รอบรั้วการศึกษา

ม.อ. พร้อมช่วยนักศึกษาจากผลกระทบ COVID ต่อเนื่อง ย้ำทุกคนต้องจบการศึกษา

เมื่อ: 14:08 น. 27 ก.ค. 64   2050 ครั้ง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เดินหน้าช่วยเหลือและเยียวยานักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ต่อเนื่อง จัดสรรทุนการศึกษาและเงินช่วยเหลือกรณีนักศึกษาติดเชื้อ ให้เช่าคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อสนับสนุนการเรียนออนไลน์ และจัดหอพักกรณีจำเป็น เน้นย้ำนักศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาทุกคน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เผยว่า การดูแลช่วยเหลือนักศึกษาเป็นนโยบายหนึ่งที่สำคัญของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นภารกิจและหัวใจสำคัญของฝ่ายพัฒนานักศึกษาในการช่วยเหลือดูแลนักศึกษาให้สามารถศึกษาจนสำเร็จการศึกษาในมหาวิทยาลัยได้

เมื่อเกิดภาวะวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประเทศ รวมถึงการจัดการเรียนการสอน การเปิดปิดหอพัก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ให้ความช่วยเหลือและเยียวยานักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน โดยการลดค่าธรรมการศึกษาภาคปกติร้อยละ 20 ภาคการศึกษาฤดูร้อนร้อยละ 30 และลดค่าธรรมเนียมหอพักร้อยละ 10 และยังได้ให้ความช่วยเหลือเป็นทุนการศึกษา และให้เงินช่วยเหลือกรณีนักศึกษาติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) วงเงินรวม 150,000,000 บาท โดยเริ่มจัดสรรตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 โดยให้แต่ละวิทยาเขตจัดสรรตามความจำเป็นของนักศึกษา ซึ่งคงเหลือวงเงินจำนวน 45,000,000 บาท โดยนำมาจัดสรรให้วิทยาเขตต่างๆ ในปีการศึกษา 2564

สำหรับทุนการศึกษา แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ทุนการศึกษาทั่วไป (จัดสรรตามความเหมาะสม) ทุนทำงานแลกเปลี่ยน (ชั่วโมงละ 50 บาท) และทุนอาหารกลางวัน (วันละ 50 บาท หรือ 5,000 บาทต่อภาคการศึกษา) โดยจัดสรรให้ทุกวิทยาเขต แต่ละวิทยาเขตจัดสรรให้แต่ละคณะ และคณะจะดำเนินการจัดสรรแก่นักศึกษาตามความเหมาะสม ซึ่งคาดว่าจะจัดสรรได้ภายในเดือนกรกฎาคม 2564 และวิทยาเขตภูเก็ตจะดำเนินการภายในเดือนกันยายน 2564

รวมทั้ง สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ยังมีการระดมทุน ชื่อว่า “กองทุนรวมใจสีบลูเพื่อน้อง” มอบเงินจำนวน 600,000 บาท เพื่อเป็นทุนค่าอาหารกลางวัน มหาวิทยาลัยได้นำเงินดังกล่าวมาจัดสรรตามสัดส่วนของนักศึกษาแต่ละวิทยาเขต

นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์พกพา เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ โดยให้นักศึกษาเช่า 200 บาทต่อเดือน จำนวน 300 เครื่อง โดยกระจายตามสัดส่วนของนักศึกษาทั้ง 5 วิทยาเขต

เนื่องจากในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยได้มีประกาศให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ 100% ซึ่งมีนักศึกษาบางส่วนที่มีความจำเป็นไม่สามารถเรียนออนไลน์ที่บ้านได้ เนื่องจากสาเหตุต่างๆ เช่น นักศึกษาฝึกสหกิจ นักศึกษาที่ต้องทำโครงงาน หรือ โปรเจค จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ หรือ ห้องปฏิบัติการ และต้องทำงานร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นต้น มหาวิทยาลัยจึงอนุญาตให้นักศึกษาที่มีความจำเป็นจริงๆ สามารถเรียนออนไลน์ที่หอพักและพักในหอพักในมหาวิทยาลัยได้ ซึ่งต้องปฏิบัติตามมาตรการของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด รวมถึงการดูแลโรงอาหารมหาวิทยาลัย มีการจัดการอย่างเป็นระบบตามมาตรการของสาธารณสุขอีกด้วย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดที่เกิดขึ้น จึงจำเป็นต้องจัดการเรียนการสอนออนไลน์ นักศึกษาต้องพยายามปรับตัวในการเรียนออนไลน์ที่บ้าน เชื่อว่านักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะสามารถจัดการสิ่งเหล่านี้ และผ่านพ้นไปได้ หากมีสิ่งใดที่มหาวิทยาลัยสามารถให้การช่วยเหลือดูแล สามาถติดต่อมาได้เสมอ

“อย่างไรก็ตาม นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต้องสำเร็จการศึกษาให้ได้ ซึ่งถือเป็นหน้าที่สำคัญของมหาวิทยาลัยในการพัฒนานักศึกษาให้ได้เรียนรู้และประสบความสำเร็จในการศึกษา ขอส่งความห่วงใยและกำลังใจแก่นักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาบัยสงขลานครินทร์ทุกคน รวมถึงขอส่งความปราถนาดี ความรัก ความคิดถึง แก่ผู้ปกครองและประชาชนชาวไทยทุกคน” ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ กล่าวทิ้งท้าย

 
เมื่อ: 14:08 น. 27 ก.ค. 64   2050 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

