รอบรั้วการศึกษา

สงขลานครินทร์ มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2563 ชื่นชมเชิดชูช่อศรีตรัง

เมื่อ: 12:37 น. 8 ธ.ค. 63   4653 ครั้ง
สงขลานครินทร์ มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2563 ชื่นชมเชิดชูช่อศรีตรัง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงานวันชื่นชมเชิดชูช่อศรีตรัง และพิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีพุทธศักราช 2563 เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่ายศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานมอบโล่ฯ รองศาสตราจารย์สมชาย ชูโฉม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์และการกีฬา กล่าวรายงาน นายสมพงษ์ เจริญสุข นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวต้อนรับ และมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน ณ หอประวัติ และอาคารศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 63

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า ปัจจุบันศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้เติบโตก้าวสู่สังคมของการทำงานในหลากหลายรูปแบบ ทั้งในและต่างประเทศ เป็นกำลังหลักของประเทศในการทำงานเพื่อสังคม ซึ่งเป็นภารกิจที่ทางมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการขับเคลื่อน เพื่อสร้างกำลังคน เพิ่มขีดความสามารถของประเทศ

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีทั้งหมด 5 วิทยาเขต ได้แก่ ปัตตานี สงขลา ตรัง สุราษฎร์ธานี และภูเก็ต มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมดกว่า 30,000 คน ระดับปริญญาโท 3,000 คน มีคณะทั้งหมด 35 คณะ กระจายทั่ว 5 วิทยาเขต ถือเป็นมหาวิทยาลัยหลักในภาคใต้ ทั้งยังมีโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โรงพยาบาลสัตว์ โรงพยาบาลทันตกรรม ที่ดูแลด้านสาธารณสุข มีคณะศึกษาศาสตร์ที่เป็นกำลังหลักด้านการศึกษา และคณะอื่นๆ ที่เป็นกำลังขับเคลื่อนกำลังคนในภาคใต้

“ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าทุกคนที่ได้รับรางวัลในปีนี้ ถือเป็นความปลื้มปิติของชาวสงขลานครินทร์ทุกวิทยาเขต เชื่อว่าศิษย์เก่ารุ่นต่อๆ ไป จะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ช่วยกันพัฒนาประเทศ และสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ต่อไป” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ กล่าว

สำหรับศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2563 มีทั้งหมด 5 ประเภท ดังนี้

 • ศิษย์เก่าดีเด่นด้านความสำเร็จในอาชีพ/หน้าที่การงาน ได้แก่ 1. ดร.กานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ 2. นายกิติศักดิ์ สังข์แก้ว ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 3. นางแก้วตา อุปัติศฤงค์ ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 4. นายชูรินทร์ ขวัญทอง ศิษย์เก่าคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5. นายดนัย มู่สา ศิษย์เก่าคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6. ศ.ดร.ภก.ธีระพล ศรีชนะ ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ 7. นางนิภา งามไตรไร ศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ 8. นายปฐม เฉลยวาเรศ ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 9. นายพงศ์เทพ ไข่มุกด์ ศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ 10. รศ.ดร.พันธ์ ทองชุมนุม ศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ 11. นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ ศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ 12. ผศ.ดร.ไพฑูรย์ มนต์พานทอง ศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ 13. นายวรรณวิทย์ อาขุบุตร ศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ 14. นายสมนึก สุริยะกุล ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 15. นายสายัน บุญวงศ์ ศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ 16. รศ.ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์
 • ศิษย์เก่าดีเด่นด้านผลงานเด่น ได้แก่ 1. นายจักรพันธ์ จันทรัศมี ศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ 2. ภญ.จันทร์จรีย์ ดอกบัว ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ 3. นางปนัดดา สุวรรณ ศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ 4. รศ.ดร.พงษ์พิชิต จันทร์นุ้ย ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ 5. นางเพ็ญนภา มะหะหมัด ศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ 6. นายวสันต์ ผลกุศล ศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ 7. รศ.พญ.วิลาวัณย์ พวงศรีเจริญ ศิษย์เก่าคณะแพทย์ศาสตร์ 8. ภก.สัญญา ชัยหาญ ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ 9. ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ ศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ 10. ศ.ดร.สุรพล ราษฎร์นุ้ย ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 11. ดร.อรพันธ์ อันติมานนท์ ศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ 12. นางอุไร คำมาก ศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์
 • ศิษย์เก่าดีเด่นด้านสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน ได้แก่ 1. นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ ศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ 2. นายธรณินทร์ พิชญางกูร ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 3. ผศ.ดร.พิพัฒน์ ชูโต ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ 4. นางสาวภาวิณี ไชยภาค ศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5. นายสำราญ สมาธิ ศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ 6. ผศ.สิทธิชัย พิริยคุณธร ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 7. นางสาวสุธีรา จำลองศุภลักษณ์ ศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ 8. นางสาวสุภาวดี เพชรรัตน์ ศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ 9. นายแสง ชัยจีระธิกุล ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 10. ผศ.เอมอร แซ่จิว ศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์
 • ศิษย์เก่าดีเด่นด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ได้แก่ 1. นางกนกรัตน์ แสงอำไพ ศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ 2. ผศ.ดร.ขนิษฐา หาญสูงเนิน ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ 3. นายเจ๊ะอุเซ็ง อาลีอิสเฮาะ ศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์

