รอบรั้วการศึกษา

​มรภ.สงขลา เสริมรายได้เกษตรกรเกาะแต้ว ปลูกพืชหลังนาอินทรีย์

เมื่อ: 11:51 น. 1 มิ.ย. 63   739 ครั้ง

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา ลงพื้นที่บริการวิชาการ ต.เกาะแต้ว ให้คำปรึกษาเสริมรายได้จากพืชหลังนาอินทรีย์ เผยความสำเร็จเกษตรกรได้ผลผลิตดี สร้างรายได้งาม ฟากนักศึกษาสุดปลื้มใจได้เสริมทักษะอาชีพ

ดร.มงคล เทพรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า ทางคณะฯ จัดทำโครงการพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตและแปรรูปข้าวพื้นเมืองอินทรีย์ ต.เกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา สู่วิสาหกิจชุมชน ปีที่ 1 กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนและให้คำปรึกษาวิธีการเขตกรรมและการเสริมรายได้จากพืชหลังนาอินทรีย์ โดยคณะทำงานซึ่งประกอบด้วย ผศ.ดร.อมรรัตน์ ชุมทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผศ.ดร.คริษฐ์สพล หนูพรหม รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ ดร.ศุภัครชา อภิรติกร อาจารย์ประจำหลักสูตรเกษตรศาสตร์ ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลปัญหาการคัดพันธุ์ปน การเก็บเกี่ยว การปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ และการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นเมือง สนับสนุนและให้คำปรึกษาวิธีการเขตกรรมและการเสริมรายได้จากพืชหลังนาอินทรีย์ การแปรรูปข้าวพื้นเมืองอินทรีย์เป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบของชุมชน ติดตามความก้าวหน้าของกลุ่มตัวอย่าง พัฒนา และเตรียมจัดตั้งกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนพื้นฐาน เพื่อสร้างรายได้และเพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชน และระหว่างชุมชนให้เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจชุมชน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ดร.มงคล กล่าวว่า คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา ดำเนินโครงการบริการวิชาการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ พ.ศ.2560 เพื่อเพิ่มทักษะวิชาชีพและพัฒนาอาชีพของกลุ่มเกษตรกร ต.เกาะแต้ว ให้มีความมั่นคงและยั่งยืน ภายใต้โครงการการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พันธุ์ข้าวพื้นเมือง เพื่อตอบสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระบรมราโชบายและแนวพระราชดำริในการส่งเสริมให้ราษฎรมีวิถีการดำเนินชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น การบริการวิชาการนั้นมีทั้งการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมือง การส่งเสริมการปลูก และการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากข้าวพันธุ์พื้นเมืองในเชิงพาณิชย์ ส่งผลให้ข้าวพันธุ์พื้นเมืองของตำบลเกาะแต้วเป็นที่รู้จักและทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

ผศ.ดร.อมรรัตน์ ชุมทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา กล่าวว่า กิจกรรมที่จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตและการจัดการเมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นเมืองอินทรีย์ วิธีการเขตกรรมและการเสริมรายได้จากพืชหลังนาอินทรีย์ และการแปรรูปข้าวพื้นเมืองอินทรีย์เป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบของชุมชนให้เกษตรกร โดยการมีส่วนร่วม จนสามารถพัฒนาต่อยอดสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เพิ่มรายได้ และพัฒนาเป็นอาชีพในระดับวิสาหกิจชุมชนพื้นฐานได้ ช่วยให้เกษตรกรมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในการพัฒนาอาชีพ ชุมชนมีศรัทธาและน้อมนำแนวทางพระราชดำริมาบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีการเรียนรู้ร่วมกับ มรภ.สงขลา เพื่อสร้างรายได้และเพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชน และระหว่างชุมชนให้เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจชุมชนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

ด้าน ผศ.ดร.คริษฐ์สพล หนูพรหม รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ กล่าวว่า จากการลงพื้นที่บริการวิชาการช่วงระหว่างวันที่ 18-22 พฤษภาคม ที่ผ่านมา พบว่าเกษตรกรชุมชนเกาะแต้วประสบความสำเร็จจากการปลูกพืชหลังนาอย่างมาก อาทิ นางหวันสะเร๊าะ บินมุสา มีรายได้จากการปลูกแตงโม 4 ไร่ 40,000 บาท และมีรายได้จากการปลูกแตงกวา บวบ ฟักเขียว ถั่วฝักยาว ประมาณ 7,000 บาท ในขณะที่ นายสักการียา ขุนฤทธิ์ทิรอง มีรายได้จากการปลูกผักบุ้ง คะน้า ผักกาด กวางตุ้ง บนพื้นที่ 2 ไร่ ประมาณ 20,000 บาท และมีรายได้จากการปลูกถั่วฝักยาวอีกประมาณ 8,000 บาท ส่วนนายรอเหม พันธุ์สะแหละ ปลูกแตงโมบนเนื้อที่ 3 ไร่ มีรายได้ 30,000 บาท และมีรายได้อีก 10,000 บาท จากการปลูกแตงกวา ถั่วฝักยาว ฝักเขียว ถั่วฝักยาว ซึ่งเกษตรกรทั้ง 3 ราย ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วบางส่วน และเตรียมพื้นที่ไว้ปลูกรอบต่อก่อนจะถึงฤดูปลูกข้าวในเดือนตุลาคม 2563