​ม.อ. จับมือ ทน.หาดใหญ่ และ สสส. พัฒนาเมืองหาดใหญ่สู่เมืองแห่งสุขภาวะ รองรับสังคมสูงวัย
ม.อ.เปิดงาน “WORLD HAPEX ONLINE 2021” ยกระดับธุรกิจฮาลาลในยุค COVID – 19
​อุทยานวิทย์ฯ จับมือเอกชน ต่อยอดงานวิจัย “เครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อประสิทธิภาพสูง”
ม.อ.ยกระดับความเป็นนานาชาติและดิจิทัล สู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศและระดับโลก
Tags: ม.อ.
ข่าวล่าสุด
​หน้าจอ รอกดเอฟรัว ๆ Live สดช่วยผู้ประกอบการใต้... โอกาสสุดท้ายของนักช้อป
เมื่อ: 12:06เศรษฐกิจบ้านเรา
ปตท.สผ. ร่วมใจสู้โควิด-19 ส่งมอบกล่องความห่วงใย จำนวน 3,000 กล่อง แก่จังหวัดสงขลา และ 1,000 กล่อง แก่อำเภอสิงหนคร
เมื่อ: 08:07ประชาสัมพันธ์
หาดทิพย์ มอบรางวัลแห่งความสำเร็จ 1 ล้านบาท ให้น้องเทนนิส ฮีโร่เหรียญทองโตเกียวเกมส์ 2020
เมื่อ: 16:44เศรษฐกิจบ้านเรา
​มรภ.สงขลา ใช้นวัตกรรมช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ต.เกาะแต้ว ประยุกต์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพิ่มผลผลิตเกษตร ควบคู่พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
เมื่อ: 16:34รอบรั้วการศึกษา

 1. เปิดมิติใหม่งานมหกรรมอาชีพสงขลาผ่านระบบ Online 1-10 ก.ย.64
  1701 ครั้ง
 2. ​เที่ยวแรกมาแล้ว "สนามบินหาดใหญ่" พร้อมรับผู้โดยสาร 5 สายการบินเปิดให้บริการเชื่อมเส้นทางสุวรรณภูมิ-ดอนเมือง
  1501 ครั้ง
 3. ดันแนวคิด “หาดใหญ่แซนด์บ็อกซ์พลัส” หวังเป็นต้นแบบกลไกการเปิดเมืองอย่างยั่งยืน
  1398 ครั้ง
 4. ​มทร.ศรีวิชัย คว้า 14 รางวัล ประกวดผลงานนวัตกรรมระดับนานาชาติ
  1397 ครั้ง
 5. ​รับโล่จากผู้ว่าฯ "พิพิชชญะ ศรีดำ" นักเรียนบลูมส์เบอรี่ คว้าเหรียญทองแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก
  1335 ครั้ง
 6. ​"ครัววิวเขา"ปรับธุรกิจจากร้านอาหารมาขายขนมปังแบรนด์”โชกุปัง” ส่งร้านค้า-ออนไลน์ฝ่าวิกฤติโควิด-19
  1127 ครั้ง
 7. สธ.สงขลา พิจารณาแนวทางการขออนุญาตผลิตกัญชง หลังมีผู้ยืนคำขอแล้ว 4 ราย
  1099 ครั้ง
 8. ​โดรนอัตโนมัติของ Corvus ทำสต๊อกคลังสินค้าได้เร็วกว่ามนุษย์
  1099 ครั้ง
 9. ปรากฏการณ์ช้อปสนุกทั่วไทยสไตล์ใหม่ “มหกรรม Live สด ของดี ของเด่น 5 จังหวัดชายแดนใต้”
  1070 ครั้ง
 10. ​มรภ.สงขลา ผนึก “สงขลาเอฟซี” ลงนามความร่วมมือพัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอล
  1039 ครั้ง
 1. ​หน้าจอ รอกดเอฟรัว ๆ Live สดช่วยผู้ประกอบการใต้... โอกาสสุดท้ายของนักช้อป
  0 ครั้ง
 2. ปตท.สผ. ร่วมใจสู้โควิด-19 ส่งมอบกล่องความห่วงใย จำนวน 3,000 กล่อง แก่จังหวัดสงขลา และ 1,000 กล่อง แก่อำเภอสิงหนคร
  0 ครั้ง
 3. หาดทิพย์ มอบรางวัลแห่งความสำเร็จ 1 ล้านบาท ให้น้องเทนนิส ฮีโร่เหรียญทองโตเกียวเกมส์ 2020
  0 ครั้ง
 4. ​มรภ.สงขลา ใช้นวัตกรรมช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ต.เกาะแต้ว ประยุกต์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพิ่มผลผลิตเกษตร ควบคู่พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
  0 ครั้ง
 5. ​โควิด-19 สงขลายอดติดเชื้อใหม่ยังสูง ผู้ว่าฯสั่งขยายเวลาเคอร์ฟิวถึง 30 ก.ย.
  0 ครั้ง
 6. ​สคร.12 แนะปชช. ยกระดับตนเอง ป้องกันการติดเชื้อโควิด 19 แบบครอบจักรวาล (Universal Prevention for COVID-19)
  0 ครั้ง
 7. ​เคาะแล้ววันเลือกตั้งอบต. 28 พ.ย.64 กติกาใหม่เหลือสมาชิกหมู่บ้านละ 1 คน
  0 ครั้ง
 8. ​โควิด-19 สงขลา ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ยังสูง เตรียมขยายมาตรการควบคุมจนถึง 30 ก.ย.64
  0 ครั้ง
 9. ​พลาดไม่ได้!! โอกาสช้อปสุดท้าย กับ “มหกรรม Live สด ของดี ของเด่น 5 จังหวัดชายแดนใต้” ครั้งที่ 2
  0 ครั้ง
 10. "นิพนธ์ บุญญามณี" ลงพื้นที่สะบ้าย้อย มอบโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชน
  0 ครั้ง