รอบรั้วการศึกษา

ม.อ. จับมือร่วมกับ 7 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี เพิ่มขีดความสามารถชุมชนท้องถิ่นให้มีความยั่งยืนมั่นคง

เมื่อ: 08:55 น. 22 ก.ค. 62   378 ครั้ง

ม.อ. จับมือร่วมกับ 7 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี เพิ่มขีดความสามารถชุมชนท้องถิ่นให้มีความยั่งยืนมั่นคง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ 7 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) ซึ่งประกอบด้วยบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดตรัง สงขลา ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เมื่อวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประธานและกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีฯ ทั้ง 7 จังหวัด ร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ และมี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ศาสตราจารย์นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลัย นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย นายบัญญัติ จันทน์เสนะ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสื่อมวลชนร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามครั้งนี้

นายบัญญัติ จันทน์เสนะ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดทำบันทึกข้อตกลงว่า “บันทึกข้อตกลงที่จัดทำร่วมกันในวันนี้เพื่อพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ให้มีความยั่งยืนและมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ โดยกระบวนการการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนภาคสังคม ภาคท้องถิ่น และภาควิชาการ เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นด้านการศึกษา เพื่อสร้างคนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณธรรม ให้พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 และเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่น ในการพัฒนาการบริหารจัดการ และการพึ่งพาตนเองเพื่อให้เกิดสังคมที่มีคุณภาพในท้องถิ่นต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดียิ่งที่ มหาวิทยาลัยได้ร่วมลงนามความร่วมมือกับ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีฯ จำกัด ทั้ง 7 จังหวัด ซึ่งมีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ให้มีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจต่อไป”

ทั้งนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีพันธกิจหลักที่สำคัญ คือ การสร้างความเป็นผู้นำทางวิชาการและนวัตกรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐานเพื่อการพัฒนาภาคใต้และประเทศไทย โดยมหาวิทยาลัยมีความพร้อมในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานทุกภาคส่วน ซึ่งจะก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในด้านการลงทุน การบริหารจัดการในโครงการต่าง ๆ โดยจะร่วมกันจัดทำแผนและโครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัยพร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของคนเพื่อเป็นหลักในการสร้างความเข้มแข็งระดับฐานรากของประเทศ และร่วมกันสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมจากการวิจัย และนำองค์ความรู้ดังกล่าวไปบริหารจัดการให้เป็นประโยชน์ต่อการจัดทำเศรษฐกิจชุมชน เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งและมีความสุขอย่างยั่งยืน ซึ่งได้แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำความร่วมมือ MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับบริษัทประชารัฐในจังหวัดที่มีวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นรูปธรรมได้ชัดเจนยิ่งขึ้น”

นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย กล่าวถึงความร่วมมือของทั้ง 2 ฝ่ายว่า “การแก้ปัญหาและการพัฒนาประเทศ ตัวชี้ขาดอยู่ที่การทำให้ชุมชนท้องถิ่นซึ่งเป็นฐานรากของประเทศมีความเข้มแข็ง มหาวิทยาลัยจึงมีภารกิจสำคัญคือการสร้างและใช้ปัญญา ความรู้ทางวิชาการ เข้าไปช่วยทั้งเรื่องการพัฒนาศักยภาพคน และการปรับกระบวนการทำงานให้มีทั้งกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่ การเกิดความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด” ทั้ง 7 จังหวัดในครั้งนี้ ถือเป็นแนวทางที่ถูกต้องแล้ว และถ้าสามารถผลักดันให้เกิดรูปธรรมความสำเร็จ ก็จะเป็นแบบอย่างที่รัฐบาลจะนำไปผลักดันเป็นนโยบายให้สถาบันอุดมศึกษาต่างๆทำงานลักษณะนี้ให้มากขึ้น ซึ่งน่าจะเป็นผลดีต่อการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงเรื่องสุขภาพด้วย”

การดำเนินงานภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการนี้ จะมีการตกลงกันในรายละเอียดและแผนการดำเนินงานในแต่ละโครงการต่อไป โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้มีกำหนด 5 ปี นับแต่วันลงนาม

