รอบรั้วการศึกษา

​ม.อ.เปิดตัวหลักสูตร “การจัดการระบบกิจการฮาลาล” เรียนแค่ 4 เดือนตอบโจทย์ธุรกิจฮาลาล

เมื่อ: 06:00 น. 9 ก.พ. 64   1070 ครั้ง

(8 กุมภาพันธ์ 2564) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวหลักสูตร "การจัดการระบบกิจการฮาลาล” (Halal System Management) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัสมัน แตอาลี ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ เบ็ญฤทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์และบริการวิชาการ สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกันแถลงข่าว ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัสมัน แตอาลี ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า ตลาดอาหารฮาลาลโลกเป็นที่น่าจับตามองอย่างมาก เนื่องจากมีมูลค่าสูงราว 15% ของตลาดอาหารโลก เนื่องจากประชากรของโลกที่นับถือศาสนาอิสลามมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สำหรับประเทศไทยมีประชากรที่นับถือศาสนาอิสลามประมาณ 3.2 ล้านคน ซึ่งมากกว่าร้อยละ 80 อาศัยอยู่ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และมีผู้ประกอบการผลิตอาหารและสินค้าฮาลาลเป็นจำนวนมาก ทำให้ธุรกิจการค้าด้านฮาลาลเติบโตอย่างรวดเร็ว

อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังขาดความพร้อมของผู้ประกอบการและบุคลากรในสถานประกอบการฮาลาลที่ขาดการพัฒนาความรู้ ทั้งในระดับความรู้พื้นฐานด้านฮาลาลและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและการจัดการด้านฮาลาลในระดับอุตสาหกรรม ทำให้เกิดการเสียเปรียบในด้านการแข่งขันและความเชื่อมั่นบางส่วนของคู่ค้าที่เป็นมุสลิมในต่างประเทศ สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญจึงได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา

และ 4 คณะ ได้แก่ คณะวิทยาการอิสลาม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.อ.ปัตตานี คณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะวิทยาการจัดการ ม.อ. หาดใหญ่ จัดทำ “หลักสูตรการจัดการระบบกิจการฮาลาล” (Halal System Management) เพื่อผลิตบุคลากรด้านฮาลาล สร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชนที่สนใจทั้งที่เป็นมุสลิมและไม่ใช่มุสลิม รวมทั้งยังกระตุ้นเศรษฐกิจรากหญ้าให้มีรายได้มั่นคงจากต้นน้ำถึงปลายน้ำ และส่งเสริมความเข้มแข็งงานด้านฮาลาลของประเทศไทยอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

“การจัดการระบบกิจการฮาลาล” (Halal System Management) ถือเป็นหลักสูตรแรก และมีเพียงที่เดียวในประเทศไทยที่ตอบโจทย์ธุรกิจด้านฮาลาลแบบครบวงจร โดยผู้เรียนจะได้เรียนรู้และเข้าใจในกิจการฮาลาลทั้งระบบแบบมืออาชีพ เรียนรู้แนวคิดฮาลาลและฮารอมในกระบวนการผลิตอาหารและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้ โดยสามารถให้คำปรึกษา บริหารจัดการควบคุม ตรวจสอบ และดูแลระบบฮาลาลในโรงงานอุตสาหกรรม อีกทั้งยังสามารถดำเนินการขอใบรับรองมาตรฐานฮาลาลให้สถานประกอบการได้ โดยจะจัดการเรียนการสอนเป็นระยะเวลา 4 เดือน เรียนภาคทฤษฎีที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 3 เดือน และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการฮาลาลจริงที่กรุงเทพฯ และจังหวัดสมุทรปราการ อีก 1 เดือน

