รอบรั้วการศึกษา

มรภ.สงขลา ขับเคลื่อนโครงการพระบรมราโชบาย พัฒนาคุณภาพชีวิต ยกระดับรายได้ชุมชนฐานราก

เมื่อ: 10:09 น. 29 มิ.ย. 63   467 ครั้ง

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สงขลา สนองพระบรมราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พัฒนาคุณภาพชีวิต ยกระดับรายได้ให้กับชุมชนฐานราก จัดอบรมส่งเสริมอาชีพระดับครัวเรือน หวังช่วยบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนจากผลกระทบ covid-19

ดร.กันตภณ มะหาหมัด รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับชุมชนฐานราก กิจกรรมย่อย : อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้สำหรับครัวเรือนในชุมชนฐานราก พื้นที่ อ.เมือง จ.สงขลา ปีที่ 2 ณ ต.บ่อยาง และ ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา เมื่อวันที่ 23-24 มิถุนายน ที่ผ่านมา ว่า ตามที่ภาครัฐได้น้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นการพัฒนาแบบยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ที่อยู่ และใช้หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชบรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทางในการดำเนินนโยบาย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ของประชาชน แก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร พัฒนาโภชนาการและความปลอดภัยด้านอาหาร เพื่อนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประชาชนและประเทศชาติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ก็ทรงมีพระปณิธานแน่วแน่ที่จะสานต่อโครงการในพระราชดำริของพระราชบิดา เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และได้ทรงมอบพระบรมราโชบายด้านการศึกษาผ่านองคมนตรี ใจทราบตอนหนึ่งว่า “ให้แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏให้ทำงานให้เข้าเป้าในการยกระดับการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นในท้องที่ตน”

ดร.กันตภณ กล่าวว่า ในฐานะที่ มรภ.สงขลา เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงได้จัดทำโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมแบบบูรณาการ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้คนในชุมชนสามารถบริหารจัดการชีวิตตนเองได้อย่างสมดุลและมีความเหมาะสม สามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น เพิ่มคุณค่าและมูลค่าเสริมเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง นำไปสู่การพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชนได้อย่างยั่งยืน ส่งผลให้ชุมชนหมู่บ้านมีคุณภาพชีวิตและรายได้ที่เพิ่มขึ้น โดยมีมหาวิทยาลัยเป็นแหล่งให้ความรู้และเป็นที่พึ่งพิงทางวิชาการ มีบุคลากร นักวิชาการที่มีศักยภาพในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนที่พร้อมจะขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย กล่าวอีกว่า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สงขลา ตระหนักถึงความสำคัญของการมีบทบาทสนับสนุนด้านวิชาการและปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานและองค์กรท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาความยากจนให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมสู่ชุมชนฐานรากที่มีปัญหาที่แตกต่างกัน จึงจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับชุมชนฐานราก กิจกรรมย่อย : อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้สำหรับครัวเรือนในชุมชนฐานราก” ขึ้นเป็นปีที่ 2 ในลักษณะการดำเนินการแบบแก้ปัญหาเชิงลึกระดับครัวเรือนในลักษณะนำร่องตามความต้องการของครัวเรือน ในเขตพื้นที่ อ.เมือง จ.สงขลา ซึ่งครัวเรือนดังกล่าวได้มาจากการสำรวจความต้องการของมหาวิทยาลัยเป็นผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาความยากจนได้อย่างตรงจุดและมีความอย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองต่อพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เพื่อบูรณาการการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนรวมถึงการยกระดับรายได้ให้กับชุมชน ทั้งระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน และครัวเรือน

“ช่วง covid-19 ระบาดทำให้ชาวบ้านลำบากมากๆ ตอนนี้เมื่อปลดล็อคแล้วครัวเรือนจึงอยากประกอบอาชีพเพื่อให้มีรายได้ ทางเราได้ลงพื้นที่สำรวจและนำข้อมูลต่างๆ มาประมวล เพื่อยกระดับการประกอบอาชีพของคนในชุมชน รวมทั้งให้คำแนะนำในการขาย การบริการ ความปลอดภัย และการปรับปรุงเครื่องมือให้เหมาะสม ซึ่งทางคณะทำงานได้บูรณาการการทำงานในการยกระดับรายได้ครัวเรือน โดยคณาจารย์และนักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณาจารย์จากวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ร่วมกันพัฒนาชุมชน อ.เมือง จ.สงขลา และเครือข่ายผู้นำชุมชนเขตพื้นที่ ต.บ่อยาง ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา ขับเคลื่อนโครงการพระบรมราโชบายในการให้เบ็ดเพื่อตกปลาและสอนวิธีตกปลา แก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับรายได้ครัวเรือนอย่างยั่งยืน” รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย กล่าว

ด้าน นางสมใจ ขาวเรือง ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ต.บ่อยาง กล่าวว่า ขอบพระคุณ ดร.กันตภณ ตลอดจนคณาจารย์และลูกศิษย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทุกๆ คนที่ให้ความช่วยเหลือครัวเรือนที่ลำบาก ให้สามารถลืมตาอ้าปากช่วยเหลือตัวเองและครอบครัวได้ ส่งผลให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น อาจารย์น่ารักและมีอัธยาศัยที่ดีมาก ตนอยากกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ เชื่อว่าคงได้รับความอบอุ่นและได้รับความรักความเมตตาจากอาจารย์เป็นที่สุด

