รอบรั้วการศึกษา

​มรภ.สงขลา ผนึกชุมชนปลูกข้าวพื้นเมืองอินทรีย์ ร่วมใจปักดำ ถวายในหลวง ร.10

เมื่อ: 12:34 น. 17 ต.ค. 62   1269 ครั้ง

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา ลงพื้นที่ ต.เกาะแต้ว ผนึกความร่วมมือชุมชนทำโครงการลูกข้าวพื้นเมืองอินทรีย์ ร่วมใจปักดำ ตามแนวพระราโชบายถวายในหลวงรัชกาลที่ 10

ดร.มงคล เทพรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงโครงการปลูกข้าวพื้นเมืองอินทรีย์ ร่วมใจปักดำ ตามแนวพระราโชบายถวายในหลวงรัชกาลที่ 10 ณ ต.เกาะแต้ว อ.เมืองสงขลา เมื่อเร็วๆ นี้ว่า มรภ.สงขลา มีพันธกิจจัดการศึกษาที่หลากหลาย ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นให้มีคุณภาพและคุณธรรม และสามารถแข่งขันได้ นอกจากนั้น ยังมีพันธกิจบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งบนฐานของการมีส่วนร่วม ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระบรมราโชบายและแนวพระราชดำริ ตลอดจนส่งเสริม เผยแพร่ อนุรักษ์ สืบสาน และสร้างสรรค์ ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ คณะเทคโนโลยีการเกษตรจึงดำเนินโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยบูรณาการกับการเรียนการสอนและการมีส่วนร่วมของบุคลากร นักศึกษา และชุมชน

ผศ.ดร.อมรรัตน์ ชุมทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา กล่าวว่า ในพื้นที่ชุมชน ต.เกาะแต้ว มีกลุ่มเกษตรกรที่มีอาชีพทำนา แต่ส่วนใหญ่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการคัดพันธุ์ข้าวและเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์อย่างถูกวิธี จึงทำให้พันธุ์ข้าวพื้นเมืองที่เกษตรกรในชุมชนเกาะแต้วปลูกมีการปะปนพันธุ์ ส่งผลให้ได้ผลผลิตต่ำ ทำให้เกษตรกรไม่สามารถพึ่งตนเองได้ จำต้องซื้อเมล็ดพันธุ์จากภายนอก ซึ่งเป็นการเพิ่มต้นทุนการผลิต ทางคณะฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว และเพื่อตอบสนองต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการดำเนินงานตามพระบรมราโชบายอย่างยั่งยืน จึงจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การปลูกข้าวพื้นเมืองอินทรีย์ ร่วมใจปักดำ ตามแนวพระราโชบายถวายในหลวงรัชกาลที่ 10 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับวิธีการคัดเลือกและเก็บรักษาพันธุ์ข้าวให้บริสุทธิ์ รวมถึงการจัดการดินและการเตรียมต้นกล้าข้าวในการปักดำ และร่วมกันฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว

เกษตรกรใช้แกะในการเก็บเกี่ยวข้าว ซึ่งต้องใช้แรงงานคนในการเก็บเกี่ยว ดังนั้น กิจกรรมที่ทางคณะฯ จัดขึ้นจึงเป็นการสืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวที่กำลังเลือนหายไปจากสังคมเกษตรกรไทย และแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน ในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งบนฐานของการมีส่วนร่วม ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวถือเป็นประเพณีไทยที่แสดงให้เห็นถึงความมีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สามารถสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดขึ้นหมู่บ้าน ชุมชนที่อาศัยอีกด้วยรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กล่าว

ด้าน ดร.ภัทรพร ภักดีฉนวน อาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา กล่าวว่า โครงการที่จัดขึ้นนี้มีการบรูณาการการเรียนการสอนเข้าด้วยกัน นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจากสถานที่จริง ก่อให้เกิดทักษะความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นความร่วมมือของกลุ่มเกษตรกร ต.เกาะแต้ว ในการใช้พื้นที่ดังกล่าวให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติ และใช้เป็นแปลงสาธิตในการปลูกข้าวพื้นเมืองอินทรีย์ ขณะเดียวกันตัวเกษตรกรเองก็ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปลูกข้าวพื้นเมืองอินทรีย์แบบปักดำ ช่วยลดต้นทุนการผลิตได้อีกทางหนึ่ง

ดร.ภัทรพร กล่าวอีกว่า ผู้เข้าร่วมโครงการร่วมกันลงแขกปักดำข้าวในพื้นที่นาประมาณ 3 ไร่ ซึ่งเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมการทำนา อันเป็นประเพณีดั้งเดิมของอาชีพเกษตรกร จรรโลงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม และสร้างความมีจิตอาสาให้แก่นักศึกษา ก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะระหว่างอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา เป็นการร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย และเป็นการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบายอย่างยั่งยืน


