รอบรั้วการศึกษา

มรภ.สงขลา ขับเคลื่อนโครงการพระบรมราโชบาย พัฒนาคุณภาพชีวิต ยกระดับรายได้ชุมชนฐานราก

เมื่อ: 10:09 น. 29 มิ.ย. 63   1076 ครั้ง

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สงขลา สนองพระบรมราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พัฒนาคุณภาพชีวิต ยกระดับรายได้ให้กับชุมชนฐานราก จัดอบรมส่งเสริมอาชีพระดับครัวเรือน หวังช่วยบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนจากผลกระทบ covid-19

ดร.กันตภณ มะหาหมัด รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับชุมชนฐานราก กิจกรรมย่อย : อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้สำหรับครัวเรือนในชุมชนฐานราก พื้นที่ อ.เมือง จ.สงขลา ปีที่ 2 ณ ต.บ่อยาง และ ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา เมื่อวันที่ 23-24 มิถุนายน ที่ผ่านมา ว่า ตามที่ภาครัฐได้น้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นการพัฒนาแบบยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ที่อยู่ และใช้หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชบรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทางในการดำเนินนโยบาย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ของประชาชน แก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร พัฒนาโภชนาการและความปลอดภัยด้านอาหาร เพื่อนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประชาชนและประเทศชาติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ก็ทรงมีพระปณิธานแน่วแน่ที่จะสานต่อโครงการในพระราชดำริของพระราชบิดา เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และได้ทรงมอบพระบรมราโชบายด้านการศึกษาผ่านองคมนตรี ใจทราบตอนหนึ่งว่า “ให้แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏให้ทำงานให้เข้าเป้าในการยกระดับการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นในท้องที่ตน”

ดร.กันตภณ กล่าวว่า ในฐานะที่ มรภ.สงขลา เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงได้จัดทำโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมแบบบูรณาการ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้คนในชุมชนสามารถบริหารจัดการชีวิตตนเองได้อย่างสมดุลและมีความเหมาะสม สามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น เพิ่มคุณค่าและมูลค่าเสริมเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง นำไปสู่การพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชนได้อย่างยั่งยืน ส่งผลให้ชุมชนหมู่บ้านมีคุณภาพชีวิตและรายได้ที่เพิ่มขึ้น โดยมีมหาวิทยาลัยเป็นแหล่งให้ความรู้และเป็นที่พึ่งพิงทางวิชาการ มีบุคลากร นักวิชาการที่มีศักยภาพในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนที่พร้อมจะขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย กล่าวอีกว่า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สงขลา ตระหนักถึงความสำคัญของการมีบทบาทสนับสนุนด้านวิชาการและปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานและองค์กรท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาความยากจนให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมสู่ชุมชนฐานรากที่มีปัญหาที่แตกต่างกัน จึงจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับชุมชนฐานราก กิจกรรมย่อย : อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้สำหรับครัวเรือนในชุมชนฐานราก” ขึ้นเป็นปีที่ 2 ในลักษณะการดำเนินการแบบแก้ปัญหาเชิงลึกระดับครัวเรือนในลักษณะนำร่องตามความต้องการของครัวเรือน ในเขตพื้นที่ อ.เมือง จ.สงขลา ซึ่งครัวเรือนดังกล่าวได้มาจากการสำรวจความต้องการของมหาวิทยาลัยเป็นผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาความยากจนได้อย่างตรงจุดและมีความอย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองต่อพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เพื่อบูรณาการการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนรวมถึงการยกระดับรายได้ให้กับชุมชน ทั้งระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน และครัวเรือน

“ช่วง covid-19 ระบาดทำให้ชาวบ้านลำบากมากๆ ตอนนี้เมื่อปลดล็อคแล้วครัวเรือนจึงอยากประกอบอาชีพเพื่อให้มีรายได้ ทางเราได้ลงพื้นที่สำรวจและนำข้อมูลต่างๆ มาประมวล เพื่อยกระดับการประกอบอาชีพของคนในชุมชน รวมทั้งให้คำแนะนำในการขาย การบริการ ความปลอดภัย และการปรับปรุงเครื่องมือให้เหมาะสม ซึ่งทางคณะทำงานได้บูรณาการการทำงานในการยกระดับรายได้ครัวเรือน โดยคณาจารย์และนักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณาจารย์จากวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ร่วมกันพัฒนาชุมชน อ.เมือง จ.สงขลา และเครือข่ายผู้นำชุมชนเขตพื้นที่ ต.บ่อยาง ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา ขับเคลื่อนโครงการพระบรมราโชบายในการให้เบ็ดเพื่อตกปลาและสอนวิธีตกปลา แก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับรายได้ครัวเรือนอย่างยั่งยืน” รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย กล่าว

ด้าน นางสมใจ ขาวเรือง ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ต.บ่อยาง กล่าวว่า ขอบพระคุณ ดร.กันตภณ ตลอดจนคณาจารย์และลูกศิษย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทุกๆ คนที่ให้ความช่วยเหลือครัวเรือนที่ลำบาก ให้สามารถลืมตาอ้าปากช่วยเหลือตัวเองและครอบครัวได้ ส่งผลให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น อาจารย์น่ารักและมีอัธยาศัยที่ดีมาก ตนอยากกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ เชื่อว่าคงได้รับความอบอุ่นและได้รับความรักความเมตตาจากอาจารย์เป็นที่สุด

 
เมื่อ: 10:09 น. 29 มิ.ย. 63   1076 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

