รอบรั้วการศึกษา

ทุ่ม 630 ล้าน เปิดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง พร้อมรับนักเรียนใหม่ปี 64

เมื่อ: 15:27 น. 12 ต.ค. 63   4465 ครั้ง

Open House โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยทักษิณ กับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จัดกิจกรรม Open House โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ ในฐานะรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้กล่าวต้อนรับคณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Open House โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ จำนวน 750 คน ณ ห้อง MF 2200 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

และได้ร่วมเวทีเสวนา หัวข้อ “สาธิต ม.ทักษิณ ทางเลือกใหม่สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” โดยมีที่ปรึกษาโรงเรียนสาธิต รองศาสตราจารย์ ดร. ธวัช ชิตตระการ ที่จะได้นำเสนอเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนการคลังและกิจการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอเกี่ยวกับความพร้อมของโรงเรียน และการรับนักเรียนเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยอาจารย์ ดร.สุนิสา คงประสิทธิ์ รักษาการรอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นโรงเรียนเฉพาะทางที่มีคุณภาพสูง และเป็นโรงเรียนกึ่งประจำ ซึ่งมีทั้งระบบประจำหอพัก และ ระบบเดินทางไป-กลับ (ในกรณีที่นักเรียนและผู้ปกครองมีภูมิลำเนาและพักอาศัยในพื้นที่อำเภอป่าพะยอม และสามารถเดินทางไป-กลับได้สะดวก ที่เหลือขอให้เป็นนักเรียนประจำหอพักของมหาวิทยาลัยทั้งหมด โดยทางโรงเรียนจะดำเนินการเติมเต็มทักษะที่สอดคล้องกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพิ่มเติม) จัดการศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนมีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการทางสังคมมืออาชีพบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์ภาคใต้ มีความคิดสร้างสรรค์ ทันต่อเทคโนโลยี และภาษา

ในการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2564 ทางมหาวิทยาลัยจะใช้สถานที่ ณ อาคารศูนย์เครื่องมือกลาง และ อาคารเรียนรวม 3 บางส่วนของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 มหาวิทยาลัยได้งบประมาณในการดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ จำนวน 630 ล้านบาท โดยจัดการเรียนการสอนในรูปแบบห้องเรียน Active Learning ที่ทันสมัย เน้นผู้เรียนมีส่วนร่วม และทำกิจกรรมกลุ่ม นักเรียนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย

จะได้เรียนเกี่ยวกับการออกแบบ การเขียนโปรแกรมเพื่อสั่งการด้วยหุ่นยนต์ และการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ เน้นภาษาอังกฤษ ภาษาจีน จากครูเจ้าของภาษา มาตรฐานการศึกษาจะมีครูและคณาจารย์มหาวิทยาลัยทักษิณที่มีความรู้ในระดับปริญญาเอก ร้อยละ 70 เป็นพี่เลี้ยง และมีหลายคณะให้การสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอน ด้านโภชนาการความเป้นอยู่ และการออกกำลังกาย

ในส่วนความเป็นอยู่ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ทางมหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมหอพักไว้ให้นักเรียน 2 อาคาร แยกเป็นอาคารชาย-หญิง โดยมีครูพี่เลี้ยงคอยดูแล และมีระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ภายใต้บรรยากาศที่อบอุ่น สิ่งแวดล้อมที่ดี ภายใต้มหาวิทยาลัยสีเขียว

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ จะเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยรับนักเรียนที่มีคุณสมบัติดังนี้

สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (สำหรับนักเรียนที่มีความประสงค์เข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1) หรือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (สำหรับนักเรียนที่มีความประสงค์เข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4) จำนวนรับเข้าศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มี 3 ห้อง ห้องละ 30 คน รวมจำนวนรับ 90 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มี 3 ห้อง ห้องละ 30 คน รวมจำนวนรับ 90 คน ประเภทการรับสมัครแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มบุตรหลานบุคลากร กลุ่มบุคคลทั่วไป กลุ่มผู้มีอุปการคุณ ทุกกลุ่มจะมีการสอบวัดความรู้ ความสามารถ โดยต้องผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ค่าธรรมเนียมการศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ

ระดับ

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

ค่าธรรมเนียมการเรียน

ต่อภาคการศึกษา

ต่อปีการศึกษา

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 1-3

10,000 บาท*

20,000 บาท

40,000 บาท

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 4-6

10,000 บาท*

20,000 บาท

40,000 บาท

*หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมแรกเข้าจะชำระครั้งเดียว

การสมัครสอบคัดเลือก โรงเรียนรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเข้าเรียนตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564 สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ http://satit.tsu.ac.th/ หรือเพจเฟสบุ๊คโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยทักษิณ

 
เมื่อ: 15:27 น. 12 ต.ค. 63   4465 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

