รอบรั้วการศึกษา

ม.หาดใหญ่ จัดประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10

เมื่อ: 12:54 น. 15 ก.ค. 62   570 ครั้ง

ม.หาดใหญ่ จัดประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10


เมื่อช่วงเช้า (12 ก.ค.62) ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จัดงานประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10 ซึ่งในปีนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา ผู้ก่อตั้งและที่ปรึกษาสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บรรยายในหัวข้อ “AI กับการวิจัยและการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยในอนาคต” และ Dato Prof. Dr.Zul Azhar Zahid Jamal อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยมาเลเซียเปอร์ลิส (ยูนิแมป) บรรยายในหัวข้อ “Big Data and AI: Stategic Technology Trends and Smart Learning Analytics” ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายภายในงาน ซึ่งเป็นที่สนใจของผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก ในปีนี้มีจำนวนผู้ส่งบทความเข้าร่วมระดับชาติรวม 141 บทความ บทความระดับนานาชาติจำนวน 23 บทความ รวมจำนวนบทความทั้งสิ้น 164 บทความหลังจากนั้นมีการมอบรางวัลบทความวิจัยดีเด่นในด้านต่าง ๆ ทั้งระดับและนานาชาติ ได้แก่

บทความดีเด่นระดับชาติ

 • ด้านการบริหารและการจัดการ
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • การศึกษา
 • วิทยาศาสตร์สุขภาพฯ
 • มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

บทความวิจัยเรื่อง “การวิดคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของบุคลากรในศูนย์อำนวยการบริหารชายแดนใต้ (ศอ.บต.)” โดยผศ.ดร.กอแก้ว จันทร์กิ่งทอง (อาจารย์ประจำ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่)

บทความวิจัยเรื่อง “ระบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” โดยผศ.นลินี อินทมะโน (อาจารย์ประจำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา)

บทความวิจัยเรื่อง “การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการใช้แบบฝึกทักษะเรื่องการสังเกตคำภาษาภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา” โดยอาจารย์ศิริภา จันทร์เกื้อ (อาจารย์สาขาวิชาศึกษาทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่)

บทความวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี” โดยคุณชนาทิพย์ ทองไซร้ (นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา)

บทความวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลกับประสิทธิภาพในการบริหารงานของสถานศึกษาตามทัศนะของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1” โดยคุณซีตีคอลีด๊ะ บินติอะสร (นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตมหาบัณฑิต วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้)

บทความดีเด่นระดับนานาชาติ

 • Education
 • Social Science

Naruemon Promsiri , “The Use of Team Games Tournament to Improve Reading Comprehension Skills of Seven Grade Students at Secondary School”.

Asst. Prof. Dr. Chethtapoom Wannapaisan, “An Analysis and a Synthesis of Components of Social Studies Research Works in Thailand during 1964-2017”, from the Division of Social Studies,Faculty of Education, Chiang Mai University.

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่มุ่งเน้นพัฒนาทรัพยากรบุคคล พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ และผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาชุมชนที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นเวทีทางวิชาการให้กับอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการและนักศึกษาได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ และต่อยอดผลการวิจัย ตลอดจนการสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดแนวคิดในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัยสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานภายนอก

 
เมื่อ: 12:54 น. 15 ก.ค. 62   570 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
​เกษตรกรยุคใหม่ ร่วมใจ หยุดเผา ช่วยลดวิกฤตหมอกควัน
เมื่อ: 14:32คอลัมน์แนะนำ
เตรียมจัดงาน "วันสงขลา" ครบรอบ 178 ปี 10 มีนาคม 63 สร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิดและระลึกถึงการสถาปนาเมืองสงขลา
เมื่อ: 14:17รายงานพิเศษ
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลดีหลวง อำเภอสทิงพระ
เมื่อ: 14:12G-SPECIAL
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา จัดงานเปิดโลกอาชีพ 2020 แสดงศักยภาพของนักศึกษาอาชีวศึกษา
เมื่อ: 14:05รอบรั้วการศึกษา