นายศุภวิชญ์ ชูเขียว นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (การผลิตพืช) คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา กล่าวว่า ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการได้ปลูก ดูแล จนเก็บเกี่ยวผลผลิต และได้แจกจ่าย แบ่งปันให้กับผู้อื่น เช่น ใส่ในตู้ปันสุขหน้ามหาวิทยาลัย เป็นต้น ที่สำคัญ ตนนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการต่อยอดทำการเกษตรในพื้นที่บ้านของตนเอง ซึ่งปลูกแตงโมและพืชผักต่างๆ โดยเฉพาะในเรื่องเทคนิคการปลูกที่ช่วยให้ผลผลิตดีขึ้นด้วย

 
เมื่อ: 11:51 น. 1 มิ.ย. 63   739 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

มรภ.สงขลา ขับเคลื่อนโครงการพระบรมราโชบาย พัฒนาคุณภาพชีวิต ยกระดับรายได้ชุมชนฐานราก
​มรภ.สงขลา สรรหาอธิการบดีคนใหม่ เปิดรับสมัคร 22 มิ.ย.-3 ก.ค.63
มรภ.สงขลา สอนทำไข่เค็ม 4 แบบ ยกระดับรายได้ชุมชน สร้างอาชีพเสริมตามหลัก ศก.พอเพียง
มรภ.สงขลา รับสมัคร นศ.ใหม่ ภาคปกติ รอบ 5 (รับตรงอิสระ) สมัครออนไลน์ 9-14 มิ.ย.นี้
Tags: มรภ.
ข่าวล่าสุด
ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดสงขลา ชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม
เมื่อ: 11:57ข่าวสารบ้านเรา
​ขอเชิญชวนประกวดคลิปวิดีโอ NIA Creative Contest 2020 ในหัวข้อ Images of Futures: FUTURELAND (ภาคใต้)
เมื่อ: 11:51ประชาสัมพันธ์
โรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนแก่วัด 7 แห่งรอบโรงไฟฟ้า
เมื่อ: 11:11ประชาสัมพันธ์
​โรงไฟฟ้าจะนะ จัดกิจกรรมมอบสิ่งของป้องกันและควบคุมการระบาดโรค COVID-19 โครงการ "EGAT Care Back to School"
เมื่อ: 11:04ประชาสัมพันธ์

 1. ทวงหนี้โหด ติดป้ายประจานกลางเมืองหาดใหญ่
  32413 ครั้ง
 2. ​นับถอยหลังสู่การปิดตำนาน 26 ปี เซ็นทรัลหาดใหญ่ เซ็นทรัลสาขาแรกของภาคใต้
  2617 ครั้ง
 3. ​ถาวร เสนเนียม ยันได้ผู้ชนะประมูลโครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองสนามบิน-บ้านพรุแล้ว จะเริ่มสร้างเร็วๆ นี้
  1709 ครั้ง
 4. เวียตเจ็ท แถลงความพร้อมเปิดเส้นทางบินใหม่ หาดใหญ่-สุวรรณภูมิ 17 ก.ค.ต่อด้วยเชียงรายปลายปีนี้
  635 ครั้ง
 5. เปิดงานอ่าวไทย เอ็กซ์โป 2020 ขนสินค้าดี 5 จังหวัดขายกระตุ้นเศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว
  591 ครั้ง
 6. โรงเรียนนานาชาติบลูมส์เบอรี่-หาดใหญ่ ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรด้านวิชาการกับโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ (SISB)
  547 ครั้ง
 7. ศูนย์ประชุมนานาชาติ พร้อมรับการจัดงานในรูปแบบ New Normal ดูแลใส่ใจทุกขั้นตอน
  542 ครั้ง
 8. ผู้ว่าฯ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนแสงทองวิทยา ที่เปิดภาคเรียนวันแรก ภายใต้การจัดการเรียนการสอนแบบ New Normal
  370 ครั้ง
 9. ธปท.ขอเชิญชวนท่านที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมชมงานสัมมนาออนไลน์ “ชวนคุยชวนคิด ปรับวิถีธุรกิจท้องถิ่นในโลกใหม่อย่างยั่งยืน”
  357 ครั้ง
 10. ​หาดทิพย์ แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ โค้ก ออร์เร้นจ์ และสแปลซ เลมอน บิงซู
  346 ครั้ง
 1. ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดสงขลา ชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม
  0 ครั้ง
 2. ​ขอเชิญชวนประกวดคลิปวิดีโอ NIA Creative Contest 2020 ในหัวข้อ Images of Futures: FUTURELAND (ภาคใต้)
  0 ครั้ง
 3. โรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนแก่วัด 7 แห่งรอบโรงไฟฟ้า
  0 ครั้ง
 4. ​โรงไฟฟ้าจะนะ จัดกิจกรรมมอบสิ่งของป้องกันและควบคุมการระบาดโรค COVID-19 โครงการ "EGAT Care Back to School"
  0 ครั้ง
 5. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ชวนชมดาวพฤหัสบดีใกล้โลกที่สุดในรอบปี 14 ก.ค.63
  0 ครั้ง
 6. ​นับถอยหลังสู่การปิดตำนาน 26 ปี เซ็นทรัลหาดใหญ่ เซ็นทรัลสาขาแรกของภาคใต้
  0 ครั้ง
 7. ​อสส. จัดโปรโมชั่น ลด 50% เที่ยวสวนสัตว์วิถีใหม่ Zoo New Normal หวังสร้างสุขให้ประชาชนช่วงโควิด-19
  0 ครั้ง
 8. ​หาดทิพย์ เคียงข้างชาวใต้ สู้ภัยโควิด-19​ พร้อมสู้และส่งความห่วงใยไม่เคยห่าง​
  0 ครั้ง
 9. ทวงหนี้โหด ติดป้ายประจานกลางเมืองหาดใหญ่
  0 ครั้ง
 10. โอกาสให้คนรุ่นใหม่ สู่การเป็น ครีเอเตอร์ Content เลือกไม่สูบ บนโลกออนไลน์
  0 ครั้ง