รอบรั้วการศึกษา

​เภสัช ม.อ. ได้รับเลือกเป็นหนึ่งใน ‘สถาบันตัวอย่าง’ ด้านการเรียนการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

เมื่อ: 15:51 น. 8 ส.ค. 64   1647 ครั้ง

เภสัช ม.อ. ได้รับเลือกเป็นหนึ่งใน ‘สถาบันตัวอย่าง’ ด้านการเรียนการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งใน “สถาบันตัวอย่าง” ด้านการเรียนการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผล จากเครือข่ายการศึกษา 5 วิชาชีพ ได้แก่ แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และพยาบาลศาสตร์ จัดโดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยคณะเภสัชศาสตร์ ได้นำเสนอผลงานร่วมกับวิชาชีพอื่นๆ ในงานประชุมสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “RDU teacher for RDU country” เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 64 ผ่าน Application Cisco Webex Meetings โดย ผศ. ดร. ณัฐาศิริ ฐานะวุฑฒ์ และ ผศ. ดร. สุทธิพร ภัทรชยากุลมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกันนำเสนอ

ผศ. ดร. ณัฐาศิริ ฐานะวุฑฒ์ และ ผศ. ดร. สุทธิพร ภัทรชยากุลมี กล่าวว่า หลักเกณฑ์การคัดเลือกสถาบันการศึกษาตัวอย่าง ได้แก่ 1. มีนโยบาย แนวทางปฏิบัติและการติดตามการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อส่งแสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้ความสำคัญกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผล และความปลอดภัยในการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยนำหลักการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและปลอดภัยมาใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องให้กับนักศึกษาทั้ง 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหกรรม และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม

2. กำหนดให้การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลเป็นผลการเรียนรู้ (Learning outcome) หรือสมรรถนะ (Competence) หนึ่งของผู้สำเร็จการศึกษา และมีการจัดการเรียนการสอนด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลอย่างต่อเนื่องตลอดหลักสูตร ทั้งในระดับปรีคลินิก และระดับคลินิก โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดการใช้ยาอย่างสมเหตุผลเป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังในหลักสูตร ในการจัดการเรียนการสอนได้นำหลักการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและปลอดภัยสอดแทรกในชั้นปีต่างๆ ตลอดหลักสูตร อีกทั้งแทรกเนื้อหาเข้าไปในกลุ่มวิชาเภสัชกรรมบำบัด (Pharmacotherapy) และเภสัชกรรมจ่ายยา (Dispensing pharmacy) และกลุ่มวิชาสารสนเทศทางยาและประยุกต์ใช้ (Drug information)

3. มีวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้น active learning และลักษณะของ problem-based pharmacotherapy ตลอดจนส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในลักษณะของสหวิชาชีพ ซึ่งการจัดการเรียนการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีทั้งบรรยาย active learning, problem-based pharmacotherapy และการเรียนการสอนในลักษณะของสหวิชาชีพ (interprofessional education; IPE)

คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ได้จัดให้มีการเรียนการสอนแบบ IPE (PSU Model) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นมา โดยจัดให้นักศึกษาเภสัชชั้นปีที่ 5 นักศึกษาแพทยศาสตร์ชั้นปีที่ 6 และนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ซึ่งเป็นกลุ่มนักศึกษาที่มีความพร้อมด้านวิชาการและเข้าใจบทบาทวิชาชีพของตนเองได้มีโอกาสเรียนรู้ร่วมกัน

4. มีการพัฒนาอาจารย์เกี่ยวกับการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผลอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ซึ่งคณะฯ มีนโยบายให้อาจารย์เข้ารับการอบรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และจัดประชุมวิชาการประจำปีเพื่อ update ความรู้เรื่องหลักการใช้ยาในการรักษาโรคติดเชื้อ การใช้ยาในโรคเรื้อรัง และการใช้ยาในผู้ป่วยวิกฤต เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

5. มีการประเมินสมรรถนะด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา อาทิ ประเมินสมรรถนะด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในปี 2562 และ 2564 โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรและความปลอดภัยของผู้ป่วยในสถาบันการศึกษาเภสัชศาสตร์ ประเมินภาพรวมของคณะเภสัชศาสตร์ 19 สถาบัน ซึ่งในปี 2564 มีนักศึกษาชั้นปีที่ 6 ของ ม.สงขลานครินทร์ตอบแบบสอบถาม 100% ทั้งสองหลักสูตร

 
เมื่อ: 15:51 น. 8 ส.ค. 64   1647 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