 1. ​งบมาแล้ว 570 ล.เริ่มสร้างถนนสายเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ช่วงบ้านพรุ-สนามบิน
  20417 ครั้ง
 2. ​เปิดแล้ว ร้านครัวโชเล่ย์ @หาดใหญ่ เมนูปักษ์ใต้สไตล์ซีฟู๊ดและอาหารบ้านบ้าน โชเลย์ ดอกกระโดน รับประกันว่าอา...หร่อย
  5341 ครั้ง
 3. อลังการด่านนอก มหกรรมหุ่นโคมไฟ นานาชาติ แลนเทิร์นส เฟสติวัล 2020
  2614 ครั้ง
 4. ​2 คนเก่งศรีสว่างวงศ์ ได้รับทุนการศึกษาจาก ม.อ.วิทยานุสรณ์ จนจบหลักสูตร
  2065 ครั้ง
 5. ​กิมหยงรีวิว มาแลตะ ยังไหรมั่งที่ มากินตะ จุดเช็คอินใหม่ใจกลางเมืองหาดใหญ่
  2047 ครั้ง
 6. ผู้การชาติ ชูนโยบายสู้ศึกเลือกตั้งอบจ.สงขลา ดันรถไฟฟ้าสงขลา-หาดใหญ่-ด่านสะเดา
  1672 ครั้ง
 7. อุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ สงขลาเกิดมากที่สุด 116 ครั้งเจ็บ 121 ราย ตาย 7 ราย
  1362 ครั้ง
 8. แจ้งราคามาตรฐาน อัตราค่าโดยสารรถโดยสารไม่ประจำทาง "รถตุ๊กตุ๊ก" ในหาดใหญ่
  1298 ครั้ง
 9. ps ประสิทธิ์แอร์ - ช่างแอร์ในตำนานเมืองหาดใหญ่
  1284 ครั้ง
 10. ภูมิปัญญาระโนด เปลี่ยนหัตถกรรมลูกปัดมโนราห์ ต่อยอดสู่สินค้าหัตถกรรมเครื่องใช้ ของตกแต่งบ้าน
  1154 ครั้ง
 1. ​เกษตรกรยุคใหม่ ร่วมใจ หยุดเผา ช่วยลดวิกฤตหมอกควัน
  0 ครั้ง
 2. เตรียมจัดงาน "วันสงขลา" ครบรอบ 178 ปี 10 มีนาคม 63 สร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิดและระลึกถึงการสถาปนาเมืองสงขลา
  0 ครั้ง
 3. หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลดีหลวง อำเภอสทิงพระ
  0 ครั้ง
 4. วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา จัดงานเปิดโลกอาชีพ 2020 แสดงศักยภาพของนักศึกษาอาชีวศึกษา
  0 ครั้ง
 5. จัดอีกรายการใหญ่ที่สงขลา ฟุตซอลชิงแชมป์นานาชาติ 2-8 ก.พ.ที่เซ้นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
  0 ครั้ง
 6. ปตท. เปิดรับฟังความเห็น ขุดเจาะสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในทะเลอ่าวไทย
  0 ครั้ง
 7. ประชุมขับเคลื่อนคณะกรรมเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเล
  0 ครั้ง
 8. เปิดการประชุมสัมนา "เครือข่ายโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0"
  0 ครั้ง
 9. ​กรมส่งเสริมการเกษตร เสนอวิสาหกิจชุมชนเด่น พร้อมรับนายกฯ ลงพื้นที่นราธิวาส
  0 ครั้ง
 10. รองผู้ว่าฯสงขลาเปิดโครงการซ้อมแผนป้องกันและระงับเหตุร้ายกรณีชิงผู้ต้องขัง คดีความมั่นคง เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือเหตุร้ายในเรือนจำ
  0 ครั้ง