 
เมื่อ: 08:55 น. 22 ก.ค. 62   378 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
รองนายกรัฐมนตรี นำประชาชนชาวสงขลานับพันคน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานและตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ 99 รูป อุทิศให้ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของปูชนียบุคคลที่สร้างคุณประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง
เมื่อ: 09:30ข่าวสารบ้านเรา
คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ส่งมอบป้ายเส้นทางการท่องเที่ยวให้กับ หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตรเทศบาลตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
เมื่อ: 08:28ข่าวสารบ้านเรา
ผู้ว่าฯ ประชุมกำหนดแนวทางการจัดการขยะขับเคลื่อนสงขลา เป็นเมืองปลอดขยะอย่างยั่งยืน
เมื่อ: 17:29ข่าวสารบ้านเรา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจสอบสภาพการจ้างของแรงงานที่ทำงานบนเรือประมงอ่าวไทย
เมื่อ: 17:26ข่าวสารบ้านเรา

 1. ​ย้ายฟ้าผ่าสลับตำแหน่งผู้ว่าฯสงขลากับสตูล หลังทำงานได้ไม่ถึง 1 ปี
  10726 ครั้ง
 2. ​โกยาว ป้าหวิน คู่ชีวิตดีกรีทีมชาติเปิดสอนบาสเก็ตบอลฟรีแก่เยาวชนหาดใหญ่มายาวนานกว่า 25ปี
  3545 ครั้ง
 3. ​ชื่นชม น้องท็อปกัน เด็กเก่งโรงเรียนนานาชาติบลูมส์เบอรี่-หาดใหญ่ คว้าแชมป์กอล์ฟเยาวชนโลก
  1787 ครั้ง
 4. พิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ๗-๙ ก.ย.๖๒
  1577 ครั้ง
 5. ​๕๐ ปีจาก วศ. มศว.สู่มหาวิทยาลัยทักษิณ เชิญชวนศิษย์เก่าร่วมเฉลิมฉลองครั้งยิ่งใหญ่
  1482 ครั้ง
 6. ขอเชิญร่วมงาน "รถโรงหนัง" จัดฉายภาพยนต์เพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กและประชาชนที่สงขลา
  1416 ครั้ง
 7. เชิญร่วมโครงการ 99 ปี ล้านความดีเพื่อรัฐบุรุษพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ 24 ส.ค.นี้
  1337 ครั้ง
 8. ก้านยาวโล 20 สนหม้าย
  1324 ครั้ง
 9. ​คณะวิทย์ ม.อ. รับสมัครคัดเลือกผู้เข้าประกอบกิจการร้านอาหาร/เครื่องดื่ม/ถ่ายเอกสาร
  1247 ครั้ง
 10. ขนส่งสงขลา เปิดประมูลเลขทะเบียนสวยหมวด ขม นำรายได้ช่วยการกุศล
  1217 ครั้ง
 1. รองนายกรัฐมนตรี นำประชาชนชาวสงขลานับพันคน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานและตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ 99 รูป อุทิศให้ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของปูชนียบุคคลที่สร้างคุณประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง
  0 ครั้ง
 2. คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ส่งมอบป้ายเส้นทางการท่องเที่ยวให้กับ หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตรเทศบาลตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
  0 ครั้ง
 3. ผู้ว่าฯ ประชุมกำหนดแนวทางการจัดการขยะขับเคลื่อนสงขลา เป็นเมืองปลอดขยะอย่างยั่งยืน
  0 ครั้ง
 4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจสอบสภาพการจ้างของแรงงานที่ทำงานบนเรือประมงอ่าวไทย
  0 ครั้ง
 5. สงขลา ประชุมคณะกรรมการพิจารณาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อความไม่สงบ
  0 ครั้ง
 6. ​สธ.สงขลา เน้นย้ำ 3 เก็บ เร่งกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อป้องกัน 3 โรคอันตราย
  0 ครั้ง
 7. ​รองผู้ว่าฯ ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  0 ครั้ง
 8. ​เริ่มแล้ว งานแฟร์เรื่องบ้านที่ทุกคนต้องมา "โฮมโปรแฟร์" ลดจัดหนักสูงสุด 70%
  0 ครั้ง
 9. ศูนย์MIDC คณะวิทยาการจัดการ ม.อ. ชวนชมชิมช้อปสินค้าภายใต้ “โครงการพัฒนาผู้ประกอบการจังหวัดสงขลา และจังหวัดนราธิวาส” มุ่งพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs
  0 ครั้ง
 10. เตรียมจัดงานประเพณีโคมไฟไหว้พระจันทร์ ที่สาย1 กระเศรษฐกิจส่งเสริมท่องเที่ยวหาดใหญ่
  0 ครั้ง