รอบรั้วการศึกษา

ทุ่ม 630 ล้าน เปิดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง พร้อมรับนักเรียนใหม่ปี 64

เมื่อ: 15:27 น. 12 ต.ค. 63   3995 ครั้ง

Open House โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยทักษิณ กับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จัดกิจกรรม Open House โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ ในฐานะรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้กล่าวต้อนรับคณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Open House โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ จำนวน 750 คน ณ ห้อง MF 2200 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

และได้ร่วมเวทีเสวนา หัวข้อ “สาธิต ม.ทักษิณ ทางเลือกใหม่สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” โดยมีที่ปรึกษาโรงเรียนสาธิต รองศาสตราจารย์ ดร. ธวัช ชิตตระการ ที่จะได้นำเสนอเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนการคลังและกิจการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอเกี่ยวกับความพร้อมของโรงเรียน และการรับนักเรียนเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยอาจารย์ ดร.สุนิสา คงประสิทธิ์ รักษาการรอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นโรงเรียนเฉพาะทางที่มีคุณภาพสูง และเป็นโรงเรียนกึ่งประจำ ซึ่งมีทั้งระบบประจำหอพัก และ ระบบเดินทางไป-กลับ (ในกรณีที่นักเรียนและผู้ปกครองมีภูมิลำเนาและพักอาศัยในพื้นที่อำเภอป่าพะยอม และสามารถเดินทางไป-กลับได้สะดวก ที่เหลือขอให้เป็นนักเรียนประจำหอพักของมหาวิทยาลัยทั้งหมด โดยทางโรงเรียนจะดำเนินการเติมเต็มทักษะที่สอดคล้องกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพิ่มเติม) จัดการศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนมีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการทางสังคมมืออาชีพบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์ภาคใต้ มีความคิดสร้างสรรค์ ทันต่อเทคโนโลยี และภาษา

ในการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2564 ทางมหาวิทยาลัยจะใช้สถานที่ ณ อาคารศูนย์เครื่องมือกลาง และ อาคารเรียนรวม 3 บางส่วนของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 มหาวิทยาลัยได้งบประมาณในการดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ จำนวน 630 ล้านบาท โดยจัดการเรียนการสอนในรูปแบบห้องเรียน Active Learning ที่ทันสมัย เน้นผู้เรียนมีส่วนร่วม และทำกิจกรรมกลุ่ม นักเรียนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย

จะได้เรียนเกี่ยวกับการออกแบบ การเขียนโปรแกรมเพื่อสั่งการด้วยหุ่นยนต์ และการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ เน้นภาษาอังกฤษ ภาษาจีน จากครูเจ้าของภาษา มาตรฐานการศึกษาจะมีครูและคณาจารย์มหาวิทยาลัยทักษิณที่มีความรู้ในระดับปริญญาเอก ร้อยละ 70 เป็นพี่เลี้ยง และมีหลายคณะให้การสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอน ด้านโภชนาการความเป้นอยู่ และการออกกำลังกาย

ในส่วนความเป็นอยู่ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ทางมหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมหอพักไว้ให้นักเรียน 2 อาคาร แยกเป็นอาคารชาย-หญิง โดยมีครูพี่เลี้ยงคอยดูแล และมีระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ภายใต้บรรยากาศที่อบอุ่น สิ่งแวดล้อมที่ดี ภายใต้มหาวิทยาลัยสีเขียว

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ จะเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยรับนักเรียนที่มีคุณสมบัติดังนี้

สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (สำหรับนักเรียนที่มีความประสงค์เข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1) หรือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (สำหรับนักเรียนที่มีความประสงค์เข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4) จำนวนรับเข้าศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มี 3 ห้อง ห้องละ 30 คน รวมจำนวนรับ 90 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มี 3 ห้อง ห้องละ 30 คน รวมจำนวนรับ 90 คน ประเภทการรับสมัครแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มบุตรหลานบุคลากร กลุ่มบุคคลทั่วไป กลุ่มผู้มีอุปการคุณ ทุกกลุ่มจะมีการสอบวัดความรู้ ความสามารถ โดยต้องผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ค่าธรรมเนียมการศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ

ระดับ

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

ค่าธรรมเนียมการเรียน

ต่อภาคการศึกษา

ต่อปีการศึกษา

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 1-3

10,000 บาท*

20,000 บาท

40,000 บาท

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 4-6

10,000 บาท*

20,000 บาท

40,000 บาท

*หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมแรกเข้าจะชำระครั้งเดียว

การสมัครสอบคัดเลือก โรงเรียนรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเข้าเรียนตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564 สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ http://satit.tsu.ac.th/ หรือเพจเฟสบุ๊คโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยทักษิณ

 
เมื่อ: 15:27 น. 12 ต.ค. 63   3995 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