สำหรับคุณสมบัติของผู้เรียนต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา หรือสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือ ปวส. แต่ต้องมีประสบการณ์งานด้านฮาลาลอย่างน้อย 2 ปี แบ่งการจัดการเรียนการสอนเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ 1. ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) 2. ภาคสมทบ (เสาร์-อาทิตย์) โดยอัตราค่าเล่าเรียน ภาคปกติ 35,000 บาท/คน ภาคสมทบ 45,000 บาท/คน (รวมค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าเดินทางสำหรับเรียนภาคปฎิบัติ) จะเปิดรับผู้เรียนจำนวน 2 รุ่นต่อปี รุ่นละ 60 คน โดยรุ่นที่ 1 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2564 เริ่มการเรียนการสอนในเดือนมีนาคม - มิถุนายน 2564 และรุ่นที่ 2 เริ่มการเรียนการสอนในเดือนกันยายน – ธันวาคม 2564

“กิจการฮาลาลคือการประกอบธุรกิจที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีความถูกต้องเที่ยงตรงในทุกๆ ด้าน ทั้งแหล่งเงินทุน การจัดการสถานประกอบการ กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ ตลอดจนผลประโยชน์ที่จะได้รับ นอกจากนี้ ธุรกิจฮาลาลยังทำให้ผู้ประกอบการมีตลาดที่กว้างขึ้น โดยผู้ที่เข้ามาเรียนในหลักสูตร “การจัดการระบบกิจการฮาลาล” (Halal System Management) จะได้รับองค์ความรู้บูรณาการหลักการฮาลาลที่ถูกต้องสอดคล้องกับบริบทของศาสนาอิสลาม และวิถีชีวิตของมุสลิม ซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญที่ต้องนำไปใช้ในแหล่งอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ การมีบุคลากรที่มีองค์ความรู้ด้านฮาลาลเป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้าเป็นอย่างดี ทั้งยังส่งผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยในกลุ่มผู้บริโภคมุสลิมตะวันออกกลาง ขอเชิญชวนบัณฑิตที่จบปริญญาตรีเข้ามาสมัคร เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนในการสร้างบุคลากรด้านฮาลาล ซึ่งไม่เคยมีที่ไหนมาก่อน เรียนแค่ 4 เดือน ผู้เรียนสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฎิบัติงานได้จริง” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัสมัน กล่าว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณซุกรี แวสอเหาะ เจ้าหน้าที่ประสานงานหลักสูตร Email : shukree.w@psu.ac.th โทร. 082-273-0548

 
เมื่อ: 06:00 น. 9 ก.พ. 64   1070 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

​ม.อ.ร่วมภาคเอกชน พัฒนางานวิจัยกัญชา กัญชง และกระท่อม เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์เชิงพาณิชย์
​“Local life” แพลตฟอร์มสั่งอาหารเพื่อชาว ม.อ. พร้อมหนุน นศ. สู่การเป็นผู้ประกอบการ
​“เปลือกมะม่วงเบา-น้ำเชื่อมเหลือทิ้ง” สู่ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ โดยนักวิจัย ม.สงขลานครินทร์
​นักวิจัย ม.สงขลานครินทร์ คิดค้น ‘เครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อ’ พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม
Tags: ม.อ.
ข่าวล่าสุด
​โรงรับจำนำชูเกียรติมันนี่ กลุ่มชูเกียรติแตกไลน์ธุรกิจให้ทุกคนเข้าถึงแหล่งเงินได้ง่ายขึ้น
เมื่อ: 12:58เศรษฐกิจบ้านเรา
​ดร.ไพร แจงละเอียดยิบไม่มีคดีเรื่องทุจริต-ทำงานได้ไม่สะดุดพร้อมสานต่อพัฒนาหาดใหญ่
เมื่อ: 17:28รายงานพิเศษ
เช้านี้หาดใหญ่หนาวเหมือนดอยอ่างขางนะจ๊ะ
เมื่อ: 08:07ข่าวสารบ้านเรา
สมัชชา PM2.5 จ.สงขลา ชูแนวคิด"พลเมืองตื่นรู้...ร่วมใจรับมือ PM2.5 จ.สงขลา ด้วยแนวทาง Green&health"
เมื่อ: 15:17ข่าวสารบ้านเรา

