รอบรั้วการศึกษา

ม.หาดใหญ่ จัดประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10

เมื่อ: 12:54 น. 15 ก.ค. 62   353 ครั้ง

ม.หาดใหญ่ จัดประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10


เมื่อช่วงเช้า (12 ก.ค.62) ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จัดงานประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10 ซึ่งในปีนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา ผู้ก่อตั้งและที่ปรึกษาสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บรรยายในหัวข้อ “AI กับการวิจัยและการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยในอนาคต” และ Dato Prof. Dr.Zul Azhar Zahid Jamal อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยมาเลเซียเปอร์ลิส (ยูนิแมป) บรรยายในหัวข้อ “Big Data and AI: Stategic Technology Trends and Smart Learning Analytics” ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายภายในงาน ซึ่งเป็นที่สนใจของผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก ในปีนี้มีจำนวนผู้ส่งบทความเข้าร่วมระดับชาติรวม 141 บทความ บทความระดับนานาชาติจำนวน 23 บทความ รวมจำนวนบทความทั้งสิ้น 164 บทความหลังจากนั้นมีการมอบรางวัลบทความวิจัยดีเด่นในด้านต่าง ๆ ทั้งระดับและนานาชาติ ได้แก่

บทความดีเด่นระดับชาติ

 • ด้านการบริหารและการจัดการ
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • การศึกษา
 • วิทยาศาสตร์สุขภาพฯ
 • มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

บทความวิจัยเรื่อง “การวิดคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของบุคลากรในศูนย์อำนวยการบริหารชายแดนใต้ (ศอ.บต.)” โดยผศ.ดร.กอแก้ว จันทร์กิ่งทอง (อาจารย์ประจำ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่)

บทความวิจัยเรื่อง “ระบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” โดยผศ.นลินี อินทมะโน (อาจารย์ประจำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา)

บทความวิจัยเรื่อง “การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการใช้แบบฝึกทักษะเรื่องการสังเกตคำภาษาภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา” โดยอาจารย์ศิริภา จันทร์เกื้อ (อาจารย์สาขาวิชาศึกษาทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่)

บทความวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี” โดยคุณชนาทิพย์ ทองไซร้ (นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา)

บทความวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลกับประสิทธิภาพในการบริหารงานของสถานศึกษาตามทัศนะของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1” โดยคุณซีตีคอลีด๊ะ บินติอะสร (นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตมหาบัณฑิต วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้)

บทความดีเด่นระดับนานาชาติ

 • Education
 • Social Science

Naruemon Promsiri , “The Use of Team Games Tournament to Improve Reading Comprehension Skills of Seven Grade Students at Secondary School”.

Asst. Prof. Dr. Chethtapoom Wannapaisan, “An Analysis and a Synthesis of Components of Social Studies Research Works in Thailand during 1964-2017”, from the Division of Social Studies,Faculty of Education, Chiang Mai University.

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่มุ่งเน้นพัฒนาทรัพยากรบุคคล พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ และผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาชุมชนที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นเวทีทางวิชาการให้กับอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการและนักศึกษาได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ และต่อยอดผลการวิจัย ตลอดจนการสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดแนวคิดในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัยสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานภายนอก

 
เมื่อ: 12:54 น. 15 ก.ค. 62   353 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
​อัยย๊ะ พัทลุง บูมท่องเที่ยวชุมชนขนสินค้าดีที่เที่ยวเด่นยกมาไว้ที่หาดใหญ่ ชวนทุกคนไปเที่ยวกัน ​
เมื่อ: 11:35เศรษฐกิจบ้านเรา
รองนายกรัฐมนตรี นำประชาชนชาวสงขลานับพันคน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศให้พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
เมื่อ: 09:30ข่าวสารบ้านเรา
ศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ส่งมอบป้ายเส้นทางการท่องเที่ยวให้กับหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตรตำบลทุ่งลาน คลองหอยโข่ง
เมื่อ: 08:28ข่าวสารบ้านเรา
ผู้ว่าฯ ประชุมกำหนดแนวทางการจัดการขยะขับเคลื่อนสงขลา เป็นเมืองปลอดขยะอย่างยั่งยืน
เมื่อ: 17:29ข่าวสารบ้านเรา

