รอบรั้วการศึกษา

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาเด็กฯนโรงเรียนตชด.บ้านสำนักเอาะ สะบ้าย้อย

เมื่อ: 11:09 น. 22 ก.ย. 64   877 ครั้ง

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน พื้นที่จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)


(21 ก.ย. 64) เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านสำนักเอาะ ตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โดยมี นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายพงศ์ทิพย์ กลัมพะสุต ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 พลตำรวจโท รณศิลป์ ภู่สาระ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 พลตำรวจตรี พันธุ์พงษ์ สุขศิริมัช รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เฝ้าฯ รับเสด็จ ณ ที่ตั้ง ตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

จากนั้น ครูใหญ่กราบบังคมทูลรายงานข้อมูลพื้นฐาน และผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริฯ นักเรียนในพระราชานุเคราะห์กราบบังคมทูลรายงานผลการเรียน สมาชิกชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านสำนักเอาะ กราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านสำนักเอาะ สังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พื้นที่รับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 จังหวัดสงขลา จัดตั้งและเปิดสอนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2518 ปัจจุบันเปิดสอนนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยในปีการศึกษา 2564 มีนักเรียน 288 คน ครู ตชด. 8 นาย ครูอัตราจ้าง 8 คน ครูจิตอาสา 2 คน

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 ถึงปัจจุบัน ได้ดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ ส่งผลให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทางด้านสุขภาพอนามัย การศึกษา คุณภาพชีวิต พฤติกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม ศักยภาพทางอาชีพ ศักยภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศักยภาพในการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยศิษย์เก่าที่จบการศึกษาไปแล้ว ได้จัดตั้งชมรมศิษย์เก่าฯ ดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือโรงเรียน เช่น ซ่อมแซมอาคาร ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบโรงเรียน และพัฒนาแปลงเกษตร

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรการสาธิตการสอนวิชาสุขศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่องฟันของเรา สืบเนื่องจากนักเรียนยังมีปัญหาเรื่องการปวดฟัน เนื่องจากไม่เห็นความสำคัญของการแปรงฟัน ซึ่งครู ได้นำสื่อการเรียนการสอน คือ โมเดลฟันเสมือนฟันจริงมาใช้ในการสอน พร้อมทั้งใช้เพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีการแปรงฟันที่ถูกต้อง ทำให้นักเรียนสามารถบอกหน้าที่ของฟัน เข้าใจสาเหตุที่ทำให้ฟันผุ สามารถจดจำความสำคัญ และการแปรงฟันอย่างถูกวิธีได้เร็ว ทอดพระเนตรกิจกรรมการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาลเรื่องสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก เกี่ยวกับสีที่ได้มาจากพืชสมุนไพร เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องสีจากพืช โดยครูให้นักเรียนนำใบเตย ดอกอัญชัญ มาขยำกับน้ำให้เกิดสี และบอกว่าสีจากพืชต่างๆ เหล่านี้ เป็นสีอะไร สามารถนำมาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง เช่น การประกอบอาหาร จากนั้นให้ทำใบงานโดยการระบายสี ส่งเสริมในการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา

จากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมห้องสมุด ห้องสมุดโรงเรียนนี้ มีหนังสือทั้งหมด 5,245 เล่ม ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนแบบเรียนที่บ้าน ทางโรงเรียนจึงมีการจัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ โดยนำไปให้นักเรียนยืมอ่านเป็นเวลา 3 วัน แล้วนำหนังสือเล่มใหม่ไปให้ยืมอ่านต่อ จากการบันทึกการอ่าน นักเรียนส่วนใหญ่มักชอบอ่านหนังสือนิทาน ทำให้นักเรียนมีความสนใจในการอ่าน ช่วยกระตุ้นจินตนาการ และส่งเสริมการรักการอ่าน

สำหรับกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน มีสมาชิกจำนวน 500 คน เงินหุ้น 40,960 บาท โรงเรียนได้กำหนดให้มีกิจกรรมร้านค้าขายสินค้า กิจกรรมบันทึกการขายสินค้า และทำบัญชีรายรับรายจ่าย โดยให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ในด้านการเขียนหนังสือ การบัญชี การฝึกคิดเลข และทักษะอื่นๆ ภายในสหกรณ์ ได้จำหน่าย เครื่องเขียน อุปกรณ์การเรียน สินค้าอุปโภคบริโภค และสินค้าทางการเกษตร สำหรับกิจกรรมห้องพยาบาล ส่วนใหญ่นักเรียนที่เข้าใช้บริการ มักจะเป็นไข้หวัด ปวดท้องจุกเสียด และอุบัติเหตุหกล้ม ทำการปฐมพยาบาล หากเกินความสามารถ จะนำส่งไปที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลสำนักเอาะ

จากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน และอาหารเสริมนม ทางโรงเรียนได้จัดทำอาหารครบ 5 หมู่ ตามปริมาณที่กำหนด และสอดคล้องกับการเกษตร มีผู้ปกครองนักเรียนหมุนเวียนมาประกอบอาหารกลางวันทุกวัน ส่วนอาหารเสริม คือ นมผงพระราชทานได้แจกจ่ายให้นักเรียนไปทานที่บ้าน และในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทางโรงเรียนนำปิ่นโตพระราชทานบรรจุอาหารเพื่อนำไปส่งให้นักเรียนที่บ้าน ใน เวลา 11.00 น. และรับคืน เวลา 16.00 น. เพื่อส่งเสริมการรับประทานอาหารกลางวัน

สำหรับกิจกรรมการงานอาชีพนักเรียน ได้มีการสาธิตทำไข่เค็มสมุนไพร โดยใช้ไข่ไก่ที่เหลือจากการประกอบอาหารกลางวัน และสาธิตการเพ้นท์กระเป๋าผ้าด้วยสีอะคริลิค และนำไปจำหน่ายในสหกรณ์โรงเรียน โดยโรงเรียนได้ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้อาชีพเสริม และอาชีพการเกษตรอย่างครบวงจร ตั้งแต่การผลิตที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม การนำผลผลิตไปใช้ประโยชน์ การจัดทำบัญชี งานอาชีพที่จำเป็นสำหรับชีวิตประจำวันให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย ตลอดจนมีลักษณะนิสัยและคุณธรรม จริยธรรมตามหลัก และอุดมการณ์สหกรณ์

ในส่วนของกิจกรรมการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ได้มีการสาธิตการปลูกผัก และไม้ผล เช่น คะน้า ผักกาด พริก กิจกรรมปศุสัตว์ การเลี้ยงไก่ไข่ กิจกรรมประมง การเลี้ยงปลานิล ปลาดุก เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการปลูกการดูแล และนำไปประกอบอาหารกลางวัน ซึ่งมีผลผลิตเพียงพอ และเหลือนำไปจำหน่ายที่สหกรณ์ ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วม ในการดูแล เพื่อขยายการพัฒนาจากโรงเรียนสู่ชุมชน นอกจากนี้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการฝึกอบรม ปลูกผัก ไม้ผล การแต่งดิน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จากนั้น ทอดพระเนตรกิจกรรมการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น การแสดงมโนราห์ของนักเรียน ซึ่งครูได้ฝึกฝนให้นักเรียนรำมโนราห์ที่เป็นเอกลักษณ์ วัฒนธรรมของภาคใต้ ฝึกฝนโดยมีปราชญ์มโนราในแขนงต่างๆ ทั้งด้านดนตรี ท่ารำ มาฝึกสอนให้กับนักเรียน

โอกาสนี้ มีพระราชดำรัส ให้จังหวัดสงขลาจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ให้นักเรียนอย่างเพียงพอ ให้นักเรียนปัจจุบัน และนักเรียนที่จบการศึกษา และออกไปศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ให้หมั่นตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเพื่ออนาคตที่ดี ให้ชมรมศิษย์เก่า และทุกหน่วยงานร่วมมือกันแก้ปัญหา เพื่อช่วยเหลือนักเรียนและชาวบ้านให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี โดยเฉพาะในช่วงที่มีโรคระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

ฟารีด้า รอดกุบ // ข่าว วิทยา สันบู -โปรดปราน บุญธรรม // ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

 
เมื่อ: 11:09 น. 22 ก.ย. 64   877 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