ม.อ.ไม่ยืนยันข่าวผลตรวจสอบอ้วกวาฬ ระบุในใบรับรองแค่สารไขมันต้องส่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะอีกครั้ง
​ เปิดตัวหนังสือ “นกใน ม.อ. และเขาคอหงส์” และ “ค้างคาวใน ม.อ. และเขาคอหงส์”
​ม.อ. มุ่งพัฒนางานวิจัยกระท่อมเต็มรูปแบบ ตั้งเป้าเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ ยกระดับคุณภาพชีวิต ชุมชน สังคม และอุตสาหกรรม
​ม.อ. จับมือ ทน.หาดใหญ่ และ สสส. พัฒนาเมืองหาดใหญ่สู่เมืองแห่งสุขภาวะ รองรับสังคมสูงวัย
Tags: ม.อ.
ข่าวล่าสุด
หาดทิพย์ ภาคเอกชนหนึ่งเดียวในภาคใต้ รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประเภทภาคธุรกิจ (ขนาดใหญ่) ระดับรางวัลดีเด่น ประจำปี 2564
เมื่อ: 17:41ประชาสัมพันธ์
นิสิต ม.ทักษิณ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ "Best of the best" ประเภทใช้ดี และได้รับยกย่องเป็น "ทีมยุวพัฒน์ต้นแบบ" โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น
เมื่อ: 17:21รอบรั้วการศึกษา
​ตรวจเข้มพื้นที่ชายแดนใต้เดินทางเข้าสงขลาต้องฉีดวัคซีนแล้วหรือมีผลตรวจภายใน 72 ชม.
เมื่อ: 15:25ข่าวสารบ้านเรา
​SCG HOME หาดใหญ่ จับมือ 2 โครงการบ้านดังเปิดตัว Q-CHANG HOME BUDDY
เมื่อ: 14:19เศรษฐกิจบ้านเรา

 1. ​"เจษฎา จิตรัตน์" ลูกหม้อชายแดนใต้ย้ายจากนราฯ เป็นผู้ว่าราชจังหวัดสงขลา คนใหม่
  16721 ครั้ง
 2. ​"นายกนัย ธัชพล หวังชูแก้ว" ขอสานต่อพัฒนาอบต.ทุ่งขมิ้น นาหม่อม เชื่อมั่นผลงานเดิมเป็นที่ประจักษ์
  2013 ครั้ง
 3. “เปลี่ยนโช้คอัพ ที่ธีระการช่าง” เดือน 10 ลด 10% ตลอดเดือนตุลาคมนี้เท่านั้น
  1675 ครั้ง
 4. ​ปชป.สงขลา จัดประชุมจัดตั้งกรรมการสาขาเขต 2 ดันนิพัฒน์ อุดมอักษร ลงสนามใหญ่เที่ยวหน้า
  1663 ครั้ง
 5. ​6 ต.ค.64 โควิด-19 สงขลาทำสถิติผู้ติดเชื้อรายวันสูงสุด 666 ราย นาทีนี้ดูแลตัวเองสำคัญที่สุด
  1431 ครั้ง
 6. ​พบโปรปลดล็อคช่วยผ่อน 2.4 แสนกับคอนโดพร้อมอยู่ 2 ทำเลใจกลางเมืองในเครือศุภาลัย
  1352 ครั้ง
 7. นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองในโอกาสมารับตำแหน่งใหม่
  1302 ครั้ง
 8. สมัครเรียน ม.หาดใหญ่ 7 สาขาสุดฮิต! รับทุนการศึกษาทันที
  1127 ครั้ง
 9. ​ปชป.เขต 2 สงขลา ทำงานเชิงรุกจัดอบรมสร้างอาชีพแก่ชาวหาดใหญ่ร่วมสู้ภัยช่วงโควิด-19
  1122 ครั้ง
 10. ​พบกับการประมูลเลขทะเบียนสวยหมวด ขล ผ่านระบบออนไลน์ 31 ต.ค.วันเดียวเท่านั้น
  1122 ครั้ง
 1. หาดทิพย์ ภาคเอกชนหนึ่งเดียวในภาคใต้ รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประเภทภาคธุรกิจ (ขนาดใหญ่) ระดับรางวัลดีเด่น ประจำปี 2564
  0 ครั้ง
 2. นิสิต ม.ทักษิณ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ "Best of the best" ประเภทใช้ดี และได้รับยกย่องเป็น "ทีมยุวพัฒน์ต้นแบบ" โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น
  0 ครั้ง
 3. ​ตรวจเข้มพื้นที่ชายแดนใต้เดินทางเข้าสงขลาต้องฉีดวัคซีนแล้วหรือมีผลตรวจภายใน 72 ชม.
  0 ครั้ง
 4. ​SCG HOME หาดใหญ่ จับมือ 2 โครงการบ้านดังเปิดตัว Q-CHANG HOME BUDDY
  0 ครั้ง
 5. เปิดอาคารสำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลาแห่งใหม่ พร้อมให้บริการประชาชนแบบครบวงจร (On Stop Service)
  0 ครั้ง
 6. ​ปล่อยคาราวานธงฟ้าช่วยประชาชน ฝ่าภัยโควิด-19 บรรเทาความเดือดร้อน
  0 ครั้ง
 7. ​เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย ช่วงฤดูฝนปลายเดือนตุลาคมคาดว่าอาจมีปริมาณฝนค่อนข้างสูง
  0 ครั้ง
 8. ม.อ.ไม่ยืนยันข่าวผลตรวจสอบอ้วกวาฬ ระบุในใบรับรองแค่สารไขมันต้องส่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะอีกครั้ง
  0 ครั้ง
 9. ​"จุรินทร์" ลงนราฯ เปิดตัวเมธี ลาบานูน พร้อมอดีตส.ส.ร่วมทัพเลือกตั้งเที่ยวหน้าคึกคัก
  0 ครั้ง
 10. ​เวทีเสวนา ศอ.บต.แนะใช้กรอบ IMT-GT พัฒนาเศรษฐกิจไทย-มาเลเซีย
  0 ครั้ง