รอบรั้วการศึกษา

ม.อ.ยกระดับความเป็นนานาชาติและดิจิทัล สู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศและระดับโลก

เมื่อ: 11:14 น. 19 ส.ค. 64   1955 ครั้ง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เป็น 1 ใน 10 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ที่ได้รับการสนับสนุนจาก อว. ภายใต้โครงการ “พลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย” (Reinventing University System) มุ่งขับเคลื่อนและยกระดับสู่ความเป็นนานาชาติและดิจิทัล เพื่อตอบโจทย์การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทยและระดับโลก


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เถกิง วงศ์ศิริโชติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เผยว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย จัดอยู่ในกลุ่มวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (Global and Frontier Research) โดยในปี 2563 - 2564 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็น 1 ใน 10 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อดำเนินโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University System) โดยดำเนินการขับเคลื่อน 4 ด้าน ได้แก่ ความเป็นนานาชาติ วิทยาศาสตร์ดิจิทัล การท่องเที่ยว และเกษตรกรรมแบบใหม่

ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยพยายามขับเคลื่อนสู่ความเป็นนานาชาติอย่างต่อเนื่อง และในยุคที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 2 สิ่งที่สำคัญทั้งในโลกปัจจุบันและอนาคต นั่นคือ ความเป็นนานาชาติและดิจิทัล ดังนั้น 2 สิ่งนี้จึงเป็นบทบาทหลักในการขับเคลื่อนโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University System) ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยขับเคลื่อนสู่ความเป็นนานาชาติผ่าน 4 โครงการย่อย ประกอบด้วย

1. โครงการยกระดับหลักสูตรสู่การรองรับระดับนานาชาติ (Leveraging to international Accreditation) โดยคัดเลือกหลักสูตรเด่นที่นานาชาติยอมรับและพยายามให้ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ และการขับเคลื่อนเรื่อง Dual / Double / Joint Degree ให้มากขึ้น

2. โครงการ PSU Open Mobility เป็นโครงการใหญ่ ประกอบด้วย 4 โครงการย่อย ได้แก่ Virtual exchange, Virtual visiting professor, International Virtual seminar และ World Class Self Learning (MOOC) โดยการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเพื่อเข้ามาสอนในมหาวิทยาลัยในรูปแบบออนไลน์ในทุกวิทยาเขต การจัดสัมมนาออนไลน์แก่นักศึกษา โดยเชิญอาจารย์และนักวิจัยชาวต่างประเทศมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ตลอดจนการเปิดโอกาสให้นักศึกษาและบุคลากรสามารถเรียนหลักสูตรนานาชาติในรูปแบบออนไลน์บนแพลตฟอร์มใหญ่ๆ ของโลกได้

3. โครงการการพลิกโฉมการยอมรับในระดับสากล (Reinventing Global Visibility) โครงการนี้เป็นโครงการที่พยายามสร้างการรับรู้แก่มหาวิทยาลัย โดยการทำงานร่วมกับองค์กรระดับโลก เช่น QS Asia-Pacific Professional Leaders in Education (QS-APPLE) Conference and Exhibition โดยจัดการประชุมร่วมกับพันธมิตรระดับโลก

4. โครงการความเป็นนานาชาติภายในมหาวิทยาลัย : ส่งเสริมศักยภาพพลเมืองโลกเพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมและงานวิจัย (Internationalization at Home : Enhancing Global Competency for innovation creativity and research) โดยการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความเป็นนานาชาติแก่นักศึกษาทั้ง 5 วิทยาเขต โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาให้ความรู้ แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 จึงปรับรูปแบบจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ โดยผนวกกับรายวิชา และเลือกบางกิจกรรมที่ร่วมกับพันธมิตรต่างประเทศ

