รอบรั้วการศึกษา

​มรภ.สงขลา ผนึก 7 ภาคี ลงนามความร่วมมือทางวิชาการพัฒนาเมืองเก่าสงขลาสู่เมืองมรดกโลก

เมื่อ: 14:57 น. 20 พ.ย. 63   2463 ครั้ง

มรภ.สงขลา ผนึก 7 องค์กร สถาบันอุดมศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาเมืองเก่าสงขลา ขับเคลื่อนสู่เมืองมรดกโลก เผยเตรียมพัฒนาหลักสูตรใหม่ ตอบโจทย์ความต้องการพื้นที่ สอดคล้องสถานการณ์เศรษฐกิจยุคปัจจุบัน

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมอรัญ ธรรมโน ชั้น 8 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ผู้แทนจาก8 องค์กร สถาบันอุดมศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาเมืองเก่าสงขลา ประกอบด้วย 1. จังหวัดสงขลา 2. เทศบาลนครสงขลา 3. สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา 4. ภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม 5. บริษัท สงขลา เฮอริเทจ จำกัด 6. แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 7. สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) กับ 8. มรภ.สงขลา นำโดย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์เพื่อการสื่อสารสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมพิจารณารายละเอียด และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฯ

ผู้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ ประกอบด้วย 1. นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา 2. ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา 3. นายชนินทร์ สาครินทร์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา 4. นายรังษี รัตนปราการ นายกภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม 5. นางสาวดวงใจ นันทวงศ์ ประธานกรรมการ บริษัท สงขลา เฮอริเทจ จำกัด 6. นายดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. 7. นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) และ 8. ผศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ รักษาราชการแทนอธิการบดี มรภ.สงขลา โดยมีสักขีพยานจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งสถาบันการศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ในสงขลารวมถึงจากส่วนกลาง เข้าร่วมพิธีลงนามฯ อย่างคับคั่ง

สำหรับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฯ (MOU) ของทั้ง 8 องค์กรที่ลงนามร่วมกันนี้ เป็นผลสืบเนื่องจากการประชุมหารือวางกรอบความร่วมมือเป็นพันธมิตรทางวิชาการสู่การร่วมอนุรักษ์และการพัฒนาย่านเมืองเก่าสงขลา เพื่อจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฯ และเพื่อกำหนดความร่วมมือพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์เพื่อการสื่อสารสังคม มรภ.สงขลา ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ Kid+Dee @Historic Center ถนนนางงาม เมืองเก่าสงขลา

ทั้งนี้ ในระหว่างร่วมพิจารณาเนื้อหาที่จะลงนามฯ ผู้แทนจาก 8 องค์กรได้ร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดเพื่อการทำกิจกรรมหรือโครงการเพื่อพัฒนาเมืองเก่าสงขลาร่วมกันในอนาคต จากนั้นจึงลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาเมืองเก่าสงขลา และร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ซึ่ง มรภ.สงขลา ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ผู้ดำเนินการจัดพิธีลงนามฯ และองค์กรภาคีความร่วมมือทั้ง 8องค์กร ต่างมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ จะเป็นหมุดหมายสำคัญอันจะก่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการระหว่างองค์กร ทั้งสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อร่วมรองรับกิจกรรมและโครงการภาควิชาการสำหรับการขับเคลื่อนการดำเนินงานอนุรักษ์พัฒนาเมืองเก่าสงขลาสู่เมืองมรดกโลก การประชุมเชิงปฏิบัติการ-เวิร์คช้อป และความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศและต่างประเทศ นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา แสดงทรรศนะว่า ทางจังหวัดมีความยินดีให้ความร่วมมือในการพัฒนาในทุกด้าน รวมถึงยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าสู่มรดกโลกตามแผนยุทธศาสตร์จังหวัด และพร้อมร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ

ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา กล่าวว่า เป็นที่น่ายินดีที่หน่วยงานต่างๆ ให้การสนับสนุนการพัฒนาเมืองเก่าสงขลาสู่การเป็นมรดกโลก ความเป็นเมืองเก่าต้องคงไว้ ยินดีอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือ ที่ผ่านมาเมืองสงขลามีความร่วมมือกับเมืองมรดกโลกทั้งในมาเลเซีย อินโดนีเซีย ซึ่งเมื่อปี 2557 ก็จัดพิธีลงนามความร่วมมือนี้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งนั้นในการประชุมวิชาการนานาชาติ International Symposium 2014 ได้มีข้อตกลงความร่วมมือระหว่างเมืองร่วมกันมาแล้ว (จอร์จทาวน์และมะละกา ประเทศมาเลเซีย ปาเล็มบัง เมดาน และ ซาวาลุนโต ประเทศอินโดนีเซีย ภูเก็ตและสงขลา ประเทศไทย) ซึ่งในตอนนั้นเมืองซาวาลุนโตยังอยู่ในกระบวนการขอเป็นมรดกโลก ตอนนี้เมืองซาวาลุนโตได้รับการรับรองเป็นเมืองมรดกโลกจากยูเนสโกแล้ว นอกจากนี้ยังอยากจะให้ MOU นี้ นำไปสู่การสร้างเครือข่ายกับเมืองมรดกโลกอื่นๆ ในอาเซียน

นายรังษี รัตนปราการ นายกภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม ในฐานะคนเมืองเก่าสงขลาบ่อยาง ที่สนับสนุนภารกิจต่างๆ ของทุกภาคส่วนมาอย่างต่อเนื่อง กล่าวว่า ภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคมถือเป็นหน่วนงานภาคประชาสังคม ที่พร้อมสนับสนุนภารกิจการพัฒนาและอนุรักษ์เมืองเก่าสงขลา ดังนั้น หากจะมีภารกิจใดที่จะสามารถร่วมมือได้ ภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคมพร้อมและยินดีให้การสนับสนุน ทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษาอย่างเต็มที่

อาจารย์สืบสกุล ศรีสุข ผู้อำนวยการภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม กล่าวเสริมว่า การพัฒนาให้เมืองเก่าสงขลาได้รับการเสนอชื่อเป็นเมืองมรดกโลก จะช่วยการพัฒนาเศรษฐกิจของสงขลาและภาคใต้ตอนล่าง เนื่องจากจะดึงเอานักท่องเที่ยวจากจีนและมาเซียเข้ามาอย่างมากมาย ดูอย่างเมืองจอร์จทาวน์ ที่ปีนัง เป็นโมเดลที่ดีมากที่จะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจแล้วนำความสงบสุขมาสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้

นายชนินทร์ สาครินทร์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา หยิบยกการเปรียบเทียบให้เห็นภาพว่า เมืองใดไม่รู้ประวัติศาสตร์ เมืองนั้นไม่รู้อนาคต การขับเคลื่อนสงขลาสู่มรดกโลก เพื่อ 1. อนุรักษ์ไว้ไม่ให้สูญสลาย 2. ประโยชน์ทางเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยว 3. ประโยชน์ทางสังคมพหุวัฒนธรรม ซึ่งเมืองสงขลานี้มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานนับพันปี

นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งพาคณะผู้บริหารและคณะทำงานของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA มาร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฯ กล่าวว่า สำนักเศรษฐกิจสร้างสรรค์ยินดีที่จะขับเคลื่อนเมืองสงขลาถึงจะเป็นมวลเล็ก ๆ แต่ CEA ก็พร้อมสนับสนุน เพราะจุดเล็กๆ จะนำไปสู่ความร่วมมือที่ขยายใหญ่ขึ้น การขับเคลื่อนเมืองเก่าสงขลายังหมายรวมถึงการขับเคลื่อนเมืองสงขลาสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ ซึ่งสามารถเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในอนาคต

นายดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ย้ำให้เห็นความสำคัญของการดำเนินงานเพื่อนำมาสู่ความร่วมมือทางวิชาการว่า สสส. มุ่งสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่จะขับเคลื่อนสุขภาวะชุมชน ให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วม ก่อให้เกิดความร่วมมือและเชื่อมโยงกัน และจะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากบรรลุความสำเร็จได้ร่วมกัน ผลักดันยุทธศาสตร์จังหวัดเพื่อการพัฒนาเมืองเก่าสงขลาสู่มรดกโลก

