รอบรั้วการศึกษา

​มรภ.สงขลา ผนึกชุมชนปลูกข้าวพื้นเมืองอินทรีย์ ร่วมใจปักดำ ถวายในหลวง ร.10

เมื่อ: 12:34 น. 17 ต.ค. 62   1484 ครั้ง

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา ลงพื้นที่ ต.เกาะแต้ว ผนึกความร่วมมือชุมชนทำโครงการลูกข้าวพื้นเมืองอินทรีย์ ร่วมใจปักดำ ตามแนวพระราโชบายถวายในหลวงรัชกาลที่ 10

ดร.มงคล เทพรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงโครงการปลูกข้าวพื้นเมืองอินทรีย์ ร่วมใจปักดำ ตามแนวพระราโชบายถวายในหลวงรัชกาลที่ 10 ณ ต.เกาะแต้ว อ.เมืองสงขลา เมื่อเร็วๆ นี้ว่า มรภ.สงขลา มีพันธกิจจัดการศึกษาที่หลากหลาย ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นให้มีคุณภาพและคุณธรรม และสามารถแข่งขันได้ นอกจากนั้น ยังมีพันธกิจบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งบนฐานของการมีส่วนร่วม ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระบรมราโชบายและแนวพระราชดำริ ตลอดจนส่งเสริม เผยแพร่ อนุรักษ์ สืบสาน และสร้างสรรค์ ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ คณะเทคโนโลยีการเกษตรจึงดำเนินโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยบูรณาการกับการเรียนการสอนและการมีส่วนร่วมของบุคลากร นักศึกษา และชุมชน

ผศ.ดร.อมรรัตน์ ชุมทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา กล่าวว่า ในพื้นที่ชุมชน ต.เกาะแต้ว มีกลุ่มเกษตรกรที่มีอาชีพทำนา แต่ส่วนใหญ่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการคัดพันธุ์ข้าวและเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์อย่างถูกวิธี จึงทำให้พันธุ์ข้าวพื้นเมืองที่เกษตรกรในชุมชนเกาะแต้วปลูกมีการปะปนพันธุ์ ส่งผลให้ได้ผลผลิตต่ำ ทำให้เกษตรกรไม่สามารถพึ่งตนเองได้ จำต้องซื้อเมล็ดพันธุ์จากภายนอก ซึ่งเป็นการเพิ่มต้นทุนการผลิต ทางคณะฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว และเพื่อตอบสนองต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการดำเนินงานตามพระบรมราโชบายอย่างยั่งยืน จึงจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การปลูกข้าวพื้นเมืองอินทรีย์ ร่วมใจปักดำ ตามแนวพระราโชบายถวายในหลวงรัชกาลที่ 10 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับวิธีการคัดเลือกและเก็บรักษาพันธุ์ข้าวให้บริสุทธิ์ รวมถึงการจัดการดินและการเตรียมต้นกล้าข้าวในการปักดำ และร่วมกันฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว

เกษตรกรใช้แกะในการเก็บเกี่ยวข้าว ซึ่งต้องใช้แรงงานคนในการเก็บเกี่ยว ดังนั้น กิจกรรมที่ทางคณะฯ จัดขึ้นจึงเป็นการสืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวที่กำลังเลือนหายไปจากสังคมเกษตรกรไทย และแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน ในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งบนฐานของการมีส่วนร่วม ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวถือเป็นประเพณีไทยที่แสดงให้เห็นถึงความมีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สามารถสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดขึ้นหมู่บ้าน ชุมชนที่อาศัยอีกด้วยรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กล่าว

ด้าน ดร.ภัทรพร ภักดีฉนวน อาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา กล่าวว่า โครงการที่จัดขึ้นนี้มีการบรูณาการการเรียนการสอนเข้าด้วยกัน นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจากสถานที่จริง ก่อให้เกิดทักษะความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นความร่วมมือของกลุ่มเกษตรกร ต.เกาะแต้ว ในการใช้พื้นที่ดังกล่าวให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติ และใช้เป็นแปลงสาธิตในการปลูกข้าวพื้นเมืองอินทรีย์ ขณะเดียวกันตัวเกษตรกรเองก็ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปลูกข้าวพื้นเมืองอินทรีย์แบบปักดำ ช่วยลดต้นทุนการผลิตได้อีกทางหนึ่ง

ดร.ภัทรพร กล่าวอีกว่า ผู้เข้าร่วมโครงการร่วมกันลงแขกปักดำข้าวในพื้นที่นาประมาณ 3 ไร่ ซึ่งเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมการทำนา อันเป็นประเพณีดั้งเดิมของอาชีพเกษตรกร จรรโลงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม และสร้างความมีจิตอาสาให้แก่นักศึกษา ก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะระหว่างอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา เป็นการร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย และเป็นการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบายอย่างยั่งยืน


