รอบรั้วการศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จับมือเอกชนหวังสร้างบัณฑิตสมรรถนะดิจิทัลสู่โลกธุรกิจ

เมื่อ: 17:41 น. 21 ธ.ค. 63   3535 ครั้ง

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จับมือเอกชนหวังสร้างบัณฑิตสมรรถนะดิจิทัลสู่โลกธุรกิจ


(21 ธันวาคม 2563) ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ผศ.ธีรวัฒน์ หังสพฤกษ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัท ไอแอม คอนซัลติ้ง จำกัด

โดยคุณกริช วิโรจน์สายลี รองประธานกรรมการ และมีการบรรยายให้แก่คณาจารย์และนักศึกษาในหัวข้อ Digital Transformation โดยคุณธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์ ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทั้งสองฝ่ายเล็งเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่รวดเร็วในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทักษะของนักศึกษาและการปรับกระบวนการเรียนรู้ใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จับมือเอกชนหวังสร้างบัณฑิตสมรรถนะดิจิทัลสู่โลกธุรกิจ SAP S/4 HANA เป็นทักษะด้านเทคโนโลยีที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานทางด้านวิชาชีพบัญชี เทคโนโลยีสารสนเทศ และนักบริหารจัดการวิชาชีพทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานทางด้านวิชาชีพของบุคลากรได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับสากล ดังนั้นเพื่อร่วมมือกันพัฒนามาตรฐานการศึกษาและยกระดับการบริหารทางด้านวิชาชีพในทุกแขนงให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการศึกษาไทยที่จะรองรับระบบเศรษฐกิจและสังคมให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ Thailand 4.0 จึงก่อให้เกิดการร่วมมือกันพัฒนามาตรฐานการศึกษาด้านวิชาชีพบัญชีและการบริหารจัดการ ผ่านการพัฒนาหลักสูตร การใช้ซอฟต์แวร์ระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม SAP S/4 HANA เน้นส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการใช้ SAP S/4 HANA สามารถนำมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มทักษะให้แก่นักศึกษา และสร้างความร่วมมือในการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทย รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อต่อยอดเป็นหลักสูตรสำหรับบุคคลทั่วไปสำหรับการให้บริการวิชาการในพื้นที่ภาคใต้ต่อไป ทั้งนี้ในระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2563 ทางบริษัท ไอแอม คอนซัลติ้ง จำกัด ได้นำทีมวิทยากรซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญมาอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ โปรแกรม SAP S/4 HANA ให้แก่คณาจารย์และนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการอีกด้วย


ผศ.ธีรวัฒน์ หังสพฤกษ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กล่าวว่า คณะวิทยาการจัดการ ในฐานะเป็นคณะชั้นนำในภาคใต้ที่เน้นการจัดการเรียนการสอนด้านการจัดการทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชน ซึ่งปัจจุบันนอกเหนือจากความรู้ความสามารถเชิงวิชาชีพ (Hard Skills) ที่ทางคณะและมหาวิทยาลัยสอนอยู่นั้น อาจไม่เพียงพอที่จะทำให้นักศึกษาเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานและองค์กร บัณฑิตพันธุ์ใหม่ของคณะวิทยาการจัดการจำเป็นต้องมีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ความสามารถด้านโปรแกรม SAP S/4 HANA ซึ่งเป็นทักษะที่ตลาดแรงงานขาดแคลนและมีความต้องการอยู่เป็นอย่างมากทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการ ได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรทางธุรกิจในการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่นักศึกษามากมาย อาทิ บริษัท เอสเอพี (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ศาลาแดง จำกัด ผ่านหลักสูตร การใช้ซอฟแวร์ระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม SAP Business One สำหรับงานด้านการเงินและบัญชี ดังนั้นความร่วมมือกับบริษัทไอแอม คอนซัลติ้ง จำกัด ในครั้งนี้ จะเป็นเสมือนการเสริมแรงในการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะการปฏิบัติงาน มีความพร้อมสำหรับการทำงาน มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม SAP S/4 HANA อันจะเป็นรากฐานที่สำคัญในการนำไปใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป ทั้งนี้ปัจจุบันหลักสูตรของสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ ได้มีการบรรจุรายวิชา SAP ไว้ในรายวิชาของหลักสูตรบัญชีบัณฑิตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้เพื่อสร้างนักบัญชีวิชาชีพรุ่นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่อาจจะส่งผลโดยตรงและโดยอ้อมต่อการปฏิบัติงานด้านการบัญชีของธุรกิจ ซึ่งโปรแกรม SAP นั้น นอกจากจะเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญของนักบัญชียุคใหม่แล้ว ยังเป็นเทคโนโลยีพื้นฐานที่เป็นทักษะที่จำเป็นของนักบริหารจัดการวิชาชีพอื่น ๆ ด้วย เช่น สาขาการตลาด สาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ และสาขาการจัดการโลจิสติกส์ เป็นต้น ซึ่งภายหลังจากการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ จะมีการดำเนินการร่วมกันพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรผลักดันให้บรรจุรายวิชาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในทุกสาขาวิชาทางด้านการบริหารจัดการซึ่งเปิดสอนในคณะวิทยาการจัดการต่อไป