 
เมื่อ: 12:34 น. 17 ต.ค. 62   1269 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
นักศึกษา มรภ.สงขลา ทีมนกกระทาบ่อเตี้ยฟาร์ม รับรางวัล The best “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น”
เมื่อ: 16:12รอบรั้วการศึกษา
​โรงเรียนวรนารีเฉลิม รับรางวัล "สถานศึกษาพระราชทาน" ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
เมื่อ: 15:48รอบรั้วการศึกษา
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่พร้อมหน่วยแพทย์พอ.สว. ให้บริการพี่น้องประชาชนตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย
เมื่อ: 15:44ข่าวสารบ้านเรา
ป.ป.ช. ประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล
เมื่อ: 15:42ข่าวสารบ้านเรา

 1. เศรษฐกิจภาคใต้ขยายตัวชะลอลง คนว่างงานมากขึ้น ทุเรียน พระเอกช่วยภาคการเกษตรไตรมาส3
  2468 ครั้ง
 2. ​เงือกสมิหลา สงขลาเอฟซี กับการมาสู่เส้นทางลีกอาชีพภาคใหม่ของทีมประจำจังหวัด
  2209 ครั้ง
 3. ​ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนตุลาคม 2562
  2177 ครั้ง
 4. เชิญพวงมาลาหลวงและพวงมาลาพระราชทาน ไปวางหน้าหีบศพ สิบตรี พงษ์มิตร แก้วบัว
  2134 ครั้ง
 5. ​เกษตรเขต 5 แจ้งเกษตรกรภาคใต้ เฝ้าระวังสำรวจการระบาดโรคใบร่วงยางพารา
  2000 ครั้ง
 6. ลอยกระทงลงขัน ไอเดียใหม่จากม.ทักษิณ ได้บุญได้บริจาคต่อ ลดขยะให้โลก
  1841 ครั้ง
 7. ​เปิดฉากแข่งขันเรือยาวประเพณี ศึกชิงจ้าวสายน้ำคลองบางกล่ำ
  1789 ครั้ง
 8. ​มีประกันชั้น1 รถชนแล้วเป็นฝ่ายถูก อย่าลืมเรียกค่าขาดประโยชน์ระหว่างซ่อมรถ
  1785 ครั้ง
 9. ​ผลการศึกษาข้อมูลจากประเทศเพื่อนบ้านเผย เมื่อไหร่ที่คุณจะซื้อ iPhone 11 ได้ในราคาน่าคบหาที่สุด
  1750 ครั้ง
 10. ​ล๊อตแรกได้เฮ กยท.ใต้ล่าง จ่ายเงินประกันรายได้งวดแรกแก่ชาวสวนยางสงขลา 883 ราย
  1727 ครั้ง
 1. นักศึกษา มรภ.สงขลา ทีมนกกระทาบ่อเตี้ยฟาร์ม รับรางวัล The best “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น”
  0 ครั้ง
 2. ​โรงเรียนวรนารีเฉลิม รับรางวัล "สถานศึกษาพระราชทาน" ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
  0 ครั้ง
 3. โครงการจังหวัดเคลื่อนที่พร้อมหน่วยแพทย์พอ.สว. ให้บริการพี่น้องประชาชนตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย
  0 ครั้ง
 4. ป.ป.ช. ประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล
  0 ครั้ง
 5. ​รองผู้ว่าฯ สงขลา เป็นประธานเปิดป้ายโรงเรียนบ้านทัพหลวง ตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย
  0 ครั้ง
 6. ยุติความรุนแรงจากควันบุหรี่ เผยแม่บ้านไทยต้องการเห็นบ้านปลอดบุหรี่ 100%
  0 ครั้ง
 7. ​เตรียมพบกับโชว์รูมรถมอเตอร์ไซค์คลาสสิก Royal Enfield 23 พ.ย.นี้ที่หาดใหญ่
  0 ครั้ง
 8. ​กิมหยงรีวิว โครงการบ้านปาล์มสปริงส์ บลิส ติดเทศบาลเมืองคลองแห
  0 ครั้ง
 9. เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทาน มอบแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.รือเสาะที่ได้รับบาดเจ็บ
  0 ครั้ง
 10. ทน.สงขลา ปักธงแดงตลอดแนวชายหาดสมิหลาและหาดชลาทัศน์เตือนห้ามลงเล่นน้ำทะเล
  0 ครั้ง