รอบรั้วการศึกษา

ม.ทักษิณจัดประชุมวิชาการระดับชาติ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 29

เมื่อ: 11:45 น. 10 พ.ค. 62   590 ครั้ง

ม.ทักษิณจัดประชุมวิชาการระดับชาติ : วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 29 (Research and Innovation for Sustainability Development)

รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และสถาบันคีนันแห่งเอเซีย การจัดประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” (Research and Innovation for Sustainability Development) ระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นเวทีทางวิชาการให้กับนักวิจัยทั้งภายในและภายนอกได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการวิจัยร่วมกัน การเป็นช่องทางให้กับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ได้มีเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัย รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการนำผลงานวิจัยไปบูรณาการให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ การจัดประชุมวิชาการระดับชาติในครั้งนี้ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “แนวโน้มการวิจัยและนวัตกรรมในโลกปัจจุบัน” โดย ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล (รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย) การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและครูไทยในยุค ๔.๐ โดยรองเลขาธิการคุรุสภา (ดร.ทินสิริ ศิริโพธิ์) ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (รศ.ดร.มนตรี แย้มกสิกร)ผู้อำนวยการศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาของซีมีโอ (ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร) ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยนโยบายทางการศึกษาจาก Teachers College, Columbia University (Professor Thomas Corcoran and Dr.Makoto Yoshida)

รวมทั้งการนำเสนอผลงานวิจัยจากนักวิจัย นักวิชาการ และนิสิตจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ โดยมีผลงานวิจัยภาคบรรยาย จำนวน 143 ผลงาน ภาคโปสเตอร์ จำนวน 193 ผลงาน รวม 336 ผลงาน ตลอดจนการแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยจากหน่วยงานร่วมจัด โดยรับความสนใจจากนักวิจัย นักวิชาการ ครู นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมงานกว่า 800 คน

การประชุมในครั้งนี้ยังได้พิธีมอลโล่และเกียรติบัติแก่นักวิจัยดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2561 ของมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยในปีนี้มีคณาจารย์และบุคลากรได้รับรางวัลประเภทต่างๆ ดังนี้

ผลงานวิจัยพื้นฐาน (ด้านวิทยาศาสตร์) ระดับดี

1. อาจารย์ ดร.รวมพรนิคม และอาจารย์ ดร.โชคชัยเหมือนมาศผลงานวิจัยเรื่อง “การผลิตไบโอดีเซลชนิดเอทิลเอสโดยใช้น้ำมันจากน้ำเสียโรงงานไบโอดีเซล”

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรผลนาค รองศาสตราจารย์ ดร.จอมภพแววศักดิ์ นายสมพลชีวมงคลกานต์ และนางสาวปราณีหนูทองแก้ว ผลงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งหลังคาขนาด 1.5 กิโลวัตต์ เพื่อรองรับระบบโซลาร์เสรีสำหรับเมืองไทย”

3. อาจารย์ ดร.โชคชัยเหมือนมาศ และ อาจารย์ ดร.รวมพรนิคม ผลงานวิจัยเรื่อง “การสกัดน้ำมันจากกากกาแฟเพื่อใช้ในการผลิตไบโอดีเซล”

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณวงศ์บุนนาคและรองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดาจันทร์พรหมมา

ผลงานวิจัยเรื่อง “การสังเคราะห์และฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสของสารอนุพันธ์ไฮดราโซน”

รางวัลผลงานวิจัยพื้นฐาน (ด้านสังคมศาสตร์) ระดับดีเด่น

อาจารย์ ดร.ศิรดานวลประดิษฐ์ ผลงานวิจัยเรื่อง ผลกระทบของการควบตำแหน่งและช่วงเวลาการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารต่อการตกแต่งกำไร : หลักฐานเชิงประจักษณ์จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รางวัลผลงานวิจัยสร้างสรรค์และนวัตกรรม ระดับดีเด่น

รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพรสังขรักษ์นายโอภาสชูนุตรนางสาวธนาภรณ์รักการ และนางสาวนาริสาบินหะยีดิง ผลงานวิจัยเรื่อง พลังงานและสารหล่อลื่นชีวภาพจากพอลิไฮดรอกซีบิวทิเรต

ผลงานวิจัยรับใช้สังคม ระดับดี

อาจารย์ ดร.ศิรดานวลประดิษฐ์ ผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาศักยภาพโดยใช้เทคนิคบัญชีบริหารและระบบบัญชีต้นทุนของวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตและแปรรูปข้าวสังข์หยดพัทลุง บ้านเขากลางอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