​ม.ทักษิณ ชวนชุมชน หาบข้าว เข้าโรงเรียน ขับเคลื่อนกลไกสร้างความสัมพันธ์และการพึ่งพาภายในชุมชน
ม.ทักษิณ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ 100 ปี ชาตกาล พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
ม.ทักษิณ เปิดผลสำรวจนศ.6 สถาบัน ช่วงโควิด พบการเรียนออนไลน์สร้างภาระการเงิน ร้องลดค่าเทอม เพิ่มการเข้าถึงอุปกรณ์เรียนออนไลน์
​เปิดรับสมัครแล้ว โครงการจ้างงานอาสาสมัครชุมชน สู้ภัยโควิด ระยะ 2 กว่า 996 อัตรา
Tags: มทษ.
ข่าวล่าสุด
พี่หลวงคร เข้าทำงานวันแรกพร้อมร่วมเปิดประชุมสภาเลือกภคนันท์ เป็นประธานฯ หลวงหมี รองฯ
เมื่อ: 17:16ข่าวสารบ้านเรา
​ม.หาดใหญ่ บริจาคเงินรวม 100,000 บาท ร่วมฝ่าวิกฤต COVID-19
เมื่อ: 16:37รอบรั้วการศึกษา
​ร.ร.สาธิต มรภ.สงขลา เชิญชมคอนเสิร์ต “Satit String Ensemble Online” วันเสาร์ที่ 8 พ.ค.นี้
เมื่อ: 16:32รอบรั้วการศึกษา
​โควิด-19 สงขลาป่วยเพิ่ม 14 หาย 28 ควนเนียงไข่แตกพบป่วยรายใหม่ 1 คน
เมื่อ: 16:22ข่าวสารบ้านเรา

 1. ​โควิด-19 สงขลา พบผู้ป่วยรายใหม่ 27 รักษาหาย 18 คน รพ.สนามเพียงพอรับผู้ป่วยใหม่
  522 ครั้ง
 2. ธรรมนัส ลงพื้นที่สงขลา รับฟังปัญหาเกษตรกรผู้ปลูกพริกพร้อมร่วมหาแนวทางแก้ไข
  519 ครั้ง
 3. ​ประธานรัฐสภาลงพื้นที่สงขลา มอบหน้ากากอนามัยพร้อมพบปะและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
  519 ครั้ง
 4. ​"นิพนธ์" ห่วงผู้ปฎิบัติหน้าที่มอบชุด PPE และหน้ากากอนามัยให้หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน 1669 อบจ.สงขลา
  446 ครั้ง
 5. ​3 พ.ค.64 โควิด-19 สงขลาพบป่วยใหม่ 27 ยอดสะสม 718 รักษาหายแล้ว 314 ราย
  427 ครั้ง
 6. ​ลงทะเบียนจองคิวรับวัคซีน หมอพร้อม รอบแรกต้องรู้อะไรบ้าง?
  380 ครั้ง
 7. ​ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนเมษายน 2564
  379 ครั้ง
 8. ​สมาคมเอสเอ็มอีสงขลา มอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 แก่ 13 หน่วยกู้ชีพในหาดใหญ่
  308 ครั้ง
 9. ครัวสรรเพชญ แจกข้าวกล่อง-น้ำดื่ม เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครสงขลา
  233 ครั้ง
 10. ​โควิด-19 สงขลารักษาหายต่อเนื่องรวม 400 คน วันนี้พบป่วยใหม่อีก 36 ราย
  219 ครั้ง
 1. พี่หลวงคร เข้าทำงานวันแรกพร้อมร่วมเปิดประชุมสภาเลือกภคนันท์ เป็นประธานฯ หลวงหมี รองฯ
  0 ครั้ง
 2. ​ม.หาดใหญ่ บริจาคเงินรวม 100,000 บาท ร่วมฝ่าวิกฤต COVID-19
  0 ครั้ง
 3. ​ร.ร.สาธิต มรภ.สงขลา เชิญชมคอนเสิร์ต “Satit String Ensemble Online” วันเสาร์ที่ 8 พ.ค.นี้
  0 ครั้ง
 4. ​โควิด-19 สงขลาป่วยเพิ่ม 14 หาย 28 ควนเนียงไข่แตกพบป่วยรายใหม่ 1 คน
  0 ครั้ง
 5. สส.สุรินทร์ นำสิ่งของช่วยเหลือจากตุรกีมอบแก่ชาวมุสลิมในเดือนรอมฎอนและบรรเทาความเดือดร้อนจากโควิด-19
  0 ครั้ง
 6. เที่ยวทิพย์ กับวิถีชีวิตแบบ New Normal
  0 ครั้ง
 7. โรงไฟฟ้าจะนะ มอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 แก่โรงพยาบาลสงขลา-สาธารณสุขอำเภอจะนะ
  0 ครั้ง
 8. กาชาดสงขลา มอบชุดธารน้ำใจ “กู้ชีวิตฝ่าวิกฤต COVID-19” ให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง 251 ราย
  0 ครั้ง
 9. ชดเชยให้กก.5 บาท ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพริกเขียวมันที่ได้รับความเดือดร้อนราคาผลผลิตตกต่ำ
  0 ครั้ง
 10. ​โควิด-19 สงขลารักษาหายต่อเนื่องรวม 400 คน วันนี้พบป่วยใหม่อีก 36 ราย
  0 ครั้ง