นางสาวดวงใจ นันทวงศ์ ประธานกรรมการ บริษัท สงขลา เฮอริเทจ จำกัด บริษัทที่เน้นการดำเนินงานในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน (Social Enterprise: SE) เพื่อเมืองเก่าสงขลา กล่าวด้วยความเต็มใจว่า บริษัท สงขลา เฮอริเทจ ยินดีให้ความร่วมมือในการพัฒนาเมืองเก่าสงขลา และรวมไปถึงการสนับสนุนการดำเนินงาน การทำโครงการ การจัดการเรียนการสอน รวมถึงเป็นพื้นที่ปฏิบัติการชุมชน ให้กับหลักสูตรทั้งสองที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลานำร่องพื้นที่เมืองเก่าสงขลา คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์เพื่อการสื่อสารสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กับหลักสูตรศิลปกรรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ซึ่งในอนาคตก็น่าจะมีผลงานร่วมกันมากขึ้นทั้งในภาควาการกับนักศึกษา และนำนักศึกษาร่วมโครงการต่างๆ เพื่อชุมชน เพื่อคนในเมืองเก่า และสื่อสารกับสังคมในมิติที่เกี่ยวข้อง

ผศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ รักษาราชการแทนอธิการบดี มรภ.สงขลา กล่าวว่า ทางมหาวิทยาลัยรับคำแนะนำและนโยบายจากท่านนายกสภา มรภ.สงขลา ประจวบกับคณะทำงานจากทั้ง 2 หลักสูตร คือ สาขาวิชาการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรประวัติศาสตร์เพื่อการสื่อสารสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กำลังดำเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของพื้นที่ และสอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน ซึ่งประเด็นความสำคัญของเมืองเก่า ความสำคัญของประวัติศาสตร์เป็นสิ่งจำเป็น อีกทั้งยังมีส่วนร่วมในนโยบายขับเคลื่อนเมืองเก่าสงขล

 
เมื่อ: 14:57 น. 20 พ.ย. 63   2463 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

​มรภ.สงขลา เข้าพบ รมช.มหาดไทย หารือแนวทางแก้ปัญหาน้ำท่วม เตรียมจับมือหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ สร้างความร่วมมือทุกมิติ
​มรภ.สงขลา เดินหน้าปั้นหลักสูตรใหม่ “ประวัติศาสตร์เพื่อการสื่อสารสังคม”ทันสมัยสอดรับความสนใจคนรุ่นใหม่
​อว. จับมือ มรภ.สงขลา จ้างงาน 20 อัตรา 5 ตำบล นศ./ประชาชนทั่วไป/บัณฑิตจบใหม่ สมัครด่วนวันนี้-13 ธ.ค.นี้
​มรภ.สงขลา จับมือสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทางดนตรีสากล
ข่าวล่าสุด
​เชฟรอน ช่วยชาวประมงป่วยกลางอ่าวไทยที่เจ็บป่วยกระทันหันส่งโรงพยาบาลอย่างปลอดภัย
เมื่อ: 20:27ข่าวสารบ้านเรา
​รับสมัครแล้ว ต้นกล้า ทู โกล 64 พัฒนาศักยภาพ SMEs พร้อมโตทุกสถานการณ์
เมื่อ: 11:12ประชาสัมพันธ์
​มรภ.สงขลา เข้าพบ รมช.มหาดไทย หารือแนวทางแก้ปัญหาน้ำท่วม เตรียมจับมือหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ สร้างความร่วมมือทุกมิติ
เมื่อ: 10:25รอบรั้วการศึกษา
ยืนยันไม่ต้องกัวลผู้ป่วยโควิด-19 ของสงขลา 3 รายใหม่มาจากมาเลย์ถูกกักกันตั้งแต่เข้าประเทศ
เมื่อ: 10:11ข่าวสารบ้านเรา

