รอบรั้วการศึกษา

​“ดร.ทวีสินธุ์ ตั้งเซ่ง” มรภ.สงขลา ทำวิจัยพัฒนาท่องเที่ยวโดยชุมชน 3 จว.ชายแดนใต้ คว้ารางวัลนำเสนอผลงานภาคบรรยายระดับดีเด่น

เมื่อ: 10:39 น. 2 ธ.ค. 62   921 ครั้ง

ดร.ทวีสินธุ์ ตั้งเซ่ง วิทยาลัยนวัตกรรมฯ มรภ.สงขลา ขานรับนโยบายเร่งด่วนรัฐบาล พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ทำวิจัย“แนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน 3 จังหวัดชายแดนใต้ เชื่อมโยงมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนประเทศไทย” คว้ารางวัลนำเสนอผลงานภาคบรรยาย ระดับดีเด่น ด้านการท่องเที่ยว

ดร.ทวีสินธุ์ ตั้งเซ่ง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า ตนได้รับรางวัลนำเสนอผลงานภาคบรรยาย ระดับดีเด่น ด้านการท่องเที่ยว จากบทความเรื่อง “แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน 3 จังหวัดชายแดนใต้ เชื่อมโยงมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนประเทศไทย” ในการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13 ขับเคลื่อนพลังเครือข่ายการวิจัย และนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาประเทศไทย 4.0 ให้ยั่งยืน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20-22 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ณ โรงแรม เชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่ ซึ่งบทความวิจัยดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานวิจัยการขับเคลื่อนงานวิจัยการท่องเที่ยวโดยชุมชน 3 จังหวัดชายแดนใต้ พื้นที่นำร่อง อ.เบตง จ.ยะลา สนับสนุนงบประมาณโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสก.) และโครงการการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนต้นแบบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ.2562 ซึ่งสนับสนุนงบประมาณโดยองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.

ดร.ทวีสินธุ์ กล่าวว่า พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีศักยภาพด้านทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีวัฒนธรรมวิถีชีวิตท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งถือเป็นทรัพยากรสำคัญของการท่องเที่ยว แม้ด้านการเมืองและความมั่งคงทำให้ภาพลักษณ์ของพื้นที่มีความเสี่ยงสูง แต่เพื่อสร้างโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นได้รับการเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน การท่องเที่ยวโดยชุมชนจึงถือเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนที่ถูกนำมาใช้ เพื่อมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมให้คนทั้งภายในและภายนอกพื้นที่ เนื่องจากเป็นการเชื่อมโยงหลายหน่วยงานได้ร่วมกันแสวงหามาตรการในการแก้ไขและพลิกฟื้น

ทั้งนี้ มรภ.สงขลา ได้รับงบประมาณสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน 3 จังหวัดชายแดนใต้ เชื่อมโยงมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนประเทศไทย จาก สกสก. และ อพท. ในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นแนวทางในการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการร่วมรับผิดชอบและร่วมรับผลประโยชน์ เพื่อมุ่งเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมสร้างการยอมรับ และลดความขัดแย้งและความเหลื่อมล้ำในสังคม ซึ่งจะช่วยยกระดับให้ชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่ดังกล่าวมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ กล่าวอีกว่า ผลการวิจัยพบว่าแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน 3 จังหวัดชายแดนใต้ เชื่อมโยงมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนประเทศไทย สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมชุมชนได้ แต่ต้องมีการดำเนินการพัฒนาคนในพื้นที่ให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการและการท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน นอกจากนั้น ผลวิจัยยังแสดงให้เห็นถึงผลกระทบเชิงบวกต่อการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ในมิติทางด้านเศรษฐกิจที่ส่งผลให้เกิดรายได้เสริมและสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในพื้นที่ มิติทางด้านสังคมส่งผลให้เกิดความเข้มแข็งและความมั่นคงของชุมชน รวมทั้งสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกเพื่อปรับกระบวนทัศน์ของคนภายนอก มิติทางด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่งผลให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าต้นน้ำ และธรรมชาติอื่นๆ ในพื้นที่ให้คงความอุดมสมบูรณ์ สุดท้ายมิติทางวัฒนธรรมส่งผลให้เกิดความรักและหวงแหนรวมถึงร่วมกันฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีในพื้นที่ให้คงอยู่สืบไป

“การบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ในปัจจุบัน สามารถเปิดรับนักท่องเที่ยวได้บางชุมชนเท่านั้น ในขณะที่บางชุมชนยังไม่มีความพร้อมในการรับนักท่องเที่ยว เนื่องจากขาดการบริหารจัดการที่ชัดเจน ดังนั้น จึงจำเป็นต้องเร่งพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้การดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนประเทศไทย เพื่อให้สอดรับกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ที่มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบาย สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มรภ.สงขลา กล่าว

