รอบรั้วการศึกษา

มรภ.สงขลา เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นมาตรฐานวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน

เมื่อ: 09:05 น. 22 ส.ค. 62   750 ครั้ง

มรภ.สงขลา ร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น จัดทำมาตรฐานวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ระดับปริญญาตรี ตั้งเป้าผลิตบัณฑิตสู่นักวิชาการเปี่ยมองค์ความรู้ด้านสุขภาพ พร้อมสร้างมาตรฐานเดียวกันในสถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชน


ดร.วรพล หนูนุ่น ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ สภาการสาธารณสุขชุมชน โดยคณะอนุกรรมการจัดทำร่างมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ.1) ภายใต้กรอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) พ.ศ. 2562 จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) มคอ.1 ที่ยกร่างขึ้นไว้แล้ว เป็นเวทีครั้งที่ 2 เวทีภาคใต้ ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.สงขลา สำหรับเป็นแนวทางในการกำหนดโครงสร้างมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน โดยมี นายกสภาการสาธารณสุขชุมชน กรรมการสภาฯ อนุกรรมการฯ คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย วิทยาลัย สถาบันการศึกษาต่างๆ ในภาคใต้ และตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต เข้าร่วมประชุมราว 60 คน

ดร.วรพล กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีสถาบันการศึกษาที่ผลิตบุคลากรทางด้านสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่มีความแตกต่างกันมากของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ในสถาบันการศึกษาแต่ละแห่ง ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่สภาการสาธารณสุขชุมชนจะต้องกำหนดมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดโครงสร้างมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาสาธารณสุขศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง (มคอ.1) ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและด้านสาธารณสุขศาสตร์ รวมทั้งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กำหนด จากเหตุผลข้างต้น สภาการสาธารณสุขชุมชน และเครือข่ายสถาบันการศึกษาที่มีการผลิตบุคลากรด้านสาธารณสุขหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จึงร่วมมือกันจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ภายใต้กรอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในแต่ละสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน

ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มรภ.สงขลา กล่าวอีกว่า มาตรฐานวิชาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและด้านสาธารณสุขศาสตร์ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นนักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานทางด้านสุขภาพ ด้านสาธารณสุข ต่อบุคคล ครอบครัว และชุมชน เน้นการใช้หลักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการสำรวจตรวจสอบ ตรวจประเมิน การฟื้นฟูสุขภาพ การบำบัดโรคเบื้องต้น การประเมินสถานการณ์จัดการความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมที่มีต่อสุขอนามัย บุคคล และชุมชน การบริหารจัดการแผนงานโครงการเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างเป็นระบบ การนำผลการวิจัยพัฒนามาดำเนินการตามแผนปฏิบัติ การประสานแผนงานโครงการ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจัดการระบบข้อมูลข่าวสารด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ และเลือกลำดับความสำคัญของปัญหา ในการนำมาใช้พัฒนาชุมชนอย่างเป็นระบบและองค์รวม การทำงานทุกกระบวนการคำนึงถึงหลักคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุข

 
เมื่อ: 09:05 น. 22 ส.ค. 62   750 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
จิตอาสาจังหวัดสงขลา ส่งมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ ตามกิจกรรมจิตอาสาของขวัญปันรักปี 2563 แก่ผู้สูงอายุ 100 ปี ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่
เมื่อ: 09:32ข่าวสารบ้านเรา
ถอดบทเรียนการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงปีใหม่ ปรับแผนรับมือเทศกาลสงกรานต์
เมื่อ: 16:12รายงานพิเศษ
​เตือนวิสาหกิจชุมชน รีบต่อทะเบียนภายใน ม.ค.63 ก่อนถูกเพิกถอนทะเบียน
เมื่อ: 15:51เศรษฐกิจบ้านเรา
​มิลเลนเนียม ออโต้ เทกระจาดรถผู้บริหาร รถทดลองขับ ราคาสุดเร้าใจ
เมื่อ: 15:12ประชาสัมพันธ์

 1. ​งบมาแล้ว 570 ล.เริ่มสร้างถนนสายเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ช่วงบ้านพรุ-สนามบิน
  17271 ครั้ง
 2. ​2 คนเก่งศรีสว่างวงศ์ ได้รับทุนการศึกษาจาก ม.อ.วิทยานุสรณ์ จนจบหลักสูตร
  2020 ครั้ง
 3. อลังการด่านนอก มหกรรมหุ่นโคมไฟ นานาชาติ แลนเทิร์นส เฟสติวัล 2020
  1779 ครั้ง
 4. ​กิมหยงรีวิว มาแลตะ ยังไหรมั่งที่ มากินตะ จุดเช็คอินใหม่ใจกลางเมืองหาดใหญ่
  1546 ครั้ง
 5. ผู้การชาติ ชูนโยบายสู้ศึกเลือกตั้งอบจ.สงขลา ดันรถไฟฟ้าสงขลา-หาดใหญ่-ด่านสะเดา
  1134 ครั้ง
 6. ​คลินิกแพทย์แผนไทย เทศบาลเมืองบ้านพรุ พร้อมเปิดให้บริการ 7 ม.ค.เป็นต้นไป
  1065 ครั้ง
 7. อุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ สงขลาเกิดมากที่สุด 116 ครั้งเจ็บ 121 ราย ตาย 7 ราย
  996 ครั้ง
 8. ps ประสิทธิ์แอร์ - ช่างแอร์ในตำนานเมืองหาดใหญ่
  928 ครั้ง
 9. แจ้งราคามาตรฐาน อัตราค่าโดยสารรถโดยสารไม่ประจำทาง "รถตุ๊กตุ๊ก" ในหาดใหญ่
  914 ครั้ง
 10. ​เมเจอร์สเกล จัดงานปีใหม่เปิดเวทีให้เด็กๆ แสดงความสามารถและสนุกสนานกันถ้วนหน้า
  897 ครั้ง
 1. จิตอาสาจังหวัดสงขลา ส่งมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ ตามกิจกรรมจิตอาสาของขวัญปันรักปี 2563 แก่ผู้สูงอายุ 100 ปี ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่
  0 ครั้ง
 2. ถอดบทเรียนการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงปีใหม่ ปรับแผนรับมือเทศกาลสงกรานต์
  0 ครั้ง
 3. ​เตือนวิสาหกิจชุมชน รีบต่อทะเบียนภายใน ม.ค.63 ก่อนถูกเพิกถอนทะเบียน
  0 ครั้ง
 4. ​มิลเลนเนียม ออโต้ เทกระจาดรถผู้บริหาร รถทดลองขับ ราคาสุดเร้าใจ
  0 ครั้ง
 5. โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ จัดอบรมดับเพลิงประจำปี 2562
  0 ครั้ง
 6. โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ นำพนักงาน ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563
  0 ครั้ง
 7. มรภ.สงขลา จัดกิจกรรม “จิตตปัญญา เพื่อพัฒนาตน”
  0 ครั้ง
 8. ​แจ้งเตือนเกษตรกรดูแลรักษาสวนผลไม้ในช่วงหน้าแล้ง แนะหากจำเป็นให้ตัดผลทิ้งรักษาลำต้น
  0 ครั้ง
 9. อลังการด่านนอก มหกรรมหุ่นโคมไฟ นานาชาติ แลนเทิร์นส เฟสติวัล 2020
  0 ครั้ง
 10. ​ขอเชิญร่วมงาน IDE THAILAND 2020 ณ อุทยานแห่งชาติวิทยาศาสตร์ ม.อ.
  0 ครั้ง