​สำนักศิลปะฯ มรภ.สงขลา เปิดรับบทความลงวารสารฉบับปฐมฤกษ์


23 เม.ย. 2564

สำนักศิลปะฯ มรภ.สงขลา ประกาศรับบทความลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารฉบับปฐมฤกษ์ ตั้งแต่บัดนี้-15 มิ.ย. 64 ชูความโดดเด่นทางวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ด้านมรดกภูมิปัญญา ตั้งเป้าเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความรู้ เชื่อมโยงบุคลากรวิชาชีพด้านศิลปวัฒนธรรม

อาจารย์โอภาส อิสโม ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า สำนักศิลปะฯ เปิดรับบทความเพื่อลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (ฐานข้อมูลในระบบ THAIJO) ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 กรกฎาคม-ธันวาคม 2564 ประเภทของบทความ : บทความวิจัย (Research article) บทความวิชาการ (Academic Article) บทวิจารณ์หนังสือ (Book review) บทความปริทัศน์ (Review article) และ บทความรับเชิญ (invited article) โดยเปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีกำหนดออกปีละ 2 ฉบับ ช่องทางรับบทความใช้ระบบของ TCI Thaijo 2 ผู้ที่สนใจส่งบทความขอให้ลงทะเบียน (Register) ก่อน หรือหากลงทะเบียนแล้วให้ล็อคอินเพื่อส่งบทความตามขั้นตอนผ่านหน้าส่งบทความ (Submissions) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม https://so06.tci-thaijo.org/index.php/cultureskru

อาจารย์โอภาส กล่าวว่า วารสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน รักษา และเผยแพร่ผลงานด้านวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ด้านมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่มีคุณภาพ ได้แก่ วรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา ศิลปะการแสดง แนวทางปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณีและเทศกาล ความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล งานช่างฝีมือดั้งเดิม การละเล่นพื้นบ้าน การกีฬาพื้นบ้าน และศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว และลักษณะอื่น รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปมีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิชาการ นอกจากนั้น ยังเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดด้านวัฒนธรรมและศิลปะ เป็นสื่อเชื่อมโยงบุคลากรในวิชาชีพด้านศิลปวัฒนธรรม

ด้าน อาจารย์กมลนาวิน อินทนูจิตร รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.สงขลา รับผิดชอบงานบรรณาธิการวารสาร กล่าวว่า ในส่วนของกระบวนการพิจารณาบทความแต่ละเรื่อง จะได้รับการประมิณคุณภาพทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ท่าน โดยใช้วิธีการประเมินแบบ Double-Blinded review (ปิดชื่อผู้แต่งและผู้ทรงคุณวุฒิ) ทั้งนี้ บทความที่ส่งเข้ารับการพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้ ต้องไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาจากที่อื่น หรือได้รับการตีพิมพ์ในวารสารอื่นมาก่อน โดย วารสารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีการเตรียมตัวผลักดันวารสารสู่การประเมินฐานข้อมูลดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index. Database; TCI) ภายในปี 2567