รอบรั้วการศึกษา

ม.ทักษิณจัดประชุมวิชาการระดับชาติ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 29

เมื่อ: 11:45 น. 10 พ.ค. 62   1024 ครั้ง

ม.ทักษิณจัดประชุมวิชาการระดับชาติ : วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 29 (Research and Innovation for Sustainability Development)

รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และสถาบันคีนันแห่งเอเซีย การจัดประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” (Research and Innovation for Sustainability Development) ระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นเวทีทางวิชาการให้กับนักวิจัยทั้งภายในและภายนอกได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการวิจัยร่วมกัน การเป็นช่องทางให้กับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ได้มีเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัย รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการนำผลงานวิจัยไปบูรณาการให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ การจัดประชุมวิชาการระดับชาติในครั้งนี้ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “แนวโน้มการวิจัยและนวัตกรรมในโลกปัจจุบัน” โดย ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล (รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย) การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและครูไทยในยุค ๔.๐ โดยรองเลขาธิการคุรุสภา (ดร.ทินสิริ ศิริโพธิ์) ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (รศ.ดร.มนตรี แย้มกสิกร)ผู้อำนวยการศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาของซีมีโอ (ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร) ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยนโยบายทางการศึกษาจาก Teachers College, Columbia University (Professor Thomas Corcoran and Dr.Makoto Yoshida)

รวมทั้งการนำเสนอผลงานวิจัยจากนักวิจัย นักวิชาการ และนิสิตจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ โดยมีผลงานวิจัยภาคบรรยาย จำนวน 143 ผลงาน ภาคโปสเตอร์ จำนวน 193 ผลงาน รวม 336 ผลงาน ตลอดจนการแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยจากหน่วยงานร่วมจัด โดยรับความสนใจจากนักวิจัย นักวิชาการ ครู นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมงานกว่า 800 คน

การประชุมในครั้งนี้ยังได้พิธีมอลโล่และเกียรติบัติแก่นักวิจัยดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2561 ของมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยในปีนี้มีคณาจารย์และบุคลากรได้รับรางวัลประเภทต่างๆ ดังนี้

ผลงานวิจัยพื้นฐาน (ด้านวิทยาศาสตร์) ระดับดี

1. อาจารย์ ดร.รวมพรนิคม และอาจารย์ ดร.โชคชัยเหมือนมาศผลงานวิจัยเรื่อง “การผลิตไบโอดีเซลชนิดเอทิลเอสโดยใช้น้ำมันจากน้ำเสียโรงงานไบโอดีเซล”

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรผลนาค รองศาสตราจารย์ ดร.จอมภพแววศักดิ์ นายสมพลชีวมงคลกานต์ และนางสาวปราณีหนูทองแก้ว ผลงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งหลังคาขนาด 1.5 กิโลวัตต์ เพื่อรองรับระบบโซลาร์เสรีสำหรับเมืองไทย”

3. อาจารย์ ดร.โชคชัยเหมือนมาศ และ อาจารย์ ดร.รวมพรนิคม ผลงานวิจัยเรื่อง “การสกัดน้ำมันจากกากกาแฟเพื่อใช้ในการผลิตไบโอดีเซล”

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณวงศ์บุนนาคและรองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดาจันทร์พรหมมา

ผลงานวิจัยเรื่อง “การสังเคราะห์และฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสของสารอนุพันธ์ไฮดราโซน”

รางวัลผลงานวิจัยพื้นฐาน (ด้านสังคมศาสตร์) ระดับดีเด่น

อาจารย์ ดร.ศิรดานวลประดิษฐ์ ผลงานวิจัยเรื่อง ผลกระทบของการควบตำแหน่งและช่วงเวลาการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารต่อการตกแต่งกำไร : หลักฐานเชิงประจักษณ์จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รางวัลผลงานวิจัยสร้างสรรค์และนวัตกรรม ระดับดีเด่น

รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพรสังขรักษ์นายโอภาสชูนุตรนางสาวธนาภรณ์รักการ และนางสาวนาริสาบินหะยีดิง ผลงานวิจัยเรื่อง พลังงานและสารหล่อลื่นชีวภาพจากพอลิไฮดรอกซีบิวทิเรต

ผลงานวิจัยรับใช้สังคม ระดับดี

อาจารย์ ดร.ศิรดานวลประดิษฐ์ ผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาศักยภาพโดยใช้เทคนิคบัญชีบริหารและระบบบัญชีต้นทุนของวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตและแปรรูปข้าวสังข์หยดพัทลุง บ้านเขากลางอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

