รอบรั้วการศึกษา

มรภ.สงขลา เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นมาตรฐานวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน

เมื่อ: 09:05 น. 22 ส.ค. 62   673 ครั้ง

มรภ.สงขลา ร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น จัดทำมาตรฐานวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ระดับปริญญาตรี ตั้งเป้าผลิตบัณฑิตสู่นักวิชาการเปี่ยมองค์ความรู้ด้านสุขภาพ พร้อมสร้างมาตรฐานเดียวกันในสถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชน


ดร.วรพล หนูนุ่น ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ สภาการสาธารณสุขชุมชน โดยคณะอนุกรรมการจัดทำร่างมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ.1) ภายใต้กรอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) พ.ศ. 2562 จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) มคอ.1 ที่ยกร่างขึ้นไว้แล้ว เป็นเวทีครั้งที่ 2 เวทีภาคใต้ ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.สงขลา สำหรับเป็นแนวทางในการกำหนดโครงสร้างมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน โดยมี นายกสภาการสาธารณสุขชุมชน กรรมการสภาฯ อนุกรรมการฯ คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย วิทยาลัย สถาบันการศึกษาต่างๆ ในภาคใต้ และตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต เข้าร่วมประชุมราว 60 คน

ดร.วรพล กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีสถาบันการศึกษาที่ผลิตบุคลากรทางด้านสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่มีความแตกต่างกันมากของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ในสถาบันการศึกษาแต่ละแห่ง ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่สภาการสาธารณสุขชุมชนจะต้องกำหนดมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดโครงสร้างมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาสาธารณสุขศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง (มคอ.1) ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและด้านสาธารณสุขศาสตร์ รวมทั้งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กำหนด จากเหตุผลข้างต้น สภาการสาธารณสุขชุมชน และเครือข่ายสถาบันการศึกษาที่มีการผลิตบุคลากรด้านสาธารณสุขหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จึงร่วมมือกันจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ภายใต้กรอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในแต่ละสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน

ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มรภ.สงขลา กล่าวอีกว่า มาตรฐานวิชาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและด้านสาธารณสุขศาสตร์ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นนักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานทางด้านสุขภาพ ด้านสาธารณสุข ต่อบุคคล ครอบครัว และชุมชน เน้นการใช้หลักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการสำรวจตรวจสอบ ตรวจประเมิน การฟื้นฟูสุขภาพ การบำบัดโรคเบื้องต้น การประเมินสถานการณ์จัดการความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมที่มีต่อสุขอนามัย บุคคล และชุมชน การบริหารจัดการแผนงานโครงการเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างเป็นระบบ การนำผลการวิจัยพัฒนามาดำเนินการตามแผนปฏิบัติ การประสานแผนงานโครงการ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจัดการระบบข้อมูลข่าวสารด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ และเลือกลำดับความสำคัญของปัญหา ในการนำมาใช้พัฒนาชุมชนอย่างเป็นระบบและองค์รวม การทำงานทุกกระบวนการคำนึงถึงหลักคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุข

 
เมื่อ: 09:05 น. 22 ส.ค. 62   673 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
คลังจังหวัดสงขลา ขอเชิญชวนลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ ชิมช้อปใช้ ”
เมื่อ: 16:07เศรษฐกิจบ้านเรา
กาชาดสงขลา จัดหลักสูตรพัฒนาจิตอาสาสู่อาสาสมัครสภากาชาดไทยหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ
เมื่อ: 16:05ข่าวสารบ้านเรา
ไทย-มาเลเซีย หัวใจเดียวกัน ร่วมมอบหมวกกันน๊อคนักเรียนและเก็บขยะริมหาดสมิหลา
เมื่อ: 16:01ข่าวสารบ้านเรา
เอไอเอส เป็นโอเปอร์เรเตอร์รายแรกและรายเดียวในไทย ที่ได้รับรางวัล “องค์กรที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชีย”
เมื่อ: 14:02ประชาสัมพันธ์

 1. เปิดแล้ว ห้างดิวตี้ฟรีด่านนอก แห่งแรกในสงขลาพร้อมดึงดูดมาเลย์-ไทย ร่วมช้อปกระตุ้นเศรษฐกิจ
  2699 ครั้ง
 2. ​Grand Opening MRC CLINIC ศูนย์สุขภาพครบวงจรที่ให้คุณสวยสุขภาพดีจนนาทีสุดท้ายของชีวิต
  1984 ครั้ง
 3. ​เปิดให้รถวิ่งแล้วสะพานข้ามคลองร.1 ลพบุรีราเมศวร์ หลังปิดจากเหตุสะพานทรุดมาแรมปี
  1803 ครั้ง
 4. ​จุรินทร์ นำทัพ 2 รมต.สงขลา ลุยแก้ปัญหาสินค้าเกษตร ส่งฟรีผ่านเครื่อง-สร้างนักค้าออนไลน์-เปิดตลาดลองกอง
  1525 ครั้ง
 5. ​จุรินทร์ ลุยตรวจด่านสะเดาใหม่คืบหน้ากว่า 95% เร่งหาแนวทางแก้อุปสรรคค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย
  1523 ครั้ง
 6. ​เริ่มแล้ว...งานมหกรรมสุขภาพดีหาดใหญ่ ไทยแลนด์ 4.0 “Hatyai Healthy Life 2019 ”
  1447 ครั้ง
 7. หน่วยงานสนับสนุน ร่วมแถลงข่าวความพร้อมจัดงานเดิน-วิ่ง ม.หาดใหญ่ 22 ก.ย.62
  1442 ครั้ง
 8. ​พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 26 กันยายน 2562
  1414 ครั้ง
 9. ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนสิงหาคม 2562
  1387 ครั้ง
 10. มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาโครงงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
  1385 ครั้ง
 1. คลังจังหวัดสงขลา ขอเชิญชวนลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ ชิมช้อปใช้ ”
  0 ครั้ง
 2. กาชาดสงขลา จัดหลักสูตรพัฒนาจิตอาสาสู่อาสาสมัครสภากาชาดไทยหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ
  0 ครั้ง
 3. ไทย-มาเลเซีย หัวใจเดียวกัน ร่วมมอบหมวกกันน๊อคนักเรียนและเก็บขยะริมหาดสมิหลา
  0 ครั้ง
 4. เอไอเอส เป็นโอเปอร์เรเตอร์รายแรกและรายเดียวในไทย ที่ได้รับรางวัล “องค์กรที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชีย”
  0 ครั้ง
 5. ​ม.อ. ถวายปริญญาเกษตรศาสตร์ แด่พระสมเด็จราชาธิบดีเลโซโท
  0 ครั้ง
 6. ม.Gansu ประเทศจีน เยือน มรภ.สงขลา เรียนรู้ภาษา-วัฒนธรรมไทย
  0 ครั้ง
 7. ​สดร. ขยายเวลารับสมัคร-ส่งผลงานเฟ้นหานักรังสรรค์สื่อดาราศาสตร์ ถึง 30 ก.ย. นี้
  0 ครั้ง
 8. ​วิสาหกิจชุมชน ผนึกเครือข่าย 3 มหา’ลัย ประกวดชุดยูนิฟอร์มวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชาว ต.หัวเขา
  0 ครั้ง
 9. ​เส้นทางสู่ไทยลีก4 ดาร์บี้แมตซ์สงขลาชิงแชมป์กลุ่มเอ ส่วนนาทวีคงไม่ถึงฝัน
  0 ครั้ง
 10. ผู้ว่าฯ นำทุกภาคส่วนเดินเท้ารวมพลังปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ป่าต้นน้ำผาดำ
  0 ครั้ง