รอบรั้วการศึกษา

มรภ.สงขลา สอนทำไข่เค็ม 4 แบบ ยกระดับรายได้ชุมชน สร้างอาชีพเสริมตามหลัก ศก.พอเพียง

เมื่อ: 15:15 น. 12 มิ.ย. 63   1081 ครั้ง

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา จัดอบรมทำไข่เค็ม 4 รูปแบบ ดองน้ำเกลือ ใช้ใบเตย พอกด้วยดินแกลบ และ สูตรเร่งรัดด้วยน้ำส้มสายชู หวังพัฒนาคุณภาพชีวิตชาว ต.ชะแล้ อ.สิงหนคร ยกระดับรายได้คนในชุมชนฐานราก สร้างอาชีพเสริมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ดร.มงคล เทพรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน ที่ผ่านมาคณาจารย์และนักศึกษาของทางคณะฯ ซึ่งประกอบด้วย ผศ.นพรัตน์ วงศ์หิรัญเดชา อ.สุเพ็ญ ด้วงทอง ดร.กมลทิพย์ นิคมรัตน์ ดร.อดิศรา ตันตสุทธิกุล อ.ปริยากร สุจิตพันธ์ และนักศึกษาหลักสูตรการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร และหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทำไข่เค็มให้แก่สมาชิกหมู่ที่ 1 ต.ชะแล้ อ.สิงหนคร จ.สงขลา (ผู้มีรายได้น้อย ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้ดูแลกลุ่มเป้าหมาย) ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก กิจกรรมย่อยเสริมสร้างอาชีพเสริมเพื่อยกระดับรายได้ครัวเรือนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ชุมชน/ท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถจัดการกันเองและทำงานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ

ดร.มงคล กล่าวว่า จากการที่ มรภ.สงขลา มีพันธกิจในการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งบนฐานรากของการมีส่วนร่วม อีกทั้งยังส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระบรมราโชบายและแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งคณะเทคโนโลยีการเกษตรตอบสนองต่อพันธกิจดังกล่าวในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพทางด้านเกษตรและอาหาร ในการนำความรู้ทางด้านวิชาการและงานวิจัยมาถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่กลุ่มเกษตรกร หรือครัวเรือนที่ต้องการจะยกระดับรายได้หรือต้องการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม เพื่อเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายให้แก่ครัวเรือน ทั้งยังเป็นการพัฒนาศักยภาพสมาชิกในครัวเรือน ซึ่งอาจประกอบไปด้วยผู้สูงวัยหรือผู้ป่วย ให้มีกิจกรรมที่สามารถเสริมรายได้อีกทางหนึ่ง จึงนำมาสู่การจัดโครงการในครั้งนี้

ด้าน ผศ.นพรัตน์ วงศ์หิรัญเดชา ประธานหลักสูตรการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร ผู้นำโครงการ กล่าวว่า คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลพื้นฐานครัวเรือนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ คือ ต.ชะแล้ และ ต.ป่าขาด อ.สิงหนคร จ.สงขลา เพื่อสำรวจข้อมูลเชิงลึกทั้งในด้านรายได้และรายจ่ายเฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี สภาพความเป็นอยู่และปัญหาความต้องการในการประกอบอาชีพ รวมถึงวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการพัฒนาอาชีพ เพื่อต่อยอดเป็นอาชีพเสริมในการเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือน จากการสำรวจพบว่าครัวเรือนส่วนใหญ่เป็นครอบครัวผู้สูงอายุ ซึ่งมีปัญหาด้านสุขภาพและต้องการวัสดุอุปกรณ์ส่งเสริมการเพิ่มรายได้โดยที่ไม่ต้องออกไปหางานนอกบ้าน บางครอบครัวต้องการให้สมาชิกเรียนรู้การประกอบอาชีพเสริมเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครอบครัว โดยในการพัฒนาอาชีพหรือสร้างอาชีพนั้นส่วนใหญ่เกี่ยวข้องในด้านเกษตรและอาหาร ซึ่งทางคณะฯ มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านดังกล่าวที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติได้จริง และสามารถส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านอาชีพนั้นๆ เพื่อเพิ่มช่องทางการเพิ่มรายได้ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของครัวเรือนได้ดีขึ้น

อ.สุเพ็ญ ด้วงทอง กล่าวเสริมว่า ผลที่คาดว่าจะเกิดในครั้งนี้ คาดหวังว่าผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพเสริม เพื่อเพิ่มรายได้และลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และอยากให้ผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมได้เข้าใจถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการนำไปปรับใช้สำหรับการดำรงชีวิตในปัจจุบันให้ได้

ปิดท้ายด้วย ดร.กมลทิพย์ นิคมรัตน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การอบรมครั้งนี้มีการฝึกทำไข่เค็ม 4 รูปแบบด้วยกัน ได้แก่ ไข่เค็มดองน้ำเกลือ ไข่เค็มใบเตย ไข่เค็มพอกด้วยดินแกลบ และ ไข่เค็มสูตรเร่งรัด ใช้น้ำส้มสายชู ซึ่งการทดลองให้ผลน่าประทับใจ ผู้เข้าร่วมอบรมให้ความสนใจและนำไปปรับเปลี่ยนวิธีการเพื่อให้ได้ไข่เค็มที่มีรสชาติอร่อย ซึ่งไข่เค็มสูตรที่คาดว่าอร่อยและได้รับความนิยมในการไปทำอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ คือ สูตรไข่เค็มใบเตยและไข่เค็มพอกด้วยดินแกลบ

