รอบรั้วการศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. และ กฟผ. ร่วมลงนาม MOU พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้าของภาคใต้

เมื่อ: 22:59 น. 10 ส.ค. 63   550 ครั้ง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. และ กฟผ. ร่วมลงนาม MOU พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้าของภาคใต้ นำความร่วมมือทางวิชาการเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านพลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้

(10 สิงหาคม 2563) ณ ห้องประชุมดงยาง 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิ ทยาเขตหาดใหญ่ ผศ.ดร. นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ. ) และ นายเริงชัย คงทอง รองผู้ว่าการระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โดยตั้งเป้าหมายนำทฤษฎีออกไปประยุกต์ใช้ได้จริง เพื่อการพัฒนาภาคใต้พร้อมมุ่งเน้นส่งเสริมงานวิจัยเพื่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้าของภาคใต้ โดยใช้การวิจัยแก้ไขปัญหาและพัฒนางานโดยมีผศ. นพ. สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม รศ. ดร. ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์พร้อมด้วย นายผล ขวัญนัย ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ (กฟผ.) ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือ


ผศ. ดร. นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กล่าวว่า“ ม.อ. ยินดีเป็นอย่างยิ่งสำหรับความร่วมมือกันในครั้งนี้โดย MOU ฉบับนี้เป็นครั้งที่ 3 ที่ ม.อ. ได้ทำร่วมกับกฟผ. เพราะมหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานและสถาบันการศึกษาที่มียุทธศาสตร์มุ่งเน้นการทำวิจัยเชิงรุกและมีความพร้อมในการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการสร้างกลุ่มวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อให้สอดคล้องและสามารถแก้ปัญหาของประเทศมุ่งเน้นการสนับสนุนทุนและบริหารจัดการงานวิจัยเชิงบูรณาการความร่วมมือในครั้งนี้จึงเป็นโครงการที่ดีของการส่งเสริมและสนับสนุนกลยุทธ์ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่อยู่ในระบบวิจัยที่ทำหน้าที่สนับสนุนทุนวิจัย บริหารงานวิจัยเพื่อร่วมขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมรวมถึงเป็นโอกาสอันดีของการสร้างแรงจูงใจให้นักวิจัยของ ม.อ. และกฟผ. ได้สร้างสรรค์ผลงานร่วมกันและเพิ่มขีดความสามารถในการทำวิจัยของบุคลากร ซึ่งหวังว่าความร่วมมือในครั้งนี้ทั้ง 2 หน่วยงานจะได้นำผลงานวิจัยต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้งานให้ตรงกับความต้องการของชุมชนและสังคมในพื้นที่ภาคใต้สร้างความเข้มแข็งให้กับบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนางานวิจัยให้มีความเป็นเลิศในสาขาที่มีความพร้อมโดยเฉพาะคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่มีศักยภาพของคณาจารย์ทีมนักวิจัยที่การถ่ายทอดความรู้จากงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมจากการต่อยอดงานวิจัยและนวัตกรรม”