 
เมื่อ: 17:41 น. 21 ธ.ค. 63   3535 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
​เชฟรอน ช่วยชาวประมงป่วยกลางอ่าวไทยที่เจ็บป่วยกระทันหันส่งโรงพยาบาลอย่างปลอดภัย
เมื่อ: 20:27ข่าวสารบ้านเรา
​รับสมัครแล้ว ต้นกล้า ทู โกล 64 พัฒนาศักยภาพ SMEs พร้อมโตทุกสถานการณ์
เมื่อ: 11:12ประชาสัมพันธ์
​มรภ.สงขลา เข้าพบ รมช.มหาดไทย หารือแนวทางแก้ปัญหาน้ำท่วม เตรียมจับมือหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ สร้างความร่วมมือทุกมิติ
เมื่อ: 10:25รอบรั้วการศึกษา
ยืนยันไม่ต้องกัวลผู้ป่วยโควิด-19 ของสงขลา 3 รายใหม่มาจากมาเลย์ถูกกักกันตั้งแต่เข้าประเทศ
เมื่อ: 10:11ข่าวสารบ้านเรา

 1. รู้ยัง ลานจอดรถหน้าโรบินสันเก็บค่าจอดด้วยนะ
  5932 ครั้ง
 2. ​ส่อง 6 ว่าที่นายกนครหาดใหญ่ คาดแข่งสนุกมีลุ้นเข้าเส้นชัยทุกเบอร์
  3013 ครั้ง
 3. เรดาร์ตรวจฝน ดูคลื่นลมแรงได้ด้วยนะ
  2725 ครั้ง
 4. ​นายกเล็กด่านนอก โพสเดือดโต้ชูวิทย์ ท้ามาชี้จุดมาเลย์ลักลอบข้ามมาเล่นพนัน ชี้ทุกวันนี้เงียบจนแทบเป็นเมืองร้าง
  2611 ครั้ง
 5. สคร.12 สงขลา ย้ำเตือน ปชช. เคร่งครัดมาตรการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ตลอดเทศกาลปีใหม่ 2564
  2472 ครั้ง
 6. ทัณฑถานบำบัดพิเศษสงขลาปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ 194 รายที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษเนื่องใน วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พ.ศ. 2563
  2453 ครั้ง
 7. ‘ศ. ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล’ ม.สงขลานครินทร์ 1 ใน 9 นักวิจัย ที่ได้รับการอ้างอิงผลงานสูงสุดระดับโลก 6 ปีซ้อน
  2388 ครั้ง
 8. นายกชาย-ไพเจน นำทัพโต้ผู้การชาติ-สิระ มั่นใจชนะขาวสะอาด-พร้อมเตรียมฟ้องกลับทุกข้อกล่าวหา
  2354 ครั้ง
 9. ชาวเทพา เฮรับปีใหม่ นิพนธ์ เปิดการสัญจรชั่วคราวบรรเทาความเดือดร้อนจากสะพานขาดช่วงอุทกภัยในช่วงที่ผ่านมา
  1901 ครั้ง
 10. จังหวัดสงขลา พิจารณาปรับปรุงและแก้ไขคำขวัญประจำจังหวัด ให้มีความสอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน
  1876 ครั้ง
 1. ​เชฟรอน ช่วยชาวประมงป่วยกลางอ่าวไทยที่เจ็บป่วยกระทันหันส่งโรงพยาบาลอย่างปลอดภัย
  0 ครั้ง
 2. ​รับสมัครแล้ว ต้นกล้า ทู โกล 64 พัฒนาศักยภาพ SMEs พร้อมโตทุกสถานการณ์
  0 ครั้ง
 3. ​มรภ.สงขลา เข้าพบ รมช.มหาดไทย หารือแนวทางแก้ปัญหาน้ำท่วม เตรียมจับมือหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ สร้างความร่วมมือทุกมิติ
  0 ครั้ง
 4. ยืนยันไม่ต้องกัวลผู้ป่วยโควิด-19 ของสงขลา 3 รายใหม่มาจากมาเลย์ถูกกักกันตั้งแต่เข้าประเทศ
  0 ครั้ง
 5. ​1 นายก+ 4 ว่าที่สจ.ที่ยังไม่ผ่านการรับรองของสงขลา
  0 ครั้ง
 6. เปิดภาพโครงการปรับปรุงลานหัวพญานาค สวนสองทะเล งบ 8 ล.
  0 ครั้ง
 7. ถาวร เสนเนียม ลงตรวจสอบความเสียหายจากคลื่นลมแรงที่ชายทะเลระโนด
  0 ครั้ง
 8. ​ส่อง 6 ว่าที่นายกนครหาดใหญ่ คาดแข่งสนุกมีลุ้นเข้าเส้นชัยทุกเบอร์
  0 ครั้ง
 9. ​ประชาธิปัตย์ ยังไม่เคาะส่งนายกหาดใหญ่ในนามพรรคหรือไม่
  0 ครั้ง
 10. "จุรินทร์" นำทีมลงชายแดนใต้มอบถุงยังชีพช่วยน้ำท่วม พร้อมติดตามโครงการพาณิชย์ลดราคา
  0 ครั้ง