ตชด.นำรถหุ้มเกราะออกมาบริการรับส่งประชาชนในอ.เทพา พื้นที่น้ำท่วมขังสูง
ผู้ว่าฯ มอบรางวัลการสหกรณ์นักเรียนแก่โรงเรียนในสังกัด ตชด.ที่ 43
ตชด.437 จับผัวเมียนักค้ายาในเมืองปาดังเบซาร์ยึดยาไอซ์เเละยาบ้า
เกิดเหตุคนร้ายใช้ จยย.บอมส์ลอบวางระเบิด ตชด.ที่สะบ้าย้อย บาดเจ็บ 6 นาย
Tags: ตชด.
ข่าวล่าสุด
​ผู้ว่าฯ ร่วมหารือและรับฟังความคิดเห็นจากเครือข่ายประชาชนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งอย่างยั่งยืน
เมื่อ: 20:44ข่าวสารบ้านเรา
​จังหวัดสงขลา ขานรับนโยบายและข้อราชการสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทย
เมื่อ: 20:37ข่าวสารบ้านเรา
​เดชอิศม์-ชัยชนะ เลือดใหม่ประชาธิปัตย์สยายปีกยึดสนามการเมืองสงขลา-นครศรีธรรมราช
เมื่อ: 09:52รายงานพิเศษ
​ผู้ว่าฯ มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานแก่ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน
เมื่อ: 18:28ข่าวสารบ้านเรา

 1. ​"เจษฎา จิตรัตน์" ลูกหม้อชายแดนใต้ย้ายจากนราฯ เป็นผู้ว่าราชจังหวัดสงขลา คนใหม่
  17327 ครั้ง
 2. “เปลี่ยนโช้คอัพ ที่ธีระการช่าง” เดือน 10 ลด 10% ตลอดเดือนตุลาคมนี้เท่านั้น
  2364 ครั้ง
 3. ​"นายกนัย ธัชพล หวังชูแก้ว" ขอสานต่อพัฒนาอบต.ทุ่งขมิ้น นาหม่อม เชื่อมั่นผลงานเดิมเป็นที่ประจักษ์
  2204 ครั้ง
 4. ​ปชป.สงขลา จัดประชุมจัดตั้งกรรมการสาขาเขต 2 ดันนิพัฒน์ อุดมอักษร ลงสนามใหญ่เที่ยวหน้า
  2061 ครั้ง
 5. ​รับสมัครเลือกตั้งอบต.คึกคัก-กกต.เตือนผู้ขาดคุณสมบัติอย่าฝืนระวังเจอโทษหนัก
  1839 ครั้ง
 6. ​"นิพนธ์" ตรวจความคืบหน้างานสร้างสระว่ายน้ำสนามติณฯ โชว์ศักยภาพพร้อมจัดกีฬานานาชาติ
  1747 ครั้ง
 7. ​กูรูประกันภัย ตอน สำนักพ่อกู
  1691 ครั้ง
 8. เลือกตั้งใหม่ 28 พ.ย. 92 อบต.ในสงขลา อำเภอไหนมีกี่แห่งไปส่องกัน
  1659 ครั้ง
 9. ​SCG HOME หาดใหญ่ จับมือ 2 โครงการบ้านดังเปิดตัว Q-CHANG HOME BUDDY
  1601 ครั้ง
 10. นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองในโอกาสมารับตำแหน่งใหม่
  1590 ครั้ง
 1. ​ผู้ว่าฯ ร่วมหารือและรับฟังความคิดเห็นจากเครือข่ายประชาชนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งอย่างยั่งยืน
  0 ครั้ง
 2. ​จังหวัดสงขลา ขานรับนโยบายและข้อราชการสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทย
  0 ครั้ง
 3. ​เดชอิศม์-ชัยชนะ เลือดใหม่ประชาธิปัตย์สยายปีกยึดสนามการเมืองสงขลา-นครศรีธรรมราช
  0 ครั้ง
 4. ​ผู้ว่าฯ มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานแก่ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน
  0 ครั้ง
 5. เทคโน’อุต-ศิลปกรรมฯ มรภ.สงขลา ผนึกกำลังปั้นตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์อัตลักษณ์ท้องถิ่นเกาะแต้ว
  0 ครั้ง
 6. 25 ต.ค.64 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ และมีฝนหนักบางแห่ง
  0 ครั้ง
 7. มรภ.สงขลา ผนึกวิสาหกิจชุมชน ออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชื่อมเมืองเก่าสงขลา 3 ยุค กระตุ้นเศรษฐกิจหลังโควิด
  0 ครั้ง
 8. ​ผู้ว่าฯ รับฟังการนำเรียนข้อมูลขับเคลื่อนสงขลาสู่มรดกโล
  0 ครั้ง
 9. “เกษตร” มรภ.สงขลา สืบสานวัฒนธรรมข้าว ปีที่ 4 ปักดำ ทำแปลงนาสาธิต ตามแนวพระบรมราโชบายถวายในหลวง ร.10
  0 ครั้ง
 10. ครุศาสตร์ฯ มทร.ศรีวิชัย ลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรมการผลิตสื่อดิจิทัลคอนเทนต์ให้กับชุมชน
  0 ครั้ง