รอบรั้วการศึกษา

ม.อ.ร่วมกับ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ร่วมมือยกระดับคุณภาพการศึกษาชายแดนใต้

เมื่อ: 09:14 น. 26 ม.ค. 63   807 ครั้ง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)ร่วมมือพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

25 มกราคม 2563 . ณ ห้องประชุมสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ (สจรส.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใต้โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา จัดกิจกรรมฝึกอบรมติดตามและประเมินชี้แนะ ระดับเครือข่ายในจังหวัดสงขลา เพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกับ สพป.และผู้เกี่ยวข้อง

การฝึกอบรมดังกล่าวมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)ดำเนินงานภายใต้โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องดำเนินงานในโรงเรียนประถมศึกษาเป้าหมายในจังหวัดสงขลา และสตูล จำนวน 20 โรงเรียนการฝึกอบรมครั้งนี้ ผู้อำนวยการและครูผู้สอนเข้าร่วมอบรม จำนวน 90 คน รูปแบบการฝึกอบรม เป็นการบรรยายและการนำเสนอผลการดำเนินงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้และการประชุมระดมความคิดเห็น ผลของการฝึกอบรมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้นำความรู้และประสบการณ์จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำไปใช้ในการพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน

รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ กล่าวว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีบทบาทสำคัญการพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ จากประสบการณ์องค์ความรู้จากการดำเนินงานโครงการที่ผ่านมา พบว่า การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนด้วยการนำโครงงานฐานวิจัย และกระบวนการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยมาใช้ในห้องเรียน ตลอดจนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการของโรงเรียน สามารถยกระดับพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้น การเรียนการสอนดังกล่าวเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิด ทักษะชีวิต และทักษะศตวรรษที่ 21 โดยการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคนในทั้งสามด้าน คือ ด้านพุทธิพิสัยด้านทักษะพิสัย และด้านจิตพิสัย โดยกระบวนการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนจะส่งเสริมให้นักเรียนมีทัศนคติเชิงบวกและพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องจึงนำการจัดการเรียนรู้รูปแบบนี้มาใช้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

การดำเนินงานโครงการดังกล่าว เป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งในส่วนของโรงเรียน ผู้อำนวยการ ครูผู้สอน และ เครือข่ายผู้ปกครอง ผู้บริหารและศึกษานิเทศก์ ของสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาสงขลา และ ที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้นักเรียนในพื้นที่มีความรู้ความสามารถที่เท่าเทียมกับภูมิภาคอื่น และเป็นการสร้างความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของนักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้นแบบในการขยายผลการนำไปใช้ในโรงเรียนอื่นๆ ต่อไป

นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ และ PLC ระดับเครือข่ายจังหวัดสงขลา : การสอนโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับครูระดับชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาที่ 3 ณ ห้อง Bsc2 ชั้น 2 ตึก Bsc คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพร ศรประสิทธิ์ รองศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัลย์ มหาบุษราคัม และผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล คีรีรัตน์ ร่วมกันเป็นวิทยากรให้ความรู้อีกด้วย 
เมื่อ: 09:14 น. 26 ม.ค. 63   807 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

เชิญร่วมบริจาคช่วยรพ.ม.อ.สาขา2 ภายในสวนป๋าเปรม ซึ่งใช้เป็นที่พักฟื้นผู้ป่วยโควิด-19 หลังการรักษา
​ม.อ.ตรัง เย็บหน้ากากผ้า แจกจ่ายบุคลากรทางการแพทย์ รพ.ศูนย์ตรัง
คณะวิทย์ม.อ.ขายยเวลาเปิดทดสอบตรวจหาสารเมทานอล ในแอลอฮอล์ล้างมือ
ม.อ.สร้างความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นโครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งจังหวัดสงขลา
Tags: ม.อ.
ข่าวล่าสุด
​01-04-63 COVID-19 สงขลา มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 3 รายรวมสะสม 29 ขณะที่ยังรอผลตรวจอีก 38 ราย
เมื่อ: 16:33รายงานพิเศษ
คณะแพทย์ ม.อ. จับมือ รพ.ในจังหวัดสงขลา ดีเดย์ เปิดโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ สาขา 2 เพื่อดูแลผู้ป่วยโควิด – 19
เมื่อ: 15:58ข่าวสารบ้านเรา
เชิญเกษตรกรลงทะเบียนผ่านแอป FARMBOOK พร้อมขยายเวลาชดเชยรายได้ชาวสวนปาล์ม
เมื่อ: 14:42เศรษฐกิจบ้านเรา
​จังหวัดสงขลา ขยายเวลาสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวถึง 30 เม.ย.และสั่งคุมเข้มร้านสะดวกซื้อ
เมื่อ: 14:37ข่าวสารบ้านเรา

