รอบรั้วการศึกษา

ม.อ.พาสื่อเยี่ยมชม วิทยาเขตภูเก็ต โชว์ความเป็นนานาชาติ มุ่งเป็นศูนย์ความรู้ ด้านบริการท่องเที่ยวของเอเชีย

เมื่อ: 12:20 น. 3 พ.ค. 62   1113 ครั้ง

ม.อ.พาสื่อเยี่ยมชม วิทยาเขตภูเก็ต โชว์ความเป็นนานาชาติ มุ่งเป็นศูนย์ความรู้ ด้านบริการท่องเที่ยวของเอเชีย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เชิญสื่อเยี่ยมชมศักยภาพทางวิชาการของวิทยาเขตภูเก็ตในโครงการ “เครือข่ายประชาสัมพันธ์สงขลานครินทร์ ครั้งที่ 2” นำเสนอ PSU Airlines และ PSU Lodge สอนเด็กด้วยประสบการณ์ เน้นภารกิจสนองการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนภาคใต้ฝั่งอันดามัน มุ่งสู่ศูนย์กลางความรู้ด้านการบริการท่องเที่ยวของเอเชีย และความโดดเด่นด้านภาษา ไอที สิ่งแวดล้อมและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนภายใต้ยุทธศาสตร์ของ ม.อ. ที่มุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการสร้างบัณฑิตที่มีสมรรถนะ และ พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต มีการจัดโครงการเครือข่ายสัมพันธ์ สงขลานครินทร์ ครั้งที่ 2 (The 2nd PSU Network on Phuket Campus) ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2562 โดยมี ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการพร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต และทีมงาน ร่วมต้อนรับคณะสื่อมวลชนที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพทางวิชาการในทุกวิทยาเขตเพื่อให้ไปในทิศทางของยุทธศาสตร์เดียวกันคือเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ การสร้างความรู้และนวัตกรรม เพื่อการขับเคลื่อนสังคม โดยมีการวิจัยเป็นฐานสร้างบัณฑิตที่มีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพในระดับสากล และ พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม และหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานใน 3 ด้าน คือ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านการวิจัยนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเพื่อพัฒนาประเทศ และด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยชุดนี้ได้วางแผนเอาไว้ ในรอบการทำงานระหว่างปี 2561-2565

ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ก็มีการเรียนการสอนที่เน้นสนองการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจและสังคม ของชุมชนภาคใต้ฝั่งอันดามัน ทำให้มีหลายสาขาวิชาที่มีความโดดเด่น และต่างจากวิทยาเขตอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยและการนำสื่อมวลชนเยี่ยมชมครั้งนี้นอกจากจะมีการจัดให้ได้ชมผลงานเด่นๆ ห้องปฏิบัติการสำหรับการเรียนการสอนสาขาวิชาต่างๆ ภายในวิทยาเขตแล้วยังได้มีโอกาสไปลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมชมสถานที่สำคัญของจังหวัดที่มหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมพัฒนา เช่น การท่องเที่ยวย่านเมืองเก่า และ ฟาร์มผลิตภัณฑ์จากทะเลที่เป็นสินค้าขึ้นชื่อของภูเก็ต เช่นมุก เป็นต้นโดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากวิทยาเขตภูเก็ตซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ซึ่งหากท่านสื่อมวลชน ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถพูดคุยกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย และ เจ้าของผลงาน ที่เข้านำเสนองาน หรือจะประสานเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้เกี่ยวข้องในภายหลัง

ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต เปิดเผยว่า วิทยาเขตภูเก็ต มีจุดเน้นทิศทางหลักที่จะพัฒนาเป็นวิทยาเขตนานาชาติที่สมบูรณ์แบบ และเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านการบริการและการท่องเที่ยวของเอเชีย (Asia’s Education Hub of Hospitality and Tourism) มีความโดดเด่นด้านภาษาและวัฒนธรรมของไทยและอาเซียนศึกษา เน้นผลงาน การวิจัย การบริการวิชาการ การช่วยเหลือชุมชน และการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจ (นานาชาติ) ซึ่งมีห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย โดยเฉพาะ PSU Airlines ห้องปฏิบัติการเครื่องบินที่เดียวของภาคใต้ และ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม PSU Lodge โรงแรม ห้องพัก ที่ให้นักศึกษาได้ทดลองปฎิบัติงานจริง มีห้องปฏิบัติการครัว Kitchen Lab ห้องอาหาร The Campus ให้ได้เรียนรู้แบบที่มีใช้งานจริงกันอีกด้วย

