​มรภ.สงขลา สัมมนายกระดับจัดการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์


10 เม.ย. 2564

มรภ.สงขลา สัมมนายกระดับการจัดการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์ปัจจุบันและอาจารย์ใหม่ มุ่งปั้นบัณฑิตพัฒนาท้องถิ่น เป็นที่ต้องการของตลาดงาน

เมื่อเร็วๆ นี้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การยกระดับการจัดการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์ปัจจุบันและอาจารย์ใหม่ ณ ห้องประชุมพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ชั้น 7 อาคารอำนวยการ โดยมี ผศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดี มรภ.สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมเวิร์กชอป โดยได้รับเกียรติจากทีมวิทยากร ประกอบด้วย ดร.จิราวัฒน์ ปรัตถกรกุล อาจารย์รัฐปราชญ์ รัตนะ จากมหาวิทยาลัยมหิดล และ อาจารย์ราเจล วิทยวีรศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจด้านวิชาการและเทคนิคการสอนรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้คณาจารย์นำมาปรับใช้กับการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น


ผศ.ดร.ทัศนา กล่าวว่า ขอให้อาจารย์ปัจจุบันและอาจารย์ใหม่ของ มรภ.สงขลา ที่เพิ่งเข้ารับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และกลับจากลาศึกษาต่อ ได้ร่วมกันพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมกับผู้เรียน ทั้งนี้ เพื่อผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาบัณฑิตให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน สถานประกอบการ และพัฒนาท้องถิ่นต่อไป