​มรภ.สงขลา ลดค่าเทอม นศ.ภาคปกติ-กศ.บป.บรรเทาความเดือดร้อนช่วง COVID-19 ระบาด


14 พ.ค. 2564

มรภ.สงขลา ห่วงนักศึกษา-ผู้ปกครองได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ออกมาตรการปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ทั้งภาคปกติและภาค กศ.บป. หวังช่วยบรรเทาความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจ

รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า นับตั้งแต่เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID-19 มรภ.สงขลา ได้ออกมาตรการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ หนึ่งในมาตรการดังกล่าวคือการออกประกาศปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายสำหรับนักศึกษาภาคปกติ และภาคการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ระลอก 3 เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครองและนักศึกษา ซึ่งสถานการณ์การแพร่ระบาดได้ขยายวงกว้างขึ้นในประเทศ ส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจในสังคมปัจจุบัน รวมทั้งการดำเนินชีวิตประจำวันของนักศึกษา บุคลากร ประชาชน และผู้ประกอบการต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม

รศ.ดร.ทัศนา กล่าวว่า มรภ.สงขลา ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องสวัสดิภาพความเป็นอยู่ของนักศึกษาและผู้ปกครอง ที่จะต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาของนักศึกษา ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือและลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับนักศึกษาและผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจในช่วงดังกล่าวนี้ จึงได้ออกประกาศปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายสำหรับนักศึกษาภาคปกติ รหัสนักศึกษา 60, 61, 62 และนักศึกษาตกค้าง โดยให้จัดเก็บค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่ายในอัตราดังนี้ ภาคเรียนปกติ จากเดิม 7,500 บาท ปรับลดค่าธรรมเนียมเป็น 6,750 บาท จากเดิม 7,000 บาท ปรับลดเป็น 6,300 บาท ภาคเรียนฤดูร้อน จากเดิม 4,000 บาท ปรับลดเป็น 3,600 บาท รหัสนักศึกษา 63 และ รหัสนักศึกษา 64 ภาคเรียนปกติ จากเดิม 11,000 บาท ปรับลดเป็น 9,900 บาท จากเดิม 9,000 บาท ปรับลดเป็น 8,100 บาท ภาคเรียนฤดูร้อน จากเดิม 6,000 บาท ปรับลดเป็น 5,400 บาท

สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. รหัสนักศึกษา 60, 61, 62 และนักศึกษาตกค้าง ให้จัดเก็บค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่ายในอัตราดังนี้ ภาคเรียนปกติ จากเดิม 8,000 บาท ปรับลดค่าธรรมเนียมเป็น 7,200 บาท จากเดิม 7,500 บาท ปรับลดเป็น 6,750 บาท ภาคเรียนฤดูร้อน จากเดิม 4,500 บาท ปรับลดเป็น 4,050 บาท ส่วนรหัสนักศึกษา 63 และ รหัสนักศึกษา 64 ภาคเรียนปกติ จากเดิม 12,000 บาท ปรับลดเป็น 10,800 บาท จากเดิม 10,000 บาท ปรับลดเป็น 9,000 บาท ภาคเรียนฤดูร้อน จากเดิม 7,000 บาท ปรับลดเป็น 6,300 บาท ซึ่งอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาตามประกาศนี้ ให้ใช้บังคับในภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564