​มรภ.สงขลา เข้าพบ รมช.มหาดไทย หารือแนวทางแก้ปัญหาน้ำท่วม เตรียมจับมือหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ สร้างความร่วมมือทุกมิติ
​มรภ.สงขลา เดินหน้าปั้นหลักสูตรใหม่ “ประวัติศาสตร์เพื่อการสื่อสารสังคม”ทันสมัยสอดรับความสนใจคนรุ่นใหม่
​อว. จับมือ มรภ.สงขลา จ้างงาน 20 อัตรา 5 ตำบล นศ./ประชาชนทั่วไป/บัณฑิตจบใหม่ สมัครด่วนวันนี้-13 ธ.ค.นี้
​มรภ.สงขลา ผนึก 7 ภาคี ลงนามความร่วมมือทางวิชาการพัฒนาเมืองเก่าสงขลาสู่เมืองมรดกโลก
Tags: มรภ.
ข่าวล่าสุด
สัมผัสตัวจริง มิตซูบิชิ เอาท์แลนเดอร์ พีเอชอีวี เอสยูวีปลั๊กอินไฮบริดทรงพลัง
เมื่อ: 13:21เศรษฐกิจบ้านเรา
​ปีที่ 10 มูลนิธิชูเกียรติปิติเจริญกิจ ณ จ.สงขลา บริจาค 203 ทุนเป็นเงิน 619,000 บาท
เมื่อ: 18:39ประชาสัมพันธ์
​จังหวัดสงขลา กำหนดมาตรการการควบคุมมิให้มีการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง และสิ่งของผิดกฎหมายตามแนวพื้นที่ชายแดนอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา พร้อมเน้นย้ำเจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มข้นการลาดตระเวนในพื้นที่ทุกตารางนิ้ว
เมื่อ: 14:49ข่าวสารบ้านเรา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานยาชุดสำหรับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
เมื่อ: 14:17G-SPECIAL

 1. รู้ยัง ลานจอดรถหน้าโรบินสันเก็บค่าจอดด้วยนะ
  5978 ครั้ง
 2. ​ส่อง 6 ว่าที่นายกนครหาดใหญ่ คาดแข่งสนุกมีลุ้นเข้าเส้นชัยทุกเบอร์
  4003 ครั้ง
 3. เรดาร์ตรวจฝน ดูคลื่นลมแรงได้ด้วยนะ
  3282 ครั้ง
 4. ทัณฑถานบำบัดพิเศษสงขลาปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ 194 รายที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษเนื่องใน วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พ.ศ. 2563
  3190 ครั้ง
 5. สคร.12 สงขลา ย้ำเตือน ปชช. เคร่งครัดมาตรการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ตลอดเทศกาลปีใหม่ 2564
  3052 ครั้ง
 6. ‘ศ. ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล’ ม.สงขลานครินทร์ 1 ใน 9 นักวิจัย ที่ได้รับการอ้างอิงผลงานสูงสุดระดับโลก 6 ปีซ้อน
  2987 ครั้ง
 7. ​นายกเล็กด่านนอก โพสเดือดโต้ชูวิทย์ ท้ามาชี้จุดมาเลย์ลักลอบข้ามมาเล่นพนัน ชี้ทุกวันนี้เงียบจนแทบเป็นเมืองร้าง
  2644 ครั้ง
 8. ​"ดิโอทาวน์ คราฟท์" บ้านมีสไตล์ด้วยสถาปัตยกรรมที่แตกต่างในราคาสุดคุ้ม
  2604 ครั้ง
 9. ​หาดทิพย์ รับรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2563
  2418 ครั้ง
 10. นายกชาย-ไพเจน นำทัพโต้ผู้การชาติ-สิระ มั่นใจชนะขาวสะอาด-พร้อมเตรียมฟ้องกลับทุกข้อกล่าวหา
  2407 ครั้ง
 1. สัมผัสตัวจริง มิตซูบิชิ เอาท์แลนเดอร์ พีเอชอีวี เอสยูวีปลั๊กอินไฮบริดทรงพลัง
  0 ครั้ง
 2. ​ปีที่ 10 มูลนิธิชูเกียรติปิติเจริญกิจ ณ จ.สงขลา บริจาค 203 ทุนเป็นเงิน 619,000 บาท
  0 ครั้ง
 3. ​จังหวัดสงขลา กำหนดมาตรการการควบคุมมิให้มีการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง และสิ่งของผิดกฎหมายตามแนวพื้นที่ชายแดนอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา พร้อมเน้นย้ำเจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มข้นการลาดตระเวนในพื้นที่ทุกตารางนิ้ว
  0 ครั้ง
 4. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานยาชุดสำหรับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
  0 ครั้ง
 5. จังหวัดสงขลา เปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ
  0 ครั้ง
 6. กลุ่มเซ็นทรัล มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมพื้นที่สงขลาและชายแดนใต้
  0 ครั้ง
 7. ​มทร.ศรีวิชัย ผลิตปุ๋ยชีวภาพเพื่อชุมชน ลดค่าใช้จ่ายจากการใช้ปุ๋ยเคมี เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  0 ครั้ง
 8. ​เรือนจำจังหวัดสงขลา เปิดอบรมโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง ภายใต้หลักสูตร “สัคคสาสมาธิ” ประจำปี 2564 เพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับการแก้ไขฟื้นฟูพัฒนาพฤตินิสัย และเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
  0 ครั้ง
 9. ​ส่องข้อมูล 48 เทศบาลของสงขลา ที่จะมีการเลือกตั้ง 28 มี.ค.64
  0 ครั้ง
 10. ​เชฟรอน ช่วยชาวประมงป่วยกลางอ่าวไทยที่เจ็บป่วยกระทันหันส่งโรงพยาบาลอย่างปลอดภัย
  0 ครั้ง