5.ศิษย์เก่าดีเด่นรุ่นใหม่ ได้แก่ 1. นายธนพงษ์ ขจรศรีกุล ศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ 2. ภก.ธรรมรงค์ ช่วงโชติ ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ 3. ว่าที่ร้อยตรีนัฐวุฒิ แซ่หลี ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีและการจัดการ 4. ผศ.ดร.นิมิต ซุ้นสั้น ศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ 5. ดร.พิพัฒน์ จันทร์ประดิษฐ์ ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ 6. นายภานุวัฒน์ เกียรติฤมล ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ 7. นางสาวยามีล๊ะ หะยี ศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์ 8. ผศ.ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ ศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์ 9. นางสาววลัยพัชร รวมพรรณพงศ์ ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 10. นายศิรวัฒน์ เกรียงไกร ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 11. นพ.ศุภโชค ก่อวิวัฒน์สกุล ศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ 12. นายสรวิศ สุขเกื้อ ศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ 13. นางสาวสุวรา แก้วนุ้ย ศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ 14. ว่าที่ร้อยตรีอภิเทพ ชัวชมเกตุ ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 
เมื่อ: 12:37 น. 8 ธ.ค. 63   4653 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

สงขลานครินทร์ แถลงข่าว “ชุดตรวจคัดกรองแอนติบอดีโควิด-19” แนะวิธีใช้งานอย่างถูกต้อง
​AIS เดินเครื่องผู้นำขับเคลื่อนนวัตกรรมสู่ภูมิภาค สานต่อความร่วมมือ ม.สงขลานครินทร์ เปิด AIS PLAYGROUND @ PSU แหล่งโอเอซิสแห่งปัญญาด้านดิจิทัลของภาคใต้
นักวิจัย ม.สงขลานครินทร์ ใช้เทคโนโลยีใหม่ทำถนนด้วยยางพารา-ปูพื้นสระน้ำ เพิ่มมูลค่าให้ภาคเกษตรกรรม
คณะวิทย์ ม.อ. แจง น้ำทะเลเขียวเป็นปรากฎการณ์ Plankton Bloom
ข่าวล่าสุด
​เชฟรอน ช่วยชาวประมงป่วยกลางอ่าวไทยที่เจ็บป่วยกระทันหันส่งโรงพยาบาลอย่างปลอดภัย
เมื่อ: 20:27ข่าวสารบ้านเรา
​รับสมัครแล้ว ต้นกล้า ทู โกล 64 พัฒนาศักยภาพ SMEs พร้อมโตทุกสถานการณ์
เมื่อ: 11:12ประชาสัมพันธ์
​มรภ.สงขลา เข้าพบ รมช.มหาดไทย หารือแนวทางแก้ปัญหาน้ำท่วม เตรียมจับมือหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ สร้างความร่วมมือทุกมิติ
เมื่อ: 10:25รอบรั้วการศึกษา
ยืนยันไม่ต้องกัวลผู้ป่วยโควิด-19 ของสงขลา 3 รายใหม่มาจากมาเลย์ถูกกักกันตั้งแต่เข้าประเทศ
เมื่อ: 10:11ข่าวสารบ้านเรา

