่สินค้าหัตถกรรมเครื่องใช้ ของตกแต่งบ้าน
  1154 ครั้ง
 1. ​เกษตรกรยุคใหม่ ร่วมใจ หยุดเผา ช่วยลดวิกฤตหมอกควัน
  0 ครั้ง
 2. เตรียมจัดงาน "วันสงขลา" ครบรอบ 178 ปี 10 มีนาคม 63 สร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิดและระลึกถึงการสถาปนาเมืองสงขลา
  0 ครั้ง
 3. หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลดีหลวง อำเภอสทิงพระ
  0 ครั้ง
 4. วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา จัดงานเปิดโลกอาชีพ 2020 แสดงศักยภาพของนักศึกษาอาชีวศึกษา
  0 ครั้ง
 5. จัดอีกรายการใหญ่ที่สงขลา ฟุตซอลชิงแชมป์นานาชาติ 2-8 ก.พ.ที่เซ้นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
  0 ครั้ง
 6. ปตท. เปิดรับฟังความเห็น ขุดเจาะสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในทะเลอ่าวไทย
  0 ครั้ง
 7. ประชุมขับเคลื่อนคณะกรรมเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเล
  0 ครั้ง
 8. เปิดการประชุมสัมนา "เครือข่ายโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0"
  0 ครั้ง
 9. ​กรมส่งเสริมการเกษตร เสนอวิสาหกิจชุมชนเด่น พร้อมรับนายกฯ ลงพื้นที่นราธิวาส
  0 ครั้ง
 10. รองผู้ว่าฯสงขลาเปิดโครงการซ้อมแผนป้องกันและระงับเหตุร้ายกรณีชิงผู้ต้องขัง คดีความมั่นคง เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือเหตุร้ายในเรือนจำ
  0 ครั้ง