 1. ​ย้ายฟ้าผ่าสลับตำแหน่งผู้ว่าฯสงขลากับสตูล หลังทำงานได้ไม่ถึง 1 ปี
  10728 ครั้ง
 2. ​โกยาว ป้าหวิน คู่ชีวิตดีกรีทีมชาติเปิดสอนบาสเก็ตบอลฟรีแก่เยาวชนหาดใหญ่มายาวนานกว่า 25ปี
  3545 ครั้ง
 3. ​ชื่นชม น้องท็อปกัน เด็กเก่งโรงเรียนนานาชาติบลูมส์เบอรี่-หาดใหญ่ คว้าแชมป์กอล์ฟเยาวชนโลก
  1788 ครั้ง
 4. พิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ๗-๙ ก.ย.๖๒
  1577 ครั้ง
 5. ​๕๐ ปีจาก วศ. มศว.สู่มหาวิทยาลัยทักษิณ เชิญชวนศิษย์เก่าร่วมเฉลิมฉลองครั้งยิ่งใหญ่
  1483 ครั้ง
 6. ขอเชิญร่วมงาน "รถโรงหนัง" จัดฉายภาพยนต์เพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กและประชาชนที่สงขลา
  1418 ครั้ง
 7. เชิญร่วมโครงการ 99 ปี ล้านความดีเพื่อรัฐบุรุษพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ 24 ส.ค.นี้
  1344 ครั้ง
 8. ก้านยาวโล 20 สนหม้าย
  1324 ครั้ง
 9. ​คณะวิทย์ ม.อ. รับสมัครคัดเลือกผู้เข้าประกอบกิจการร้านอาหาร/เครื่องดื่ม/ถ่ายเอกสาร
  1248 ครั้ง
 10. ขนส่งสงขลา เปิดประมูลเลขทะเบียนสวยหมวด ขม นำรายได้ช่วยการกุศล
  1218 ครั้ง
 1. ​อัยย๊ะ พัทลุง บูมท่องเที่ยวชุมชนขนสินค้าดีที่เที่ยวเด่นยกมาไว้ที่หาดใหญ่ ชวนทุกคนไปเที่ยวกัน ​
  0 ครั้ง
 2. รองนายกรัฐมนตรี นำประชาชนชาวสงขลานับพันคน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศให้พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
  0 ครั้ง
 3. ศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ส่งมอบป้ายเส้นทางการท่องเที่ยวให้กับหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตรตำบลทุ่งลาน คลองหอยโข่ง
  0 ครั้ง
 4. ผู้ว่าฯ ประชุมกำหนดแนวทางการจัดการขยะขับเคลื่อนสงขลา เป็นเมืองปลอดขยะอย่างยั่งยืน
  0 ครั้ง
 5. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจสอบสภาพการจ้างของแรงงานที่ทำงานบนเรือประมงอ่าวไทย
  0 ครั้ง
 6. สงขลา ประชุมคณะกรรมการพิจารณาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อความไม่สงบ
  0 ครั้ง
 7. ​สธ.สงขลา เน้นย้ำ 3 เก็บ เร่งกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อป้องกัน 3 โรคอันตราย
  0 ครั้ง
 8. ​รองผู้ว่าฯ ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  0 ครั้ง
 9. ​เริ่มแล้ว งานแฟร์เรื่องบ้านที่ทุกคนต้องมา "โฮมโปรแฟร์" ลดจัดหนักสูงสุด 70%
  0 ครั้ง
 10. ศูนย์MIDC คณะวิทยาการจัดการ ม.อ. ชวนชมชิมช้อปสินค้าภายใต้ “โครงการพัฒนาผู้ประกอบการจังหวัดสงขลา และจังหวัดนราธิวาส” มุ่งพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs
  0 ครั้ง