นายเริงชัย คงทอง รองผู้ว่าการระบบส่ง (กฟผ.) เปิดเผยว่า“ ได้เห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนางานด้านการวิจัยด้านเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้าโดยมุ่งเน้นการพัฒนา และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่และเห็นว่าในพื้นที่ภาคใต้มีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ. ) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยหลักมีรากฐานในงานด้านวิศวกรรมมาเป็นเวลานานมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเป็นจำนวน มากเหมาะสมที่จะนำความรู้ความสามารถของบุคลากรมาทำการวิจัยในปัญหางานที่เกิดขึ้นในระบบการผลิตและระบบส่งของกฟผ. ในพื้นที่ภาคใต้เพื่อให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานไฟฟ้ารวมไปถึงการพัฒนาเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่มีให้เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่าสูงสุดเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ความมั่นคงในระบบไฟฟ้าสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยรวมโดย ตั้งแต่ปี 2551 กฟผ. ได้สนับสนุนทุนวิจัยให้แก่มอ. ไปแล้วรวม 16 โครงการเช่นการวิจัยและพัฒนาระบบประชุมสั่งการทางไกลด้วยมัลติมีเดียผ่านเว็บสำหรับสถานีไฟฟ้าแรงสูง โครงการบ้านปลาปะการังเทียมจากลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าพื้นที่นำร่องจ. ปัตตานีและจ. นราธิวาส โครงการศึกษาวิจัยการใช้ปะการังเทียมเพื่อบูรณะทรัพยากรชายฝั่งกรณีศึกษาชายฝั่งทะเลอ. เทพา ฯลฯ นอกจากทุนวิจัยแล้วกฟผ. ยังสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์การเรียนการสอนรวมไปถึงบุคลากรและเปิดให้อาจารย์และนักศึกษาสามารถทำวิจัยเข้าดูงานฝึกงานในโรงไฟฟ้าและสถานที่ต่างๆของกฟผ. เพื่อให้เกิดความรู้เชิงประจักษ์พร้อมทั้งสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการต่างๆของมอ. อีกด้วย

รศ. ดร. ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์กล่าวเพิ่มเติมว่า“ ที่ผ่านมาคณะวิศวกรรมศาสตร์ดำเนินงานวิจัยร่วมกับกฟผ. พร้อมได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดกิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรมที่สร้างประโยชน์กับสังคมท้องถิ่นมาอย่างต่อเนื่องมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนงานวิจัยหรือศึกษาวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดในระบบการผลิตพลังงานไฟฟ้าและระบบส่งกำลังไฟฟ้าของกฟผ. เป็นการลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศเช่นการพัฒนาระบบการเก็บเกี่ยวพลังงานไฟฟ้าจากสายส่งเพื่อใช้เป็นพลังงานให้แก่ระบบมอนิเตอร์สายส่งการพัฒนาระบบอัจฉริยะสำหรับมอนิเตอร์หม้อแปลงและสถานีไฟฟ้าแรงสูงเพื่อเพิ่มเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าเป็นต้นโดยการลงนามความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้จึงเป็นความร่วมมือต่อเนื่องของการพัฒนาบุคลากรของทั้ง 2 หน่วยงานสร้างโอกาสทางการศึกษาในงานวิจัยด้านเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้าและนำความรู้ด้านวิศวกรรมไปสร้างประโยชน์ให้แก่ทั้ง 2 หน่วยงานรวมถึงชุมชนสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยรวมสามารถพัฒนาบุคลากรในพื้นที่เสริมสร้างขีดความสามารถการบูรณาการด้านการวิจัยและพัฒนาเสริมสร้างองค์ความรู้แลกเปลี่ยนความรู้เพิ่มพูนความรู้ที่ทั้งสองฝ่ายมีความสนใจร่วมกันเสริมสร้างให้ทั้งสองหน่วยงานเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้าในภาคใต้ต่อไป”

 
เมื่อ: 22:59 น. 10 ส.ค. 63   550 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

ผู้ว่าฯ รับรางวัลผู้สนับสนุนทั้งด้านกิจกรรมต่างๆ ของคณะแพทยศาสตร์ ม.อ.
​สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอฯ เสด็จแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตสงขลานครินทร์
โรงไฟฟ้าจะนะ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง
กฟผ.จะนะ ต้อนรับสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ข่าวล่าสุด
​กรรมาธิการคมนาคม ส.ว.รับเรื่องปัญหาด่านสะเดาสะดุดสร้างเสร็จแต่ยังไร้ทางเชื่อม
เมื่อ: 14:43เศรษฐกิจบ้านเรา
​สคร.12 สงขลา เตือน เล่นน้ำทะเล ระวังแมงกะพรุนไฟ
เมื่อ: 14:03คอลัมน์แนะนำ
ผู้ว่าฯ รับรางวัลผู้สนับสนุนทั้งด้านกิจกรรมต่างๆ ของคณะแพทยศาสตร์ ม.อ.
เมื่อ: 13:53รอบรั้วการศึกษา
"อภิสิทธิ์" ​เปิดการแข่งขันฟุตบอลอะคาเดมี่คัพ ปั้นเด็กรุ่นใหม่สู่ทีมนาทวีซิตี้
เมื่อ: 13:40ข่าวสารบ้านเรา