และขับเคลื่อนด้านดิจิทัลผ่านโครงการ “วิทยาศาสตร์ดิจิทัลเพื่อสร้างนวัตกรรมสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม” เพื่อพัฒนากำลังคนรวมไปถึงองค์กรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในหลากหลายด้าน เพื่อคุณภาพชีวิตของคนในเมืองและเชื่อมโยงความเจริญสู่ชนบท โดยเปิดหลักสูตร Data Science ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก มีนักศึกษารุ่นแรกประมาณ 40 คน โดยทำการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งนักศึกษาให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ซึ่งล่าสุดกำลังจะมีบัณฑิตคนแรกในหลักสูตรนี้

“มหาวิทยาลัยมุ่งหวังให้การดำเนินงานภายใต้โครงการ Reinventing University System เพื่อให้นักศึกษาสงขลานครินทร์จะต้องได้รับประโยชน์มากที่สุด มหาวิทยาลัยพร้อมสนับสนุนนักศึกษาทุกระดับที่ต้องการพัฒนาตนเอง อีกกลุ่มที่จะได้ประโยชน์คืออาจารย์ ซึ่งมหาวิทยาลัยมีการจ้างนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีความเชี่ยวชาญและความสามารถสูงทั้งชาวไทยและต่างประเทศเข้ามาในมหาวิทยาลัยแล้วประมาณ 40 คน และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างอาจารย์กับผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ รวมทั้งอาจารย์ยังสามารถเรียนออนไลน์เพื่อพัฒนาตนเองได้ นอกจากนี้ อีกหนึ่งกลุ่มที่จะได้ประโยชน์คือบุคลากรสายสนับสนุนที่ต้องการพัฒนาตนเองด้านภาษาและเทคโนโลยีอีกด้วย” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เถกิง กล่าวทิ้งท้าย

 
เมื่อ: 11:14 น. 19 ส.ค. 64   1955 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

​ม.อ. จับมือ ทน.หาดใหญ่ และ สสส. พัฒนาเมืองหาดใหญ่สู่เมืองแห่งสุขภาวะ รองรับสังคมสูงวัย
ม.อ.เปิดงาน “WORLD HAPEX ONLINE 2021” ยกระดับธุรกิจฮาลาลในยุค COVID – 19
​อุทยานวิทย์ฯ จับมือเอกชน ต่อยอดงานวิจัย “เครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อประสิทธิภาพสูง”
​เภสัช ม.อ. ได้รับเลือกเป็นหนึ่งใน ‘สถาบันตัวอย่าง’ ด้านการเรียนการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
Tags: ม.อ.
ข่าวล่าสุด
​หน้าจอ รอกดเอฟรัว ๆ Live สดช่วยผู้ประกอบการใต้... โอกาสสุดท้ายของนักช้อป
เมื่อ: 12:06เศรษฐกิจบ้านเรา
ปตท.สผ. ร่วมใจสู้โควิด-19 ส่งมอบกล่องความห่วงใย จำนวน 3,000 กล่อง แก่จังหวัดสงขลา และ 1,000 กล่อง แก่อำเภอสิงหนคร
เมื่อ: 08:07ประชาสัมพันธ์
หาดทิพย์ มอบรางวัลแห่งความสำเร็จ 1 ล้านบาท ให้น้องเทนนิส ฮีโร่เหรียญทองโตเกียวเกมส์ 2020
เมื่อ: 16:44เศรษฐกิจบ้านเรา
​มรภ.สงขลา ใช้นวัตกรรมช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ต.เกาะแต้ว ประยุกต์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพิ่มผลผลิตเกษตร ควบคู่พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
เมื่อ: 16:34รอบรั้วการศึกษา