 
เมื่อ: 11:45 น. 10 พ.ค. 62   590 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
ขอเชิญชวนผู้สนใจ ประกวดภาพถ่ายภายใต้หัวข้อ "50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ in Memory"​
เมื่อ: 15:56รอบรั้วการศึกษา
เกิดเหตุคนขับรถจักรยานยนต์รับจ้างมีเรื่องและใช้มีดแทงเด็กปั้มได้รับบาดเจ็บ มีกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ตลอด
เมื่อ: 15:51ข่าวสารบ้านเรา
ม.อ.ตรัง ลงพื้นที่บริการวิชาการ ให้ความรู้ด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ แก่กลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติบ้านคีรีวง
เมื่อ: 15:37รอบรั้วการศึกษา
มรภ.สงขลา จัดสัมมนาเครือข่ายสมาพันธ์นิสิต นศ. “ราชภัฏ” ทั่วประเทศ สุดยิ่งใหญ่
เมื่อ: 15:34รอบรั้วการศึกษา

 1. นาหม่อม รักไร้พรมแดน ทอมหล่อสุดเท่แต่งงานกับเจ้าสาวสุดสวยท่ามกลางความชื่นมื่นทั้ง 2ฝ่าย
  32051 ครั้ง
 2. ขนส่งสงขลาแห่งที่2 (หาดใหญ่)​แจ้งเลื่อนการย้ายกลับมาเปิดที่เดิมออกไปก่อน
  10492 ครั้ง
 3. ​ไม่ทนแล้ว ถาวร-นายกชาย แจ้งความโรงงานแอบปล่อยน้ำเสียลงคลอง ด้านผู้ว่าฯ เรียกหน่วยงานเกี่ยวข้องประชุมด่วน
  7832 ครั้ง
 4. เปิดใหม่โรงแรมดับเบิ้ลยูทรี ( W3 hotel ) สวยหรู7 ชั้น เผยห้อง 5 รูปแบบแห่งการพักผ่อน
  7741 ครั้ง
 5. เด็ก1ขวบติดในรถเก๋ง แม่ไม่ยอมให้ทุบกระจกและจะเอาเรื่องคนที่ช่วยทำให้รถมีรอยขูดขีด
  7011 ครั้ง
 6. ทรัพย์สิน 175 ล.‘ไพร พัฒโน’ก่อนถูก ป.ป.ช.สอบเชิงลึก-โดนฟันหาทุนซื้อทองคำปิดองค์พระ
  5305 ครั้ง
 7. ​ลูกบ้านอิงกมลบ้านพรุ รวมตัวร้องเร่งแก้ปัญหาฝุ่นจาก 2โรงงานใหญ่ทำสุขภาพย่ำแย่
  5270 ครั้ง
 8. หมายกำหนดการ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
  4508 ครั้ง
 9. จับได้แล้วผู้ต้องหายิงถล่มอดีตสารวัตรกำนันกลางตลาดควนเนียง ผบช.ภ.9 นำทำแผนที่เกิดเหตุ
  4498 ครั้ง
 10. เปิดตลาดถนนคนเดิน อู่หลินไนท์มาร์เก็ต ตลาดวัฒนธรรมจีนหนึ่งเดียวในสงขลาที่ด่านนอก
  3977 ครั้ง
 1. ขอเชิญชวนผู้สนใจ ประกวดภาพถ่ายภายใต้หัวข้อ "50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ in Memory"​
  0 ครั้ง
 2. เกิดเหตุคนขับรถจักรยานยนต์รับจ้างมีเรื่องและใช้มีดแทงเด็กปั้มได้รับบาดเจ็บ มีกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ตลอด
  0 ครั้ง
 3. ม.อ.ตรัง ลงพื้นที่บริการวิชาการ ให้ความรู้ด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ แก่กลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติบ้านคีรีวง
  0 ครั้ง
 4. มรภ.สงขลา จัดสัมมนาเครือข่ายสมาพันธ์นิสิต นศ. “ราชภัฏ” ทั่วประเทศ สุดยิ่งใหญ่
  0 ครั้ง
 5. โอกาสเป็นนักเตะอาชีพมาแล้ว ร่วมเปิดประสบการณ์ระดับเจลีก ในโครงการ ยูเมะพลัส โรดทู เซเรโซ่ ปี 2
  0 ครั้ง
 6. ชาวสงขลาร่วมชมการแสดงงานมหรสพสมโภช เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอย่างคึกคัก
  0 ครั้ง
 7. จับได้แล้ว2คนร้าย ตามตีและแทงพนักงานในหาดใหญ่ที่เดินเล่นมือถือ สารภาพคนตีเพิ่งออกจากคุก
  0 ครั้ง
 8. เกิดอุบัติเหตุรถตู้โดยสารสายหาดใหญ่-สตูล ชนต้นไม้กลางถนนสายเอเชียแถวบางกล่ำ
  0 ครั้ง
 9. กปภ.เขต 5 รักษ์ชุมชน จัดกิจกรรมวางซึ้งกอ สร้างบ้านให้ปลา คืนสัตว์น้ำสู่ทะเล@เก้าเส้งสงขลา
  0 ครั้ง
 10. เปิดโอกาสธุรกิจฮาลาล ชวนผู้ประกอบการร่วมออกบูธในงานWorld HAPEX 2019
  0 ครั้ง