รอบรั้วการศึกษา

ทุ่ม 630 ล้าน เปิดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง พร้อมรับนักเรียนใหม่ปี 64

เมื่อ: 15:27 น. 12 ต.ค. 63   1534 ครั้ง

Open House โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยทักษิณ กับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จัดกิจกรรม Open House โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ ในฐานะรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้กล่าวต้อนรับคณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Open House โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ จำนวน 750 คน ณ ห้อง MF 2200 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

และได้ร่วมเวทีเสวนา หัวข้อ “สาธิต ม.ทักษิณ ทางเลือกใหม่สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” โดยมีที่ปรึกษาโรงเรียนสาธิต รองศาสตราจารย์ ดร. ธวัช ชิตตระการ ที่จะได้นำเสนอเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนการคลังและกิจการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอเกี่ยวกับความพร้อมของโรงเรียน และการรับนักเรียนเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยอาจารย์ ดร.สุนิสา คงประสิทธิ์ รักษาการรอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นโรงเรียนเฉพาะทางที่มีคุณภาพสูง และเป็นโรงเรียนกึ่งประจำ ซึ่งมีทั้งระบบประจำหอพัก และ ระบบเดินทางไป-กลับ (ในกรณีที่นักเรียนและผู้ปกครองมีภูมิลำเนาและพักอาศัยในพื้นที่อำเภอป่าพะยอม และสามารถเดินทางไป-กลับได้สะดวก ที่เหลือขอให้เป็นนักเรียนประจำหอพักของมหาวิทยาลัยทั้งหมด โดยทางโรงเรียนจะดำเนินการเติมเต็มทักษะที่สอดคล้องกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพิ่มเติม) จัดการศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนมีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการทางสังคมมืออาชีพบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์ภาคใต้ มีความคิดสร้างสรรค์ ทันต่อเทคโนโลยี และภาษา

ในการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2564 ทางมหาวิทยาลัยจะใช้สถานที่ ณ อาคารศูนย์เครื่องมือกลาง และ อาคารเรียนรวม 3 บางส่วนของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 มหาวิทยาลัยได้งบประมาณในการดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ จำนวน 630 ล้านบาท โดยจัดการเรียนการสอนในรูปแบบห้องเรียน Active Learning ที่ทันสมัย เน้นผู้เรียนมีส่วนร่วม และทำกิจกรรมกลุ่ม นักเรียนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย

จะได้เรียนเกี่ยวกับการออกแบบ การเขียนโปรแกรมเพื่อสั่งการด้วยหุ่นยนต์ และการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ เน้นภาษาอังกฤษ ภาษาจีน จากครูเจ้าของภาษา มาตรฐานการศึกษาจะมีครูและคณาจารย์มหาวิทยาลัยทักษิณที่มีความรู้ในระดับปริญญาเอก ร้อยละ 70 เป็นพี่เลี้ยง และมีหลายคณะให้การสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอน ด้านโภชนาการความเป้นอยู่ และการออกกำลังกาย

ในส่วนความเป็นอยู่ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ทางมหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมหอพักไว้ให้นักเรียน 2 อาคาร แยกเป็นอาคารชาย-หญิง โดยมีครูพี่เลี้ยงคอยดูแล และมีระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ภายใต้บรรยากาศที่อบอุ่น สิ่งแวดล้อมที่ดี ภายใต้มหาวิทยาลัยสีเขียว

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ จะเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยรับนักเรียนที่มีคุณสมบัติดังนี้

สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (สำหรับนักเรียนที่มีความประสงค์เข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1) หรือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (สำหรับนักเรียนที่มีความประสงค์เข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4) จำนวนรับเข้าศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มี 3 ห้อง ห้องละ 30 คน รวมจำนวนรับ 90 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มี 3 ห้อง ห้องละ 30 คน รวมจำนวนรับ 90 คน ประเภทการรับสมัครแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มบุตรหลานบุคลากร กลุ่มบุคคลทั่วไป กลุ่มผู้มีอุปการคุณ ทุกกลุ่มจะมีการสอบวัดความรู้ ความสามารถ โดยต้องผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ค่าธรรมเนียมการศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ

ระดับ

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

ค่าธรรมเนียมการเรียน

ต่อภาคการศึกษา

ต่อปีการศึกษา

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 1-3

10,000 บาท*

20,000 บาท

40,000 บาท

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 4-6

10,000 บาท*

20,000 บาท

40,000 บาท

*หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมแรกเข้าจะชำระครั้งเดียว

การสมัครสอบคัดเลือก โรงเรียนรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเข้าเรียนตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564 สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ http://satit.tsu.ac.th/ หรือเพจเฟสบุ๊คโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยทักษิณ

 
เมื่อ: 15:27 น. 12 ต.ค. 63   1534 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