 
เมื่อ: 10:39 น. 2 ธ.ค. 62   921 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
​รองผู้ว่าฯ สางปมขัดแย้งการออกโฉนดที่ดินวัดกับโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ
เมื่อ: 08:11ข่าวสารบ้านเรา
ปิดตำนานนายกตลอดกาล "เคร่ง สุวรรณวงศ์" อดีตนายกเทศมนตรี 28 ปีผู้สร้างเมืองสู่นครหาดใหญ่
เมื่อ: 07:14รายงานพิเศษ
ม.สงขลานครินทร์ เป็นแม่ข่ายจัดอบรม “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์” ให้ครูอาชีวะในพื้นที่ภาคใต้
เมื่อ: 16:26รอบรั้วการศึกษา
​27-05-63 พบชาวไทยที่เดินทางกลับจากซาอุฯ ผ่านดาปาดังฯติดโควิด-19 อีก 6 ราย
เมื่อ: 15:49รายงานพิเศษ

 1. ​เทศบาลนครหาดใหญ่ เปิดรับลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
  4260 ครั้ง
 2. ม.สงขลานครินทร์ ติด 1 ใน 10 มหาวิทยาลัยคุณภาพเยี่ยมของไทย จัดอันดับโดย RUR
  3271 ครั้ง
 3. ชาวสวนยางเฮ ได้รับสิทธิ์เยียวยาตามนโยบายรัฐ แนะเร่งขึ้นทะเบียนแจ้งข้อมูลพื้นที่ปลูกภายใน 15 พ.ค.
  2329 ครั้ง
 4. ​อาสาสร้างสุข "สร้างบ้านใหม่ให้ป้าเดือน" สังคมเล็กๆ กับการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่
  2288 ครั้ง
 5. ส่องผลงาน 3 ท้องถิ่นใหญ่ "ปลัดปฏิบัติหน้าที่นายก" ทำงานเป็นอย่างไรกันบ้าง
  2192 ครั้ง
 6. สนง.เกษตรอำเภอทุกแห่ง เปิดให้ลงทะเบียนเกษตรกรโดยไม่มีวันหยุด 6-15 พ.ค. 63 หวังให้ทุกคนได้รับเงินเยียวยา
  2152 ครั้ง
 7. ​ผู้ว่าฯ เยี่ยมชมเซ็นทรัลเฟสติวัล ย้ำชัดมาตรการรักษาความสะอาดและปลอดภัยขั้นสูงสุด
  1948 ครั้ง
 8. ​"ตู้ปันสุข" โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่
  1855 ครั้ง
 9. ​ห้างดังทั่วหาดใหญ่พร้อมกลับมาเปิดให้บริการแบบ New Normal 17 พ.ค.นี้
  1707 ครั้ง
 10. กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานห้องคัดกรองและห้องตรวจเชื้อ แก่ โรงพยาบาลในเขตพื้นที่ภาคใต้
  1683 ครั้ง
 1. ​รองผู้ว่าฯ สางปมขัดแย้งการออกโฉนดที่ดินวัดกับโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ
  0 ครั้ง
 2. ปิดตำนานนายกตลอดกาล "เคร่ง สุวรรณวงศ์" อดีตนายกเทศมนตรี 28 ปีผู้สร้างเมืองสู่นครหาดใหญ่
  0 ครั้ง
 3. ม.สงขลานครินทร์ เป็นแม่ข่ายจัดอบรม “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์” ให้ครูอาชีวะในพื้นที่ภาคใต้
  0 ครั้ง
 4. ​27-05-63 พบชาวไทยที่เดินทางกลับจากซาอุฯ ผ่านดาปาดังฯติดโควิด-19 อีก 6 ราย
  0 ครั้ง
 5. ​30-31 พ.ค.พบกับ Fantastic 4 Fantastic Deal ทดลองขับ BMW รับแคมเปญพิเศษที่มิลเลนเนียม ออโต้ เท่านั้น
  0 ครั้ง
 6. บขส. แจ้งหยุดเดินรถเส้นทางสู่ภาคใต้ทุกเส้นทางถึง 30 มิ.ย.
  0 ครั้ง
 7. ปล่อยคาราวานสินค้าธงฟ้า-สินค้าฮาลาล ต้านภัย COVID-19 พื้นที่ 4อำเภอสงขลาตอนล่าง
  0 ครั้ง
 8. แปรรูป "แป้งกล้วย" วัตถุดิบธรรมชาติในการทำขนมและแป้งเค้ก ที่แรกที่เดียวในสงขลา ที่บ้านม้าเงย จะนะ
  0 ครั้ง
 9. ​​คว้าโอกาส ช่วงวิกฤต ... ชวนคิด นโยบายท้องถิ่น หลังโควิด (บทความการเงิน)
  0 ครั้ง
 10. ​เกษตรภาคใต้ปลื้ม ยอดขายสินค้าภาคใต้ ตลาดเกษตรออนไลน์ พุ่งกว่า 3 ล้านบาท
  0 ครั้ง