รอบรั้วการศึกษา

​นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ศิษย์เก่าม.อ. ผู้จัดระบบและวางยุทธศาสตร์รับมือโควิด-19

เมื่อ: 14:45 น. 21 เม.ย. 63   929 ครั้ง

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่หลายฝ่ายต่างพยายามทุกวิถีทางเพื่อช่วยกันเพื่อให้สถานการณ์ดีขึ้น ในนาทีนี้คงไม่มีใครที่ไม่รู้จัก นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญผู้ทุ่มเทในการวางจัดระบบและวางแผนรับมือการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 และเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุข ในการแถลงข้อมูลการแพร่ระบาดและตอบข้อซักถามแก่สื่อมวลชนรายวัน

นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ เป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพราะท่านเป็นนักเรียนแพทย์รุ่นที่ 13 ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นสถาบันที่ทำหน้าที่บ่มเพาะทรัพยากรมนุษย์และผลิตศิษย์เก่าที่มีคุณภาพออกไปสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติมาเป็นเวลา 52 ปีแล้ว

นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อปี 2528 ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ยังเป็นคณะใหม่ และโรงพยาบาลสงขลานครินทร์เพิ่งเปิดบริการมาระยะหนึ่งแล้ว โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินไปทรงทำพิธีเปิดได้ไม่นาน แม้ในช่วงเวลานั้นโรงพยาบาลสงขลานครินทร์และคณะแพทยศาสตร์มีความพร้อมค่อนข้างมาก แต่ก็ยังไม่ทัดเทียมกับโรงเรียนแพทย์ในกรุงเทพมหานคร แต่ในความเป็นคณะใหม่จึงมีคณาจารย์ส่วนใหญ่ที่เป็นอาจารย์รุ่นใหม่ และมีอาจารย์บางท่านเป็นอาจารย์อาวุโส จึงนับเป็นส่วนผสมที่ดีของอุดมการณ์ ปัญญา ความกระตือรือร้นใฝ่รู้ อาจารย์มีความตั้งใจและทุ่มเทในการสอน ตั้งใจทำงานเพื่อคนไข้ ตั้งใจทำงานเพื่อประชาชนในพื้นที่ ท่านเหล่านั้นเป็นแบบอย่างที่ดีและแต่ละท่านก็เป็นแบบอย่างในเรื่องที่ต่างกัน

“สิ่งหนึ่งที่สะดุดใจผมมานานมากแล้ว ในหนังสือรุ่นที่เราทำกันเอง ตอนที่ผมอ่านครั้งแรกผมไม่ค่อยเข้าใจ ท่านอาจารย์ธาดา (ศาสตราจารย์นายแพทย์ธาดา ยิบอินซอย) ได้เขียนในทำนองที่ว่า คนเราเติบโตขึ้นมามีอยู่ 2 รูปแบบ แบบแรกคือ Model Dependent คือเราเห็นใครเป็นตัวแบบเราก็ลอกเป็นแบบนั้นเลย และอีกแบบคือ Model Free คือ เราก็ลอกแบบเหมือนกัน แต่เราไม่ได้ลอกแบบทุกอย่างของคนๆ เดียว แต่เลือกเอาความคิดและความประพฤติที่ดีของแต่ละคนมาประกอบกันเป็นตัวเรา ซึ่งจริงๆ หลายอย่างในตัวผมเองก็ได้รับมาจากการปลูกฝังโดยครอบครัว พ่อแม่ คุณปู่ที่เป็นต้นแบบที่ดีของผม ประสบการณ์จากโรงเรียน และโดยเฉพาะคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ได้ให้ประสบการณ์และมีแบบอย่างที่ดีมากมาย”

ช่วงเวลาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นช่วงเวลาที่ “คุณหมอธนรักษ์” มีความสุขมากที่สุดในชีวิตช่วงหนึ่ง เพราะได้เรียนรู้ ได้เจอคนดีๆ ได้เห็นแบบอย่างที่ดี และสามารถนำเอาต้นแบบที่ดี เหล่านี้มาประยุกต์ใช้ในชีวิต ทำให้ตัวท่านและเพื่อนๆ หลายคนได้ซึมซับเอาอุดมการณ์เหล่านั้นมาเป็นต้นแบบที่ทำให้เติบโตมาและเป็นอย่างที่เราเป็นทุกวันนี้

การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย กลุ่มเพื่อนมีส่วนสำคัญเพราะช่วงนั้นคณะแพทยศาสตร์มีนักเรียนแพทย์ประมาณ 80 คน และรู้จักใกล้ชิดกันมาก ได้เรียนรู้ ได้ประสบการณ์ และประคับประคองกันไป อีกส่วนหนึ่งคือผมชอบบรรยากาศของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดีและสวยงาม ห้อมล้อมด้วยต้นไม้ ตอนเย็นก็สามารถเดินเล่นริมอ่างน้ำ ซึ่งสิ่งที่เอื้อให้พบความสำเร็จจากการศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยไม่ใช่เพียงครูผู้สอนและสถาบัน แต่รวมถึงสภาพแวดล้อม กฎระเบียบของมหาวิทยาลัย การใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อนทั้งในคณะและต่างคณะ องค์ประกอบเหล่านี้มีส่วนเอื้อให้เราได้เติบโตก้าวหน้าทั้งสิ้น

“ผมขอพูดว่าที่ผ่านมาผมภูมิใจที่ได้เรียนที่สงขลานครินทร์ สิ่งที่ผมคิด สิ่งที่ผมทำ ผมรู้สึกว่าสถาบันเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เราเติบโตมาถึงทุกวันนี้ เวลาที่ผมเขียนโพสเฟสบุ๊ค ผมก็จะเขียนด้วยความภาคภูมิใจว่า ศิษย์ดีเพราะมีครู ซึ่งครูในที่นี้ส่วนหนึ่งก็หมายถึง ครูแพทย์ สมัยที่ผมเป็นนักเรียนแพทย์ และก็หมายถึงรุ่นพี่ที่สงขลานครินทร์ เพื่อนๆ ที่อยู่ด้วยกันมา และหลายคนก็มีอิทธิพลต่อความคิดของผมมาจนถึงปัจจุบัน เพราะฉะนั้นความเป็นพี่เป็นน้อง ความเป็นสถาบัน ความเป็นแหล่งเพาะภูมิปัญญา เป็นส่วนที่สำคัญยิ่งกับพวกเราและตัวผม ทุกวันนี้ มีเพื่อนรุ่นเดียวกับผมอยู่หลายคนที่จบสงขลานครินทร์ด้วยกันและร่วมกันทำงานโควิดเพื่อคนไทยทุกคนอย่างเต็มกำลังความสามารถ”

ภายใต้บทบาทของการเป็นข้าราชการและแพทย์ การทำงานในสถานการณ์ที่มีความกดดันและความรับผิดชอบต่อคนทั้งประเทศอย่างเช่นปัจจุบันนี้ การเห็นประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง เป็นเรื่องที่มีความสำคัญสูงสุด งานต่างๆ ที่ทำควรยึดหลักการนี้ แต่หลายๆ ครั้งที่เรามีปัญหา จะพบว่าปัญหามักจะเกิดจากการที่เราไม่ได้เอาประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นตัวตั้ง แต่เราไปมองเห็นประโยชน์ส่วนตน ประโยชน์ขององค์กรสถาบัน หรือประโยชน์อย่างอื่นเป็นสำคัญ เมื่อไรก็ตามที่เราวางผลประโยชน์ส่วนตน ละวางตัวตนลง ปัญหาและความวุ่นวายก็จะน้อยลง


 
เมื่อ: 14:45 น. 21 เม.ย. 63   929 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

​ม.สงขลานครินทร์ อนุญาตให้นักศึกษาแต่งกายตามเพศสภาพหรือเพศสภาวะ
ม.อ.ส่งมอบ “นวัตกรรมสู้ภัยโควิด-19” แก่ รพ. กว่า 200 แห่ง ทั่วประเทศ
​ม.อ.เตรียมเปิดประตูใหม่ที่ถนนกาญจนวณิชย์ออกสู่สี่แยกธรรมนูญวิถี และปิดประตูทางออกวัดโคกนาว
ม.อ.สำรวจ ​“ถ้ำเลสเตโกดอน” พบทุบสถิติความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์ถ้ำสูงสุดในไทย
Tags: ม.อ.
ข่าวล่าสุด
​สงขลา เลื่อนเปิดเทอมอีกรอบเป็น 12 ก.ค.64 หลังยอดผู้ติดเชื้อโควิดยังพุ่งไม่หยุด
เมื่อ: 15:14รายงานพิเศษ
อบจ. ทน.หาดใหญ่ ทม.คลองแห 3 ท้องถิ่นที่มีแจ้งจัดซื้อวัคซีนป้องกันโควิด-19
เมื่อ: 15:00ข่าวสารบ้านเรา
​มิลเลนเนียม จัด Back On Track จัดแสดงครบครันทั้ง BMW ,MINI และ BMW Motorrad พร้อมแคมเปญสุดพิเศษ
เมื่อ: 14:22เศรษฐกิจบ้านเรา
ม.ทักษิณ เปิดตัวผลิตภัณฑ์ TSU NanoMask และ TSU Herbal Alcohol Spray ตอบรับสังคมวิถีใหม่
เมื่อ: 14:14รอบรั้วการศึกษา

