รอบรั้วการศึกษา

มรภ.สงขลา ร่วมอนุรักษ์ข้าวพื้นเมือง ต.เกาะแต้ว ​“เกษตรดำนา รักษาวิถีไทย”

เมื่อ: 15:12 น. 20 พ.ย. 62   970 ครั้ง

มรภ.สงขลา นำนักศึกษาเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกิจกรรมดำนา รักษาวิถีไทย เรียนรู้ประสบการณ์จริงนอกห้องเรียน พร้อมถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการสู่ชุมชน หวังช่วยเพิ่มผลผลิต ควบคู่ปลูกฝังคนรุ่นใหม่เห็นคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น


ผศ.ดร.อมรรัตน์ ชุมทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ตนพร้อมด้วย ดร.ภัทรพร ภักดีฉนวน นำคณาจารย์ของทางคณะฯ พร้อมด้วยนักศึกษาชั้นปี 3 และปี 4 สาขาเทคโนโลยีการเกษตร แขนงวิชาการผลิตพืช เข้าร่วมโครงการสร้างสรรค์คุณค่าและมูลค่าทางการเกษตร กิจกรรมอนุรักษ์และส่งเสริมการผลิตข้าวพื้นเมืองวิถีพอเพียง ประจำปี 2562 ตามคำเชิญของเทศบาลตำบลเกาะแต้ว ในการส่งเสริมให้ประชาชนได้ความรู้ตามหลักวิชาการ และหันมาสนใจทำเกษตรอินทรีย์มากขึ้น ตลอดจนฟื้นฟูประเพณีลงแขกปลูกข้าว ซึ่งเป็นภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นให้กลับคืนสู่ชุมชน โดยทางคณะฯ ได้นำเชื้อจุลินทรีย์บลาซิลลัสชนิด Bacillus megaterium สำหรับจุ่มแช่ราก ช่วยเร่งรากให้ต้นกล้าเจริญเติบโตได้เร็วขึ้น ไปใช้กับต้นกล้าข้าวที่ร่วมกันปลูกในครั้งนี้ด้วย

ดร.ภัทรพร ภักดีฉนวน อาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า พื้นที่นา ต.เกาะแต้ว เป็นพื้นที่มีการปลูกข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่มีความหลากหลายพันธุ์ ได้แก่ เล็บนก หอมกระดังงา หอมจันทร์ ดอกพะยอม รวงรี ลูกปลา ดำเบา จำปา เป็นต้น ซึ่งการปลูกข้าวพื้นเมืองเฉพาะถิ่นและการอนุรักษ์พันธุ์พืชพื้นเมืองในแหล่งที่ปลูกเพื่อช่วยไม่ให้พันธุกรรมข้าวสูญหายไปจากธรรมชาติ นับเป็นกิจกรรมที่จำเป็นต้องส่งเสริมสนับสนุน ดังนั้น กิจกรรมในครั้งนี้จึงเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจและมีประโยชน์อย่างมาก เพราะแปลงนานี้จะเป็นแหล่งพันธุกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนได้ นอกจากนั้น กิจกรรมนี้ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้าน และได้ฝึกประสบการณ์ตรงตามศาสตร์สาขาวิชา โดยมีชุมชนเป็นฐานการนำความรู้สู่การปฏิบัติเชิงพื้นที่

อาจารย์สุเพ็ญ ด้วงทอง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร กล่าวว่า รู้สึกประทับใจมากที่ทางคณะฯ จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมา เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีของคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรภายในคณะฯ รวมทั้งได้ไปให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกข้าวอินทรีย์แก่เกษตรกรในเขตพื้นที่บริการวิชาการ โครงการนี้มีประโยชน์มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาที่ศึกษาวิชาชีพด้านการเกษตร ได้เล็งเห็นถึงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาเกษตรและการอนุรักษ์พันธุ์ข้าว ถือเป็นโครงการที่ประสบผลสำเร็จ และทางคณะฯ จะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

