รอบรั้วการศึกษา

ม.ทักษิณ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับเครือข่ายโรงเรียนมัธยมขนาดเล็กสงขลา-สตูล

เมื่อ: 15:07 น. 20 พ.ย. 62   452 ครั้ง

คณะศึกษาศาสตร์ ม.ทักษิณ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 มุ่งยกระดับคุณภาพครูเชิงพื้นที่ และพัฒนานักเรียน พัฒนาคุณภาพการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการสู่สังคม


เมื่อวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้จัดพิธีลงนามโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ กับ เครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 สำหรับบันทึกลงนามความร่วมมือฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี กระโหมวงศ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กับเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 โดยผู้อำนวยการโรงเรียนหรือผู้แทนโรงเรียน จำนวน 25 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม โรงเรียนสามบ่อวิทยา โรงเรียนคลองแดนวิทยา โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา โรงเรียนธรรมโฆสิต โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา โรงเรียนคูเต่าวิทยา โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา โรงเรียนปากจ่าวิทยา โรงเรียนบางกล่ำวิทยา รัชมังคลาภิเษก

โรงเรียนรัตนพลวิทยา โรงเรียนจะนะวิทยา โรงเรียนทับช้างวิทยาคม โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม โรงเรียนปาดังติณสูลานนท์ โรงเรียนไม้แก่นประชาอุทิศ โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม (นิคมวัฒนา) โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ โรงเรียนสาครพิทยาคาร โรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์ และได้รับเกียรติจากนายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 อาจารย์ ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และ นายวีระศักดิ์ บุญญาพิทักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ร่วมลงนาม และได้รับเกียรติจากทีมผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และหัวหน้าสาขาวิชา บุคลากรของคณะศึกษาศาสตร์ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม

ทั้งนี้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มีเจตนารมณ์ ที่จะให้ความร่วมมือกับโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นการการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 จำนวน 25 โรงเรียน ในการร่วมคิดและร่วมพัฒนาทางวิชาการ วิจัย บริการวิชาการ และด้านอื่นๆ อันก่อให้เกิดประโยชน์ โดยได้ทำความตกลงร่วมกันที่จะประสานความร่วมมือกันในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกันโดยคำนึงถึงศักยภาพของทรัพยากรที่แต่ละฝ่ายมีอยู่ ภายใต้ผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่าย ภายใต้ระยะเวลาการดำเนินงาน 2 ปี โดยมีเป้าหมายร่วมกันเพื่อยกระดับคุณภาพครูเชิงพื้นที่ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการสู่สังคม ซึ่งมีขอบเขตของความร่วมมือ 5 ประการคือ

1. การพัฒนาเพิ่มพูนศักยภาพทางวิชาการแก่ครูผู้สอน

2. การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน กิจกรรมทางวิชาการ วิจัย และบริการทางวิชาการ อย่างเหมาะสม

3. ร่วมสร้างสรรค์องค์ความรู้ พื้นที่นวัตกรรม โดยใช้วิจัยเป็นฐาน

4. สนับสนุนแหล่งเรียนรู้และวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ

5. สนับสนุนการผลิตและพัฒนานิสิตครูคณะศึกษาศาสตร์ ตลอดจนการฝึกปฏิบัติการสอนอย่างมีคุณภาพ

อาจารย์ ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ กล่าวว่า รูปแบบความร่วมมือระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ กับ เครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 เริ่มต้นจากต้นทุนทางวิชาการที่เกิดขึ้นในหลาย ๆ เรื่อง ความสัมพันธ์ของเครือข่ายที่มีมาเนิ่นนาน เช่นการส่งนิสิตฝึกประสบการวิชาชีพครู กิจกรรมการพัฒนาครูของโรงเรียนมัธยมศึกษา และเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก ประกอบกับคณะศึกษาศาสตร์ มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตและพัฒนาครูหลายเรื่อง เพื่อให้สอดรับกับแผนพัฒนาชาติ 20 ปี เป้าหมายของชาติมุ่งเน้นคุณลักษณะผู้เรียนที่พึงประสงค์ดังนั้นสถาบันการศึกษาจึงเปรียบเสมือนจิ๊กซอที่จะต้องต่อเพื่อให้เห็นภาพของการจัดการศึกษาที่สมบูรณ์ เพื่อลบคำพูดที่ว่าการศึกษาไม่ตอบโจทย์ของการพัฒนาประเทศ ปัญหาของการพัฒนาส่วนหนึ่งมาจาก “การจัดการศึกษา”

สำหรับงานวิชาการและงานวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เห็นว่าโรงเรียนขนาดเล็กได้รับผลกระทบอย่างมากทางวิชาการในเรื่องการฝึกปฏิบัติการสอน จากเดิมที่กำหนดไว้ว่า มหาวิทยาลัยจะส่งนิสิตฝึกสอนได้โรงเรียนต้องผ่านเกณฑ์ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ( องค์การมหาชน ) หรือ สมส. แต่เป็นเรื่องน่ายินดีที่ครุสภามีการปรับเปลี่ยนนโยบายและเล็งเห็นว่า โรงเรียนทุกโรงเรียนเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้อย่างแท้จริง ซึ่งมหาวิทยาลัยทักษิณสามารถส่งนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูไปยังโรงเรียนได้ ถ้าโรงเรียนมีความพร้อมเช่น มีครูพี่เลี้ยงที่มีประสบการณ์ตรง มีคุณวุฒิตรงตามที่กำหนด อีกทั้งการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในปัจจุบันมีรูปแบบเปลี่ยนไป ไม่ใช่การฝึกสอนในปีสุดท้าย แต่จะเริ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูตั้งแต่ปี 1 โดยเริ่มเรียนรู้บริบทและภาพรวมของโรงเรียนให้นิสิตได้เห็นมุมมองทุกแง่มุมของการเป็นนักการศึกษา เมื่อขึ้นปีที่ 2 ทำหน้าที่เป็นครูผู้ช่วย ปีที่ 3 ฝึกปฏิบัติการสอน และปีที่ 4 ปฏิบัติการสอน

ดังนั้นโรงเรียนกับมหาวิทยาลัยจึงต้องทำงานร่วมกันเพื่อผลิตครูที่ดีคืนสู่สังคม มหาวิทยาลัยทักษิณมีต้นทุนทางด้านศาสตร์ต่าง ๆ ที่จะสนับสนุน เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ ดังนั้นการผลิตและพัฒนาครูเป็นหน้างานใหม่ โดยเฉพาะประเด็นที่รัฐบาลต้องการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา จึงมั่นใจได้ว่าโรงเรียนขนาดเล็กเป็นหัวใจสำคัญ ทั้งนี้คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ในฐานะ “มหาวิทยาลัยเพื่อสังคม” ได้บูรณาการการทำงานร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็กในพื้นที่เป็นการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาที่มีความหมายอย่างยิ่งสำหรับพื้นที่ภาคใต้ จึงต้องให้ความสำคัญกับโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อแก้ปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ถ้าไม่แก้ไขเรื่องการศึกษา ปัญหาของความยากจนก็แก้ไขไม่ได้ ท้ายที่สุดจะเป็นปัญหาต่อการพัฒนาประเทศในระยะยาว การร่วมมือกันทำงานโดยใช้องค์ความรู้ที่มีอยู่ร่วมกันทำงานโดยใช้วิธีการบูรณาการและเกื้อกูลกัน เพราะองค์ความรู้เกิดจากการลงมือทำจริงไม่ใช่เพียงแค่ในตำรา

สำหรับการทำงานวิจัยในอนาคต ต้องเป็นการวิจัยเชิงบูรณาการและใช้องค์ความรู้มากกว่า 1 ศาสตร์ ดังนั้นการที่องค์กรเครือข่ายต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมมือในการทำงานวิจัยจึงเป็นเรื่องสำคัญ นักการศึกษาต้องใช้งานวิจัยเป็นฐาน เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนกระบวนการจัดการศึกษาให้ยั่งยืน รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กยากจนได้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น คณะศึกษาศาสตร์จึงจำเป็นต้องลงไปช่วยดูแลและขับเคลื่อนกระบวนการการจัดการศึกษาให้เกิดความเข้มแข็งต่อไป

นอกจากนี้ อาจารย์ ดร.เกษม เปรมประยูร รองคณบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า “แนวนโยบายในการทำงานบริการวิชาการของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ กับเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 เน้นรูปแบบการบูรณาการร่วมกัน โดยเฉพาะงานด้านบริการวิชาการ ไม่เน้นการให้และการรับเพียงอย่างเดียว แต่ทั้ง 2 หน่วยงานจะร่วมด้วยช่วยกันในการพัฒนาหลักสูตรภายใต้บริบทที่มุ่งให้นักเรียนคิดและพัฒนาต่อยอดผลการศึกษาไปสู่การทำงานได้จริงในอนาคต”

