รอบรั้วการศึกษา

ม.อ. จับมือร่วมกับ 7 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี เพิ่มขีดความสามารถชุมชนท้องถิ่นให้มีความยั่งยืนมั่นคง

เมื่อ: 08:55 น. 22 ก.ค. 62   545 ครั้ง

ม.อ. จับมือร่วมกับ 7 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี เพิ่มขีดความสามารถชุมชนท้องถิ่นให้มีความยั่งยืนมั่นคง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ 7 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) ซึ่งประกอบด้วยบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดตรัง สงขลา ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เมื่อวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประธานและกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีฯ ทั้ง 7 จังหวัด ร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ และมี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ศาสตราจารย์นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลัย นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย นายบัญญัติ จันทน์เสนะ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสื่อมวลชนร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามครั้งนี้

นายบัญญัติ จันทน์เสนะ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดทำบันทึกข้อตกลงว่า “บันทึกข้อตกลงที่จัดทำร่วมกันในวันนี้เพื่อพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ให้มีความยั่งยืนและมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ โดยกระบวนการการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนภาคสังคม ภาคท้องถิ่น และภาควิชาการ เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นด้านการศึกษา เพื่อสร้างคนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณธรรม ให้พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 และเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่น ในการพัฒนาการบริหารจัดการ และการพึ่งพาตนเองเพื่อให้เกิดสังคมที่มีคุณภาพในท้องถิ่นต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดียิ่งที่ มหาวิทยาลัยได้ร่วมลงนามความร่วมมือกับ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีฯ จำกัด ทั้ง 7 จังหวัด ซึ่งมีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ให้มีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจต่อไป”

ทั้งนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีพันธกิจหลักที่สำคัญ คือ การสร้างความเป็นผู้นำทางวิชาการและนวัตกรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐานเพื่อการพัฒนาภาคใต้และประเทศไทย โดยมหาวิทยาลัยมีความพร้อมในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานทุกภาคส่วน ซึ่งจะก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในด้านการลงทุน การบริหารจัดการในโครงการต่าง ๆ โดยจะร่วมกันจัดทำแผนและโครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัยพร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของคนเพื่อเป็นหลักในการสร้างความเข้มแข็งระดับฐานรากของประเทศ และร่วมกันสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมจากการวิจัย และนำองค์ความรู้ดังกล่าวไปบริหารจัดการให้เป็นประโยชน์ต่อการจัดทำเศรษฐกิจชุมชน เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งและมีความสุขอย่างยั่งยืน ซึ่งได้แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำความร่วมมือ MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับบริษัทประชารัฐในจังหวัดที่มีวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นรูปธรรมได้ชัดเจนยิ่งขึ้น”

นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย กล่าวถึงความร่วมมือของทั้ง 2 ฝ่ายว่า “การแก้ปัญหาและการพัฒนาประเทศ ตัวชี้ขาดอยู่ที่การทำให้ชุมชนท้องถิ่นซึ่งเป็นฐานรากของประเทศมีความเข้มแข็ง มหาวิทยาลัยจึงมีภารกิจสำคัญคือการสร้างและใช้ปัญญา ความรู้ทางวิชาการ เข้าไปช่วยทั้งเรื่องการพัฒนาศักยภาพคน และการปรับกระบวนการทำงานให้มีทั้งกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่ การเกิดความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด” ทั้ง 7 จังหวัดในครั้งนี้ ถือเป็นแนวทางที่ถูกต้องแล้ว และถ้าสามารถผลักดันให้เกิดรูปธรรมความสำเร็จ ก็จะเป็นแบบอย่างที่รัฐบาลจะนำไปผลักดันเป็นนโยบายให้สถาบันอุดมศึกษาต่างๆทำงานลักษณะนี้ให้มากขึ้น ซึ่งน่าจะเป็นผลดีต่อการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงเรื่องสุขภาพด้วย”

การดำเนินงานภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการนี้ จะมีการตกลงกันในรายละเอียดและแผนการดำเนินงานในแต่ละโครงการต่อไป โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้มีกำหนด 5 ปี นับแต่วันลงนาม