นอกจากนี้ยังมีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติทางธรรมชาติ การเสริมสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสนองตลาดแรงงานระดับสากล และสร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนในพื้นที่ เพื่อเป็นเสาหลักแห่งการพัฒนาคนภาคใต้ฝั่งอันดามัน

โดยมีผลงานเด่นของคณะและหน่วยงานในวิทยาเขตภูเก็ต เช่น ผลการศึกษาผลตอบแทนเชิงเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ย่านการค้าเมืองเก่าภูเก็ต , โมเดลการเงินเพื่อขออนุมัติสินเชื่อสำหรับ Boutique hotel และคาเฟ่ในภูเก็ต ,การวิจัยเพื่อบริหารการจัดการน้ำ ,การวิจัยเพื่อบริหารการจัดการชายหาด ผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อกลุ่มชาติพันธุ์: กรณีเปรียบเทียบมอแกนกับซาไก,การปรับตัวทางสังคมและวัฒนธรรม, วัฒนธรรมการบริโภคกาแฟในภาคใต้ จากยุคโกปี๊เตี่ยมสู่อาหารเชิงศิลป์ ,บทบาทของหน่วยงานภาครัฐต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอาหารอย่างยังยืนในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีน กรณีศึกษา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โครงการเส้นทางเดินรถสาธารณะภูเก็ต (รถโพถ้อง) ระบบคำแนะนำคำที่ใช้ทดแทนสำหรับงานเขียนภาษาอังกฤษ เกมแบบเล่นตามบทบาทสำหรับข้อสอบปรนัย และเกมวิ่งไปคิดไปและการแสดงเครื่องดนตรีกู่เจิง การเขียนพู่กันจีน และการวาดภาพจีน เป็นต้น

นอกจากนั้น ยังมีการนำสื่อมวลชนลงพื้นที่จริงในชุมชน เพื่อเข้าชมผลงานที่ทำร่วมกับเอกชนและชุมชน เช่น ผลงานวิจัยผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ “ไข่มุกอันดามัน” งานวิจัยรายได้เพื่อชุมชน “สาหร่ายพวงองุ่น”การวิจัยเพื่อร่วมผลักดัน 7 เส้นทางท่องเที่ยวชุมชน และการเยี่ยมชมย่านเมืองเก่า-ถนนถลาง โดยมีคุณกวี ตันสุคตานนท์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครภูเก็ตและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตให้เกียรติมาร่วมต้อนรับ

 
เมื่อ: 12:20 น. 3 พ.ค. 62   1113 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

​ม.อ. ถวายปริญญาเกษตรศาสตร์ แด่พระสมเด็จราชาธิบดีเลโซโท
​เอไอเอส จับมือ ม.อ.พัฒนา 5G ที่ภาคใต้ โชว์สาธิตบังคนรถไร้คนขับจากกรุงเทพมาวิ่งหาดใหญ่
ม.อ.จับมือกรมประมง พัฒนาด้านวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ม.อ.ร่วม Teleste ฟินแลนด์ พัฒนาความร่วมมือสร้างนวัตกรรมสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล
Tags: ม.อ.
ข่าวล่าสุด
​อุตสาหกรรม จ.นราธิวาส เดินหน้าเสริมสร้างผู้ประกอบการ “Smart SME” เเละ “Digital Marketing” โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการ เป็น Smart SME OTOP และก้าวสู่ 4.0
เมื่อ: 15:17เศรษฐกิจบ้านเรา
​แสงแดดยังไงก็ไม่มีวันหมด นักธุรกิจหนุ่มมั่นใจกระแสโซล่าเซลล์มาแรงลูกค้าตอบรับต่อเนื่อง
เมื่อ: 15:16รายงานพิเศษ
เครือข่ายความมั่นคงทางอาหาร ยื่นหนังสือสนับสนุนการแบน 3 สารเคมีอันตราย ผ่านศดธ.สงขลา
เมื่อ: 17:21ข่าวสารบ้านเรา
​เกษตรเขต 5 นำผลไม้เด่นภาคใต้ร่วมโปรโมทในงานสถาปนาครบรอบ 52 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร
เมื่อ: 17:11เศรษฐกิจบ้านเรา