 
เมื่อ: 15:07 น. 20 พ.ย. 62   452 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
​ตัวจริงมาแล้ว ALL-NEW NISSAN ALMERA ชมได้ที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปหาดใหญ่
เมื่อ: 15:43คอลัมน์แนะนำ
AIS รับรางวัล “องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการระดับดีเด่น” ประจำปี 2562
เมื่อ: 15:10ประชาสัมพันธ์
​กิมหยงรีวิว พาชมงานมอเตอร์เอ็กซ์โปหาดใหญ่ รถร้อนแรงส่งท้ายปี 2019
เมื่อ: 14:00รายงานพิเศษ
ชาวประมงสงขลา บุกศาลากลางยื่นหนังสือเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาการประมง 11 ข้อ
เมื่อ: 15:53ข่าวสารบ้านเรา

 1. ​ช่วงหน้ามรสุมของโครงการ 269 ล้าน 3 ปีกับการเติมทรายหาดสมิหลา-ชลาทัศน์
  2531 ครั้ง
 2. ​“นิพนธ์” มท.2 นำภาคส่วนที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพหาดชลาทัศน์ หลังคลื่นลมแรงกัดเซาะชายฝั่ง เป็นเหตุให้ต้นสนอายุเกือบ 100 ปี โค่นล้มจำนวนหลายต้น สั่งการเร่งแก้ไข
  1074 ครั้ง
 3. ​เตือนคลื่นลมแรงชายฝั่งทะเลอ่าวไทย 3-7 ธ.ค.เรือเล็กงดออกจากฝั่ง
  892 ครั้ง
 4. ​ผู้ดูแลเด็กอบต.ยื่นหนังสือส.ส.พยม ช่วยดูแลความมั่นคงทางอาชีพให้ครูท้องถิ่น
  668 ครั้ง
 5. ​BUDDEY FOOD แนะนำตัวพร้อมชวนชาวหาดใหญ่มาใช้บริการสั่งอาหารออนไลน์​
  557 ครั้ง
 6. ​เปิดตัว Sonngkhlamasuk ภาคเอกชนเดินแผนเป็นแม่ทัพผลักดันท่องเที่ยวสงขลาสู่สากล
  554 ครั้ง
 7. ชาวประมงสงขลา บุกศาลากลางยื่นหนังสือเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาการประมง 11 ข้อ
  553 ครั้ง
 8. เพิ่มพื้นที่สีเขียวปลูกผักบนโต๊ะกันดีกว่า
  500 ครั้ง
 9. ​MGC-ASIA ยกทัพ BMW,MINI,HONDA อัดแคมเปญกว่า 4 ล.รับมอเตอร์เอ็กซ์โป
  493 ครั้ง
 10. ​นศ. มทร.ศรีวิชัย คว้ารางวัลการแข่งขันตอบคำถามระดับชาติด้านการท่องเที่ยวและบริการ ครั้งที่ 7
  490 ครั้ง
 1. ​ตัวจริงมาแล้ว ALL-NEW NISSAN ALMERA ชมได้ที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปหาดใหญ่
  0 ครั้ง
 2. AIS รับรางวัล “องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการระดับดีเด่น” ประจำปี 2562
  0 ครั้ง
 3. ​กิมหยงรีวิว พาชมงานมอเตอร์เอ็กซ์โปหาดใหญ่ รถร้อนแรงส่งท้ายปี 2019
  0 ครั้ง
 4. ชาวประมงสงขลา บุกศาลากลางยื่นหนังสือเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาการประมง 11 ข้อ
  0 ครั้ง
 5. ​ช่วงหน้ามรสุมของโครงการ 269 ล้าน 3 ปีกับการเติมทรายหาดสมิหลา-ชลาทัศน์
  0 ครั้ง
 6. ​มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมมือภาคีเครือข่าย สร้างบ้านปลาหมายเลข ๙ตามแนวทางของพ่อ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม​
  0 ครั้ง
 7. ผู้ว่าฯ นำจิตอาสาพระราชทานร่วมกิจกรรมพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดคลองสำโรง ถวายเป็นพระราชกุศล
  0 ครั้ง
 8. ผู้ว่าฯ ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงภารกิจป.ป.ช.พร้อมจัดงานวันต่อต้านการคอร์รัปชันสากล 9 ธ.ค.62
  0 ครั้ง
 9. พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคมในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ ๙
  0 ครั้ง
 10. เริ่มแล้ว "วิ่งรำลึกถึงพ่อ ร.๙" ด่านนอก-สมิหลา
  0 ครั้ง