ม.ทักษิณ เปิดตัวผลิตภัณฑ์ TSU NanoMask และ TSU Herbal Alcohol Spray ตอบรับสังคมวิถีใหม่
​มหาวิทยาลัยทักษิณ ผุดไอเดีย อาสาสมัครระยะไกล สู้ภัยโควิด 19 (TSU Distance Volunteers)
​ม.ทักษิณ ชวนชุมชน หาบข้าว เข้าโรงเรียน ขับเคลื่อนกลไกสร้างความสัมพันธ์และการพึ่งพาภายในชุมชน
ม.ทักษิณ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ 100 ปี ชาตกาล พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
Tags: มทษ.
ข่าวล่าสุด
ม.อ. พร้อมช่วยนักศึกษาจากผลกระทบ COVID ต่อเนื่อง ย้ำทุกคนต้องจบการศึกษา
เมื่อ: 14:08รอบรั้วการศึกษา
​ส่องผลงานหลังมาตรการล๊อกดาวน์ 12-25 ก.ค.ติดเชื้อใหม่ 2,605 เสียชีวิต 24 ราย
เมื่อ: 13:28ข่าวสารบ้านเรา
​มรภ.สงขลา สุดปลื้ม “ดร.รัชชพงษ์ ชัชวาลย์” คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ ศิษย์เก่าดีเด่นด้านความสำเร็จในอาชีพ คณะ วจก. ม.อ.
เมื่อ: 11:36รอบรั้วการศึกษา
​คนเก่งจากนานาชาติบลูมส์เบอรี่ "พิพิชชญะ ศรีดำ" เหรียญทองการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกฯ
เมื่อ: 09:02รอบรั้วการศึกษา

 1. ยลเสน่ห์เกาะยอ กับ​ชุมชนท่องเที่ยวบ้านท่าไทร ต.เกาะยอ อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
  5793 ครั้ง
 2. ​"สมพล ชีววัฒนาพงศ์" ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวฯ หวังเห็นการพัฒนาสงขลาพร้อมรับการท่องเที่ยวรอบใหม่
  3647 ครั้ง
 3. โรงพยาบาลสนามศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ.ขยายพื้นที่รองรับผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มเติมอีกกว่า 400 เตียง
  2213 ครั้ง
 4. ​สโมสรไลออนส์หาดใหญ่+ชมรมกอล์ฟ​ G20 ร่วมบริจาคสนับสนุนศูนย์รวมน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19 อบจ.สงขลา
  2109 ครั้ง
 5. ​ทน.หาดใหญ่ จัดระเบียบถนนรัถการห้ามขายของบนถนนตลอดแนวสองข้างทาง
  1968 ครั้ง
 6. ​"ธีระการช่าง" เราคือผู้เชี่ยวชาญงานโช้คอัพ ช่วงล่าง รถมีปัญหามาที่นี่แก้ไขได้
  1846 ครั้ง
 7. ​หาดทิพย์ บันทึกเทปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564
  1540 ครั้ง
 8. ครม.อนุมัติชุดแบบอักษรพระราชทาน “จุฬาภรณ์ลิขิต” เป็นชุดแบบอักษรมาตรฐานราชการไทยแบบที่ 14
  1513 ครั้ง
 9. โปรเดือน 7 ออกรถกับพิธาน-อริยะ ไม่ว่าสาขาไหนก็รับไปเลย ส่วนลดสูงสุดถึง 50,000 บาท
  1460 ครั้ง
 10. มทร.ศรีวิชัย ส่งมอบเครื่องสแกนอุณหภูมิ สามารถแสดงผลใบหน้า อุณหภูมิ และเวลา ของผู้ใช้งานแบบเรียลไทม์
  1456 ครั้ง
 1. ม.อ. พร้อมช่วยนักศึกษาจากผลกระทบ COVID ต่อเนื่อง ย้ำทุกคนต้องจบการศึกษา
  0 ครั้ง
 2. ​ส่องผลงานหลังมาตรการล๊อกดาวน์ 12-25 ก.ค.ติดเชื้อใหม่ 2,605 เสียชีวิต 24 ราย
  0 ครั้ง
 3. ​มรภ.สงขลา สุดปลื้ม “ดร.รัชชพงษ์ ชัชวาลย์” คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ ศิษย์เก่าดีเด่นด้านความสำเร็จในอาชีพ คณะ วจก. ม.อ.
  0 ครั้ง
 4. ​คนเก่งจากนานาชาติบลูมส์เบอรี่ "พิพิชชญะ ศรีดำ" เหรียญทองการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกฯ
  0 ครั้ง
 5. ​23-07-64 โควิด-19 สงขลายังพบผู้ป่วยสูงถึง 234 ราย ยอดสะสมใกล้แตะหลักหมื่น
  0 ครั้ง
 6. ​สคร.12 สงขลา ชวน ปชช. “งดเหล้า ห่างโควิด ชีวิตจะปลอดภัย” วันงดดื่มสุราแห่งชาติ 2564
  0 ครั้ง
 7. ​กิมหยงชงข่าว ส่องสถานการณ์โควิด-19 และการระดมความช่วยเหลือจากภาคส่วนต่างๆ
  0 ครั้ง
 8. ​ 22-07-64 โควิด-19 สงขลายอดพุ่ง 253 ราย คลัสเตอร์โรงงาน 103 ราย
  0 ครั้ง
 9. ​กาชาดสงขลาร่วมกับวัดไทรงาม ส่งมอบข้าวกล่องแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ในเขตเทศบาลนครสงขลา
  0 ครั้ง
 10. ​20-07-64 โควิด-19 สงขลา เริ่มลดลงแต่ยังสูงพบผู้ป่วยรายใหม่ 121 ราย
  0 ครั้ง