 
เมื่อ: 12:34 น. 17 ต.ค. 62   1484 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. และ กฟผ. ร่วมลงนาม MOU พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้าของภาคใต้
เมื่อ: 22:59รอบรั้วการศึกษา
​จังหวัดสงขลา เปิดกิจกรรมเชื่อมโยงตลาดข้าว “คนสงขลา บริโภคข้าวสงขลา”
เมื่อ: 15:35เศรษฐกิจบ้านเรา
​มท. 2. เปิดงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ร่วมเชิดชูเกียรติและยกย่องที่ได้ปฏิบัติงาน “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข”
เมื่อ: 15:31ข่าวสารบ้านเรา
​จังหวัดสงขลา จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาสงขลาสู่เมืองมรดกโลก ครั้งที่ 1/2563
เมื่อ: 15:29ข่าวสารบ้านเรา

 1. ปชป.แทคทีมติดตามการสร้างอควาเรียมสงขลา "ถาวร" คาดสร้างเสร็จภายใน 3 ปี
  765 ครั้ง
 2. ​SILVANO ทาวน์โฮมสไตล์ลอฟท์ ตอบโจทย์เรื่องปลอดภัย บนทำเลใกล้ม.อ.หาดใหญ่
  734 ครั้ง
 3. ถาวร เป็นประธานเปิดโครงการศึกษาการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา กระเเสสินธุ์-เขาชัยสน
  601 ครั้ง
 4. ​​สตูล ชวนเที่ยวงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและงานกาชาดวิถีใหม่ 14-23 ส.ค.63
  544 ครั้ง
 5. นักมวยพร้อมคืนสังเวียน คณะทำงานตรวจความพร้อมสนามหาดใหญ่ในการจัดศึกรอบใหม่หลังโควิด-19
  530 ครั้ง
 6. เปิดงาน “เที่ยวท่าหิน กินปลามิหลัง นั่งเรือแลบัวชมพู เรียนรู้วิถีตาลโตนด”
  500 ครั้ง
 7. ​ธปท.แถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจภาคใต้ ชี้เริ่มเห็นแสงสว่างหลังโควิด-19 คลี่คลาย
  470 ครั้ง
 8. ​ศึกษาอีกเส้นทาง กรมทางหลวงชนบท เปิดแผนสร้างถนนใหม่เชื่อมสนามบิน-บางกล่ำ
  459 ครั้ง
 9. รพ.หาดใหญ่ เปิดศูนย์รักสุขภาพ...ห่างมะเร็ง ยกระดับการตรวจคัดกรองค้นหามะเร็งในระยะที่ยังไม่แสดงอาการ
  368 ครั้ง
 10. ​เริ่มแล้วงาน “Summer Bitter Sweet 2020” เทศกาลความหวานที่คุณห้ามพลาด
  357 ครั้ง
 1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. และ กฟผ. ร่วมลงนาม MOU พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้าของภาคใต้
  0 ครั้ง
 2. ​จังหวัดสงขลา เปิดกิจกรรมเชื่อมโยงตลาดข้าว “คนสงขลา บริโภคข้าวสงขลา”
  0 ครั้ง
 3. ​มท. 2. เปิดงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ร่วมเชิดชูเกียรติและยกย่องที่ได้ปฏิบัติงาน “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข”
  0 ครั้ง
 4. ​จังหวัดสงขลา จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาสงขลาสู่เมืองมรดกโลก ครั้งที่ 1/2563
  0 ครั้ง
 5. รมช.ศธ.ตรวจเยี่ยมการฟื้นฟูอควาเรียมสงขลาที่ยังไม่แล้วเสร็จ หลังสร้างมากว่า 10 ปีใช้งบกว่า 1.2 พันล้าน
  0 ครั้ง
 6. เรียนสิ่งที่แปลกใหม่ ทำสิ่งที่แตกต่าง ​“เดอะ บัดดี้ จีเนียส” เปิดโลกการศึกษาแนวใหม่ (New Normal in Education)
  0 ครั้ง
 7. ปชป.แทคทีมติดตามการสร้างอควาเรียมสงขลา "ถาวร" คาดสร้างเสร็จภายใน 3 ปี
  0 ครั้ง
 8. ถาวร ตรวจเยี่ยมโครงการฝายกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรคลองหลำนุ้ย ปาดังเบซาร์
  0 ครั้ง
 9. ​"นิพนธ์" ติดตามการแก้ไขน้ำเสียคลองสำโรง พร้อมมอบถังดักจับไขมันแก่ชาวบ้านริมคลอง
  0 ครั้ง
 10. ​นิพนธ์-ถาวร นำพสกนิกรร่วมปลูกต้นไม้แนวชายแดนไทย-มาเลเซีย เฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ
  0 ครั้ง