 
เมื่อ: 15:15 น. 12 มิ.ย. 63   1081 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

มรภ.สงขลา ประกวดภาพถ่าย “มองสงขลาผ่านเลนส์กับแหล่งศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์”
​มรภ.สงขลา บันทึกเทปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
​มรภ.สงขลา ร่วมกิจกรรมเตะฟุตบอล VIP พร้อมมอบเจลแอลกอฮอล์ป้องกัน COVID-19
มรภ.สงขลา เผยเหตุผลสำคัญ ทำไมต้องใช้แอลกอฮอล์ 70% ฆ่าเชื้อ COVID-19
Tags: มรภ.
ข่าวล่าสุด
​ศึกษาอีกเส้นทาง กรมทางหลวงชนบท เปิดแผนสร้างถนนใหม่เชื่อมสนามบิน-บางกล่ำ
เมื่อ: 16:07รายงานพิเศษ
​เริ่มแล้วงาน “Summer Bitter Sweet 2020” เทศกาลความหวานที่คุณห้ามพลาด
เมื่อ: 21:43เศรษฐกิจบ้านเรา
​ธปท.แถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจภาคใต้ ชี้เริ่มเห็นแสงสว่างหลังโควิด-19 คลี่คลาย
เมื่อ: 14:43เศรษฐกิจบ้านเรา
กฟผ.ร่วมมอบเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระบบความดันลบ แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี
เมื่อ: 13:09ประชาสัมพันธ์

 1. ​SILVANO ทาวน์โฮมสไตล์ลอฟท์ ตอบโจทย์เรื่องปลอดภัย บนทำเลใกล้ม.อ.หาดใหญ่
  641 ครั้ง
 2. ถาวร เป็นประธานเปิดโครงการศึกษาการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา กระเเสสินธุ์-เขาชัยสน
  515 ครั้ง
 3. นักมวยพร้อมคืนสังเวียน คณะทำงานตรวจความพร้อมสนามหาดใหญ่ในการจัดศึกรอบใหม่หลังโควิด-19
  436 ครั้ง
 4. ​​สตูล ชวนเที่ยวงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและงานกาชาดวิถีใหม่ 14-23 ส.ค.63
  435 ครั้ง
 5. เปิดงาน “เที่ยวท่าหิน กินปลามิหลัง นั่งเรือแลบัวชมพู เรียนรู้วิถีตาลโตนด”
  402 ครั้ง
 6. ​ธปท.แถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจภาคใต้ ชี้เริ่มเห็นแสงสว่างหลังโควิด-19 คลี่คลาย
  332 ครั้ง
 7. ​เริ่มแล้วงาน “Summer Bitter Sweet 2020” เทศกาลความหวานที่คุณห้ามพลาด
  177 ครั้ง
 8. กฟผ.ร่วมมอบเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระบบความดันลบ แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี
  150 ครั้ง
 9. ​โรงไฟฟ้าจะนะ จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพนักงานที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563
  149 ครั้ง
 10. ​ศึกษาอีกเส้นทาง กรมทางหลวงชนบท เปิดแผนสร้างถนนใหม่เชื่อมสนามบิน-บางกล่ำ
  129 ครั้ง
 1. ​ศึกษาอีกเส้นทาง กรมทางหลวงชนบท เปิดแผนสร้างถนนใหม่เชื่อมสนามบิน-บางกล่ำ
  0 ครั้ง
 2. ​เริ่มแล้วงาน “Summer Bitter Sweet 2020” เทศกาลความหวานที่คุณห้ามพลาด
  0 ครั้ง
 3. ​ธปท.แถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจภาคใต้ ชี้เริ่มเห็นแสงสว่างหลังโควิด-19 คลี่คลาย
  0 ครั้ง
 4. กฟผ.ร่วมมอบเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระบบความดันลบ แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี
  0 ครั้ง
 5. ​โรงไฟฟ้าจะนะ จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพนักงานที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563
  0 ครั้ง
 6. นักมวยพร้อมคืนสังเวียน คณะทำงานตรวจความพร้อมสนามหาดใหญ่ในการจัดศึกรอบใหม่หลังโควิด-19
  0 ครั้ง
 7. ​​สตูล ชวนเที่ยวงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและงานกาชาดวิถีใหม่ 14-23 ส.ค.63
  0 ครั้ง
 8. ​SILVANO ทาวน์โฮมสไตล์ลอฟท์ ตอบโจทย์เรื่องปลอดภัย บนทำเลใกล้ม.อ.หาดใหญ่
  0 ครั้ง
 9. เปิดงาน “เที่ยวท่าหิน กินปลามิหลัง นั่งเรือแลบัวชมพู เรียนรู้วิถีตาลโตนด”
  0 ครั้ง
 10. ถาวร เป็นประธานเปิดโครงการศึกษาการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา กระเเสสินธุ์-เขาชัยสน
  0 ครั้ง