 1. รู้ยัง ลานจอดรถหน้าโรบินสันเก็บค่าจอดด้วยนะ
  5932 ครั้ง
 2. ​ส่อง 6 ว่าที่นายกนครหาดใหญ่ คาดแข่งสนุกมีลุ้นเข้าเส้นชัยทุกเบอร์
  3022 ครั้ง
 3. เรดาร์ตรวจฝน ดูคลื่นลมแรงได้ด้วยนะ
  2729 ครั้ง
 4. ​นายกเล็กด่านนอก โพสเดือดโต้ชูวิทย์ ท้ามาชี้จุดมาเลย์ลักลอบข้ามมาเล่นพนัน ชี้ทุกวันนี้เงียบจนแทบเป็นเมืองร้าง
  2612 ครั้ง
 5. สคร.12 สงขลา ย้ำเตือน ปชช. เคร่งครัดมาตรการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ตลอดเทศกาลปีใหม่ 2564
  2476 ครั้ง
 6. ทัณฑถานบำบัดพิเศษสงขลาปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ 194 รายที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษเนื่องใน วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พ.ศ. 2563
  2461 ครั้ง
 7. ‘ศ. ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล’ ม.สงขลานครินทร์ 1 ใน 9 นักวิจัย ที่ได้รับการอ้างอิงผลงานสูงสุดระดับโลก 6 ปีซ้อน
  2393 ครั้ง
 8. นายกชาย-ไพเจน นำทัพโต้ผู้การชาติ-สิระ มั่นใจชนะขาวสะอาด-พร้อมเตรียมฟ้องกลับทุกข้อกล่าวหา
  2354 ครั้ง
 9. ชาวเทพา เฮรับปีใหม่ นิพนธ์ เปิดการสัญจรชั่วคราวบรรเทาความเดือดร้อนจากสะพานขาดช่วงอุทกภัยในช่วงที่ผ่านมา
  1901 ครั้ง
 10. จังหวัดสงขลา พิจารณาปรับปรุงและแก้ไขคำขวัญประจำจังหวัด ให้มีความสอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน
  1878 ครั้ง
 1. ​เชฟรอน ช่วยชาวประมงป่วยกลางอ่าวไทยที่เจ็บป่วยกระทันหันส่งโรงพยาบาลอย่างปลอดภัย
  0 ครั้ง
 2. ​รับสมัครแล้ว ต้นกล้า ทู โกล 64 พัฒนาศักยภาพ SMEs พร้อมโตทุกสถานการณ์
  0 ครั้ง
 3. ​มรภ.สงขลา เข้าพบ รมช.มหาดไทย หารือแนวทางแก้ปัญหาน้ำท่วม เตรียมจับมือหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ สร้างความร่วมมือทุกมิติ
  0 ครั้ง
 4. ยืนยันไม่ต้องกัวลผู้ป่วยโควิด-19 ของสงขลา 3 รายใหม่มาจากมาเลย์ถูกกักกันตั้งแต่เข้าประเทศ
  0 ครั้ง
 5. ​1 นายก+ 4 ว่าที่สจ.ที่ยังไม่ผ่านการรับรองของสงขลา
  0 ครั้ง
 6. เปิดภาพโครงการปรับปรุงลานหัวพญานาค สวนสองทะเล งบ 8 ล.
  0 ครั้ง
 7. ถาวร เสนเนียม ลงตรวจสอบความเสียหายจากคลื่นลมแรงที่ชายทะเลระโนด
  0 ครั้ง
 8. ​ส่อง 6 ว่าที่นายกนครหาดใหญ่ คาดแข่งสนุกมีลุ้นเข้าเส้นชัยทุกเบอร์
  0 ครั้ง
 9. ​ประชาธิปัตย์ ยังไม่เคาะส่งนายกหาดใหญ่ในนามพรรคหรือไม่
  0 ครั้ง
 10. "จุรินทร์" นำทีมลงชายแดนใต้มอบถุงยังชีพช่วยน้ำท่วม พร้อมติดตามโครงการพาณิชย์ลดราคา
  0 ครั้ง