 1. ​แต่งตั้งผู้ว่าใหม่ "เอกรัฐ" ย้ายมาสตูล "ขจรศักดิ์" ขึ้นตรัง "เจษฎา" นั่งนราธิวาส
  3414 ครั้ง
 2. ​เปิดตัวยางพาราสายพันธุ์ใหม่ RRIT 3904 กยท.ส่งเสริมการปลูกพืชร่วมลดความเสี่ยงด้านราคา
  1010 ครั้ง
 3. ทน.หาดใหญ่ อัดงบ 6.2 ล.​ปรับโฉมใหม่ "ถนนเสน่หานุสรณ์ " ปิดถนน 9 ก.ย.-17 ต.ค.63
  951 ครั้ง
 4. "​นิพนธ์" เช็คความพร้อมสวนสาธารณะเมืองสงขลาพร้อมเชื่อมโยงสนามติณสูลานนท์
  690 ครั้ง
 5. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย พร้อมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 3
  682 ครั้ง
 6. เชิญสมัครร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
  649 ครั้ง
 7. สงขลา จัดใหญ่ Hatyai Hard Sale 2020 ลดสุดแรงกระตุ้นท่องเที่ยวตลอดเดือนกันยายน
  570 ครั้ง
 8. ​ผู้ว่าฯ นำคณะร่วมพิธีประกาศเมืองไมซ์ซิตี้ใหม่ และรับมอบโล่ไมซ์ซิตี้อย่างเป็นทางการ
  561 ครั้ง
 9. ​เทศกาลอาหารสองทะเล จากยกเลิกประมูลแต่ยังจัดงานสู่ดราม่าเวทีนางงาม
  473 ครั้ง
 10. เปิดกิจกรรม “ปั่นปันรัก พักภาคใต้ ” สร้าง Sport Tourism ส่งเสริมการออกกาลังกายและกระตุ้นการท่องเที่ยว
  468 ครั้ง
 1. ​กรรมาธิการคมนาคม ส.ว.รับเรื่องปัญหาด่านสะเดาสะดุดสร้างเสร็จแต่ยังไร้ทางเชื่อม
  0 ครั้ง
 2. ​สคร.12 สงขลา เตือน เล่นน้ำทะเล ระวังแมงกะพรุนไฟ
  0 ครั้ง
 3. ผู้ว่าฯ รับรางวัลผู้สนับสนุนทั้งด้านกิจกรรมต่างๆ ของคณะแพทยศาสตร์ ม.อ.
  0 ครั้ง
 4. "อภิสิทธิ์" ​เปิดการแข่งขันฟุตบอลอะคาเดมี่คัพ ปั้นเด็กรุ่นใหม่สู่ทีมนาทวีซิตี้
  0 ครั้ง
 5. ​ผู้ว่าฯ ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ5 แสนตัว เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ณ พรุค้างคาว ตลาดน้ำบ้านพรุ
  0 ครั้ง
 6. ​ผู้การชาติ เปิดตัวทีมงานฝ่ายบริหารพร้อมลุยด้วยสโลแกน มาเพื่อพัฒนาไม่ได้มาเพื่อผลประโยชน์
  0 ครั้ง
 7. ​สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ภาคที่ 4 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดับลุ่มน้ำ ทะเลสาบสงขลา
  0 ครั้ง
 8. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย พร้อมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 3
  0 ครั้ง
 9. ยังมีรอยแบบนี้อยู่อีกมั๊ย
  0 ครั้ง
 10. ศิริโชค โสภา พร้อมจัดฟุตบอลอะคาเดมี่ 12 ปี เฟ้นหาดาวรุ่งป้อนทีมนาทวีซิตี้
  0 ครั้ง