ด้าน นายบุญฤทธิ์ ภาระกิจโกศล กล่าวว่า มีความสุขมากที่ได้ร่วมกิจกรรมนี้ แม้แดดจะร้อนแต่ก็สนุก ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีในชีวิต เพราะนักศึกษาสมัยนี้รู้จักการดำนาน้อยมาก กิจกรรมนี้ทำให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับวิธีการดำนา และได้เล็งเห็นถึงคุณค่าของข้าว กว่าจะได้ข้าวหนึ่งเมล็ดต้องลำบากเพียงใด การทำนาจะสอนให้นักศึกษารู้จักคุณค่าของข้าว และรักษาวัฒนธรรมไทย ทั้งยังช่วยเพิ่มความสามัคคีในหมู่คณะ ซึ่งตนเคยดำนาในช่วงวัยเด็ก โดยได้รับการสอนจากคุณย่า

น.ส.เพียงตะวัน สังขาเสน กล่าวว่า ดีใจมากที่ได้ลงพื้นที่ไปช่วยชาวบ้านดำนา ก่อนหน้านี้ไม่เคยดำนาแบบจริงจังมาก่อน เมื่อได้มาทำจึงเข้าใจว่าเหนื่อยมากๆ กว่าจะได้ข้าวมา ซึ่งในการลงแขกดำนาสิ่งสำคัญมากที่สุดคือเพื่อนๆ ที่ร่วมด้วยช่วยกัน หลายคนสนุกกว่า การทำนาดำสะท้อนให้เห็นถึงความมีน้ำใจของคนในพื้นที่ที่มาช่วยกันทำนา อย่างน้อยการดำนายังคงดำรงอยู่ให้เด็กสมัยใหม่ได้เรียนรู้วิถีโบราณที่อาจหายไปกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เข้ามาแทนที่

นายธนวัฒน์ เรืองเดช นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการเกษตร การผลิตพืช กล่าวบ้างว่า ภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมทำนากับกลุ่มชาวบ้าน ทำให้ได้เรียนรู้ว่าการทำนาไม่ง่ายเลยกว่าจะได้ข้าวมากิน ซึ่งในกิจกรรมนี้ตนและเพื่อนๆ ช่วยกันปลูกข้าวพันธุ์หอมจันทร์ ซึ่งเป็นพันธุ์ที่กอข้าวมีขนาดใหญ่และให้ผลผลิตต่อรวงดี

นายมนูญศักดิ์ จันทร์ทองอ่อน กล่าวว่า รู้สึกดีใจมากที่ได้ร่วมกิจกรรมดำนากับชาวบ้านและเพื่อนๆ พี่ๆ ที่บ้านเกาะแต้ว เป็นครั้งแรกของตนที่ได้ดำนาปลูกข้าว ทำให้ได้รับประสบการณ์และความรู้ใหม่ๆ มากขึ้น การทำนาดำทำให้กอข้าวไม่ติดกันแน่นจนเกินไป เพราะหากแน่นจนเกินไปจะทำให้ต้นข้าวไม่สมบูรณ์ และการดำนายังทำให้เรากำหนดระยะได้ ทำให้กอข้าวต้นใหญ่สมบูรณ์ ให้ผลผลิตมากกว่า

ปิดท้ายด้วย นายอัสมาอ์ ฝาเบ็ญแหม กล่าวว่า การไปดำนาครั้งนี้เป็นสิ่งที่น่าตื่นตา ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ตนได้ลงแขกดำนา ทำให้ได้รับทั้งความรู้และการปฏิบัติจริงเกี่ยวกับวิธีการปักดำ ระยะที่เหมาะสม การอนุรักษ์พันธุ์ข้าว การปลูกข้าวแบบไร้สารเคมี และการอนุรักษ์ประเพณีแบบดั้งเดิม กิจกรรมนี้ให้อะไรตนหลายอย่าง ไม่ว่าจะในเรื่องการช่วยเหลือซึ่งกันและกันของชาวบ้าน การร่วมลงมือทำระหว่างรุ่นพี่ปี 4 กับรุ่นน้องปี 3 และยังมีน้องๆ โรงเรียนเกาะแต้ว มาร่วมปักดำ รวมถึงชาวบ้านที่คอยให้ความช่วยเหลือในด้านอาหารอีกด้วย