 1. รู้ยัง ลานจอดรถหน้าโรบินสันเก็บค่าจอดด้วยนะ
  5933 ครั้ง
 2. ​ส่อง 6 ว่าที่นายกนครหาดใหญ่ คาดแข่งสนุกมีลุ้นเข้าเส้นชัยทุกเบอร์
  3074 ครั้ง
 3. เรดาร์ตรวจฝน ดูคลื่นลมแรงได้ด้วยนะ
  2765 ครั้ง
 4. ​นายกเล็กด่านนอก โพสเดือดโต้ชูวิทย์ ท้ามาชี้จุดมาเลย์ลักลอบข้ามมาเล่นพนัน ชี้ทุกวันนี้เงียบจนแทบเป็นเมืองร้าง
  2614 ครั้ง
 5. สคร.12 สงขลา ย้ำเตือน ปชช. เคร่งครัดมาตรการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ตลอดเทศกาลปีใหม่ 2564
  2513 ครั้ง
 6. ทัณฑถานบำบัดพิเศษสงขลาปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ 194 รายที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษเนื่องใน วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พ.ศ. 2563
  2508 ครั้ง
 7. ‘ศ. ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล’ ม.สงขลานครินทร์ 1 ใน 9 นักวิจัย ที่ได้รับการอ้างอิงผลงานสูงสุดระดับโลก 6 ปีซ้อน
  2431 ครั้ง
 8. นายกชาย-ไพเจน นำทัพโต้ผู้การชาติ-สิระ มั่นใจชนะขาวสะอาด-พร้อมเตรียมฟ้องกลับทุกข้อกล่าวหา
  2354 ครั้ง
 9. ชาวเทพา เฮรับปีใหม่ นิพนธ์ เปิดการสัญจรชั่วคราวบรรเทาความเดือดร้อนจากสะพานขาดช่วงอุทกภัยในช่วงที่ผ่านมา
  1902 ครั้ง
 10. ​"ดิโอทาวน์ คราฟท์" บ้านมีสไตล์ด้วยสถาปัตยกรรมที่แตกต่างในราคาสุดคุ้ม
  1901 ครั้ง
 1. ​เชฟรอน ช่วยชาวประมงป่วยกลางอ่าวไทยที่เจ็บป่วยกระทันหันส่งโรงพยาบาลอย่างปลอดภัย
  0 ครั้ง
 2. ​รับสมัครแล้ว ต้นกล้า ทู โกล 64 พัฒนาศักยภาพ SMEs พร้อมโตทุกสถานการณ์
  0 ครั้ง
 3. ​มรภ.สงขลา เข้าพบ รมช.มหาดไทย หารือแนวทางแก้ปัญหาน้ำท่วม เตรียมจับมือหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ สร้างความร่วมมือทุกมิติ
  0 ครั้ง
 4. ยืนยันไม่ต้องกัวลผู้ป่วยโควิด-19 ของสงขลา 3 รายใหม่มาจากมาเลย์ถูกกักกันตั้งแต่เข้าประเทศ
  0 ครั้ง
 5. ​1 นายก+ 4 ว่าที่สจ.ที่ยังไม่ผ่านการรับรองของสงขลา
  0 ครั้ง
 6. เปิดภาพโครงการปรับปรุงลานหัวพญานาค สวนสองทะเล งบ 8 ล.
  0 ครั้ง
 7. ถาวร เสนเนียม ลงตรวจสอบความเสียหายจากคลื่นลมแรงที่ชายทะเลระโนด
  0 ครั้ง
 8. ​ส่อง 6 ว่าที่นายกนครหาดใหญ่ คาดแข่งสนุกมีลุ้นเข้าเส้นชัยทุกเบอร์
  0 ครั้ง
 9. ​ประชาธิปัตย์ ยังไม่เคาะส่งนายกหาดใหญ่ในนามพรรคหรือไม่
  0 ครั้ง
 10. "จุรินทร์" นำทีมลงชายแดนใต้มอบถุงยังชีพช่วยน้ำท่วม พร้อมติดตามโครงการพาณิชย์ลดราคา
  0 ครั้ง