 1. เปิดมิติใหม่งานมหกรรมอาชีพสงขลาผ่านระบบ Online 1-10 ก.ย.64
  1702 ครั้ง
 2. ​เที่ยวแรกมาแล้ว "สนามบินหาดใหญ่" พร้อมรับผู้โดยสาร 5 สายการบินเปิดให้บริการเชื่อมเส้นทางสุวรรณภูมิ-ดอนเมือง
  1504 ครั้ง
 3. ดันแนวคิด “หาดใหญ่แซนด์บ็อกซ์พลัส” หวังเป็นต้นแบบกลไกการเปิดเมืองอย่างยั่งยืน
  1401 ครั้ง
 4. ​มทร.ศรีวิชัย คว้า 14 รางวัล ประกวดผลงานนวัตกรรมระดับนานาชาติ
  1400 ครั้ง
 5. ​รับโล่จากผู้ว่าฯ "พิพิชชญะ ศรีดำ" นักเรียนบลูมส์เบอรี่ คว้าเหรียญทองแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก
  1338 ครั้ง
 6. ​"ครัววิวเขา"ปรับธุรกิจจากร้านอาหารมาขายขนมปังแบรนด์”โชกุปัง” ส่งร้านค้า-ออนไลน์ฝ่าวิกฤติโควิด-19
  1129 ครั้ง
 7. ​โดรนอัตโนมัติของ Corvus ทำสต๊อกคลังสินค้าได้เร็วกว่ามนุษย์
  1101 ครั้ง
 8. สธ.สงขลา พิจารณาแนวทางการขออนุญาตผลิตกัญชง หลังมีผู้ยืนคำขอแล้ว 4 ราย
  1099 ครั้ง
 9. ปรากฏการณ์ช้อปสนุกทั่วไทยสไตล์ใหม่ “มหกรรม Live สด ของดี ของเด่น 5 จังหวัดชายแดนใต้”
  1072 ครั้ง
 10. ​มรภ.สงขลา ผนึก “สงขลาเอฟซี” ลงนามความร่วมมือพัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอล
  1041 ครั้ง
 1. ​หน้าจอ รอกดเอฟรัว ๆ Live สดช่วยผู้ประกอบการใต้... โอกาสสุดท้ายของนักช้อป
  0 ครั้ง
 2. ปตท.สผ. ร่วมใจสู้โควิด-19 ส่งมอบกล่องความห่วงใย จำนวน 3,000 กล่อง แก่จังหวัดสงขลา และ 1,000 กล่อง แก่อำเภอสิงหนคร
  0 ครั้ง
 3. หาดทิพย์ มอบรางวัลแห่งความสำเร็จ 1 ล้านบาท ให้น้องเทนนิส ฮีโร่เหรียญทองโตเกียวเกมส์ 2020
  0 ครั้ง
 4. ​มรภ.สงขลา ใช้นวัตกรรมช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ต.เกาะแต้ว ประยุกต์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพิ่มผลผลิตเกษตร ควบคู่พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
  0 ครั้ง
 5. ​โควิด-19 สงขลายอดติดเชื้อใหม่ยังสูง ผู้ว่าฯสั่งขยายเวลาเคอร์ฟิวถึง 30 ก.ย.
  0 ครั้ง
 6. ​สคร.12 แนะปชช. ยกระดับตนเอง ป้องกันการติดเชื้อโควิด 19 แบบครอบจักรวาล (Universal Prevention for COVID-19)
  0 ครั้ง
 7. ​เคาะแล้ววันเลือกตั้งอบต. 28 พ.ย.64 กติกาใหม่เหลือสมาชิกหมู่บ้านละ 1 คน
  0 ครั้ง
 8. ​โควิด-19 สงขลา ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ยังสูง เตรียมขยายมาตรการควบคุมจนถึง 30 ก.ย.64
  0 ครั้ง
 9. ​พลาดไม่ได้!! โอกาสช้อปสุดท้าย กับ “มหกรรม Live สด ของดี ของเด่น 5 จังหวัดชายแดนใต้” ครั้งที่ 2
  0 ครั้ง
 10. "นิพนธ์ บุญญามณี" ลงพื้นที่สะบ้าย้อย มอบโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชน
  0 ครั้ง