 
เมื่อ: 10:09 น. 29 มิ.ย. 63   467 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

​มรภ.สงขลา สรรหาอธิการบดีคนใหม่ เปิดรับสมัคร 22 มิ.ย.-3 ก.ค.63
มรภ.สงขลา สอนทำไข่เค็ม 4 แบบ ยกระดับรายได้ชุมชน สร้างอาชีพเสริมตามหลัก ศก.พอเพียง
มรภ.สงขลา รับสมัคร นศ.ใหม่ ภาคปกติ รอบ 5 (รับตรงอิสระ) สมัครออนไลน์ 9-14 มิ.ย.นี้
​มรภ.สงขลา ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นเมืองชุมชนเกาะแต้ว พัฒนาพันธุกรรมพืชคู่ท้องถิ่น
Tags: มรภ.
ข่าวล่าสุด
ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดสงขลา ชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม
เมื่อ: 11:57ข่าวสารบ้านเรา
​ขอเชิญชวนประกวดคลิปวิดีโอ NIA Creative Contest 2020 ในหัวข้อ Images of Futures: FUTURELAND (ภาคใต้)
เมื่อ: 11:51ประชาสัมพันธ์
โรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนแก่วัด 7 แห่งรอบโรงไฟฟ้า
เมื่อ: 11:11ประชาสัมพันธ์
​โรงไฟฟ้าจะนะ จัดกิจกรรมมอบสิ่งของป้องกันและควบคุมการระบาดโรค COVID-19 โครงการ "EGAT Care Back to School"
เมื่อ: 11:04ประชาสัมพันธ์

 1. ทวงหนี้โหด ติดป้ายประจานกลางเมืองหาดใหญ่
  32428 ครั้ง
 2. ​นับถอยหลังสู่การปิดตำนาน 26 ปี เซ็นทรัลหาดใหญ่ เซ็นทรัลสาขาแรกของภาคใต้
  2619 ครั้ง
 3. ​ถาวร เสนเนียม ยันได้ผู้ชนะประมูลโครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองสนามบิน-บ้านพรุแล้ว จะเริ่มสร้างเร็วๆ นี้
  1709 ครั้ง
 4. เวียตเจ็ท แถลงความพร้อมเปิดเส้นทางบินใหม่ หาดใหญ่-สุวรรณภูมิ 17 ก.ค.ต่อด้วยเชียงรายปลายปีนี้
  635 ครั้ง
 5. เปิดงานอ่าวไทย เอ็กซ์โป 2020 ขนสินค้าดี 5 จังหวัดขายกระตุ้นเศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว
  591 ครั้ง
 6. โรงเรียนนานาชาติบลูมส์เบอรี่-หาดใหญ่ ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรด้านวิชาการกับโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ (SISB)
  547 ครั้ง
 7. ศูนย์ประชุมนานาชาติ พร้อมรับการจัดงานในรูปแบบ New Normal ดูแลใส่ใจทุกขั้นตอน
  542 ครั้ง
 8. ผู้ว่าฯ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนแสงทองวิทยา ที่เปิดภาคเรียนวันแรก ภายใต้การจัดการเรียนการสอนแบบ New Normal
  370 ครั้ง
 9. ธปท.ขอเชิญชวนท่านที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมชมงานสัมมนาออนไลน์ “ชวนคุยชวนคิด ปรับวิถีธุรกิจท้องถิ่นในโลกใหม่อย่างยั่งยืน”
  357 ครั้ง
 10. ​หาดทิพย์ แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ โค้ก ออร์เร้นจ์ และสแปลซ เลมอน บิงซู
  346 ครั้ง
 1. ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดสงขลา ชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม
  0 ครั้ง
 2. ​ขอเชิญชวนประกวดคลิปวิดีโอ NIA Creative Contest 2020 ในหัวข้อ Images of Futures: FUTURELAND (ภาคใต้)
  0 ครั้ง
 3. โรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนแก่วัด 7 แห่งรอบโรงไฟฟ้า
  0 ครั้ง
 4. ​โรงไฟฟ้าจะนะ จัดกิจกรรมมอบสิ่งของป้องกันและควบคุมการระบาดโรค COVID-19 โครงการ "EGAT Care Back to School"
  0 ครั้ง
 5. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ชวนชมดาวพฤหัสบดีใกล้โลกที่สุดในรอบปี 14 ก.ค.63
  0 ครั้ง
 6. ​นับถอยหลังสู่การปิดตำนาน 26 ปี เซ็นทรัลหาดใหญ่ เซ็นทรัลสาขาแรกของภาคใต้
  0 ครั้ง
 7. ​อสส. จัดโปรโมชั่น ลด 50% เที่ยวสวนสัตว์วิถีใหม่ Zoo New Normal หวังสร้างสุขให้ประชาชนช่วงโควิด-19
  0 ครั้ง
 8. ​หาดทิพย์ เคียงข้างชาวใต้ สู้ภัยโควิด-19​ พร้อมสู้และส่งความห่วงใยไม่เคยห่าง​
  0 ครั้ง
 9. ทวงหนี้โหด ติดป้ายประจานกลางเมืองหาดใหญ่
  0 ครั้ง
 10. โอกาสให้คนรุ่นใหม่ สู่การเป็น ครีเอเตอร์ Content เลือกไม่สูบ บนโลกออนไลน์
  0 ครั้ง