 1. ​ปลากัดเนื้อเด็กที่แก่งหูแร่ บางแก้ว จังหวัดพัทลุง ควรแก้ไขเรื่องนี้อย่างจริงจัง
  11331 ครั้ง
 2. ​แถลงการณ์คณะสงฆ์ จ.สงขลา ขอให้ทุกวัดงดรับหนังเดียว จนกว่านายหนังจะขอขมา
  3532 ครั้ง
 3. ​ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน ลงพื้นที่เยี่ยมชมสถานที่สำคัญและศึกษาข้อมูลพื้นที่จังหวัดสงขลา
  2370 ครั้ง
 4. เดือนนี้ บิลไฟฟ้ามา 2 ใบ อย่าตกใจ เพราะคือใบเสร็จรับเงินจากการจ่ายออนไลน์
  2175 ครั้ง
 5. เตรียมตัวเลย! มาตรการ 100 เดียวเที่ยวทั่วไทย เริ่มลงทะเบียน 11 พฤศจิกายนนี้
  2164 ครั้ง
 6. ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน ผู้แทนกรมศิลปากร ร่วมประชุมวิชาการ "เมืองท่าและเส้นทางการค้าทางทะเลแห่งเอเชีย 2562" ที่จังหวัดสงขลา
  2146 ครั้ง
 7. ​ส่องความคืบหน้าโครงการขยายถนนสายในสนามบิน-คลองแงะ (ช่วงโคกม่วง-เขาวังชิง) 05-10-62
  2028 ครั้ง
 8. เชิญชมนิทรรศการศิลปะ ​​“Singora Comes Alive…ย้อนอดีตเมืองเก่าสงขลา”
  1944 ครั้ง
 9. ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน ลงพื้นที่เยี่ยมชมโบราณสถานย่านเมืองเก่าสิงหนคร-สงขลา
  1883 ครั้ง
 10. ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน เยี่ยมชมความงดงามของวัดฉื่อฉาง วัดจีนแห่งแรกของเมืองหาดใหญ่
  1864 ครั้ง
 1. ​อุตสาหกรรม จ.นราธิวาส เดินหน้าเสริมสร้างผู้ประกอบการ “Smart SME” เเละ “Digital Marketing” โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการ เป็น Smart SME OTOP และก้าวสู่ 4.0
  0 ครั้ง
 2. ​แสงแดดยังไงก็ไม่มีวันหมด นักธุรกิจหนุ่มมั่นใจกระแสโซล่าเซลล์มาแรงลูกค้าตอบรับต่อเนื่อง
  0 ครั้ง
 3. เครือข่ายความมั่นคงทางอาหาร ยื่นหนังสือสนับสนุนการแบน 3 สารเคมีอันตราย ผ่านศดธ.สงขลา
  0 ครั้ง
 4. ​เกษตรเขต 5 นำผลไม้เด่นภาคใต้ร่วมโปรโมทในงานสถาปนาครบรอบ 52 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร
  0 ครั้ง
 5. ทน.หาดใหญ่ เชิญร่วมสมัครประกวดหนูน้อยและนางนพมาศในงานลอยกระทง 62
  0 ครั้ง
 6. ผู้ว่าฯ สงขลา หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมโครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ เพื่อรองรับการเกิดอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม
  0 ครั้ง
 7. ​เปลียน 2รองนายกเทศมนตรี บังน๊อต ปรับทัพรับเลือกตั้งเทศบาลเมืองคลองแห
  0 ครั้ง
 8. ​เปิดตัว "ฉื่อฉางสตรีทฟู้ด" โครงการวิจัยเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวถนนสายอาหารเมืองหาดใหญ่
  0 ครั้ง
 9. กองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปีสมเด็จย่า คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. เปิดโครงการ" วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ" และโครงการ "วันละเหรียญ เพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่"
  0 ครั้ง
 10. ​Bali คว้ารางวัล Destination of the Year จาก TTG Travel Awards 2019
  0 ครั้ง