 
เมื่อ: 08:55 น. 22 ก.ค. 62   545 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
​เกษตรกรยุคใหม่ ร่วมใจ หยุดเผา ช่วยลดวิกฤตหมอกควัน
เมื่อ: 14:32คอลัมน์แนะนำ
เตรียมจัดงาน "วันสงขลา" ครบรอบ 178 ปี 10 มีนาคม 63 สร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิดและระลึกถึงการสถาปนาเมืองสงขลา
เมื่อ: 14:17รายงานพิเศษ
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลดีหลวง อำเภอสทิงพระ
เมื่อ: 14:12G-SPECIAL
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา จัดงานเปิดโลกอาชีพ 2020 แสดงศักยภาพของนักศึกษาอาชีวศึกษา
เมื่อ: 14:05รอบรั้วการศึกษา

 1. ​งบมาแล้ว 570 ล.เริ่มสร้างถนนสายเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ช่วงบ้านพรุ-สนามบิน
  20416 ครั้ง
 2. ​เปิดแล้ว ร้านครัวโชเล่ย์ @หาดใหญ่ เมนูปักษ์ใต้สไตล์ซีฟู๊ดและอาหารบ้านบ้าน โชเลย์ ดอกกระโดน รับประกันว่าอา...หร่อย
  5336 ครั้ง
 3. อลังการด่านนอก มหกรรมหุ่นโคมไฟ นานาชาติ แลนเทิร์นส เฟสติวัล 2020
  2614 ครั้ง
 4. ​2 คนเก่งศรีสว่างวงศ์ ได้รับทุนการศึกษาจาก ม.อ.วิทยานุสรณ์ จนจบหลักสูตร
  2064 ครั้ง
 5. ​กิมหยงรีวิว มาแลตะ ยังไหรมั่งที่ มากินตะ จุดเช็คอินใหม่ใจกลางเมืองหาดใหญ่
  2047 ครั้ง
 6. ผู้การชาติ ชูนโยบายสู้ศึกเลือกตั้งอบจ.สงขลา ดันรถไฟฟ้าสงขลา-หาดใหญ่-ด่านสะเดา
  1671 ครั้ง
 7. อุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ สงขลาเกิดมากที่สุด 116 ครั้งเจ็บ 121 ราย ตาย 7 ราย
  1362 ครั้ง
 8. แจ้งราคามาตรฐาน อัตราค่าโดยสารรถโดยสารไม่ประจำทาง "รถตุ๊กตุ๊ก" ในหาดใหญ่
  1297 ครั้ง
 9. ps ประสิทธิ์แอร์ - ช่างแอร์ในตำนานเมืองหาดใหญ่
  1283 ครั้ง
 10. ภูมิปัญญาระโนด เปลี่ยนหัตถกรรมลูกปัดมโนราห์ ต่อยอดสู่สินค้าหัตถกรรมเครื่องใช้ ของตกแต่งบ้าน
  1154 ครั้ง
 1. ​เกษตรกรยุคใหม่ ร่วมใจ หยุดเผา ช่วยลดวิกฤตหมอกควัน
  0 ครั้ง
 2. เตรียมจัดงาน "วันสงขลา" ครบรอบ 178 ปี 10 มีนาคม 63 สร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิดและระลึกถึงการสถาปนาเมืองสงขลา
  0 ครั้ง
 3. หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลดีหลวง อำเภอสทิงพระ
  0 ครั้ง
 4. วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา จัดงานเปิดโลกอาชีพ 2020 แสดงศักยภาพของนักศึกษาอาชีวศึกษา
  0 ครั้ง
 5. จัดอีกรายการใหญ่ที่สงขลา ฟุตซอลชิงแชมป์นานาชาติ 2-8 ก.พ.ที่เซ้นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
  0 ครั้ง
 6. ปตท. เปิดรับฟังความเห็น ขุดเจาะสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในทะเลอ่าวไทย
  0 ครั้ง
 7. ประชุมขับเคลื่อนคณะกรรมเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเล
  0 ครั้ง
 8. เปิดการประชุมสัมนา "เครือข่ายโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0"
  0 ครั้ง
 9. ​กรมส่งเสริมการเกษตร เสนอวิสาหกิจชุมชนเด่น พร้อมรับนายกฯ ลงพื้นที่นราธิวาส
  0 ครั้ง
 10. รองผู้ว่าฯสงขลาเปิดโครงการซ้อมแผนป้องกันและระงับเหตุร้ายกรณีชิงผู้ต้องขัง คดีความมั่นคง เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือเหตุร้ายในเรือนจำ
  0 ครั้ง