 
เมื่อ: 11:45 น. 10 พ.ค. 62   1024 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
​สส.ศาสตรา วอนทุกฝ่ายช่วยกันสร้างจุดขายใหม่เมืองหาดใหญ่ก่อนจะกลายเป็นแค่เมืองผ่าน
เมื่อ: 14:40เศรษฐกิจบ้านเรา
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒
เมื่อ: 13:51G-SPECIAL
โรงเรียนพัทลุง คว้าถ้วยรางวัลพระราชทาน กรมสมเด็จพระเทพฯ 3 ปีซ้อน การประกวดทักษะการใช้ภาษาไทย
เมื่อ: 13:43รอบรั้วการศึกษา
สคร.12 สงขลา เตือน ระวังการทำงานในที่อับอากาศ เสี่ยงอันตรายสูง
เมื่อ: 13:39คอลัมน์แนะนำ

 1. ​ย้ายฟ้าผ่าสลับตำแหน่งผู้ว่าฯสงขลากับสตูล หลังทำงานได้ไม่ถึง 1 ปี
  10200 ครั้ง
 2. ​โกยาว ป้าหวิน คู่ชีวิตดีกรีทีมชาติเปิดสอนบาสเก็ตบอลฟรีแก่เยาวชนหาดใหญ่มายาวนานกว่า 25ปี
  3174 ครั้ง
 3. ​ชื่นชม น้องท็อปกัน เด็กเก่งโรงเรียนนานาชาติบลูมส์เบอรี่-หาดใหญ่ คว้าแชมป์กอล์ฟเยาวชนโลก
  1406 ครั้ง
 4. ​คณะวิทย์ ม.อ. รับสมัครคัดเลือกผู้เข้าประกอบกิจการร้านอาหาร/เครื่องดื่ม/ถ่ายเอกสาร
  1190 ครั้ง
 5. ขนส่งสงขลา เปิดประมูลเลขทะเบียนสวยหมวด ขม นำรายได้ช่วยการกุศล
  1171 ครั้ง
 6. อดีตสส.​ชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว ผลักดันสร้างถนนเลียบชายทะเลสิงหนคร-ระโนด
  1157 ครั้ง
 7. พิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ๗-๙ ก.ย.๖๒
  1128 ครั้ง
 8. ​๕๐ ปีจาก วศ. มศว.สู่มหาวิทยาลัยทักษิณ เชิญชวนศิษย์เก่าร่วมเฉลิมฉลองครั้งยิ่งใหญ่
  1081 ครั้ง
 9. การเงินน่ารู้กับ ธปท.ใต้ ตอน สลากออมทรัพย์ ลุ้นอย่างไรให้ตอบโจทย์
  1018 ครั้ง
 10. ขอเชิญร่วมงาน "รถโรงหนัง" จัดฉายภาพยนต์เพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กและประชาชนที่สงขลา
  999 ครั้ง
 1. ​สส.ศาสตรา วอนทุกฝ่ายช่วยกันสร้างจุดขายใหม่เมืองหาดใหญ่ก่อนจะกลายเป็นแค่เมืองผ่าน
  0 ครั้ง
 2. พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒
  0 ครั้ง
 3. โรงเรียนพัทลุง คว้าถ้วยรางวัลพระราชทาน กรมสมเด็จพระเทพฯ 3 ปีซ้อน การประกวดทักษะการใช้ภาษาไทย
  0 ครั้ง
 4. สคร.12 สงขลา เตือน ระวังการทำงานในที่อับอากาศ เสี่ยงอันตรายสูง
  0 ครั้ง
 5. ​มรภ.สงขลา เปิดเวทีประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ฯ ระดับชาติ ครั้งที่ 2
  0 ครั้ง
 6. ​ประสบการณ์คุณครูฝึกสอนมือใหม่ "ครูนิว" ทำไมถึงเลือกไปฝึกสอนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษา
  0 ครั้ง
 7. ​เอไอเอส จับมือ ม.อ.พัฒนา 5G ที่ภาคใต้ โชว์สาธิตบังคนรถไร้คนขับจากกรุงเทพมาวิ่งหาดใหญ่
  0 ครั้ง
 8. ​ปภ.สงขลา ผนึกกำลังภาคส่วนที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สอบสวนหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุบริเวณหมวดทางหลวงกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ พร้อมประชุมสรุปวิเคราะห์การเกิดอุบัติเหตุ
  0 ครั้ง
 9. ใครว่าท่องเที่ยวสงขลาแย่ โปรดดูใหม่เราทำรายได้ท่องเที่ยวเติบโตสุดในครึ่งแรกปี 62
  0 ครั้ง
 10. เอไอเอส ผนึก วิศวะ จุฬาฯ-ม.อ.เดินหน้าทดสอบ 5G VDO Call ข้ามภูมิภาค ครั้งแรก! จากกรุงเทพฯ ถึง หาดใหญ่
  0 ครั้ง