รอบรั้วการศึกษา

ม.ทักษิณ ร่วมหารือขับเคลื่อนการดำเนินงานสิทธิมนุษยชนในจังหวัดและชุมชน

เมื่อ: 09:59 น. 10 ก.พ. 63   457 ครั้ง

ม.ทักษิณ ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมหารือขับเคลื่อนการดำเนินงานสิทธิมนุษยชนในจังหวัดและชุมชน มุ่งขยายแผนปฏิบัติการแห่งชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนสู่การปฏิบัติในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม


เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 มหาวิทยาลัยทักษิณ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดี ฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต สงขลา , อาจารย์ ศรุต จุ๋ยมณี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ สงขลา และ รองศาตราจารย์ กรกฎ ทองขะโชค คณบดีคณะนิติศาสตร์ ร่วมต้อนรับและหารือกับคณะผู้บริหารกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม นำโดยนายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานสิทธิมนุษยชนในจังหวัดและชุมชน ซึ่งมหาวิทยาลัยทักษิณได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนในจังหวัดและชุมชน เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน ตระหนักต่อการเคารพสิทธิไม่ละเมิดสิทธิและไม่ละเมิดกฎหมาย ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาการละเมิดสิทธิลดลงและสังคมมีความสุขขึ้น ณ ห้องประชุมทองหลาง 1 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดขลา โดยฝ่ายนิติการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ดำเนินการประสานงานการหารือในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

1. การส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2562-2565) 10 ด้าน 12 กลุ่มเป้าหมาย สู่การปฏิบัติในพื้นที่ระดับจังหวัดสู่ชุมชน

2. แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการแห่งชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน สู่การปฏิบัติในพื้นที่

3. การขับเคลื่อนงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ย ข้อพิพาท พ.ศ. 2562

4. การขับเคลื่อนหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษา/การจัดฝึกอบรมต่าง ๆ

5. การช่วยเหลือผู้เสียหายในคดีอาญาและการคุ้มครองพยานในคดีอาญา

มหาวิทยาลัยทักษิณ มุ่งมั่นจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการชองชุมชนและสังคม มีความพร้อมในระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ สร้างพลังร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาทั่วทั้งองค์กร ในการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ภายใต้ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยทั้ง 4 ด้าน กล่าวคือด้านการผลิตบัณฑิต, ด้านการวิจัย, ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม, ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในขณะเดียวกันกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรมมีภารกิจสําคัญในการขับเคลื่อน การดําเนินงานด้านสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ทั้งมิติส่งเสริมป้องกัน คุ้มครองเยียวยาและการสร้างหลักประกัน ต้านสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และหลักการสิทธิมนุษยชน โดยมีเครื่องมือและกลไกสําคัญในการดําเนินงาน เช่น แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562 - 2565) แผนปฏิบัติการแห่งชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและ ค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2559 พระราชบัญญัติคุ้มครองพยาน ในคดีอาญา พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 รวมถึงกติการะหว่างประเทศและ อนุสัญญาต้านสิทธิมนุษยชน จํานวน 5 ฉบับ ในการขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าวต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการทํางานและเป็นไปอย่างมีระบบ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ และ สิทธิมนุษยชน ตระหนักต่อการเคารพสิทธิไม่ละเมิดสิทธิและไม่ละเมิดกฎหมาย ซึ่งจะทําให้ปัญหาการละเมิดสิทธิลตลงและสังคมมีความสงบสุข

 
เมื่อ: 09:59 น. 10 ก.พ. 63   457 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

​เปิดรับสมัครแล้ว โครงการจ้างงานอาสาสมัครชุมชน สู้ภัยโควิด ระยะ 2 กว่า 996 อัตรา
​คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.ทักษิณ ร่วมใจมอบเงินบริจาคแก่โรงพยาบาลสงขลาสู้ภัยโควิด-19
ม.ทักษิณ เปิดรับสมัคร "อาสาสมัครชุมชน" สู้ภัยโควิด 996 อัตรา ทำงานพื้นที่สงขลา-นคร-พัทลุง
ม.ทักษิณ เปิดตัว "TSU ตู้ปันสุข" สร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน อิ่มใจผู้ให้สุขใจผู้รับ
Tags: มทษ.
ข่าวล่าสุด
ทวงหนี้โหด ติดป้ายประจานกลางเมืองหาดใหญ่
เมื่อ: 12:45ข่าวสารบ้านเรา
โอกาสให้คนรุ่นใหม่ สู่การเป็น ครีเอเตอร์ Content เลือกไม่สูบ บนโลกออนไลน์
เมื่อ: 10:46ประชาสัมพันธ์
​ม.หาดใหญ่ ร่วมสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนแห่งสายคลองบ้านบางเหรียงใต้ ควนเนียง
เมื่อ: 10:01รอบรั้วการศึกษา
ย้อนเวลาพาชม งานคอมพิวเตอร์โชว์ 2007 ณ โรงแรมเจบี
เมื่อ: 09:50Gimyong Style