 1. ​รวบหนุ่มสะเดากลางสวนยาง หลังถ่ายคลิปปล่อยหมากัดตัวนิ่มประกอบเพลงลง TikTok
  7098 ครั้ง
 2. สีสันสมัครนายกหาดใหญ่วันแรกมีผู้ร่วมลงสนาม 4 ราย พร้อมว่าที่สท.ลงเต็มสนาม
  3912 ครั้ง
 3. ​รับรองผลแล้ว ไพเจน มากสุวรรณ์ เป็นนายกอบจ.สงขลา พร้อม 4 สจ.ทีมปชป.
  3853 ครั้ง
 4. "ถาวร" รายงานความคืบหน้าทางหลวงสายใหม่บ้านพรุ-สนามบิน ไม่มีสะดุด
  2129 ครั้ง
 5. ​เปิดตัวทีมปลัดแป้น ณรงค์พร ณ พัทลุง ชูจุดขายสร้างโรงพยาบาล-ฟื้นเศรษฐกิจหาดใหญ่
  2112 ครั้ง
 6. มาดูสถิติแฟนเพจของว่าที่นายกหาดใหญ่
  1980 ครั้ง
 7. คืนชีวิตให้คลองเตยสร้างถนนคนเดินริมคลองหลังแสงทอง "ปลัดแป้น" ยืนยันผมทำได้
  1793 ครั้ง
 8. ​มทร.ศรีวิชัย จัดแสดงภาพวาดและส่งมอบงานวิจัยโครงการถนนแห่งอาหารเมืองหาดใหญ่
  1710 ครั้ง
 9. เลื่อนแต่ไม่เลิก HaadThip Fan Run ปี 2 รวมคู่นักวิ่งสายชิลล์ ส่งต่อบุญร่วมกัน และพร้อมเจอกันเมื่อสถานการณ์กลับมาปกติ
  1701 ครั้ง
 10. บทสรุป​สนามนครหาดใหญ่ 5 ทีมลงชิงนายก 117 คนเสนอตัวลงสท.
  1621 ครั้ง
 1. ​โรงรับจำนำชูเกียรติมันนี่ กลุ่มชูเกียรติแตกไลน์ธุรกิจให้ทุกคนเข้าถึงแหล่งเงินได้ง่ายขึ้น
  0 ครั้ง
 2. ​ดร.ไพร แจงละเอียดยิบไม่มีคดีเรื่องทุจริต-ทำงานได้ไม่สะดุดพร้อมสานต่อพัฒนาหาดใหญ่
  0 ครั้ง
 3. เช้านี้หาดใหญ่หนาวเหมือนดอยอ่างขางนะจ๊ะ
  0 ครั้ง
 4. สมัชชา PM2.5 จ.สงขลา ชูแนวคิด"พลเมืองตื่นรู้...ร่วมใจรับมือ PM2.5 จ.สงขลา ด้วยแนวทาง Green&health"
  0 ครั้ง
 5. ​เปิดตัวที่หาดใหญ่ "แบรนด์แป้งเนียนและโฟมโซไฮ" คุณภาพระดับเคาน์เตอร์แบรนด์
  0 ครั้ง
 6. ​ม.ทักษิณ ชวนชุมชน หาบข้าว เข้าโรงเรียน ขับเคลื่อนกลไกสร้างความสัมพันธ์และการพึ่งพาภายในชุมชน
  0 ครั้ง
 7. ​มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ระลอกใหม่
  0 ครั้ง
 8. ​บ้านพรุต้องดีกว่าเดิม ดีกว่าอย่างไรหาคำตอบกับ "ณัฐวุฒิ ไชยชูลี" ทีมบ้านพรุยั่งยืน
  0 ครั้ง
 9. ​มท.2 ลงพื้นที่ติดตามเหตุคลื่นกัดเซาะชายฝั่งทำต้นสนล้มพื้นที่ชายหาดเขารูปช้าง
  0 ครั้ง
 10. มติเอกฉันท์เลือก "นิพัฒน์ อุดมอักษร" เป็นนายกสมาคมเอสเอ็มอี จังหวัดสงขลา
  0 ครั้ง