รอบรั้วการศึกษา

​มรภ.สงขลา เฟ้นหาตัวแทนออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นประกวดระดับประเทศ ทีม “POWER CHANGE” พัฒนาสบู่เหลวผลตาลสุก คว้ารางวัลชนะเลิศ

เมื่อ: 09:45 น. 16 ส.ค. 64   1470 ครั้ง

มรภ.สงขลา จับมือธนาคารออมสิน ประกวดผลงาน โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น เผย ทีม POWER CHANGE คณะวิทยาศาสตร์ฯ พัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่เหลวผลตาลสุก กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโหนด นา เล อ.สทิงพระ คว้ารางวัลชนะเลิศ เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันรอบ BEST OF THE BEST ระดับประเทศ

งานศูนย์เครื่องมือกลาง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา (มรภ.สงขลา) จัดกิจกรรมประกวดผลงานโครงการย่อย โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ที่ผ่านมา เพื่อคัดเลือกตัวแทนของมหาวิทยาลัยเข้าแข่งขันในระดับประเทศ รอบ BEST OF THE BEST โดยมี รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดี มรภ.สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย อาจารย์พุฒิธร ตุกเตียน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ทีมคณาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษา และคณะกรรมการพิจารณาตัวแทนจากธนาคารออมสิน และ มรภ.สงขลา เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น และโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ มรภ.สงขลา จัดทำร่วมกับธนาคารออมสินเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564

สำหรับผลการพิจารณาจากกลุ่มนักศึกษาที่เข้าร่วมประกวด จำนวน 7 ทีม ปรากฏว่า รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม POWER CHANGE คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่เหลวผลตาลสุก กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโหนด นา เล อ.สทิงพระ จ.สงขลา รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าประกวดรอบในระดับประเทศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม HAPPY PUB คณะเทคโนโลยีการเกษตร พัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมกะหรี่ปั๊บไส้ไก่กอและ กลุ่มเกษตรกรหมู่บ้านตัวอย่าง อ.สะเดา จ.สงขลา รับเงินรางวัล 5,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมยุวพัฒน์ราชภัฏสงขลา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ หมอโหนดต้านตึงและส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สวนเพชรปลายนา อ.สทิงพระ จ.สงขลา รับเงินรางวัล 3,500 บาท

รางวัลชมเชย จำนวน 4 รางวัล รับเงินรางวัลทีมละ 2,000 บาท ได้แก่ 1. ทีม RUBBER TECH คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาผลิตภัณฑ์หมอนยางพารา กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา บ้านทุ่งหลุมนก อ.สะเดา จ.สงขลา 2. ทีม SKRU ทอฝัน คณะวิทยาการจัดการ พัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋าเชือกพลาสติก กลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานเชือกพลาสติก บ้านน้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 3. ทีม SKRU ปันสุข คณะวิทยาการจัดการ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสวนปันสุข กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนปันสุข บ้านน้ำน้อย อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 4. ทีม SKRU รักษ์ถิ่น คณะวิทยาการจัดการ พัฒนาผลิตภัณฑ์มะม่วงเบาแช่อิ่ม Singo และส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีบ้านหัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา

รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดี มรภ.สงขลา กล่าวว่า มรภ.สงขลา เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนตามเป้าหมายของธนาคารออมสิน ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากทางธนาคารฯ ให้ดำเนินโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น จำนวน 7 โครงการในพื้นที่ของออมสินภาค 18 โดยได้มีการประกวดผลงานกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 2563 เพื่อร่วมกันพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และสร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP องค์กรชุมชน/กลุ่มอาชีพในชุมชน ผู้ประกอบการ SMEs ผู้ประกอบการ SMEs Startup และอื่น ๆ โดยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบเศรษฐกิจในระดับชุมชน ซึ่งเป็นหน่วยเศรษฐกิจหลักของระบบเศรษฐกิจ รวมทั้งเพื่อยกระดับขีดความสามารถของประชาชนหรือกลุ่มชุมชนที่รวมตัวกันสร้างผลิตภัณฑ์และบริการให้มีศักยภาพ มีนวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งมีมูลค่าเพิ่มที่ตอบสนองความต้องการของตลาด ด้วยการนำนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา เข้าไปเรียนรู้กับชาวบ้านเพื่อพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น

ด้าน อาจารย์ ดร.นราวดี บัวขวัญ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มรภ.สงขลา กล่าวว่า โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นเป็นการลงพื้นที่ศึกษาวิเคราะห์และพัฒนาองค์ความรู้ทางธุรกิจมาประยุกต์ใช้ในการวางแผนและแก้ไขปัญหา ประกอบด้วย จัดการด้านทรัพยากร รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ และตราสินค้า พัฒนากระบวนการผลิต ทำแผนการเงิน และจัดทำบัญชี การจัดการราคา และความสามารถในการทำกำไร การจัดการการตลาด และการจัดการช่องทางจัดจำหน่าย ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP องค์กรชุมชน/กลุ่มอาชีพในชุมชน ผู้ประกอบการ SMEs ผู้ประกอบการ SME Start Up และอื่น ๆ โดยนำความรู้มาบูรณาการกับองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผนวกกับกระบวนการต่าง ๆ ที่ธนาคารออมสินสนับสนุนการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในระดับฐานราก ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ตลอดเวลา ส่งผลให้การค้าขายในอาชีพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจากการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ


 
เมื่อ: 09:45 น. 16 ส.ค. 64   1470 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
​หน้าจอ รอกดเอฟรัว ๆ Live สดช่วยผู้ประกอบการใต้... โอกาสสุดท้ายของนักช้อป
เมื่อ: 12:06เศรษฐกิจบ้านเรา
ปตท.สผ. ร่วมใจสู้โควิด-19 ส่งมอบกล่องความห่วงใย จำนวน 3,000 กล่อง แก่จังหวัดสงขลา และ 1,000 กล่อง แก่อำเภอสิงหนคร
เมื่อ: 08:07ประชาสัมพันธ์
หาดทิพย์ มอบรางวัลแห่งความสำเร็จ 1 ล้านบาท ให้น้องเทนนิส ฮีโร่เหรียญทองโตเกียวเกมส์ 2020
เมื่อ: 16:44เศรษฐกิจบ้านเรา
​มรภ.สงขลา ใช้นวัตกรรมช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ต.เกาะแต้ว ประยุกต์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพิ่มผลผลิตเกษตร ควบคู่พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
เมื่อ: 16:34รอบรั้วการศึกษา

 1. เปิดมิติใหม่งานมหกรรมอาชีพสงขลาผ่านระบบ Online 1-10 ก.ย.64
  1701 ครั้ง
 2. ​เที่ยวแรกมาแล้ว "สนามบินหาดใหญ่" พร้อมรับผู้โดยสาร 5 สายการบินเปิดให้บริการเชื่อมเส้นทางสุวรรณภูมิ-ดอนเมือง
  1501 ครั้ง
 3. ดันแนวคิด “หาดใหญ่แซนด์บ็อกซ์พลัส” หวังเป็นต้นแบบกลไกการเปิดเมืองอย่างยั่งยืน
  1398 ครั้ง
 4. ​มทร.ศรีวิชัย คว้า 14 รางวัล ประกวดผลงานนวัตกรรมระดับนานาชาติ
  1396 ครั้ง
 5. ​รับโล่จากผู้ว่าฯ "พิพิชชญะ ศรีดำ" นักเรียนบลูมส์เบอรี่ คว้าเหรียญทองแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก
  1335 ครั้ง
 6. ​"ครัววิวเขา"ปรับธุรกิจจากร้านอาหารมาขายขนมปังแบรนด์”โชกุปัง” ส่งร้านค้า-ออนไลน์ฝ่าวิกฤติโควิด-19
  1127 ครั้ง
 7. สธ.สงขลา พิจารณาแนวทางการขออนุญาตผลิตกัญชง หลังมีผู้ยืนคำขอแล้ว 4 ราย
  1099 ครั้ง
 8. ​โดรนอัตโนมัติของ Corvus ทำสต๊อกคลังสินค้าได้เร็วกว่ามนุษย์
  1099 ครั้ง
 9. ปรากฏการณ์ช้อปสนุกทั่วไทยสไตล์ใหม่ “มหกรรม Live สด ของดี ของเด่น 5 จังหวัดชายแดนใต้”
  1070 ครั้ง
 10. ​มรภ.สงขลา ผนึก “สงขลาเอฟซี” ลงนามความร่วมมือพัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอล
  1039 ครั้ง
 1. ​หน้าจอ รอกดเอฟรัว ๆ Live สดช่วยผู้ประกอบการใต้... โอกาสสุดท้ายของนักช้อป
  0 ครั้ง
 2. ปตท.สผ. ร่วมใจสู้โควิด-19 ส่งมอบกล่องความห่วงใย จำนวน 3,000 กล่อง แก่จังหวัดสงขลา และ 1,000 กล่อง แก่อำเภอสิงหนคร
  0 ครั้ง
 3. หาดทิพย์ มอบรางวัลแห่งความสำเร็จ 1 ล้านบาท ให้น้องเทนนิส ฮีโร่เหรียญทองโตเกียวเกมส์ 2020
  0 ครั้ง
 4. ​มรภ.สงขลา ใช้นวัตกรรมช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ต.เกาะแต้ว ประยุกต์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพิ่มผลผลิตเกษตร ควบคู่พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
  0 ครั้ง
 5. ​โควิด-19 สงขลายอดติดเชื้อใหม่ยังสูง ผู้ว่าฯสั่งขยายเวลาเคอร์ฟิวถึง 30 ก.ย.
  0 ครั้ง
 6. ​สคร.12 แนะปชช. ยกระดับตนเอง ป้องกันการติดเชื้อโควิด 19 แบบครอบจักรวาล (Universal Prevention for COVID-19)
  0 ครั้ง
 7. ​เคาะแล้ววันเลือกตั้งอบต. 28 พ.ย.64 กติกาใหม่เหลือสมาชิกหมู่บ้านละ 1 คน
  0 ครั้ง
 8. ​โควิด-19 สงขลา ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ยังสูง เตรียมขยายมาตรการควบคุมจนถึง 30 ก.ย.64
  0 ครั้ง
 9. ​พลาดไม่ได้!! โอกาสช้อปสุดท้าย กับ “มหกรรม Live สด ของดี ของเด่น 5 จังหวัดชายแดนใต้” ครั้งที่ 2
  0 ครั้ง
 10. "นิพนธ์ บุญญามณี" ลงพื้นที่สะบ้าย้อย มอบโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชน
  0 ครั้ง