 
เมื่อ: 15:12 น. 20 พ.ย. 62   970 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
สงขลา เปิดงาน “เที่ยวสงขลา กินปลากะพง 3 น้ำ Seafood Festival” เพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่พี่น้องเกษตรกร ฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-19 คลี่คลาย
เมื่อ: 18:04เศรษฐกิจบ้านเรา
​สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “บทบาทอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่นไขปัญหางานกิจการสภาท้องถิ่นทุกประเด็น
เมื่อ: 14:17ข่าวสารบ้านเรา
​ศึกษาอีกเส้นทาง กรมทางหลวงชนบท เปิดแผนสร้างถนนใหม่เชื่อมสนามบิน-บางกล่ำ
เมื่อ: 16:07รายงานพิเศษ
​เริ่มแล้วงาน “Summer Bitter Sweet 2020” เทศกาลความหวานที่คุณห้ามพลาด
เมื่อ: 21:43เศรษฐกิจบ้านเรา

 1. ​SILVANO ทาวน์โฮมสไตล์ลอฟท์ ตอบโจทย์เรื่องปลอดภัย บนทำเลใกล้ม.อ.หาดใหญ่
  659 ครั้ง
 2. ถาวร เป็นประธานเปิดโครงการศึกษาการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา กระเเสสินธุ์-เขาชัยสน
  533 ครั้ง
 3. นักมวยพร้อมคืนสังเวียน คณะทำงานตรวจความพร้อมสนามหาดใหญ่ในการจัดศึกรอบใหม่หลังโควิด-19
  462 ครั้ง
 4. ​​สตูล ชวนเที่ยวงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและงานกาชาดวิถีใหม่ 14-23 ส.ค.63
  456 ครั้ง
 5. เปิดงาน “เที่ยวท่าหิน กินปลามิหลัง นั่งเรือแลบัวชมพู เรียนรู้วิถีตาลโตนด”
  415 ครั้ง
 6. ​ธปท.แถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจภาคใต้ ชี้เริ่มเห็นแสงสว่างหลังโควิด-19 คลี่คลาย
  367 ครั้ง
 7. ​ศึกษาอีกเส้นทาง กรมทางหลวงชนบท เปิดแผนสร้างถนนใหม่เชื่อมสนามบิน-บางกล่ำ
  257 ครั้ง
 8. ​เริ่มแล้วงาน “Summer Bitter Sweet 2020” เทศกาลความหวานที่คุณห้ามพลาด
  222 ครั้ง
 9. กฟผ.ร่วมมอบเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระบบความดันลบ แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี
  164 ครั้ง
 10. ​โรงไฟฟ้าจะนะ จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพนักงานที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563
  164 ครั้ง
 1. สงขลา เปิดงาน “เที่ยวสงขลา กินปลากะพง 3 น้ำ Seafood Festival” เพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่พี่น้องเกษตรกร ฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-19 คลี่คลาย
  0 ครั้ง
 2. ​สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “บทบาทอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่นไขปัญหางานกิจการสภาท้องถิ่นทุกประเด็น
  0 ครั้ง
 3. ​ศึกษาอีกเส้นทาง กรมทางหลวงชนบท เปิดแผนสร้างถนนใหม่เชื่อมสนามบิน-บางกล่ำ
  0 ครั้ง
 4. ​เริ่มแล้วงาน “Summer Bitter Sweet 2020” เทศกาลความหวานที่คุณห้ามพลาด
  0 ครั้ง
 5. ​ธปท.แถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจภาคใต้ ชี้เริ่มเห็นแสงสว่างหลังโควิด-19 คลี่คลาย
  0 ครั้ง
 6. กฟผ.ร่วมมอบเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระบบความดันลบ แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี
  0 ครั้ง
 7. ​โรงไฟฟ้าจะนะ จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพนักงานที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563
  0 ครั้ง
 8. นักมวยพร้อมคืนสังเวียน คณะทำงานตรวจความพร้อมสนามหาดใหญ่ในการจัดศึกรอบใหม่หลังโควิด-19
  0 ครั้ง
 9. ​​สตูล ชวนเที่ยวงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและงานกาชาดวิถีใหม่ 14-23 ส.ค.63
  0 ครั้ง
 10. ​SILVANO ทาวน์โฮมสไตล์ลอฟท์ ตอบโจทย์เรื่องปลอดภัย บนทำเลใกล้ม.อ.หาดใหญ่
  0 ครั้ง