 1. ​ถาวร เสนเนียม ยันได้ผู้ชนะประมูลโครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองสนามบิน-บ้านพรุแล้ว จะเริ่มสร้างเร็วๆ นี้
  1476 ครั้ง
 2. เปิดงานอ่าวไทย เอ็กซ์โป 2020 ขนสินค้าดี 5 จังหวัดขายกระตุ้นเศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว
  486 ครั้ง
 3. ศูนย์ประชุมนานาชาติ พร้อมรับการจัดงานในรูปแบบ New Normal ดูแลใส่ใจทุกขั้นตอน
  464 ครั้ง
 4. เวียตเจ็ท แถลงความพร้อมเปิดเส้นทางบินใหม่ หาดใหญ่-สุวรรณภูมิ 17 ก.ค.ต่อด้วยเชียงรายปลายปีนี้
  445 ครั้ง
 5. โรงเรียนนานาชาติบลูมส์เบอรี่-หาดใหญ่ ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรด้านวิชาการกับโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ (SISB)
  442 ครั้ง
 6. ธปท.ขอเชิญชวนท่านที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมชมงานสัมมนาออนไลน์ “ชวนคุยชวนคิด ปรับวิถีธุรกิจท้องถิ่นในโลกใหม่อย่างยั่งยืน”
  289 ครั้ง
 7. ผู้ว่าฯ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนแสงทองวิทยา ที่เปิดภาคเรียนวันแรก ภายใต้การจัดการเรียนการสอนแบบ New Normal
  275 ครั้ง
 8. ​หาดทิพย์ แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ โค้ก ออร์เร้นจ์ และสแปลซ เลมอน บิงซู
  270 ครั้ง
 9. เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้ป่วยโรคพาร์กินสันในการรับมอบ "ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน"
  259 ครั้ง
 10. ​กลุ่มสตรีมุสลิมเทพา รวมกลุ่มออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ ตอบโจทย์ลูกค้าทุกเพศ ทุกวัย
  253 ครั้ง
 1. ทวงหนี้โหด ติดป้ายประจานกลางเมืองหาดใหญ่
  0 ครั้ง
 2. โอกาสให้คนรุ่นใหม่ สู่การเป็น ครีเอเตอร์ Content เลือกไม่สูบ บนโลกออนไลน์
  0 ครั้ง
 3. ​ม.หาดใหญ่ ร่วมสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนแห่งสายคลองบ้านบางเหรียงใต้ ควนเนียง
  0 ครั้ง
 4. ย้อนเวลาพาชม งานคอมพิวเตอร์โชว์ 2007 ณ โรงแรมเจบี
  0 ครั้ง
 5. ​รองผู้ว่าฯ ประชุมวาระเร่งด่วนกรณีปลาตายในลำคลองจำนวนมากในพื้นที่อำเภอสิงหนคร
  0 ครั้ง
 6. ​ผู้ว่าฯ นำพุทธศาสนิกชนร่วมประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2563
  0 ครั้ง
 7. เวียตเจ็ท แถลงความพร้อมเปิดเส้นทางบินใหม่ หาดใหญ่-สุวรรณภูมิ 17 ก.ค.ต่อด้วยเชียงรายปลายปีนี้
  0 ครั้ง
 8. จังหวัดสงขลา ขอเชิญร่วมใส่เสื้อเหลืองตลอดเดือนกรกฎาคม
  0 ครั้ง
 9. สงขลา จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
  0 ครั้ง
 10. เตรียมความพร้อมในการเปิดจุดผ่านแดนปาดังเบซาร์-บ้านประกอบ สำหรับขนส่งสินค้าหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย
  0 ครั้ง