ม.ทักษิณ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ 100 ปี ชาตกาล พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
ม.ทักษิณ เปิดผลสำรวจนศ.6 สถาบัน ช่วงโควิด พบการเรียนออนไลน์สร้างภาระการเงิน ร้องลดค่าเทอม เพิ่มการเข้าถึงอุปกรณ์เรียนออนไลน์
​เปิดรับสมัครแล้ว โครงการจ้างงานอาสาสมัครชุมชน สู้ภัยโควิด ระยะ 2 กว่า 996 อัตรา
​คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.ทักษิณ ร่วมใจมอบเงินบริจาคแก่โรงพยาบาลสงขลาสู้ภัยโควิด-19
Tags: มทษ.
ข่าวล่าสุด
​อีซูซุหาดใหญ่ จัดปาร์ตี้รถแต่งสุดมันส์กับงาน X-SERIES DAY 2020 & ISUZU RACE PARTY
เมื่อ: 13:05เศรษฐกิจบ้านเรา
CHANGE MASTER อาหารเสริมของคุณหมอ เปิดตัวยิ่งใหญ่ที่ไดอาน่า
เมื่อ: 13:04ข่าวสารบ้านเรา
​ผู้ว่าฯ นำพสกนิกรชาวสงขลา ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันปิยมหาราช
เมื่อ: 14:50G-SPECIAL
พระราชทานผ้าพระกฐิน ถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดมัชฌิมาวาส
เมื่อ: 14:19G-SPECIAL

 1. ทุ่ม 630 ล้าน เปิดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง พร้อมรับนักเรียนใหม่ปี 64
  1535 ครั้ง
 2. ​ชัยวุฒิ-อับดลรอหมาน-สุภาพร นั่งว่าที่รองนายก ทีมไพเจน มากสุวรรณ์
  1263 ครั้ง
 3. ​นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา คนใหม่ลูกระโนด ศิษย์เก่าวิศวะฯ ม.อ.
  1135 ครั้ง
 4. ​"นิพนธ์"แจงทำหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของรัฐ ไม่หวั่นปปช.ไต่สวนละเลยปฏิบัติหน้าที่ครั้งนั่งนายกอบจ.สงขลา
  967 ครั้ง
 5. ​เอกชนสร้างจุดขนถ่ายตู้สินค้าทางรางเจ้าแรกในสงขลา ที่สถานีรถไฟบางกล่ำ
  832 ครั้ง
 6. ​การบ้านข้อใหญ่ของปลัดเทศบาล ผอ.กองช่าง คนใหม่ของเทศบาลนครหาดใหญ่
  808 ครั้ง
 7. ​ก่อนถึงวันเข้าคูหามาทำความรู้จักกับ 36 เขตเลือกตั้ง ส.อบจ.สงขลากันก่อน
  737 ครั้ง
 8. ​มทร.ศรีวิชัย นำนักศึกษาลงพื้นที่สาย 1 หาดใหญ่ เก็บข้อมูลเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
  687 ครั้ง
 9. โฉมใหม่ ตลาดน้ำบางกล่ำ 3D แหล่งเช็คอิน ชิม ช้อป ของผู้ชื่นชอบการท่องเที่ยวพบกันทุกวันเสาร์
  569 ครั้ง
 10. ​นายกสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ ขอโอกาสอีกสมัยในสนาม อบจ.สตูล
  555 ครั้ง
 1. ​อีซูซุหาดใหญ่ จัดปาร์ตี้รถแต่งสุดมันส์กับงาน X-SERIES DAY 2020 & ISUZU RACE PARTY
  0 ครั้ง
 2. CHANGE MASTER อาหารเสริมของคุณหมอ เปิดตัวยิ่งใหญ่ที่ไดอาน่า
  0 ครั้ง
 3. ​ผู้ว่าฯ นำพสกนิกรชาวสงขลา ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันปิยมหาราช
  0 ครั้ง
 4. พระราชทานผ้าพระกฐิน ถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดมัชฌิมาวาส
  0 ครั้ง
 5. กรรมการการเลือกตั้ง และคณะ ลงพื้นที่ จ.สงขลา เตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ย้ำให้ดำเนินการด้วยความ “สุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย”
  0 ครั้ง
 6. พาสัมผัส ​ชุมชนท่องเที่ยวบ้านโคกเมือง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา (ตอนที่ 1)
  0 ครั้ง
 7. ​โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ต้อนรับ ดร.อุดม ชูลีวรรณ ผู้อำนวยการคนใหม่
  0 ครั้ง
 8. ๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช
  0 ครั้ง
 9. เริ่มเเล้ว “Coffee & Bakery Fest Hat Yai 2020” เทศกาลความสุข เอาใจผู้รักกาแฟ และเบเกอรี่ 22 – 25 ตุลาคมนี้
  0 ครั้ง
 10. ​แอร์เอเชีย เปิดบินเส้นทางใหม่หาดใหญ่-สุวรรณภูมิ กระตุ้นการเดินทางรับปีใหม่
  0 ครั้ง