 1. ​01-04-63 COVID-19 สงขลา มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 3 รายรวมสะสม 29 ขณะที่ยังรอผลตรวจอีก 38 ราย
  956 ครั้ง
 2. เปิดใช้อาคารรังสีรักษารพ.นาหม่อม รักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่อาการไม่รุนแรง
  260 ครั้ง
 3. คณะแพทย์ ม.อ. จับมือ รพ.ในจังหวัดสงขลา ดีเดย์ เปิดโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ สาขา 2 เพื่อดูแลผู้ป่วยโควิด – 19
  213 ครั้ง
 4. เชิญร่วมบริจาคช่วยรพ.ม.อ.สาขา2 ภายในสวนป๋าเปรม ซึ่งใช้เป็นที่พักฟื้นผู้ป่วยโควิด-19 หลังการรักษา
  138 ครั้ง
 5. พิธานพาณิชย์-อริยะมอเตอร์ ร่วมสนับสนุน สู้ภัย COVID-19 แก่มูลนิธิโรงพยาบาลหาดใหญ่ 350,000 บาท​
  84 ครั้ง
 6. ​จังหวัดสงขลา ขยายเวลาสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวถึง 30 เม.ย.และสั่งคุมเข้มร้านสะดวกซื้อ
  79 ครั้ง
 7. เชิญเกษตรกรลงทะเบียนผ่านแอป FARMBOOK พร้อมขยายเวลาชดเชยรายได้ชาวสวนปาล์ม
  44 ครั้ง
 8. พิธีสดุดีน้อมรำลึกพระเกียรติคุณเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระมหาเจษฎาราชเจ้า”
  30 ครั้ง
 1. ​01-04-63 COVID-19 สงขลา มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 3 รายรวมสะสม 29 ขณะที่ยังรอผลตรวจอีก 38 ราย
  0 ครั้ง
 2. คณะแพทย์ ม.อ. จับมือ รพ.ในจังหวัดสงขลา ดีเดย์ เปิดโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ สาขา 2 เพื่อดูแลผู้ป่วยโควิด – 19
  0 ครั้ง
 3. เชิญเกษตรกรลงทะเบียนผ่านแอป FARMBOOK พร้อมขยายเวลาชดเชยรายได้ชาวสวนปาล์ม
  0 ครั้ง
 4. ​จังหวัดสงขลา ขยายเวลาสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวถึง 30 เม.ย.และสั่งคุมเข้มร้านสะดวกซื้อ
  0 ครั้ง
 5. เปิดใช้อาคารรังสีรักษารพ.นาหม่อม รักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่อาการไม่รุนแรง
  0 ครั้ง
 6. เชิญร่วมบริจาคช่วยรพ.ม.อ.สาขา2 ภายในสวนป๋าเปรม ซึ่งใช้เป็นที่พักฟื้นผู้ป่วยโควิด-19 หลังการรักษา
  0 ครั้ง
 7. พิธีสดุดีน้อมรำลึกพระเกียรติคุณเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระมหาเจษฎาราชเจ้า”
  0 ครั้ง
 8. พิธานพาณิชย์-อริยะมอเตอร์ ร่วมสนับสนุน สู้ภัย COVID-19 แก่มูลนิธิโรงพยาบาลหาดใหญ่ 350,000 บาท​
  0 ครั้ง