 1. ​อบจ.-หาดใหญ่-คอหงส์ ประสานความร่วมมือสร้าง "เขาคอหงส์" สู่ขุมทรัพย์การท่องเที่ยว
  1859 ครั้ง
 2. ​คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564
  1351 ครั้ง
 3. คนเก่ง Bloomsbury ​เด็กชายพิพิชชญะ ศรีดำ หาดใหญ่ ได้รับการคัดเลือกไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ระดับโลก
  1332 ครั้ง
 4. ​น้ำตกโตนลุงไข่ ที่เที่ยวใหม่รัตภูมิ
  1251 ครั้ง
 5. ​เลขานิพัฒน์ นำผู้ประกอบการสำรวจเกาะหนู ยกเป็นอันซีนใหม่รับการท่องเที่ยวสงขลา
  1214 ครั้ง
 6. ​พุ่งไม่หยุด สงขลาพบผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่ทะลุหลักร้อย คลัสเตอร์ใหญ่ที่หาดใหญ่-สะเดา-เมือง
  1086 ครั้ง
 7. ​"สมพล ชีววัฒนาพงศ์" ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวฯ หวังเห็นการพัฒนาสงขลาพร้อมรับการท่องเที่ยวรอบใหม่
  1069 ครั้ง
 8. 15 มิ.ย.วันไข้เลือดออกอาเซียน แนะหยุดอยู่บ้าน ยึดมาตรการ 3 เก็บ ยับยั้งโควิด พิชิตไข้เลือดออก
  1056 ครั้ง
 9. ขนมไข่กรอบท่ามะปราง เมนูคู่กาแฟยามเช้าของคนรัตภูมิ
  1003 ครั้ง
 10. หารือแนวทางการพัฒนาและบริหารจัดการท่องเที่ยวเกาะหนู เกาะแมว ผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่
  1002 ครั้ง
 1. ​สงขลา เลื่อนเปิดเทอมอีกรอบเป็น 12 ก.ค.64 หลังยอดผู้ติดเชื้อโควิดยังพุ่งไม่หยุด
  0 ครั้ง
 2. อบจ. ทน.หาดใหญ่ ทม.คลองแห 3 ท้องถิ่นที่มีแจ้งจัดซื้อวัคซีนป้องกันโควิด-19
  0 ครั้ง
 3. ​มิลเลนเนียม จัด Back On Track จัดแสดงครบครันทั้ง BMW ,MINI และ BMW Motorrad พร้อมแคมเปญสุดพิเศษ
  0 ครั้ง
 4. ม.ทักษิณ เปิดตัวผลิตภัณฑ์ TSU NanoMask และ TSU Herbal Alcohol Spray ตอบรับสังคมวิถีใหม่
  0 ครั้ง
 5. สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เข้าหารือนโยบายท่องเที่ยวนายกเล็กเมืองสะเดา
  0 ครั้ง
 6. ตรวจหาเชื้อ COVID-19 เชิงรุกอย่างเข้มข้นพบผู้ติดเชื้อรวม 293 ราย
  0 ครั้ง
 7. ม.สงขลานครินทร์ มุ่งช่วยเหลือสังคม เปิดพื้นที่แบ่งปันต้นกล้า หนุนเกษตรในเมือง
  0 ครั้ง
 8. กลยุทธ์การเทรดรายวันสำหรับผู้เริ่มต้นเป็นเดย์ เทรดเดอร์
  0 ครั้ง
 9. จิตอาสาร่วมเตรียมความพร้อมศูนย์พักพิงท่าบอนเป็นโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยโควิด-19 โซนระโนด
  0 ครั้ง
 10. แถลงข่าวสถานการณ์โควิด-19 ในโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมกำหนดมาตรการและการบังคับใช้กฎหมาย
  0 ครั้ง